ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6210เข้าชม
  • 11ตอบกลับ

แนวข้อสอบ พัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 10#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-09
121: ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สำรวจหนังสือที่อายุครบการเก็บในปีนั้น จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทำลายหนังสือภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน:30  วัน:60  วัน:120  วัน:1  ปี:2
122: ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด:หนังสื่อสั่งการ:หนังสือประทับตรา:หนังสือภายใน:หนังสือภายนอก:1
123: คำสรรพนาม สำหรับเจ้าของหนังสือที่ว่า "ข้าพระพุทธเจ้า" นอกจากจะใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีแล้ว ยังใช้กับ:สมเด็จพระบรมราชชนนี:สมเด็จเจ้าฟ้า:พระบรมวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า:ถูกทุกข้อ:4
124: งานสารบรรณ คือ:งานที่เกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความเห็น:งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยราชการทั้งภายในและภายนอกหน่วย:งานที่ปฏิบัติด้วยหนังสือ นับตั้งแต่ คิด ร่าง เขียน แต่งพิมพ์ จดจำ ทำสำเนา ส่ง รับ บันทึกย่อเรื่อง เสนอสั่งการ ตอบ เก็บเข้าที่และค้นหา:งานเกี่ยวกับธุรการทุกชนิด ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้รับผิดชอบ:3
125:  การปฏิบัติกับหนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ:ให้เก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกำหนดความเร่งด่วนในการขนย้าย:เก็บใส่ตู้เอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกำหนดชั้นความลับ:ให้ประทับตราคำว่า "ห้ามทำลาย" ด้วยหมึกสีแดงที่หน้าแฟ้มเรื่องนั้น:เก็บให้เป็นระเบียบ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน:3
126:  ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือใคร:หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ:สำนักงาน ก.พ.:ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี:ปลัดกระทรวงนั้น ๆ:3
127:  ประกาศ หรือแถลงการณ์ เป็นหนังสือชนิดใด:หนังสือสั่งการ:หนังสือประชาสัมพันธ์:หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามนโยบาย:หนังสือประทับตรา:2
128: ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตามหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ ดังนี้:รักษาราชการแทน:ปฏิบัติราชการแทน:ปฏิบัติหน้าที่แทน:ทำการแทน:3
129: คำขึ้นต้นของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร:เรียน:ขอประทานเสนอ:ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบุคคล:ถึง:1
130: บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจำ เรียกว่า:คำสั่ง:ระเบียบ:ข้อบังคับ:ประกาศ:2
131: ข้อความใด ถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับ:รายละเอียดของข้อบังคับมีหัวข้อเหมือนกับคำสั่ง:ผู้ออกข้อบังคับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ชื่อเต็มไว้ด้วย:การเขียนข้อบังคับต้องมีชื่อส่วนราชการอยู่ด้วย:การเขียนวันที่ของข้อบังคับต้องเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.:3
132: หนังสือราชการต่อไปนี้ ข้อใดต้องใช้กระดาษตราครุฑ:ข่าว:ประกาศ:แถลงการณ์:ข้อ ก และ  ข  ถูก:4
133: หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้:รับรองบุคคล:รับรองนิติบุคคล:รับรองหน่วยงาน:ถูกทุกข้อ:4
134: หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับ:หนังสือด่วนมาก:หนังสือด่วน:หนังสือด่วนที่สุด:หนังสือลับ:1
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 11#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-09
135: ข้อใดคือลักษณะของหนังสือเวียน:หนังสือถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก:มีใจความอย่างเดียวกัน:มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ที่หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง:ถูกทุกข้อ:4
136: ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของตรารับหนังสือ:เลขที่:วันที่ :เวลา:ลงชื่อผู้รับ:4
137: ตรารับหนังสือราชการเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเท่าใด:2" X 2.5":2" X 3":2.5 X 5 ซม.:5 X 2.5 ซม.:3
138: มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเท่าใด:148  มม.  X  210  มม.:229  มม.  X  324  มม.:52  มม.  X  74  มม.:210  มม.  X  297  มม.:4
139: ตราครุฑที่ใช้เป็นแบบพิมพ์ ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่ มีความสูงเท่าใด:3  ซม.:2  ซม.:1.5  ซม.:5  ซม.:1
140: ซองที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด:4  ขนาด:5  ขนาด:6  ขนาด:7  ขนาด:1
141: การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะต้องประทับตราที่ใด:มุมบนด้นขวา:มุมขนด้านซ้าย:มุมล่างด้านขวา:มุมล่างด้านซ้าย:1
142: คำลงท้ายถึงประธานองคมนตรี ใช้คำว่าอะไร:ขอแสดงความนับถือ:ขอแสดงความนับถืออย่างสูง:ขอแสดงความนับถือยิ่ง:ไม่มีข้อใดถูก:1
143: หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องทีเกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี:6 เดือน:1  ปี:1  ปี  6  เดือน:2  ปี:2
144: " ใต้ฝ่าละอองพระบาท" เป็นสรรพนามที่ไม่ใช้สำหรับ:สมเด็จพระบรมราชนีนาถ:สมเด็จพระบรมราชชนนี:สมเด็จพระยุพราช:สมเด็จพระบรมราชกุมารี:1
145: ข้อใดคือคำย่อของกระทรวงมหาดไทย:มห.:มท.:มหท.:มด.:2
146: ข้อใดคือคำขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป:นมัสการ - ขอนมัสการด้วยความเคารพ:กราบเรียน - กราบเรียนด้วยความเคารพ:การนมัสการ - ขอแสดงความเคารพ:นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ:1
401:พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537    ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อใด:2  กุมภาพันธ์  2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤษภาคม 2537:2  มีนาคม  2537 มีผลบังคับใช้ 2  มีนาคม  2537:2  พฤศจิกายน  2537 มีผลบังคับใช้ 2 พฤศจิกายน 2537:2  ธันวาคม  2537 มีผลบังคับใช้ 2  มีนาคม 2538:4
402:พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2546  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่:2  กุมภาพันธ์  2546 มีผลบังคับใช้ 2 พฤษภาคม 2546:22  กุมภาพันธ์  2546 มีผลบังคับใช้ 22  กุมภาพันธ์  2546:2  ธันวาคม  2546 มีผลบังคับใช้  3 ธันวาคม 2546:22  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช้ 23 ธันวาคม 2546:4
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้