ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 4811เข้าชม
 • 1ตอบกลับ

ข้อสอบการประปานครหลวงปี 54

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
1.   พระราชบัญญัติการประปานครหลวง  ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าไร
ก.  ฉบับที่ 3                        ข.  ฉบับที่ 4
ค.  ฉบับที่ 5                        ง.  ฉบับที่ 6
ตอบ    ค.  ฉบับที่ 5
    พระราชบัญญัติการประปานครหลวง  ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 5  พ.ศ.2535
2.   พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก.  นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.  3 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.  7 วัน หลังจากรประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ    ข.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รก.2510/75/601/15 สิงหาคม 2510
3.   “ประปาเอกชน” หมายถึง  การผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาโดยเอกชนให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ตั้งแต่กี่บ้านขึ้นไป
ก.  3 บ้านขึ้นไป                    ข.   3 บ้านขึ้นไป
ค.  7 บ้านขึ้นไป                    ง.  10 บ้านขึ้นไป
ตอบ    ข.  5 บ้านขึ้นไป
    มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การประปานครหลวง” หมายความว่า การประปานครหลวงซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัตินี้
    “ประปาเอกชน” หมายความว่า การผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาโดย เอกชน ให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตั้งแต่ห้าบ้านขึ้นไป  โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น (นิยามนี้เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)
    “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการประปานครหลวงรวมทั้งผู้ว่าการ
4.   “พนักงาน” ในพระราชบัญญัติการประปานครหลวง หมายถึงผู้ใด
ก.  พนักงานการประปานครหลวง
ข.  ผู้ว่าการประปานครหลวง
ค.  รัฐมนตรี
ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
ตอบ    ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
    คำอธิบายดังข้อข้างต้น
5.   การจัดตั้งการประปา “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์อย่างไร
ก.  สำรวจ  จัดหาแหล่งน้ำดื่ม
ข.  ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา
ค.  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือประโยชน์แก่การประปา
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
    มาตรา 6 ให้จัดตั้งการประปาขึ้นเรียกว่า “การประปานครหลวง” มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
    1.  สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา
    2.  ผลิต  จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ  และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่  ดังกล่าว
    3.  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา
(มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522)
6.   ข้อใดเป็นทรัพย์สินของการประปานครหลวง
ก.  การประปาของกองประปากรุงเทพ
ข.  การประปานนทบุรี
ค.  การประปาเทศบาลนครธนบุรี
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
    มาตรา 10 ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สินและความรับผิดอันเกี่ยวกับการประปาของกองประปากรุงเทพ  กรมโยธาเทศบาล  การประปานนทบุรีของกองประปาภูมิภาค  กรมโยธาเทศบาล  การประปาเทศบาลนครธนบุรีของเทศบาลนครธนบุรี  และหมวดการประปา  เทศบาลเมืองสมุทรปราการของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ  ให้แก่ประปานครหลวง
    ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เพื่อพิจารณาประเมินราคา  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สินและความรับผิดของหมวดการประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ  และให้การประปานครหลวงตั้งงบประมาณชดใช้ตามราคาทรัพย์สินที่ประเมินได้  ถ้ามี
7.   “ทุน” ของการประปานครหลวง  ประกอบด้วย
ก.  ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินแล้ว
ข.  เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
ค.  เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศ
ง.  เงินรายได้จากการประกอบกิจการ
ตอบ    ง.  เงินรายได้จากการประกอบกิจการ
    มาตรา 12 ทุนของการประปานครหลวง  ประกอบด้วย
1.  ทุนประเดิมตาม มาตรา 11
2.  ทรัพย์สินและสิทธิที่ได้รับโอนตาม มาตรา 10 เมื่อหักหนี้สินออกแล้ว
3.  เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่จ่ายให้ภายหลังเพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
4.  เงินช่วยเหลือที่อาจได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
8.   มาตรา 13  การประปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในมาตรา 6  และมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  ฉบับสุดท้ายเป็นฉบับที่เท่าไร
ก.  ฉบับที่ 3                        ข.  ฉบับที่ 4
ค.  ฉบับที่ 5                        ง.  ฉบับที่ 6
ตอบ    ค.  ฉบับที่ 5
    มาตรา 13  ให้การปราะปานครหลวงมีอำนาจกระทำการต่างๆ ภายในขอบเขต  แห่งวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 6 อำนาจเช่นว่านี้ ให้รวมถึง
    1.   สร้าง ซื้อ จัดหา จำหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืมและดำเนินงาน  เกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ  และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง
    2.   ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่ายหรือดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ
    3.   สำรวจ และวางแผนจำหน่ายน้ำที่จะทำใหม่หรือขยายเพิ่มเติมภายในเขตท้องที่  ตามมาตรา 6 (2)
    4.   กำหนดอัตราราคาขายน้ำ ค่าบริการ และความสะดวกต่างๆ ของการประปานครหลวง และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระราคาและค่าบริหาร
    5.   กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับประปาเอกชนในเขตท้องที่ตาม  มาตรา [6-] (2) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
    6.   จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการประปานครหลวง
    7.   กู้ยืมเงินหรือลงทุน
    8.   ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
    9.   จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบกิจการประปา
    10. เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น  หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัด  เพื่อประโยชน์แก่กิจการของการประปานครหลวง
    11. ว่าจ้างหรือรับจ้างประกอบกิจการประปา
    12. ตั้งหรือรับเป็นตัวแทน ตัวแทนค่าต่าง และนายหน้าในกิจการตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง
    13. ทำการค้าและให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการประปา
    14. กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง
(มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)
9.   ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง
ก.   ทรัพย์สินของการประปานครหลวง  อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ข.   ให้ประธานกรรมการ  กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวง  เป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา
ค.  เงินสำรองจะนำออกมาใช้ได้โดยมติของคณะกรรมการ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ    ก.  ทรัพย์สินของการประปานครหลวง  อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
    มาตรา 14 ทรัพย์สินของการประปานครหลวง  ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี
    มาตรา 15 ให้ประธานกรรมการ  กรรมการและพนักงานของการประปานครหลวงเป็นเจ้าพนักงานตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญา
    มาตรา 16 เงินสำรองของการประปานครหลวง  ให้ประกอบด้วยเงินสำรอง  เผื่อขาดและเงินสำรองอื่นๆ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
    มาตรา 17 เงินสำรองจะนำออกใช้ได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
10. คณะกรรมการการประปานครลหวง  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการกี่คน
ก.  ไม่น้อยกว่า   3 คน ไม่เกิน   7 คน
ข.  ไม่น้อยกว่า   9 คน ไม่เกิน 13 คน
ค.  ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่เกิน 15 คน
ง.  ไม่น้อยกว่า 15 คน ไม่เกิน 20 คน
ตอบ    ข.  ไม่น้อยกว่า 9 คน ไม่เกิน 13 คน
    มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประปานครหลวง” ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสามคนและผู้ว่าการเป็นกรรมการ  ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ
(มาตรา 21 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com


  [ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-08-01 14:41 ]
  ขอบคุณครับ
  รายละเอียดไฟล์แนบ
  กล่องตอบกลับด่วน

  คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
  กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้