ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6214เข้าชม
  • 11ตอบกลับ

แนวข้อสอบ พัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต่างๆ2555 เมื่อเวลา(2012-09-16) —
แนวข้อสอบ ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1. วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ
ตอบ "เป็นองค์กรที่มีสมรรถนสูงในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน"
2. ประวัติความเป็นมาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบ เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ.2545 ซึ่ง บทบาทภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน อปท. โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำ อปท.ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้ อปท.มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ
3. อำนาจ หน้าที่ โครงสร้างของ สถ.ให้เป็นไปตามกฎหมายใด
ตอบ กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545
4. พันธกิจ (Mission) ของ สถ. มีกี่ข้อ อะไรบ้าง
ตอบ มีทั้งหมด 8 ข้อ
1. พัฒนา สถ. ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. ส่ง เสริมการจัดทำแผนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
3. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคากร อปถ. ให้สามารถทำงานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาระบบกากรบริหารงบประมาณและการคลังของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท.ให้มีประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบกาติดตามประเมินผลการพัฒนาของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่ง เสริมให้ อปท. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคน ได้ระบการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ ทักษาประกอบอาชีพและความมั่นคงในการดำรงชีวิต เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย
8. ส่งเสริมให้ อปท. นำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ของ สถ. มีกี่ข้อ อะไรบ้าง
ตอบ 3 ข้อ
1. การยกขีดความสามารถของ สถ.ให้มีสมรรถนสูง
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ
3. การสร้างการใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ อปท.
6. ค่านิยม (Value) ตามแนวทางของ สถ. มีกี่ข้ออะไรบ้าง
ตอบ 3 ข้อ
1. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
2. มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา
3. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. อำนาจหน้าที่ของ สถ. มีกี่ข้ออะไรบ้าง
ตอบ 11 ข้อ
1. ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างของ อปท.
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นและวางระบบในการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. ดำเนิน การจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อปท. รวมทั่งให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.
4. กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของ อปท. ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. ส่ง เสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุการจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของ อปท. รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.
6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะ และการศึกษาในอำนาจหน้าที่ของอางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานของ อปท. ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
8. ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.
9. พัฒนาระบบข้อมูลสานสนเทศเพื่อการบริหาร อปท.
10. พัฒนาบุคคลากรของ อปท. และของกรม
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ ครม.มอบหมาย
8. การแบ่งส่วนราชการของ สถ. มีทั้งหมดกี่ส่วนราชการอะไรบ้าง
ตอบ 16 ส่วนราชการ
1. สำนักงานเลขานุการกรม
2. กองคลัง
3. กองการเจ้าหน้าที่
4. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
5. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น
6. สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
7. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
8. กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
9. สำนักประสานและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
11. สถาบันพัฒนาบุคคากรท้องถิ่น
12. สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
13. สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
14. สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง
15. สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
16. สำนักงานท้องถิ่นจัดหวัด
จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล ชุดที่4

001:งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นพระราชบัญญัติ:ข้อบังคับ:ระเบียบ:ข้อบัญญัติ:พระราชบัญญัติ:3
002:ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน:แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน:ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ:ถูกทุกข้อ:2
003:ข้อใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541:กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน:แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน:ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ:ถูกทุกข้อ:1
004:ในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร:ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น:นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน:นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน:นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน:3
005:บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ:นายกองค์การบริหารส่วนตำบล:ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล:เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน:เจ้าหน้าที่พัสดุ:2
006:ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541:หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ:หมวคค่าจ้างชั่วคราว:หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ:หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4
007:ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541:หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ:หมวคค่าจ้างชั่วคราว:หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ:หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:4
008:ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน:ค่าครุภัณฑ์:งบลงทุน:ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ:4
009:ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น:อำเภอ:เทศบาล:องค์การบริหารส่วนตำบล:องค์การบริหารส่วนจังหวัด:1
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
010:งบประจำรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็น:พระราชบัญญัติ:ข้อบัญญัติ:ระเบียบ:ข้อบัญญัติ:2
011:บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล:ประธานกรรมการบริหาร:ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล:นายอำเภอ:ผู้ว่าราชการจังหวัด:4
012:องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น:ราชการส่วนท้องถิ่น:ราชการส่วนภูมิภาค:องค์กรอิสระ:ราชการส่วนกลาง:1
013:ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี:1 ปี:2 ปี :3 ปี :4 ปี:4
014:ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน:4 คน:6 คน:10 คน:12 คน:2
015:ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง:กรุงเทพมหานครฯ:สำนักนายกรัฐมนตรี:กระทรวง ทบวง:กรม:1
016:ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล:นายอำเภอ:ผู้ว่าราชการจังหวัด:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย:อธิบดีกรมการปกครอง:1
017:ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี:นายอำเภอ:ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล:ผู้ว่าราชการจังหวัด:ประธานกรรมการบริหาร:2
018:ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล:ภาษีบำรุงท้องที่:ภาษีโรงเรือนและที่ดิน:ภาษีสรรพสามิต:ถูกทุกข้อ :4
019:การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่สามารถขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาติจากใคร:นายอำเภอ:ประธานสภา อบต.:ผู้ว่าราชการจังหวัด:อธิบดีกรมการปกครอง:1
020:ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล:ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล:พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตำบล:ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร:ถูกทุกข้อ:4
021:ในปีหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีสมัยประชุมสามัญไม่เกินกี่สมัย:2 สมัย:3 สมัย:4 สมัย:5 สมัย:3
022:ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุกี่ปี:อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์:อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์:อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์:อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์:2
023:ข้อใดไม่ใช่วิธีการในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ:ตกลงราคา:สอบราคา:จ้างเหมาราคา:ประกวดราคา:3
024:การจัดซื้อจัดจ้างโดยวีธีตกลงราคาจะต้องมีวงเงินไม่เกินเท่าไร:10,000  บาท:50,000  บาท:100,000  บาท:500,000  บาท:3
025:ข้อใดเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล:เงินอุดหนุนจากรัฐบาล:ภาษีอากร:ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต ตามกฎหมายกำหนด:ถูกทุกข้อ:4
026: "หนังสือภายใน" หมายถึง:หนังสือที่ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน:หนังสือที่ติดต่อภายในกรมเดียวกัน:หนังสือที่ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน:ถูกทุกข้อ:4
027:ข้อใดเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์:บันทึกข้อความ:ข้อบังคับ:ประกาศ:คำสั่ง:3


  

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
028:ลักษณะของผู้ที่จะทำงานสารบรรณได้ดีคือ:ผู้มีความรู้ภาษไทยดี:ผู้รู้ระเบียบงานสารบรรณดี:ผู้ที่สามารถติดต่อ โต้ตอบ ประสานงานคล่องแคล่ว ว่องไว:ถูกทุกข้อ:4
029:ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง:หนังสือเรียน:หนังสือราชการ:หนังสือนอกหลักสูตร:หนังสือทุกประเภท:2
030:บรรดาข้อความทั้งหลายที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเรียกว่าอะไร:คำสั่ง:ข้อบังคับ:ระเบียบ:กฎกระทรวง:1
031:บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป เรียกว่าอะไร:แถลงการณ์:ประกาศ:คำสั่ง :ข่าว:2
032:หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก คือ:หนังสือภายใน:หนังสือภายนอก:หนังสือประทับตรา:หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน:2
033:การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอย่างไร:เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด:เก็บเอกสารที่มีอุปกรณ์พร้อม:เก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ:เก็บเอกสารให้เป็นปัจจุบัน:4
034:จุดประสงค์ที่สำคัญในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบไว้ในที่เดียวกัน คือ:ค้นหาเอกสารได้ทันท่วงที:เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยู่อย่างเป็นระเบียบ:เพื่อรวบรวมเอกสารไว้ในแหล่งที่มีผู้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน:ถูกทุกข้อ:4
035:จดหมายราชการ ไม่ควรใช้สำนวนในข้อใด:ภาษานักประพันธ์หรือภาษาพูด:ถูกต้องตามสากลนิยม:เรียบร้อย:สุภาพ:1
036:คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ:ตี:ตบ:เตะ:ต่อย:3
037:คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ:โต:จิ๋ว:นิด:เล็ก:1
038:คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ:ฉิ่ง:ซอ:กลอง:ระนาด:2
039:คำตอบในข้อใดที่จัดไม่เข้าพวกกับคำตอบในข้ออื่น ๆ:มะขาม:มะยม:มะปราง:มะนาว:4
040:คำตอบในข้อใดที่แตกต่างจากข้ออื่น:น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า:ลิ้นกับฟัน:ขิงก็ราข่าก็แรง:เกลือจิ้มเกลือ:1
041:พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไร:21:22:23:24:3
042:สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี:4   ปี :6   ปี:7   ปี:9        ปี:2
043:จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มี:500  คน:400   คน:200  คน:700     คน:1
044:ใครดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา:ประธานศาลรัฐธรรมนูญ:ประธานศาลฎีกา:ประธานวุฒิสภา:ประธานสภาผู้แทนราษฎร:4
045:ข้อใดเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง:เลขานุการนายกรัฐมนตรี:เลขานุการคณะรัฐมนตรี:ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี:ปลัดกระทรวง:1
046:คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่คน:34:35:36:40:3
จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666


