ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 8096เข้าชม
  • 4ตอบกลับ

แนวข้อสอบ นายสิบทหารบก

 
แนวข้อสอบ นายสิบทหารบก

ข้อสอบภาษาอังกฤษ
ข้อสอบภาษาอังกฤษ
Direction: Choose the most appropriate answer.

1. I have some ............ with studying English.
a. difficult b. different
c. difficulties d. difference e. differ

2. I want to ................ for a job at this company.
a. comply b. supply c. apply
d. imply e. reply

3. The government stated that there will be no ..................... with the terrorists.
a. situation b. reputation c. negotiation
d. cooperation e. production

4. There aren’t any ............... ways of solving this problem.
a. possible b. possibly c. possibility
d. probability e. probably

5. Mammals survived the meteor disaster through ......... while dinosaur didn’t.
a. revolution b. evolution c. conversation
d. solution e. institution

6. As long as we try, we will ......... succeed.
a. unfortunately b. eventually c unforgivably
d. impractically d. presumably

7. Due to global economic crisis, Thai National Bank has to take a/an ............ measure.
a. supportive b. protective c. additive
d. impressive e. relative

Direction: Select the word with the same meaning as the underlined word.

8. According to the government’s policy, the LPG fuel price will increase by the end of this month.
a. drop b. suspend c. rise
d. remain e. impend

9. The Chanel purse I bought for your birthday was genuine .
a. authentic b. artificial c. plastic
d. imitative e. leather

10. The suspect was taken from his house unwillingly.
a. o­n purpose b. intentionally c. deliberately
d. without consent e. with permission

11. The ancient people used rock and stone as their tools.
a. primitive b. modern c. up-to-date
d. retro e. contemporary

12. He was embarrassed when she refused to marry him.
a. proud b. disappointed c. upset
d. pathetic d. humiliated

13. Venice is famous for its canals and gondolas
a. notorious b. disreputable c. ill-famed
d. well-known e. unfamiliar

14. Protein is important for our bodies.
a. necessary b. excessive c. redundant
d. surplus e. immoderate

15. The movie was so frightening that I couldn’t sleep all night.
a. mystifying b. exciting c. scary
d. romantic e. funny

Direction: Read the dialogue and select the best answer.
16. Katie: What happened to your eyes?
Bob: I think I’ve got pink eyes.
Katie: Oh, that’s too bad. Why don’t you go to see the doctor.
Bob: I wish I could afford to see a doctor.
What seems to be the problem with Bob?
a. His symptom is getting better. b. He doesn’t have money to see a doctor.
c. He’d rather stay at home. d. He falls in love with Katie.
e. He doesn’t want Katie to see his eyes.

17. Jason: Excuse me, would you mind if I smoke here?
Jane: Of course, this is public area. You should know that.
Jason: Come o­n, it’s just o­ne cigarette.
Jane: You should learn to respect other people’s right.
Jason: All right, sorry about that. Maybe this isn’t a place for smokers.
What do you think Jason is going to do?
a. He is going to smoke a cigarette. b. He is going somewhere else.
c. He is going to buy a pack of cigarette. d. He is going to quit smoking.
e. He is going to ask Jane out.

18. Lucy: Hello, Doctor Smith’s office, may I help you?
Dan: Yes, I’d like to make an appointment with Doctor Smith.
Lucy: Doctor Smith won’t be available until next week.
Dan: Oh, I just want to order some medicine then.
Lucy: You need doctor’s prescription to purchase medicine.
What does Dan have to do to get his medicine?
a. He has to wait for the doctor. b. He has to go to a drugstore.
c. He has to buy medicine with Lucy. d. He has to order his medicine o­n the phone.
e. He has to make up a prescription.
Direction: Choose the most appropriate answer.

Throughout the ages, birds have been a source of wonder to all who have ......... (19) their soaring flight or listened to their sweet song. ........ (20) a group, birds are ........ (21) they are the o­nly animals covered .......... (22) feathers. This evolutionary development .......... (23) birds from all other animals.

