ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5978เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

อยากรู้ข้อสอบเชิงทดสอบจิตวิทยา

 
แนวข้อสอบ จิตวิทยา
1. ข้อใดกล่าวความหมายของพฤติกรรมได้ถูกต้อง
a. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยรู้ตัว
b. ข. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ไม่รู้ตัว
c. ค. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ผู้อื่นสังเกตได้
d. ง. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยที่ผู้อื่นสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม

2. Learning by doing เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาใด
a. Rogers
b. Maslow
c. John dewey
d. Freud

3. มนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดเป็นแนวคิดผู้ใด
a. Maslow
b. Skinner
c. Povlov
d. Watson

4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสาเหตุมาจากข้อใดเป็นสำคัญ
a. พันธุกรรม
b. สิ่งแวดล้อม
c. การได้เรียนรู้
d. ถูกทั้ง ก. และ ข.

5. มนุษย์ทุกคนเกิดมาเปรียบเสมือนผ้าขาวเป็นแนวคิดของใคร
a. รุสโซ
b. เพียเจท์
c. สกินเนอร์
d. ฟาฟลอพ

6. ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพ คือนักจิตวิทยาในข้อใด
a. รุสโซ
b. ฟรอยด์
c. ธอร์นไดค์
d. สกินเนอร์

7. บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด
a. รุสโซ
b. ฟรอยด์
c. ธอร์นไดค์
d. สกินเนอร์

8. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดนักจิตวิทยาผู้ใด
a. รุสโซ
b. ฟรอยด์
c. ธอร์นไดค์
d. สกินเนอร์

9. การเรียนรู้คืออะไร
a. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
b. การเกิดความคิด
c. การเกิดความจำ
d. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

10. ยิ่งฝึกหัดทำมาก ๆ ยิ่งเกิดการเรียนรู้ ตรงกับทฤษฎีของใคร
a. ฟาฟลอพ
b. ฟอร์ยด์
c. สกินเนอร์ d. ธอร์นไดค์

11. วุฒิภาวะ หมายถึงอะไร
a. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
b. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
c. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากสิ่งแวดล้อม
d. กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเคร่งครัดระหว่างบุคคลจากพฤติกรรม

12. การพัฒนาการ คือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลมาจากข้อใด
a. พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม b. พันธุกรรมและวุฒิภาวะ
c. พันธุกรรมและประสบการณ์ d. วุฒิภาวะและประสบการณ์

13. การแบ่งการพัฒนาทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piajet) ขั้นปฏิบัติโดยใช้นามธรรมได้อายุช่วงใด
a. 4-7 ปี
b. 5-9 ปี
c. 7-11 ปี
d. 11-17 ปี

14. ผู้คิดค้นเกณฑ์วัดระดับสติปัญญา (I.Q.) คือผู้ใด
a. บิเนต์ (Binet)
b. สเติรน์ (Stern)
c. จอห์น ดิวอี้ (John Dewey)
d. เพียจท์ (Piajet)

15. ข้อใดเป็นความหมายของการแนะแนว
a. การช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้ดีขึ้น
b. การช่วยให้นักเรียนรู้จักช่วยตนเอง ปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
c. การช่วยให้นักเรียนรู้จักผ่อนคลายอารมณ์
d. การแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้นักเรียน

16. หัวใจของการแนะแนวคือข้อใด
a. การบริการให้คำปรึกษา b. การบริการข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
c. การบริการจัดวางตัวบุคคล d. การบริการสารสนเทศ

17. เป้าหมายของการแนะแนวคือข้อใด
a. เด็กเข้าใจปัญหาของตนทุกด้าน
b. เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้
c. เด็กสามารถเลือกอาชีพได้
d. เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีทุกด้าน

18. ข้อใดไม่ใช่หลักของการแนะแนว

a. จัดให้เด็กทุกคน
b. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
c. จัดให้เด็กมีปัญหา
d. จัดบริการอย่างต่อเนื่อง

19. การจัดหาทุนการศึกษาให้เด็กเป็นการบริการด้านใด
a. จัดวางตัวบุคคล
b. การให้คำปรึกษา
c. การให้บริการสารสนเทศ
d. การติดตามและประเมินผล

20.ความสำเร็จของการแนะแนวในสถานศึกษาต้องอาศัยข้อใด
a. นักเรียน
b. ครูประจำชั้น
c. ผู้บริหารสถานศึกษา
d. ทุก ๆ ฝ่ายร่วมกัน

1.d 2.c 3.a 4.d 5.a 6.b 7.a 8.d 9.d 10.a
11.ไม่แน่ใจ 12.a 13.c 14.a 15.b 16.a 17.b 18.c 19.a 20.d
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้