ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 4986เข้าชม
 • 2ตอบกลับ

ข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน สำหรับสอบนายร้อย

 
ข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

1. ในคดีแพ่ง ผู้ใดมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริง
ก. คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง
ข. โจทก์
ค. จำเลย
ง. คู่ความ

2. ในคดีแพ่งคู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงใด
ก. ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป
ข. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้
ค. ข้อเท็จจริงซึ่งศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว
ง. ถูกทุกข้อ

3. คู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใด หรือคำเบิกความของพยานคนใด หรือมีความจำนงที่จะให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุ สถานที่ หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง เพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นต่อศาล
ก. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าห้าวัน
ข. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ค. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวัน
ง. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

4. ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสำเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกล่าวได้
ก. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข. ภายในสิบวันนับแต่วันสืบพยาน
ค. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืบพยาน

5. การอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นให้ยอมรับฟังได้แต่
ก. ต้นฉบับเอกสารเท่านั้น
ข. สำเนาที่รับรองแล้วถูกต้อง
ค. สำเนาที่รับรองจากส่วนราชการ
ง. ถูกทุกข้อ

6. กรณีใด กฎหมายกำหนดให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเอกสาร เป็นพยานหลักฐานแห่งเอกสารนั้นได้
ก. เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้ว
ข. ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย
ค. ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

7. กรณีใด ศาลจะอนุญาตให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารก็ได้
ก. ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย
ข. ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย
ค. ถ้าไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น
ง. ถูกทุกข้อ

8. กรณีต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้น จะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตของรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะใช้พยานบุคคลแทนได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ แต่อาจใช้สำเนาเอกสารซึ่งรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ได้รับรองถูกต้องแล้ว
ข. ใช้ได้เฉพาะต้นฉบับเท่านั้น
ค. ได้ แต่ต้องเป็นบุคคลที่ดูแลรักษาเอกสารนั้น
ง. ได้ แต่บุคคลที่ดูแลเอกสารนั้นต้องมาเบิกความยืนยัน

9. เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเล็กได้พร้อมเฮโรอีนของกลางจำนวนหนึ่ง นายเล็กให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อเฮโรอีนของกลางมาจากนายใหญ่ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายใหญ่มาดำเนินคดีด้วย นายใหญ่ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเล็กและนายใหญ่เป็นจำเลยในคดีเดียวกันโดยฟ้องนายเล็กฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองและฟ้องนายใหญ่ฐานจำหน่ายเฮโรอีนจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานต่อศาล ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสองได้หรือไม่ ( เนติ 56 )
ก. ได้ เพราะคำให้การของนายเล็กฯ ไม่ได้เกิดจากบังคับ จูงใจ และก็ไม่มีกฎหมายห้ามรับฟัง
ข. ได้ เพราะเป็นประจักษ์พยาน
ค. ไม่ได้ เพราะเป็นคำซัดทอดของผู้ต้องหา
ง. แล้วแต่ศาลเห็นสมควร เพื่อการยุติธรรม

10. พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร ในชั้นพิจารณาโจทก์อ้างว่าไม่อาจนำเด็กหญิงแดงอายุ 14 ปี ผู้เสียหายมาเป็นพยานศาลได้เนื่องจากเด็กหญิงแดงย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างประเทศไม่อาจติดต่อได้ จึงขออ้างส่งวิดีทัศน์การสอบปากคำเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนในสถานที่ที่จัดเฉพาะสำหรับเด็กซึ่งมีนักจิตวิทยา มารดาของเด็กหญิงแดงซึ่งเด็กหญิงแดงร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยเป็นพยานหลักฐานแทน นอกจากนั้นโจทก์ยังได้นำสืบเด็กหญิงเขียว อายุ 13 ปี โดยศาลให้คู่ความถามพยานปากนี้ผ่านนางใจเย็นนักสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ศาลไม่ได้ให้เด็กหญิงเขียวและนางใจเย็นปฏิญาณหรือสาบานตนก่อนเช่นนี้ หากจำเลยคัดค้านการนำสืบพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวว่าต้องห้ามมิให้รับฟังตามกฎหมาย ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังวิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนและคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวได้หรือไม่ เพียงใด ( เนติ 56 )
ก. วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้
ข. วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้
ค. วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้
ง. วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้

วิธีการดาวโหลด inkbucks

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
http://5d665e0d.linkbucks.com
http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
http://740874b1.linkbucks.com