  
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-09
047:ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ได้ปรับปรุงมาจากระเบียบใด :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2540:ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541:ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542:ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543:2
048:ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน:30 วัน  :60   วัน:90     วัน:180  วัน:3
049:"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546   ไม่ได้หมายความถึงข้อใด:องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล:องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา:องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง:องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร:4
050:ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 คำว่า "แผนพัฒนา" ไม่ได้หมายถึง:แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา:แผนพัฒนาห้าปี:แผนพัฒนาสามปี:ไม่มีข้อถูกต้อง:2
051:องค์กรจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการชุดใดไม่เกี่ยวข้องด้วย:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล.:คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล:คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล:ถูกทุกข้อ:3
052:คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานกรรมการคือ:ประธานสภา อบต.:ปลัด อบต.:นายก อบต.:ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:3
053:คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานคือ:ประธานสภา อบต.:ปลัด อบต.:นายก อบต.:ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:2
054:คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือ:ประธานสภา อบต.:ปลัด อบต.:นายก อบต.:ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับคัดเลือก:1
055:คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น มีประธานกรรมการคือ :นายก อบต.:นายก อบจ.:ประธานสภา อบต.:ประธานสภา อบจ.:2
056:คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ มีประธานกรรมการคือ:    นายอำเภอ:     ผู้ว่าราชการจังหวัด:ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือก:หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้ง:1
057:การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดก่อนงบประมาณประจำปี:มิถุนายน:ตุลาคม:สิงหาคม:ธันวาคม:1


  