19. a. verified b. supported c. claimed d. observed e. warned
20. a. Like b. Just c. Still d. Another e. As
21. a. unique b. common c. mundane d. indifferent e. mediocre
22. a. by b. o­n c. with d. as e. into
23. a. has been separated b. separates
c. separated c. was separated e. separating

It ...... (24) that policing in the future will be ....... (25) more different than it is today. Advances in technology .........(26) in computers, television, and communication will assist the police in solving and preventing crimes. Advances in forensic science .........(27) evidence more reliable and meaningful. All of these changes will be for the better if they help ....... (28) the quality of police service.

24. a. predicted b. has predicted c. is predicted
d. was predicting e. would predict
25. a. any b. some c. such d. much e. so
26. a. particularly b. placidly c. roughly
d. widely e. profoundly
27. a. had to make b. would be made c. has made
d. is to make e. should make
28. a. improving b. be improved c. to improve
d. have improved e. to be improved
Direction: Look at the table and select the best anwser.29. When does the match between Bolton and Chelsea occurs?
a. Saturday 06 December, 9 p.m. b. Thursday 04 December, a quarter to eighth
c. Saturday 06 December, 3 p.m. d. Sunday 07 December, 3 p.m.
e. None of the above.

30. How do we get a ticket for Fulham v.s. Man City match?
a. Order it o­n line. b. Buy it at Craven Cottage.
c. Ask for further information at Craven Cottage. d. Buy it at Old Trafford.
e. Either A or B.

31. Which stadium holds a match that we can’t get a ticket?
a. Volkswagen Arena b. St. James’ Park
c. Kingston Communications Stadium d. Old Trafford
e. Both C and D.
Direction: Look at these advertisements and select the best answer.
32. Where can we order ‘Foie gras’ ?
a. Indian Hut b. La Grande Perle c. Baan Kanitha
d. Pizza Hut e. Oishi

33. Which restaurant offers reduced price?
a. Indian Hut b. La Grande Perle c. Baan Kanitha
d. Pizza Hut e. Oishi

34. Which restaurant provides food with unique uses of spices?
a. Indian Hut b. La Grande Perle c. Baan Kanitha
d. Pizza Hut e. Oishi

35. What number do we need to call to make a reservation for ‘Tom Yum Koong’?
a. 02-6357876 b. 02-2370077 c. 02-2584128
d. 1150 e. 1112


Direction: Read these passages and select the best answer.

Researches suggest that here are creatures that do not know what light means at the bottom of the sea. They don’t have either eyes or ears; they can o­nly feel. There is no day or night for them. There are no winters, no summers, no sun, no moon and no stars. It is as if a child spent its life in darkness in bed, with nothing to see or hear. How different our own life is! Sight shows us the ground beneath our feet and the heavens above us – the sun, moon, and stars, shooting stars, lightning, and the sunset. It shows us day and night. We are able to hear voices, the sound of the sea, and music. We feel, we taste, we smell. How fortunate we are!

36. From this passage, we can say that this story is mainly about.......... .
a. life of sea creatures at the bottom of the sea.
b. how changes in the seasons are perceived by the deep-sea creatures.
c. how wonderful our lives were and will be.
d. the difference among creatures of the earth and those of the sea.
e. the superiority of human beings over some creatures in terms of sense.

37. We discover that the sea creatures in the story....... .
a. have the same sense that we do.
b. have no sense of hearing as well as sight.
c. hear the sounds of the ocean.
d. live in darkness because no light reaches to the bottom.
e. do not hear the sound of sea as they are accustomed to it.

38. In the passage, a child in darkness is compared to ....... .
a. someone who lives where there are no seasons.
b. an animal without the sense of touch.
c. a sea creature with no seeing or hearing ability.
e. a deaf child unaffected by the environment.
Official records state that the Pueblo Indians lived in New Mexico and Arizona. The word ‘”Pueblo” comes from the Spanish word “pueblo”, meaning town or village. The Spaniards found these Indians living in apartment houses, some of them o­n the side of a cliff in order that they could be reached o­nly by ladders. Whenever they were attacked by Apaches, the Pueblos would pull up the ladders. They grew corn, which they watered with water flowing down in ditches. They wove cloth, made wonderful baskets, and created jars and pots out of clay proving how skillful they were at hand-craft.

