ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4310เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

เเนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กทม

 
1. เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือน ๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ

2. ข้อใดกล่าวถึงการทำงานแบบ Multiuser
ก. สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลาย ๆ  เครื่อง
ข. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม
ค. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลาย ๆ งาน
ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลาย ๆ โปรแกรม

3. ข้อใดเป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Multiprocessing
ก. สามารถเปิดใช้คอมพิวเตอร์ได้ทีละหลาย ๆ  เครื่อง
ข. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีละหลาย ๆ หลาย ๆ โปรแกรม
ค. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทีละหลาย ๆ งาน
ง. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันพร้อม ๆ กัน และใช้โปรแกรมได้ทีละหลาย ๆ โปรแกรม

4. เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. ถูกทุกข้อ

5. ระบบเครื่อข่ายประเภทใดในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากที่สุด
ก. เครือข่าย MAN
ข. เครือข่าย WAN
ค. เครือข่าย LAN
ง. เครือข่าย SAN

6. จากคำตอบข้อที่ 5 ข้อจำกัดของเครือข่ายประเภทนี้คือข้อใด
ก. ความเร็วต่ำ
ข. เชื่อมต่อในพื้นที่ที่จำกัด
ค. เชื่อมต่อในระยะทางที่จำกัด
ง. เชื่อมต่อเครือข่ายค่อนข้างซับซ้อน

7. เครือข่ายประเภทใดไม่มีมาตรฐานกำหนดให้ชัดเจน
ก. MAN
ข. WAN
ค. LAN
ง. SAN

8. ข้อใดกล่าวผิด
ก.เครือข่ายไร้สายมีความเร็วที่ต่ำกว่าเครือข่ายท้องถิ่น
ข. เครือข่ายท้องถิ่นมีขนาดเล็กกว่าเครือข่าย MAN
ค. เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายที่สามารถเลือกหนทางการส่งข้อมูลได้หลายวิธี
ง. เครือข่ายแบบไร้สายเป็นเครือข่ายที่มีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อย

9. ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล
ก. รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย
ข. มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย
ง. คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802
10. ISO โมเดล คือข้อใด
ก. องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดรูปแบบการติดต่อเครือข่าย
ข. มาตรฐานการสื่อสารคอมพิวเตอร์ระบบเปิด
ค. วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายวิธีหนึ่ง
ง. สมาคมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่าย
11. ข้อใดกล่าวถึง IEEE ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นสถาบันกำหนดมาตรฐานของโปรโตคอล ที่ใช้เชื่อต่อ LAN
ข. วิธีการเชื่อต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. สมาคมเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ง. องค์การระหว่างประเทศเพื่อกำหนดระดับของเครือข่าย

12. สิ่งใดในเครือข่ายที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
ก. File Sever
ข. Network Interface Card
ค. Printer
ง. Application

13. Wirless LAN หมายถึงข้อใด
ก. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย UTP ในการเชื่อมต่อ
ข. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Coxcial ในการเชื่อมต่อ
ค. เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ
ง. เครือข่ายที่ไม่ใช้สายในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุแทน

14. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่าย LAN ไม่ถูกต้อง
ก. การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลร่วมกัน หมายถึง การเก็บข้อมูลที่ File Sever
ข. การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ทุก ๆ อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมในระบบ
ค. การใช้งานในลักษณะผู้ใช้หลาย ๆ คน ผู้ใช้ทุกคนใช้โปรแกรมหรือข้อมูลทุกอย่างจากทุก ๆ แหล่งข้อมูลในระบบเครือข่าย
ง. การใช้โปรแกรมร่วมกัน หมายถึง ตัวโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ LAN ได้โดยติดตั้งที่เครื่อง Sever เพียงแหล่งเดียว และ Sever จะคอยบริการซอฟต์แวร์ให้กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
15. สิ่งใดต่อไปนี้มีความจำเป็นต้องใช้ในการเชื่อต่อเครือข่ายแบบ BUS น้อยที่สุด
ก. LAN Card
ข. Network Operating System
ค. HUB
ง. Topology

16. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล๊อคเป็นสัญญาณดิจิตอลหรือจากสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล๊อค
ก. User Card
ข. LAN Card
ค. Network Interface Card
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก

17. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งสัญญาณเร็วที่สุด
ก. Coaxial Cable
ข. Shielded Twisted Pair Cable
ค. Unshielded Twisted Pair Cable
ง. Fiber Optic Cable

18. สายโคแอ๊กเชียลมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา
ก.สายโทรศัพท์
ข. สายอากาศทีวี
ค. สายไฟ
ง. สายลวดทองแดง

19. สายคู่บิดเกลียวมีโครงสร้างที่เหมือนกับสายใดในบ้านเรา
ก.สายโทรศัพท์
ข. สายอากาศทีวี
ค. สายไฟ
ง. สายลวดทองแดง

20. ข้อดีของสายคู่บิดเกลียวคือ
ก. ราคาแพง
ข. เป็นสายที่เปราะและหักในได้ง่าย
ค. เกิดสัญญาณรบกวนได้ง่าย
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค
40. ข้อใดให้ความหมายของโปรแกรมไดร์เวอร์ได้ดีที่สุด
ก. คือชุดโปรแกรมที่ผู้ชื้อต้องเขียนขึ้นมาเพื่อจัดการกับอุปกรณ์
ข. คือชุดโปรแกรมที่บริษัทผู้ผลิต ๆ ขึ้นมา ซึ่งผู้ชื้อจะได้มาพร้อมกับการซื้ออุปกรณ์นั้น และนำอุปกรณ์นั้นติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ พร้อมกับชุดโปรแกรมที่แนบมา เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์นั้นได้
ค. คือชุดโปรแกรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ด้านเครือข่าย เพื่อให้การทำงานบนเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด
ง. คือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะ Plug & Play สามารถเสียบแล้วใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมชุดใด ๆ


ตอนที่ 2จงทำเครื่องหมาย  / ข้อที่เห็นว่าถูก และเครื่องหมาย X ข้อที่เห็นว่าผิด ( ทำในกระดาษช่อง ข )

41. โปรโตคอลที่ใช้กันในเครือข่ายจะมีเพียงโปรโตคอลเดียวที่กำหนดเป็นมาตรฐาน
42. การประมวลผลแบบกระจายจะเพิ่มภาระการทำงานของศูนย์บริการมาก
43. HUB เป็นอุปกรณ์ที่เป็น Repeater ในตัว
44. การต่อระบบเครือข่ายนั้นจะต้องต่อแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถที่จะนำมาผสมกันได้
45. เครือข่ายประเภทที่ได้ชื่อว่า Metropolitan Area Network จัดได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ตั้งใช้งานอยู่ในบริเวณที่อยู่ในอาคารเดียวกัน หรือละแวกเดียงกัน
46. Topology หมายถึง รูปแบบ/วิธีการ ของการเชื่อต่อของระบบเครือข่าย
47. ระบบปฏิบัติการที่ใช้บนเครือข่าย เช่น DOS  WINDOWS  95
48. MULTIUSER หมายถึงการทำงานในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลจากแหล่งเดียวกันหลาย ๆ คน
49. ระบบเครือข่ายจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ เครือข่าย WAN และ LAN
50. Application Software คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขั้นมาเฉพาะงานด้านใดด้านหนึ่ง เช่น WORD

ตอนที่ 3จากข้อต่อไปนี้จงนำข้อความข้างล่างมาจับคู่เพื่อให้มีความหมายตรงกัน ( ทำในกระดาษคำตอบในช่อง ข)
51. HUB
52. Router
53. Coaxial Cable
54. Terminator
55. Netware
56. Shielded Twisted Pair
57. Network Interface Card
58. Electronic Mail
59. Local Area Network
60. Wireless LAN

