ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4387เข้าชม
  • 3ตอบกลับ

แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 กรมชลประทาน

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
ความสำคัญของการชลประทานโดยเหตุที่น้ำเป็นปัจจัยจำเป็นยิ่งต่อการเพาะปลูก  ในฤดูฝนเราจะพบพืชน้อยใหญ่มีการเจริญงอกงามดี เพราะว่าพืชได้รับน้ำจากฝนมีปริมาณมากเพียงพอตามที่พืชต้องการ  เมื่อฝนไม่ตกหรือในฤดูแล้ง พืชขาดน้ำจะเหี่ยวเฉาและไม่เจริญงอกงามตามที่ควร ซึ่งเป็นเหตุให้ผลผลิตลดลง  ดังเป็นที่ทราบกันดีแล้ว เราจึงจำเป็นต้องจัดหาน้ำให้กับต้นไม้หรือพืชที่ปลูกในเวลาที่ฝนไม่ตก เมื่อสามารถกระทำได้เสมอ หรือทำการชลประทานให้)

{จึงกล่าวได้ว่า  ในบรรดางานพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อนำน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการด้านต่าง ๆ นั้น  งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานจัดว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากด้านหนึ่งในการช่วยให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรอันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้มีหลักประกันในเรื่องน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกอย่างไม่ขาดแคลน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
เเนวข้อสอบ  

                  ภาค  ข.  ก.พ.

           นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ  

                    (ซี  3เดิม)

แนวข้อสอบชุดที่ 21.     ข้อใดไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ที่ ffice:smarttags" />Marshall Dimock กล่าวถึง                          (1)  สัญชาตญาณ

        (2)  การสังเคราะห์                      (3)  การใช้เหตุผล               (4)  จินตนาการ    (5)  การเปลี่ยนความสนใจ

        ตอบ  3

2.     ข้อใดถูกต้อง

        (1)  การวิจัยดำเนินงาน : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม

        (2)  การสร้างดัชนี :  การนำตัวแบบคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา

        (3)  ตารางวิเคราะห์ปัญหา : การหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข

        (4)  การระดมสมอง : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม

        (5)  การวิจัยดำเนินงาน : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

        ตอบ  5

3.     ข้อใดไม่ถูกต้อง

        (1)  การระดมสมอง : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

        (2)  การสร้างดัชนี : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม

        (3)  การทดลองทางสังคม : การใช้นโยบายในกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายจริง

        (4)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล : วิธีที่พิจารณาสาเหตุของปัญหาว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง                                    และปัจจัยเหล่านั้นก่อให้เกิดผลอย่างไร

        (5)  การระดมสมอง : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม

        ตอบ  5

4.     ข้อใดถูกต้อง

        (1)  การประเมินผลแบบทดลอง : วิธีที่สามารถทดสอบว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอิทธิพลของนโยบายอย่าง                                                    แท้จริง

      (2)  การสร้างดัชนี : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม

        (3)  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบขาดตอน : วิธีการที่เน้นเอาข้อคิดและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา                                                       เปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อสรุป

        (4)  ถูกข้อ 1 และ 2                                                                      (5)  ถูกทุกข้อ

        ตอบ  4

5.     ข้อใดถูกต้อง  แอ๊คกรุ๊ป

        (1)  การทดลองทางสังคม : ต้องการทราบการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย

        (2)  การระดมสมอง : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

        (3)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล การใช้นโยบายในกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ใน                                                 กลุ่มเป้าหมายจริง

        (4)  ไม่มีข้อใดถูก                                                                         (5)  ถูกทุกข้อ

        ตอบ  2

6.     ข้อใดถูกต้อง

        (1)  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบขาดตอน : ในกรณีที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเพียงกลุ่มเดียวและต้องการทราบ                                      การเปลี่ยนแปลงภายหลังมีนโยบาย

        (2)  วิธีเดลฟีเชิงนโยบาย : วิธีการที่เน้นเอาข้อคิดและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาเปรียบเทียบกันเพื่อหา                                                      ข้อสรุป

        

        (3)  การตรวจสอบทางสังคม : วิธีการที่ต้องอาศัยเชิงคุณภาพเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้ประเมิน

        (4)  ถูกข้อ 1 และ 2                                                                      (5)  ถูกทุกข้อ

        ตอบ  5

7.     การเน้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้นโยบายที่เกิดขึ้นสนองตอบต่อ      สังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง เป็นแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องใด                     (1)  มาตรฐาน

        (2)  เป้าหมายและคุณค่า                             (3)  การดำเนินนโยบาย                     (4)  วิธีการ            

        (5)  การสร้างตัวแบบหรือทฤษฎี

        ตอบ  2   เเอ็คกรุ๊ป

8.     ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะพิเศษของการนำไปปฏิบัติ            (1)  มีผู้เกี่ยวข้องสำคัญมากมาย

        (2)  มีปัจจัยหลายประการที่ควบคุมได้                                     (3)  ผู้เกี่ยวข้องล้วนมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย

        (4)  หน่วยงานหลายระดับร่วมกันดำเนินงาน                       (5)  ถูกทุกข้อ

        ตอบ  2

9.     จากการศึกษานโยบายการจ้างงานของชนกลุ่มน้อยของเพรสแมนและเวิลดัฟสกีนั้น พบว่าข้อใดไม่ใช่สาเหตุ     ของความล้มเหลว                                (1)  ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

        (2)  มีประเด็นการดตัสินใจมากเกินไป                   (3)  มีจำนวนหน่วยงานที่มีส่วนร่วมมากเกินไป

        (4)  ผู้ปฏิบัติงานขาดความสามารถ                           (5)  ลักษณะของโครงการไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

        ตอบ  4

10.  ปัจจัยใดไม่เกี่ยวข้องกับการส่งผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติของโครงการรัฐบาลกลางในการให้การ                สนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาฉบับที่ 3

        (1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนรัฐบาลกลาง

        (2)  การสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับในการนำนโยบายไปปฏิบัติ            

        (3)  ขอบเขตของโครงการที่ชัดเจน

        (4)  วิธีการบริหารที่ยืดหยุ่นเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่คาดหวัง

        (5)  ความช่วยเหลือทางเทคนิค  วันนรัตน์

        ตอบ  3

ตั้งแต่ข้อ 11.-15. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
ตอบกลับโพสของ (admin)
ใจจ้า
ใจจ้า
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้