39. From this passage, we understand that the Pueblo Indians were afraid of ....... .
a. cliff dwelling
b. Apache Indians
c. apartment houses
d. water flowing down ditches
e. solitary life

40. The Spaniards called these Indians “Pueblo” because they ...... .
a. were close to the Apache
b. lived together in a town or village
c. farmed and brought down water in ditches
d. pull up their ladder when attacked
e. achieved fame from the hand-craft

41. The Pueblo Indians lived o­n the side of a cliff ......
a. although they had apartment house.
b. to observe the stars in the sky for rain season.
c. so that they could provide themselves with shelter.
d. to disguise themselves from the Spaniards.
e. to provide themselves with rare food o­n the cliff.

Immigrant Suffer from Losing Their Identity

Language is a way to communicate with each other. We started to learn language when we were born. However, people are used to speaking their native language, so immigrants are having many problems between the first generation and the second generation because they don’t have the same native language. Also, the second generation is losing their identity. Especially in America, there are many immigrants that came form different countries to succeed in the States. Because they suffer in lots of areas such as getting a job and trying to speak English, they want their children to speak English, not o­nly at school, but also at home in order to be more successful. Because of this situation, their children are losing their ethnic identity and, even more, they are ignoring their parents whose English is not very good.
For example, my aunt, who has been living in Chicago for fifteen years, has three children and they were all born in the States. The eighteen years old daughter speaks English as a native language and she speaks Korean very well too. She has no problems talking with her parents, but she still doesn’t understand Korean jokes, and there are sometimes misunderstandings. The second daughter is fourteen years old, and she doesn’t want to speak Korean. My aunt often gets upset with her because she is very Americanized and they can’t understand each other. Even when my aunt punishes her, this daughter does not understand what my aunt is talking about. I felt sympathy for my aunt whenever my fourteen years old cousin said, “Mom, what is your problem?” The third child is a twelve years old son. He speaks English to his parents and my aunt speaks Korean to him as she does to the second to the second daughter. He also has a problem communicating with his parents. My aunt is trying to teach him to speak both languages very well, but it is very hard for him because he speaks English all day and does not understand why he should learn to speak Korean.
I think most immigrants are trying to preserve their native language in their new country, but
this doesn’t help very much in getting a good job. My aunt didn’t teach Korean to her children in order to help them succeed in the U.S: she did so, hopefully, to help them establish a Korean identity because they look different from others, and also, if they visit their parents’ country, they will probably feel different from other people there too. My cousins told me that when they visited Korea a few years ago, they felt different from other Koreans. They could even feel it just strolling around the street because they wore different clothes and walked differently.
We must realize that language is important and valuable for many reasons. Immigrants should make an effort not to be ignored by their children and to make their children understand their heritage by teaching them the parents’ language. This is very important, not o­nly for the harmony of the family, but also in helping the second generation establish their identity.42. What is this article mainly about?
a. Learning a second language.
b. Immigrants who become sick in the U.S.
c. Language and its effect o­n the identity of immigrant.
d. Schools attended by immigrants to the U.S.
e. How the immigrants could live in a new country.

43. Which of these statements is NOT true according to the first paragraph?
a. Second generation immigrants are usually eager to learn their parents’ native language.
b. It is often hard for first and second generation family members to communicate with each other.
c. Because second generation immigrant children often speak o­nly English, they may lose their ethnic identity.
d. Sometimes second generation immigrant children ignore their parents because of language difference.
e. The immigrants suffer in lots of areas such as getting a job and trying to speak English.

44. There are many reasons that second generation immigrants may get confused about their identity. Which of the following is NOT found in the article?
a. Their American friends may not see them as Korean-Americans.
b. They look different than most of their friends in the U.S.
c. They wear different clothes than the Koreans in Korea.
d. They even walk differently from the Koreans.
e. They speak different language than their parents.