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-09
058:ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี คือผู้ใด:นายอำเภอ:ผู้บริหารท้องถิ่น:สภาท้องถิ่น:ผู้ว่าราชการจังหวัด:4
059:การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของใคร:นายอำเภอ:ผู้บริหารท้องถิ่น:สภาท้องถิ่น:ผู้ว่าราชการจังหวัด:2
060:ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วคือผู้ใด:ผู้บริหารท้องถิ่น:นายอำเภอ:สภาท้องถิ่น:ผู้ว่าราชการจังหวัด:1
061:แผนปฏิบัติการให้จัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนใดของปีงบประมาณนั้น:มิถุนายน:ตุลาคม:สิงหาคม:ธันวาคม:4
062:การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของใคร:นายอำเภอ:ผู้บริหารท้องถิ่น:สภาท้องถิ่น:ผู้ว่าราชการจังหวัด:2
063:ผู้มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการคือผู้ใด:ผู้ว่าราชการจังหวัด:นายอำเภอที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด:ผู้บริหารท้องถิ่นตามมติสภาท้องถิ่น:ถูกเฉพาะข้อ ก และ ข:4
064:คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีอำนาจหน้าที่ต้องรายงานผลและเสนอความเห็น และต้องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนใดของทุกปี:มิถุนายน:ตุลาคม:สิงหาคม:ธันวาคม:4
065:คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีอำนาจหน้าที่ต้องรายงานผลและเสนอความเห็น และต้องประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต้องติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ากี่วัน:7 วัน:10        วัน:15 วัน:30   วัน:4
066:ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ให้ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น:ปลัดกระทรวงมหาดไทย:ผู้ว่าราชการจังหวัด:อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   :    ประธานคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น:2
067:ข้อใดถูกต้องที่สุด:เงินสะสม หมายความว่าเงินที่เหลือจ่ายจากปีก่อน ๆ:ใบสำคัญคู่จ่าย หมายความว่าหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงิน:ตู้นิรภัย หมายถึงตู้เหล็กซึ่งใช้เก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:หลักฐานการจ่าย หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันแล้ว:4
068:ข้อใดถูกต้องที่สุด:การรับชำระเงินทุกประเภท จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้นำมาชำระทุกครั้งและให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดี่ยวกันทุกประเภท:หน่วยงานคลังบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากวันใดก็ได้ในหนึ่งเดือนที่มีการรับเงิน:หน่วยงานคลังจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บและนำส่งพร้อมกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่:เงินประเภทใดมีใบเสร็จเงินหลายฉบับไม่สามารถจะรวมรับเงินประเภทนั้นตามสำเนาใบเสร็จทุกฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวได้:3
069: การเจาะปรุหรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินจะกระทำเมื่อใด:เมื่อต้องการยกเลิกใบเสร็จ:เมื่อสิ้นปีงบประมาณ:เมื่อใบเสร็จบางฉบับในหนึ่งเล่มสูญหาย:เมื่อใช้ใบเสร็จไม่หมดทั้งเล่มในหนึ่งเดือน:2สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-09
070: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้นิรภัยได้จำนวนไม่เกินเท่าใด:10,000  บาท:20,000  บาท:40,000  บาท:50,000  บาท:2
071:ใครเป็นผู้เก็บรักษาลูกกุญแจตู้นริภัย:รองนายก อบต.:กรรมการเก็บรักษาเงิน:ปลัด อบต.:หัวหน้าส่วนการคลัง:2
072: การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานต้องแต่งตั้งอย่างน้อยจำนวนเท่าใด:2  คน:3  คน:4  คน:5  คน:
073:การแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับใดขึ้นไปเป็นคณะกรรมการ:ระดับ 3  ขึ้นไป:ระดับ 4  ขึ้นไป:ระดับ 5  ขึ้นไป:ระดับ 6  ขึ้นไป:2
074:กรณีในวันใดมีจำนวนเงินเกินอำนาจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเก็บรักษาไว้ได้จะต้องดำเนินการอย่างไร:ให้นายก อบต.เก็บรักษาไว้ ในวันรุ่งขึ้นให้มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินนำฝากธนาคาร:ให้หัวหน้าส่วนการคลังเก็บรักษาไว้ในวันรุ่งขึ้นให้ นำเงินฝากธนาคาร:ให้นำฝากให้เสร็จสินภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัยและวันรุ่งขึ้นหรือวันเปิดทำการถัดไปให้นำฝากธนาคาร:ให้ปลัด อบต.เก็บรักษาไว้ ในวันรุ่งขึ้นให้มอบให้เจ้าหน้าที่การเงินนำฝากธนาคาร:3
075:การรับส่งเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเงินสดครั้งหนึ่งมีจำนวนเท่าใดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการรับส่งเงิน:10,000  บาท:20,000  บาท:30,000  บาท:40,000  บาท:3
076:ผู้ใดมีอำนาจในการถอนเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบล:นายก อบต. กับ ปลัด อบต.:นายก อบต. กับ หัวหน้าส่วนการคลัง:นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย:นายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กับ รองนายก อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย:3
077:เงินที่เบิก ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วัน:10  วัน:15  วัน:20  วัน:25  วัน:2
078:การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้:สัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของหรือเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้:ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งมอบทรัพย์หรือมอบงาน:เอกสารการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน:ถูกทุกข้อ:4
079:กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผู้พันไว้ก่อนสิ้นปีโดยการสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง ถ้าเห็นว่าจะเบิกเงินไปชำระหนี้ผูกพันนั้นไม่ทันภายในปีให้ขออนุมัติเบิกตักปีต่อใคร:นายก อบต.:นายอำเภอ:ผู้ว่าราชการจังหวัด:หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด:1
080: การเบิกตัดปีจะกระทำได้ภายในเงื่อนไขใด:เป็นรายจ่ายงบกลาง หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงดูแลรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง:ต้องทำสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วและมีกำหนดการสิ้นสุดแห่งสัญญานั้นไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่:ให้วางฎีกาเบิกตัดปี ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวัน:ถูกทุกข้อ:4


  

