ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5253เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบนักการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน

 
คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


1.     บริษัท กขค จำกัด มีสินทรัพย์ 28,000 บาท มีหนี้สิน 10,000 บาท และมีทุนเรือนหุ้น 7,000 บาท ยอดคงเหลือ


        ในบัญชีกำไรสะสมเท่ากับ.........บาท ?


        ก.    31,000                                                                                   ข.    17,000


        ค.    25,000                                                                                   ง.     11,000


        ตอบข้อ ง.  คำนวณประกอบ


                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม             =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ


                                                                28,000                   =              10,000   +  ส่วนของเจ้าของ                              


                                        \ ส่วนของเจ้าของ                   =              28,000  -  10,000 บาท


                                                                                                =              18,000  บาท


                                              ส่วนของเจ้าของ                    =              ทุนเรือนหุ้น +  กำไรสะสม


                                                                18,000                   =              7,000 + 11,000


2.     ระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทบุญมา จำกัด มีรายการสินทรัพย์เพิ่มขึ้น  2,000 บาท รายการหนี้สินลดลง 1,000 บาท     รายการทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 3,000 บาท กิจการจ่ายเงินปันผล เท่ากับ........บาท ?


        ก.    1,000                                                                                      ข.    2,000


        ค.    3,000                                                                                      ง.    4,000


        ตอบข้อ ข.  คำนวณประกอบ    


                        จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม             =             หนี้รวม  + ส่วนของเจ้าของ


                                        \ ส่วนของเจ้าของ                   =              หนี้สินลด (Dr.) + ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.)


                                                                                                                +  กำไรสุทธิ (Cr.) – จ่ายเงินปันผล (Dr.)


                                              จ่ายเงินปันผล                        =              ทุนเรือนหุ้นเพิ่ม (Cr.) +  กำไรสุทธิ (Cr.)


-         หนี้สินลดลง (Dr.) – สินทรัพย์เพิ่ม (Dr.)


                                                                                                =              2,000 + 3,000 – 1,000 – 2,000  บาท


                                                                                                =              2,000  บาท


3.     บริษัทสหภัณฑ์ จำกัด มีหนี้สิน 40,000 บาท กำไรสะสม 20,000 บาท และเงินทุนจดทะเบียน 15,000 บาท


        กิจการนี้มีสินทรัพย์เป็นจำนวน ............. บาท


        ก.    35,000                                                                                   ข.    45,000


        ค.    55,000                                                                                   ง.    75,000


        ตอบข้อ  ง.  คำนวณประกอบ    


                              จากสมการบัญชี :- สินทรัพย์รวม                       =   หนี้รวม + ส่วนของเจ้าของ


                                                                                                                =   40,000 + (15,000 + 20,000)


                                                                                                                =   75,000  บาท


4.     บริษัท มานาน จำกัด บันทึกรายได้จากการขายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่บริษัทจะไม่รับการจ่ายชำระเงิน   จนกว่าจะถึงปีหน้า การปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัวอย่างของ


        ก.    Clash Basis  Accounting                                                    ข.    Accrual Accounting


        ค.    Historical Costing                                                               ง.    Improper Recognition                                


        ตอบข้อ  ข.   ดูคำอธิบายข้อ  1. ประกอบ                                


5.     บริษัท การเวก จำกัด ซื้อที่ดินเมื่อ 2 ปีที่แล้วในราคา 100,000 บาท  เมื่อเร็วๆ นี้กิจการได้รับข้อเสนอขาย


        ที่ดินแปลงนี้ในราคา 125,000 บาท และขณะนี้ที่ดินมีราคาประเมินเป็นเงิน 140,000 บาท มูลค่าประเมิน


        เพื่อเสียภาษีทรัพย์สินเท่ากับ  85,000 บาท  บริษัทควรจะแสดงมูลค่าของที่ดินในงบการเงินเป็นจำนวน


        เท่าไร


        ก.    100,000                                                                                 ข.    125,000


        ค.    140,000                                                                                 ง.    85,000


        ตอบข้อ  ก.    การบันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินถือเกณฑ์ราคาต้นทุน ซึ่งหมายถึงราคาที่เกิดขึ้น


                                จากการซื้อขายที่คำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง


                                มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเป็นหลักฐานที่เชื่อถือและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง


                                ทุกฝ่ายเป็นการปฏิบัติโดยถือหลักราคาทุน (Cost Concept)  ซึ่งมีความสัมพันธ์หลัก


                                ความดำรงอยู่ของกิจการ (Going Concept)  และหลักการใช้หลักการอันเที่ยงธรรม


                                (Materiality)


6.     การคิดต้นทุนของสินทรัพย์ตามงวดบัญชีได้รับประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์นั้นเป็นตัวอย่างของหลักการ


        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Matching


        ค.    Materiality                                                                            ง.    Allocation


        ตอบข้อ  ข.   หลักการจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้  (Matching) จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการหาผลการดำเนินงานของกิจการ โดยการบันทึกรายได้ตามหลักการเกิดขึ้นของรายได้ (Revenue Recognition) และหลักเงินค้าง (The Accrual Basis) ของงวดบัญชีนั้น แล้วจึงนำค่าใช้จ่ายที่ทำให้เกิดรายได้หรือผลประโยชน์ขึ้นมาจับคู่ และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้นๆ ด้วย


7.     บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด มีส่วนของเจ้าของจำนวน 42,000 บาท ณ วันต้นงวด และจำนวน 46,000 บาท


ณ วันปลายงวด ผู้ถือหุ้นลงทุน 5,000 บาท ในระหว่างงวด และมีการประกาศและจ่ายเงินปันผล 2,000 บาท


กำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ


        ก.    4,000                                                                                      ข.    2,000