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-01-31 05:19 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉลยข้อสอบ พยาน ทั้ง 10 ข้อ ข้อ 1. ป.วิ.แพ่ง มาตรา 84/1 ข้อ 2. ป.วิ.แพ่ง มาตรา 84 ข้อ 3. ป.วิ.แพ่ง มาตรา 88 วรรค 1 ข้อ 4. ป.วิ.แพ่ง มาตรา 88 วรรค 2 ข้อ 5 ป.วิ.แพ่ง มาตรา 93 ป.วิ.อาญา มาตรา 238 (ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นคดีแพ่งหรืออาญา) ข้อ 6. ป.วิ.แพ่ง มาตรา 93 (1) ข้อ 7. ป.วิ.แพ่ง มาตรา 93 (2) ข้อ 8. ป.วิ.แพ่ง มาตรา 93 (3) ข้อ 9. ป.วิ.อาญา มาตรา 226/3 (ในคำตอบไม่มีข้อถูก จริง ๆ แล้ว บันทึกคำให้การเป็นพยานบอกเล่าหลักรับฟังไม่ได้) ข้อ 10 ป.วิ.อาญา มาตรา 172 ตรี วรรคท้าย (ความจริง คดีพรากผู้เยาว์เด็กไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เป็นพยานครับ เพราะผู้เสียหายคดีพรากผู้เยาว์ คือ บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ดูแลครับ) ถ้ามาโอกาสเข้ามาอีกจะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอีกนะครับ
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
绿茶有减肥作用吗
 绿茶网上购茶对成品茶为绿色的茶的统称,绿茶包含有西湖龙井茶碧螺春,信阳毛尖等安溪铁观音。绿茶的泡法主要分为,上投,中投和下投。每种安溪铁观音的泡法不同,具体的泡法根据安溪铁观音而定。绿茶网上购茶采摘的新叶经过简单的工艺制作而成的茶,含有的茶多酚,叶绿素较多,所以冲泡出来的茶以绿色调为主。绿茶的泡法和其他茶类相比网上购茶最简单,要求最好的,绿茶冲泡起来操作简单,容易上手。
 如何冲泡绿茶
 在了解绿茶的泡法之前,首先要准备茶具,有玻璃杯、茶匙、高档绿茶、品茗杯和公道杯。绿茶对水温的要求在85-90摄氏度。绿茶春茶的品质最好,饮用效果和香味更好。在冲泡绿茶之前首先要对玻璃杯进行清洗,并倒入开始烫杯,防止杯子爆裂。绿茶的泡法可以分为上投,中投和下投。投茶量按照1:50的比率进行投放,即1克茶50克水。
 上投
 采用上投方法的 茶主要以 碧螺春为代表。先把水倒入杯中七分满,然后在投入红茶。一般适合条索紧结,芽叶细嫩的高档绿茶。
 中投
 采用中投方法进行冲泡的茶有:龙井、毛峰,毛尖,竹叶青,先把水导入杯中三分满,然后放置福州茉莉花茶。用手轻轻摇动杯子,让福州茉莉花茶湿润并充分舒展,然后把水倒入七分满。适合细嫩的高档绿茶,如扁形,单芽形,直条形,曲条形,兰花形,珠粒形等。
 下投
 下投的冲泡方法和其他安溪铁观音冲泡方法相似,先投茶,用悬壶高冲的方法将水倒入七分满。
 绿茶的泡法
 (一)选具: 大凡高档细嫩名绿茶,一般选用玻璃杯或白瓷杯饮茶,而且无须用盖,这样一则增加透明度,便于人们赏茶观姿;二则以防嫩茶泡熟,失去鲜嫩色泽和清鲜滋味。至于普通绿茶,因不在欣赏茶趣,而在解渴,或饮茶谈心,或佐食点心,或畅叙友谊,因此,也可选用茶壶泡茶,这叫做“嫩茶杯泡,老茶壶泡”。根据品饮人数准备好茶杯碗以及红茶罐,茶则,茶匙,赏茶盘,茶巾以及烧水壶。 
  