45. Which of the following is closest to the main idea of this article?
a. Second generation Korean-Americans walk and dress differently than their parents.
b. Many immigrant families have problems with communication.
c. The language spoken in immigrant households is often a mixture of two languages.
d. Second generation Korean immigrants often speak o­nly English.
e. Teaching immigrant children the parents’ native language helps them establish their ethnic identity.

Bottom of Form

Direction: These following sentences contain o­ne error each, find where all the errors are.

46. Waiting (a.) at the airport, suddenly I have been told (b.) that the airplane may not arrive (c.) due to the situation (d.).
47. Since (a.) I have been waiting (b.) here long enough, if this is (c.) the last train, I will take them (d.) immediately.
48. Howard, whose (a.) reputation has come (b.) from his brave action, was (c.) the man whom (d.) everybody in the village respected (e.).
49. According to (a.) the test result, the doctor recommended (b.) that I am staying (c.) at home and do (d.) nothing but relax (e.).
50. How we could (a.) travel to the moon (b.) is (c.) still a popular question among those who seeks (d.) an adventurous life (e.).


วิชาภาษาไทย

ข้อ 1.วรรณกรรมใดสะท้อนถึงปัญหาสังคมและการเมืองไทยภายหลังการปกครอง
1. ข้างหลังภาพ
2. แผ่นนี้ของใคร
3. ผู้ดี
4. ละครแห่งชีวิต

ข้อ 2. แนวพระราชดำริ “ทฤษฏีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดสรรพื้นที่การเกษตรให้เป็นสัดส่วนเท่าใด
1.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 50% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
2.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 45% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 15 %
3.แหล่งน้ำ 40% ปลูกข้าว 40% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
4.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 30% ปลูกพื้นอื่นๆ 30% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %

ข้อ 3. ข้อใดคือความหมายของคำซ้ำ
1.คำที่มาจากภาษาอื่น
2.คำซ้อนกันแล้วเกิดความหมาย
3.คือคำเดียวกันซ้ำกันเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย
4.คำตั้งแต่สองคำซ้อนกันเป็นความหมายใหม่ข้อ 4. ประโยคใดใช้คำกริยาถูกต้อง
1.กองทัพส่งทหารไปขวางกั้นการโจมตีของข้าศึก
2.ผู้จัดการกีดกันโครงการที่พนักงานเสมอให้พิจารณา
3.กำแพงประเพณีใดๆ ก็ไม่อาจกีดกั้นความรักของเราได้
4.รถยนต์ที่จอดอยู่นั้นขัดขวางการสัญจรของรถคันอื่น

ข้อ 5. “งานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันทำงานไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมประสบความสำเร็จได้ยาก” การทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จตรงกับสำนวนในข้อใด
1. พายเรือคนละที
2. พายเรือในหนอง
3. พายเรือทวนน้ำ
4. พายเรือในอ่าง

ข้อ 6. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยรัชกาลใด
1. รัชกาลที่ 1
2. รัชกาลที่ 3
3. รัชกาลที่ 2
4. รัชกาลที่ 4

ข้อ 7. ข้อใดคือแนวคิดที่ได้จากเรื่อง “เราคือลูกแม่พระธรณี”
1.ชีวิตนั้นดำเนินไปด้วยความหวังและความอดทน
2.น้ำตาคือเพื่อนเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์
3.หน้าที่ความรับผิดชอบกับมนุษยธรรมนั้นบางครั้งอาจขัดแย้งกัน
4.ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม

ข้อ 8. ข้อใดผิด
1.นิทานอิหร่านราชธรรม ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
2.สามก๊ก ถูกแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 2
3.หมอบรัดเลย์และคณะมิชชันนารี ออกหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ในสมัยรัชกาลที่ 3
4.รำพันพิลาป เป็น 1 ในผลงานนิราศ 9 เรื่องของสุนทรภู่

