ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4196เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข้อสอบการเงินและบัญชี กรมป่าไม้

 
สายการเงินเเละบัญชี1.  หน้าที่ในการจัดการธุรกิจทางด้านการเงินที่เป็นหน้าที่ที่สำคัญอันดับแรกในการ
จัดการทางการเงินคืออะไร  แอ๊คกรุ๊ป
1.  การวิเคราะห์ทางการเงิน


2.  การควบคุมทางการเงิน


3.  การวางแผนทางการเงิน


4.  การจัดโครงสร้างด้านการเงิน


5.  การหาแหล่งเงินทุน

2.  การเงินธุรกิจเป็นศาสตร์ที่อยู่ในวิชาการแขนงใด


1.  การตลาด


2.  สถิติ


3.  การบัญชี


4.  เศรษฐศาสตร์


5.  คณิตศาสตร์

www.sobtid.com
3.  การเงินธุรกิจในระยะปัจจุบันเน้นที่อะไรเป็นสำคัญ


1.  การจัดหาเงินทุนระยะยาว


2.  การจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่ง
ภายใน


3.  การจัดหาเงินทุนระยะสั้นจากแหล่งภายนอก


4.  จัดสรรต้นทุนเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้
สูงสุด


5.  จัดเก็บตุนสินค้าคงคลังเพื่อเก็งกำไร

4.  การคลังสาธารณะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร


1.  การจัดเก็บภาษีของรัฐ


2.  การดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทย


3.  รายรับและรายจ่ายของรัฐบาล


4.  การสำรองเงินคงคลังของประเทศ


5.  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศ
www.sobtid.com

5.  การจัดการทางการเงินยึดอะไรเป็นหลักสำคัญ


1.  แหล่งเงินทุน


2.  ลักษณะเจ้าของกิจการ


3.  กระบวนการจัดการ


4.  วัฒนธรรมองค์การ


5.  สภาพคล่องของกิจการ


6.  การตัดสินใจทางการเงินมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร


1.  การจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสม


2.  การรักษาสภาพคล่องของกิจการ


3.  มีผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ


4.  อำนาจการต่อรองทางการเงินของ
กิจการ


5.  การจ่ายผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

7.  การจัดการทางการเงินของธุรกิจมีขอบเขตไม่ครอบคลุมถึงอะไร


1.  การใช้เงิน


2.  การจัดหาเงิน


3.  การรักษาสภาพคล่องของกิจการ


4.  การจัดเก็บข้อมูลทางการเงินเพื่อการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ


5.  การสร้างสมรรถภาพในการหากำไร


8.  ผู้นำเงินมาลงทุนในธุรกิจมีวิธีการในการเรียกคืนเงินทุนที่นำมาลงได้อย่างไร


1.  ขายผลประโยชน์ในกิจการ


2.  ได้ชำระคืนทุนตามข้อกำหนดในสัญญา


3.  ขายสินทรัพย์ในขณะที่ธุรกิจเลิก
กิจการ


4.  รอรับผลตอบแทนการลงทุนจนกว่าจะคุ้มเงินลงทุนแล้วขายหลักทรัพย์


5.  ถูกทุกข้อ


9.  ในกระบวนการวางแผนทางการเงินจะ
เริ่มต้นด้วยข้อใดต่อไปนี้เสมอ


1.  การจัดทำงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า


2.  การจัดทำงบประมาณเงินสด


3.  การพยากรณ์การขาย


4.  การจัดทำงบประมาณขาย


5.  การกำหนดเป้าหมายของแผนทาง
การเงินระยะยาว

10.  ขอบเขตหน้าที่ของการวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวกับการประกอบการจะ
เกี่ยวข้องกับข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด


1.  การกำหนดราคา


2.  การควบคุมต้นทุนการผลิต


3.  การชำระหนี้


4.  การดูแลให้มีโครงสร้างทางการเงิน
ที่มั่นคง


5.  การกำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน


11.  เครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการวางแผนทางการเงินคือข้อใด


1.  การงบประมาณ


2.  การกำหนดกลยุทธ์


3.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร


4.  การวิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัด


5.  ข้อ 1 และ 2 ถูก


12.  ในการพยากรณ์ทางการเงินโดยวิธี
วิเคราะห์การถดถอย (Regression)
ซึ่งมีการใช้สมการ  y = a + bx
ค่าตัวแปรอิสระคือข้อใด