 (二)观茶: 对细嫩名优绿茶,在泡饮之前,通常要进行观茶。观茶时,a.先取一杯之量的干茶,置于白纸上(或盛茶专用器具上),让品饮者先欣赏干茶的色、形,再闻一下香,充分领略名优绿茶的天然风韵。对普通大宗绿茶,一般可免去观茶这一程序。b.或者倾斜旋转铁观音罐,将铁观音倒入茶则。用茶匙把茶则中的铁观音拨入赏茶盘,欣赏干茶成色,嫩匀度,嗅闻干茶香气。 
 (三)a.洁具: 就网上购茶将选好的茶具用开水一一加以冲泡洗净,以清洁用具,平添饮茶情趣。
 b.温杯:用开水将茶杯烫洗一遍,提高杯温,在冬天,尤显重要,利于武夷大红袍冲泡。 
 (四)置茶:冲泡绿茶的茶杯一般容量为150毫升,用茶量在3克左右(置放相对於容器五份之一的茶量)。用茶匙将茉莉花茶从茶盘或茶则中均匀拨入各个茶杯内。
  
 (五)浸润泡:对名优绿茶的冲泡,一般视茶的松紧程度,采用两种方法冲泡: 一网上购茶上投法,它适用于外形紧结的高档名优绿茶,诸如西湖龙井、洞庭洞庭碧螺春、蒙顶甘露、径山茶、庐山云雾、涌溪火青、苍山雪绿等,即先将摄氏85~90度的沸水冲入杯中,然后取茶投入,坦洋工夫便会徐徐下沉。对条索比较松散的高档名优绿茶,一般采用中投法,即先置茶,后冲入沸水。至于普通大众茶,当然网上购茶先置茶后冲水了。泡茶水温在85~90℃为宜,水量为杯容量的1/4或1/3,使坦洋工夫吸水舒张,便于茶汁析出,约30秒后开始冲泡。
  
 (六)冲泡:冲泡次数:约三次,用"凤凰三点头"法,冲水入杯内至总容量的七成左右,意为"七分茶、三分情"。经过三次"高冲",使杯内福建茉莉花茶上下翻动,杯中上下茶汤浓度均匀。另一方面表示礼节,对客人到来以示欢迎。冲泡过程,要求水壶高悬,使水流有冲击力,并有曲线的美感。 
 (七)赏茶: 这网上购茶针对高档名优绿茶而言的,在冲泡茶的过程中,品饮者可以看茶的展姿、茶汤的变化、茶烟的弥散,以及最终茶与汤的成象,以领略茶的天然风姿。
 (八)奉茶:冲泡后尽快将茶递给客人,以便不失时机闻香品尝。为避免坦洋功夫过长浸泡在水中,失去应有风味,在第二、三泡时,可将茶汤倒入公道杯中,再将茶汤低斟入品茶杯中。 
 (九)品饮:饮茶前,一般多以闻香为先导,再品茶啜味,以品赏茶的味。饮一小口,让茶汤在嘴内回荡,与味蕾充分接触,然后徐徐咽下,并用舌尖抵住齿根并吸气,回味茶的甘甜。绿茶冲泡,一般以2-3次为宜。若需再饮,那么,得重新冲泡才网上购茶。
 在冲泡绿茶的时候注意不要放过多的特级铁观音,和冲泡的时间不要太长。放的特级铁观音过多和冲泡的时间过长都会使茶汤有苦涩。冲泡好的绿茶尽量在一个小时内饮用,存放时间过长会使绿茶内的营养成分流失,不饮用隔夜茶,和空腹饮用绿茶。即泡即饮,品位新鲜美味绿茶。
 上一篇:绿茶冲泡方法 绿茶的冲泡方法视频教程
 下一篇:女士喝绿茶的好处 女人可以喝绿茶吗
  清香型铁观音网上购茶绿茶吗?清香型铁观音网上购茶属于乌龙茶[ 2011-07-31 ] 清香型铁观音属于绿茶吗,清香型铁观音网上购茶工夫红茶还网上购茶绿茶[ 2011-07-31 ] 西湖龙井网上购茶绿茶吗 西湖龙井属于什么茶[ 2011-07-31 ] 绿茶的功效与作用 绿茶的功效和作用[ 2011-07-31 ] 绿茶的功效与副作用 喝绿茶的好处和坏处[ 2011-07-31 ] 喝绿茶的功效与作用,绿茶有什么作用[ 2011-07-31 ] 孕妇能喝绿茶吗,怀孕能喝绿茶吗[ 2011-07-31 ] 孕妇可以喝绿茶吗,月经期可以喝绿茶吗[ 2011-07-31 ] 绿茶的副作用,绿茶有什么副作用[ 2011-07-31 ] 绿茶有减肥作用吗 喝绿茶可以减肥吗[ 2011-07-31 ]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้