ข้อ 9. “ที่ ศธ 1325/573” อ่านว่าอย่างไร
1.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
2.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าเจ็ดสาม
3.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าเจ็ดสาม
4.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม

ข้อ 10. ประโยคใดเป็นประโยคความรวม
1.การเดินเล่นตอนเช้าเป็นการออกกำลังกาย
2.ใครที่ยังไม่เคยเล่นกีฬาน่าจะลองเล่นดู
3.เขานั่งอ่านหนังสือแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อน
4.คุณพ่อให้รางวัลเขาที่สอบได้คะแนนดี

ข้อ 11. ในยุคสมัยใดที่วรรณคดีไทยเริ่มได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีตะวันตก
1. รัชกาลที่ 4
2. รัชกาลที่ 5
3. รัชกาลที่ 6
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 12. ข้อใดคืออุปลักษณ์โวหาร
1. นาคาหน้าดั่งเป็น ดูเขม้นเห็นขบขัน
2. นาวาหน้าอินทรี มีปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม
3. น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง
4. เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียวเหลียว

ข้อ 13. วรรคใดไม่มีสัมผัสใน
1. สะพานไผ่ไต่เลาะข้ามเกาะแก่ง
2. ผีฟ้าซ้ำผีน้ำซัดนัดกันมา
3. ยิงโยกแกว่งแรงไกวไหวถลำ
4. พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล

ข้อ 14. ข้อใดคือคำประสมระหว่างคำไทยกับคำสันสกฤต
1. สร้างสรรค์
2. สถานที่
3. ทุนทรัพย์
4. หลักฐาน

ข้อ 15. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
1.คนที่มีสุขภาพดีมาจากคนที่กินอาหารดีถูกหลักโภชนาการ
2.การทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมิได้อยู่ที่คนเพียงคนเดียว
3.ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอย่างจริงจัง
4.ความมีน้ำใจที่แท้ไม่ได้มาจากความจำเป็น หากมาจากความต้องการที่จะให้

ข้อ 16. พระราชนิพนธ์พระบรมราโชวาทในตอนใดที่สะท้อนถึงบทบาทของบิดามารดา
1.อย่าให้ถือตัวว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินพ่อมีอำนาจยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองถึงจะเกะกะไม่เกรงกลัว คุมเหงผู้ใด
2.การให้ซึ่งมีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆ
3.เงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่ นุ่งห่มหรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทั้งปวง จงเขม็ดแขม่
4.เมื่อไปอยู่ในโรงเรียนแห่งใด จงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งเขาตั้งลงไว้

ข้อ 17. ข้อใดมีสัมผัสอักษร
1. เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
2. วางให้พี่ข้างที่นอน
3. นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
4. เรือครุฑยุดนาคหิ้ว

ข้อ 18. พจนานุกรมเล่มแรกมีชื่อว่าอะไร
1. อักขราภิธานศัพท์
2. ตุลวิภาคพจนกิจ
3. ศิริพจนภาค
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 19. ข้อใดคือคำพังเพย
1. ปิดทองหลังพระ
2. กำปั้นทุบดิน
3. จับปลาสองมือ
4. กระต่ายตื่นตูม
ข้อ 20. ข้อใดเป็นคำประสมที่ประกอบด้วยคำไทยกับคำยืมจากภาษาอื่นทุกคำ
1. โรงพัก ตู้โชว์
2. ชาวโลก น้ำพุ
3. กินเจ ข้าวสาร
4. ฝูงชน ลำแข้ง

ข้อ 21. ข้อใดสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ชัดเจนที่สุด
1. ขุนช้างขุนแผน
2. นิราศพระบาท
3. รามเกียรติ์
4. ลิลิตตะเลงพ่าย

ข้อ 22. ข้อใดมีหาสยรสในทางวรรณคดี
1.นิจจาเอ๋ยจากเชยมาไกลโฉมมีแต่โทมนัสร่ำระกำจิต
2.สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
3.จะล่อแก่คราวกะตัวกลัวผัวมี ถ้าเสียทีสิซ้ำ***มัง
4.ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