1.  y


2.  a


3.  x


4.  b


5.  bx13.ต่อไปนี้เป็นรายการที่เปลี่ยนตามยอดขาย ยกเว้นข้อใด

1.  ลูกหนี้การค้า


2.  กำไรขั้นต้น


3.  ดอกเบี้ยจ่าย


4.  สินค้าคงเหลือ


5.  ต้นทุนสินค้าขาย


14.      บริษัท ABC จำกัด ผลิตสบู่ขายมีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนดังนี้
  ต้นทุนคงที่     100,000 บาท
  ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย 9 บาท
  ราคาขายต่อหน่วย 14 บาท
ยอดขายเป็นเงิน ณ จุดคุ้มทุนคือข้อใด


1.  180,000 บาท


2.  200,000 บาท


3.  250,000 บาท


4.  280,000 บาท


5.  ไม่มีข้อใดถูก


15.      จากข้อ 14 ถ้าต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเปลี่ยนเป็น 10 บาท และต้นทุนคงที่
เพิ่มขึ้น 50,000 บาท ปริมาณขาย
ณ จุดคุ้มทุนเปลี่ยนเป็นเท่าใด


1.  25,000


2.  30,000


3.  35,000


4.  37,500


5.  ไม่มีข้อใดถูก16.      จากสูตรที่ใช้วัดระดับการใช้ต้นทุนคงที่
ในการดำเนินงาน

สัญลักษณ์  S  คือข้อใด


1.  ต้นทุนคงที่


2.  ต้นทุนผันแปร


3.  ยอดขาย


4.  กำไรสุทธิ


5.  กำไรขั้นต้น


17.      สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย
ข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด


1.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย


2.  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า


3.  ลูกหนี้


4.  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด


5.  สินค้าคงเหลือ


18.      หลักการจัดการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิคือ พยายามจัดให้ระดับเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิเป็นอย่างไร


1.  เป็นบวก


2.  เป็นศูนย์


3.  ติดลบ


4.  เป็นบวกอย่างน้อย 2 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน


5.  ข้อ 1 และ 2 ถูก

19.      หลักการบริหารหรือจัดการเงินทุน
หมุนเวียนสุทธิจะต้องยึดหลักการใน
ข้อใด


1.  นำหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดไปจัดหาสินทรัพย์ถาวร


2.  นำหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดไปจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียน


3.  นำหนี้สินหมุนเวียนบางส่วนไปจัดหาสินทรัพย์ถาวร


4.  นำหนี้สินหมุนเวียนบางส่วนไปจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียน


5.  ไม่มีข้อใดถูก

20.      ความหมายของ Lock box คือข้อใด


1.  ธุรกิจมีเงินสดถืออยู่ในกิจการอย่างเพียงพอ


2.  ธุรกิจตั้งศูนย์เรียกเก็บเงินในท้องถิ่นที่ลูกค้าอยู่


3.  ธุรกิจเช่าตู้ไปรษณีย์ในท้องถิ่นของลูกค้าเพื่อรับการชำระหนี้


4.  ธุรกิจจัดตั้งหน่วยให้บริการคล้ายกับเป็นธนาคารในท้องถิ่นที่ลูกค้าอยู่


5.  ธุรกิจจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้ารายใหญ่เป็นการเฉพาะ

21.      ถ้ากิจการต้องการให้ส่วนลดเงินสด 2% โดยกำหนดให้ต้องชำระใน 10 วัน
มิฉะนั้นต้องชำระเต็มจำนวนใน 30 วัน จะเขียนเงื่อนไขได้ดังข้อใด


1.  2%  10/30


2.  2/n  10/30


3.  2/10  n/30


4.  2n  10/30


5.  2/10/30/n


22.  การพิจารณาตามเกณฑ์ 5 C’s โดยดูว่าลูกค้ามีอะไรมาเป็นหลักประกันการชำระ-หนี้ สอดคล้องกับข้อใด


1.  Charactor


2.  Collatoral


3.  Condition


4.  Capacity


5.  capital


23.  บริษัท ABC จำกัด เป็นบริษัทขาย
รถยนต์มีปริมาณขายทั้งปี 4,500 คัน
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 1,000 บาท
ต่อคันต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อและ
ค่าขนส่งครั้งละ 10,000 บาท  จงคำนวณ
หาปริมาณสั่งซื้อที่ควรสั่งมาเก็บไว้ในสต็อก


1.  250 คัน


2.  300 คัน


3.  320 คัน


4.  350 คัน


5.  400 คัน

www.sobtid.com


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้