A.   แผงวงจรเครือข่ายที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณการรับ – ส่งข้อมูล
B.   อุปกรณ์ใช้ปิดสัญญาณหัวท้ายของเครือข่ายที่สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
C.   ความสามารถหนึ่งของเครือข่ายที่สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
D.   อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เชื่อมเครือข่ายสองระบบให้เข้าเป็นระบบเดียวกัน
E.   อุปกรณ์เครือข่ายที่รับสัญญาณมาทางเดียว แล้วกระจายไปหลายทาง หรือรับข้อมูลจากหลายทางแล้วส่งไปทางเดียว
F.   การส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันในลักษณะจดหมายโดยผ่านคอมพิวเตอร์
G.   ระบบเครือข่ายที่ไม่ต้องใช้สัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่ใช้สัญญาณคลื่นวิทยุแทน
H.   สายสัญญาณชนิดหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อระบบ LAN มี 8 เส้น สายชนิดนี้จะไม่มีซีลหุ้มเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
I.   สายสัญญาณชนิดหนึ่งที่ใช้เชื่อต่อระบบ LAN มี 8 เส้น สายชนิดนี้จะไม่มีซีลหุ้มเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
J.   สายสัญญาณชนิดหนึ่งที่คล้ายสายโทรศัพท์ มีฉนวนและสายดินประกอบ
K.   ระบบเครือข่ายชนิดหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเครือข่ายระดับบริเวณ
L.   Network Operating System
M.   การทำงานในระดับที่มีผู้ใช้หลายคน สามารถดึงข้อมูลจากแหล่งเดียวกันได้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ข้อที่ : 1

หน่วยเก็บความจำที่ติดต่อกับ CPU ได้เร็วที่สุดคืออะไร

คำตอบ 1 : CD-ROM

คำตอบ 2 : HARD DISK

คำตอบ 3 : SDRAM

คำตอบ 4 : REGISTER A

ข้อที่ : 2

ลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีอย่างไร

คำตอบ 1 : เริ่ม คำนวณ ประกาศชนิดตัวแปร รับข้อมูล แสดงคำตอบ จบ

คำตอบ 2 : เริ่ม ประกาศชนิดตัวแปร รับข้อมูล คำนวณ แสดงคำตอบ จบ

คำตอบ 3 : เริ่ม รับข้อมูล ประกาศชนิดตัวแปร คำนวณ แสดงคำตอบ จบ

คำตอบ 4 : เริ่ม รับข้อมูล ประกาศชนิดตัวแปร แสดงคำตอบ คำนวณ จบ

ข้อที่ : 3

ข้อใดต่อไปนี้คือคุณบัติ Portable ของการเขียนโปรแกรม

คำตอบ 1 : สามารถเขียนโปรแกรมได้สั้นที่สุด

คำตอบ 2 : สามารถเขียนโปรแกรมให้ประมวลผลได้เร็วที่สุด

คำตอบ 3 : สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานข้ามเครือข่ายได้

คำตอบ 4 : สามารถย้ายโปรแกรมไปทำงานยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบได้

ข้อที่ : 4

อะไรไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์

คำตอบ 1 : ส่วนประมวลผลกลาง (CPU)

คำตอบ 2 : หน่วยความจำ (Memory)

คำตอบ 3 : อุปกรณ์อินพุต

คำตอบ 4 : อุปกรณ์เอาต์พุต

ข้อที่ : 5

อะไรคือคุณสมบัติของหน่วยความจำประเภท ROM (Read Only Memory)
คำตอบ 1 : สามารถอ่าน และเขียนได้

คำตอบ 2 : สามารถอ่านได้อย่างเดียว

คำตอบ 3 : สามารถเขียนได้อย่างเดียว

คำตอบ 4 : ไม่สามารถอ่านและเขียนได้

ข้อที่ : 6

อะไรคือคุณสมบัติของ หน่วยความจำประเภท RAM (Random Access Memory)