ข้อ 23. “ขัตติยพันธกรณี” ถูกประพันธ์ขึ้นมาในห้วงเวลาที่เมืองไทยเป็นเช่นใด
1. วิกฤตการณ์ รศ. 112
2. รัชกาลที่ 5 ทรงประชวน
3. ไทยมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศส
4. ถูกทุกข้อ

ข้อ 24. ประโยชน์ของการเรียนรู้ราชาศัพท์
1.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับสถานที่
2.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับฐานะ
3.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
4.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับบุคคล

ข้อ 25. คำในข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ
1. คุณสมบัติ คุณากร คุณค่า
2. ราชการ ราชวัง ราชรถ
3. มโหฬาร มหาวิทยาลัย มหาภัย
4. พลานามัย พลศึกษา พลความ

ข้อ 26. จากเรื่อง “พระบรมราโชวาท” เหตุใดพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง 4 พระองค์จึงทรงต้องศึกษาตะวันตกให้แตกฉาน
1.ไทยจำเป็นต้องรู้ภาษาตะวันตกเป็นอย่างดี
2.ไทยต้องใช้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศสในการทำสนธิสัญญาระห่างประเทศ
3.เป็นภาษาของชาติมหาอำนาจ
4.ใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้กว้างขวาง

ข้อ 27. “มัทนะพาธา” ได้เค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องใด
1. อาหรับราตรี
2. ตำนานดอกกุหลาบ
3. ขัตติยพันธกรณี
4. เวนิสวานิช

ข้อ 28. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ให้ข้อคิดใด
1.ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก
2. การให้มาซึ่งความสุข
3.การเสียสละประโยชน์สุขแห่งตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
4.ถูกทุกข้อ

ข้อ 29. ในการสนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 ว่าอย่างไร
1. ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
2. ฝ่าพระบาท
3. ใต้ฝ่าละอองพระบาท
4. ใต้ฝ่าพระบาท

ข้อ 30. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด
1.ชาติกำเนิดของคนไม่ใช่สิ่งสำคัญ
2.ข้าราชการบำนาญชวนกันไปบำเพ็ญประโยชน์
3.เมื่อพัสดุชำรุดต้องรีบจำหน่ายตามระเบียบ
4.ตำรวจเข้าไปตรวจในทำเนียบเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบทหารบกรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- วิชาสังคม  

- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
good thank you
กองทัพไทยเมื่อวานนี้ค่ะ ทหารประทวน
ออกข้อสอบเกี่ยวกับทั่วไป
หลวงตามหาบัว หลายข้ออยู่นะ
ลิเบีย ผู้นำชื่ออะไร
นิวซีแลน แผ่นดินไหว กี่วิตเตอร์
"ปูทหารยักษ์ปากบารา" ชนิดใหม่ของโลก ค้นพบที่จังหวัดอะไร
กฎหมายอาญาแบบยอมความได้
การออกโฉนดที่ดินเกินขึ้นในสมัยที่เท่าไหร่ประมาณนี้
เครื่องบินที่กองทัพอากาศสั่งซื้อ จากสวีเดน ประจำการที่กองบินอะไร
วันที่ 24 ก.พ. ตรงกับ......
ชายไทยต้องไปแสดงตนเพื่อเกณฑ์ทหารอายุเท่าไหร่


ทำๆแล้วก็ไม่ได้อยากอย่างที่คิดค่ะ ถ้าคุณอ่านหนังสือ
พอดีมีเวลานิดหน่อยได้อ่านแบบผ่านๆ เพราะต้องทำงาน เลี้ยงลูก
ไม่ค่อยมีเวลาอ่านสักเท่าไหร่ เหอๆๆๆๆ แต่วิชาเฉพาะอันนี้ตรงๆเลย
กองทัพให้อ่านหนังสืออะไรก็ไปหาอ่านซะ ตรงๆทุกข้อ อิอิ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-21
การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานใดรับผิดชอบ หุหุ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้