        ค.    3,000                                                                                      ง.    1,000


        ตอบข้อ  ง.   คำนวณประกอบ


                                ส่วนของเจ้าของ ณ วันปลายงวด                      4,600    บาท


                                บวก  จ่ายเงินปันผล                                            2,000    บาท


                                                                                                                48,000  บาท


                   หัก  ส่วนของเจ้าของ ณ วันต้นงวด                  42,000


                                ลงทุนเพิ่ม                                                             5,000      47,000  บาท


                                \  กำไรสุทธิประจำปี                                       1,000    บาท          


8.     รายการทางบัญชีรายการใดมีความสำคัญหรือไม่มีความสำคัญต่อการรายงานในงบการเงินเกี่ยวข้องกับ


        หลักการ


        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Materiality


        ค.    Comprehensiveness                                                            ง.    Periodicity


        ตอบข้อ  ข.   หลักการมีนัยสำคัญ (Materiality) คือ งบการเงินควรเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญซึ่งมีผลต่อ


                                การตัดสินใจของผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อผู้ใช้จะได้เข้าใจโดยถูกต้องถึงผลการดำเนินงานฐานะการเงิน


                                และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ หมายถึง เหตุการณ์


                                ซึ่งถ้าหากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสรับทราบแล้ว อาจตัดสินใจผิดไปจากกรณีที่รับทราบ


9.     การคิดต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้สำหรับงวดบัญชีเดียวกันที่มีรายงานได้เป็นตัวอย่างของหลักการ


        ก.    Conservatism                                                                       ข.    Matching


        ค.    Materiality                                                                            ง.    Stewardship


        ตอบข้อ  ข.   ดูคำอธิบายข้อ  6  ประกอบ


10.  การไหลข้าวของทรัพยากร เนื่องจากความพยายามที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ เรียกว่า


        ก.    Asset                                                                                      ข.    Liability


        ค.    Revenue                                                                                ง.    Expense


        ตอบข้อ  ค.   Revenue


11.  การไหลข้าวของทรัพยากร เพื่อสนับสนุนความพยายามที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ เรียกว่า


        ก.    Asset                                                                                      ข.    Liability


        ค.    Revenue                                                                                ง.    Expense


        ตอบข้อ  ง.   Expense


12.  บริษัท มานะ จำกัด รายงานสินทรัพย์จำนวน 70,000 บาท รายได้จำนวน 80,000 บาท หนี้สิน จำนวน


        40,000 บาท และค่าใช้จ่าย จำนวน 60,000 บาท บริษัทมีกำไรสุทธิและส่วนของเจ้าของเท่ากับ.... บาท


        ก.    10,000     40,000                                                                  ข.    20,000    30,000


        ค.    30,000     20,000                                                                  ง.    40,000    10,000


        ตอบข้อ  ข.   คำนวณประกอบ


                                ก)  กำไรสุทธิ                                                        =    รายได้รวม – ค่าใช้จ่าย


                                                                                                                =     80,000 – 60,000


                                                                                                                =     20,000  บาท


                                ข)  ส่วนของเจ้าของ                                            =     สินทรัพย์ – หนี้สิน


                                                                                                                =     70,000 – 40,000


                                                                                                                =     30,000  บาท


13.  บัญชีใดมียอดคงเหลือด้านเดบิท


        ก.    Share Capital                                                                        ข.    Retained Earnings


        ค.    Prepaid Expense                                                                  ง.    Accrue Expense


        ตอบข้อ  ค.   1)  บัญชีทุนเรือนหุ้น (Share Capital)  เป็นบัญชีประเภททุน มียอดคงเหลือทางด้านเครดิต


                                2)  บัญชีกำไรสะสม (Retained Earnings)  เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือด้านเครดิต


                                3)  บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)  เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือ


                                     ทางด้านเครดิต


                                4)  บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (Accrue Expense) เป็นบัญชีประเภทหนี้สิน มียอดคงเหลือ


                                     ทางด้านเครดิต


14.  บัญชีมียอดคงเหลือด้านเครดิต


        ก.    Income Tax Payable                                                           ข.    Income Tax Expense


        ค.    Office Equipment                                                               ง.    Cost of Goods Sold


        ตอบข้อ  ก.    1)  บัญชีภาษีเงินได้ค้างจ่าย  (Income Tax Payable) เป็นบัญชีประเภทหนี้สินมียอดคงเหลือ


                                     ทางด้านเครดิต


                                2)  บัญชีภาษีเงินได้  (Income Tax Expense)  เป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย มียอดคงเหลือ


                                   ทางด้านเดบิท


                                3)  บัญชีอุปกรณ์สำนักงาน  (Office Equipment)  เป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ มียอดคงเหลือ


                                     ทางด้านเดบิท


                                4)  บัญชีต้นทุนค้าที่ขาย (Cost of Goods Sold)  เป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย มียอดคงเหลือ


                                     ทางด้านเดบิท


15.  บริษัท โดนัท จำกัด ขายเครื่องซักผ้าในราคาเครื่องละ 12,000 บาท โดยมีเงื่อนไขเรียกเก็บเงินล่วงหน้า


        4,000 บาท และที่เหลือให้จ่ายภายใน 60 วัน รายการในสมุดรายวันของบริษัทควรจะมีรายการ


        ก.    Debit  Sales                                                                           ข.    Credit Accounts Payable


        ค.    Credit Retained Earrings                                                   ง.    Debit Accounts Receivable


        ตอบข้อ  ง.    การบันทึกรายการบัญชี


                                เดบิท              เงินสด (Cash)                                     4,000


                                                        ลูกหนี้ (Accounts Receivable)  8,000


                                                        เครดิตขาย (Sales)                                               12,000


จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้