คำตอบ 1 : สามารถอ่าน และเขียนได้

คำตอบ 2 : สามารถอ่านได้อย่างเดียว

คำตอบ 3 : สามารถเขียนได้อย่างเดียว

คำตอบ 4 : ไม่สามารถอ่านและเขียนได้

ข้อที่ : 7

ข้อใดให้ความหมายของสัญญลักษณ์ผังงานต่อไปนี้

คำตอบ 1 : การกำหนดค่า การประมวลผลหรือการคำนวณ

คำตอบ 2 : การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ

คำตอบ 3 : การรับข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูลไม่ได้ระบุอุปกรณ์

คำตอบ 4 : จุดต่อของผังงานระหว่างหน้ากระดาษ

ข้อที่ : 8

ข้อใดให้ความหมายของสัญญลักษณ์ผังงานต่อไปนี้

คำตอบ 1 : การกำหนดค่า การประมวลผล หรือการคำนวณ

คำตอบ 2 : การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ

คำตอบ 3 : การรับข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูลไม่ได้ระบุอุปกรณ์

คำตอบ 4 : จุดต่อของผังงานในหน้ากระดาษ

ข้อที่ : 9

ข้อใดให้ความหมายของสัญญลักษณ์ผังงานต่อไปนี้
ทำไมคอมพิวเตอร์จึงใช้เลขฐานสองในการเก็บข้อมูล

คำตอบ 1 : คอมพิวเตอร์มีระดับ Voltage แค่ 2 ระดับ

คำตอบ 2 : คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะการทำงาน 2 โหมด เหมือนสวิทซ์ เปิด - ปิด

คำตอบ 3 : การใช้เลขเพียงแค่ 2 เลขในการเก็บข้อมูลทำให้คนสามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

คำตอบ 4 : ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ : 12

ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำคอมพิวเตอร์

คำตอบ 1 : Random-access memory

คำตอบ 2 : Read-only memory

คำตอบ 3 : Harddisk

คำตอบ 4 : Basic input/output system (BIOS)

ข้อที่ : 13

คอมพิวเตอร์ประเภทใดมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

คำตอบ 1 : คอมพิวเตอร์พกพา

คำตอบ 2 : เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

คำตอบ 3 : ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

คำตอบ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร์

ข้อที่ : 14

ข้อใดคือส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

คำตอบ 1 : หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง และหน่วยแสดงผล

คำตอบ 2 : หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง และหน่วยแสดงผล

คำตอบ 3 : หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก และหน่วยแสดงผล

คำตอบ 4 : หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง และหน่วยแสดงผล

ข้อที่ : 15

จงพิจารณาว่าข้อความใดกล่าวถูกต้องสำหรับการทำงานของคำสั่งต่อไปนี้

double d = 9.9;

int i = 2;

i = (int)d;

คำตอบ 1 : ชนิดของข้อมูลตัวแปร d มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อที่ : 71

มาตรฐานรหัสใดที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

คำตอบ 1 : EBCDIC

คำตอบ 2 : ASCII

คำตอบ 3 : BCD

คำตอบ 4 : UCB

ข้อที่ : 72

อุปกรณ์ใดต่อไปนี้มีการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ

คำตอบ 1 : Floppy Disk

คำตอบ 2 : Hard Disk

คำตอบ 3 : CDROM

คำตอบ 4 : Tape

ข้อที่ : 73

ระบบเครือข่ายใดมีขนาดใหญ่ที่สุด

คำตอบ 1 : MAN

คำตอบ 2 : LAN

คำตอบ 3 : WAN

คำตอบ 4 : ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ : 74

ความหมายของคำว่าขั้นตอนวิธี (Algorithm) คือข้อใด

คำตอบ 1 : การทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น

คำตอบ 2 : การหาวิธีแก้ปัญหา

คำตอบ 3 : การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานเป็นข้อๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย

คำตอบ 4 : การทดสอบวิธีแก้ปัญหา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้