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-09
081: ผู้ใดมีหน้าที่ในการตรวจฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล:นายก อบต.:ปลัด อบต.:หัวหน้าส่วนการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมาย:เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี:3
082:ผู้ใดเป็นผู้อนุมัติฎีกาขององค์การบริหารส่วนตำบล:หัวหน้าส่วนการคลัง:ปลัด อบต.:นายก อบต.:นายอำเภอ:3
083:องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินด้วยวิธีใด:จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น:จ่ายเป็นเช็ค:จ่ายเป็นพันธบัตรรัฐบาล:จ่ายเป็นเช็คและเงินสด:2
084:ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร:นายก อบต.:ปลัด อบต.:หัวหน้าหน่วยงานคลัง:นายอำเภอ:3
085: การจ่ายเงินในข้อใดต่อไปนี้ให้ผู้จ่ายเงินทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยไม่ต้องทำบันทึกแจ้งเหตุผล:การจ่ายเงินรายหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนเงินไม่ถึงสิบบาท:การจ่ายเงินค่ารถ หรือเรือนั่งรับจ้าง:การจ่ายเงินเป็นค่าโดยสารรถไฟ รถยนต์ประจำทางหรือเรือยนต์ประจำทาง:ถูกทุกข้อ:4
086:ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลได้:หัวหน้าส่วนการคลัง:ปลัด อบต.:นายก อบต.:นายอำเภอ:3
087:การจ่ายยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ:เมื่อพนักงานส่วนตำบลเป็นหนี้:มีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้ว:ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น:ข้อ ข  และ  ค  ถูก:4
088:การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมส่งใบสำคัญและเงินที่เหลือจ่ายภายในกำหนดกี่วัน:15  วัน:20  วัน:25  วัน:30  วัน:1
089:ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยืมเงินสะสมในส่วนที่เก็บรักษาไว้เองทดรองจ่ายในกิจการที่อยู่อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้รับอนุมัติจากใคร:นายก อบต.:คณะผู้บริหารท้องถิ่น:สภาท้องถิ่น:นายอำเภอ:3
090:ข้อใดถูกต้องที่สุด:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อได้รับอนุมัติจากนายอำเภอเท่านั้น:องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น:เมื่อได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามเดือนและอีกร้อยละยี่สิบห้าของยอดเงินสะสมคงเหลือเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ:ไม่มีข้อไดถูก:4
091:หัวหน้าหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ:30  วัน:60  วัน:90  วัน:120  วัน:3
092:เมื่อลงรายการจำนวนในใบเสร็จรับเงินผิดพลาดเมื่อต้องแก้ไขจะทำอย่างไร:ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่ทั้งจำนวนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ:ขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่:ทำลายทิ้งทั้งฉบับยกเว้นสำเนา:ยกเลิกทั้งฉบับ:4
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 8#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-09
093:เงินในข้อใดต่อไปนี้ไม่ต้องนำส่งเป็นเงินรายได้:เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ:เงินที่ผู้อุทิศให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ไว้แล้ว:เงินที่จัดหาขึ้นเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ใช้งบประมาณ:ถูกทุกข้อ:4
094:ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง:ใบเสร็จรับเงินเล่มใด ใช้สำหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น เมื่อขึ้นไปใหม่ก็ให้ใช้ใบเสร็จเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่ใช้ให้คงติดไว้กับเล่มแต่เจาะปรุรูหรือ ประทับตราเลิกใช้เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้นำมาใช้รับเงินได้ต่อไป:ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้สำหรับรับเงินของปีนั้น เมื่อสิ้นปีให้ใช้ต่อไปได้และจัดทำรายงานสรุปเลขที่ใบเสร็จให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ:ใบเสร็จรับเงินห้ามขูด ลบ แก้ไข เพิ่มเติมจำนวน:หน่วยงานคลังต้องจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อทราบและตรวจสอบจำนวนที่จัดพิมพ์:4
095:การยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบุคคลใดเป็นผู้ลงนามในสัญญาการยืมเงิน:นายก อบต.:ปลัด อบต.:หัวหน้าส่วนการคลัง:ถูกทุกข้อ:1
096:การขออนุมัติเบิกตัดปีต้องมีเงื่อนตามข้อใด:ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ:ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและสัญญาสิ้นสุดไม่เกินเดือนกันยายนของปีใหม่:วางฏีกาเบิกเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 30 วัน:ถูกทุกข้อ:4
097:ระเบียบงานสารบรรณฉบับปัจจุบันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด:1 มกราคม 2546:1 มิถุนายน 2546:1 ตุลาคม  2546:1 เมษายน 2546:2
098: ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร:นายกรัฐมนตรี:เลขาธิการ ก.พ.:ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย:1
099: หนังสือราชการมีกี่ชนิด:3  ชนิด:4  ชนิด:5  ชนิด:6  ชนิด:4
100: หนังสือราชการคืออะไร:เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ:เอกสารที่เป็นหนังสือสำคัญ:เอกสารที่เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้นำส่ง:เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์:1
101: ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2  ขนาด คือ ครุฑกลางสูง  3  ซม. ครุฑเล็กสูงเท่าใด:2.5  ซม.:2.0  ซม.:1.5  ซม.:1.0  ซม.:3
102: การรับหนังสือมีวิธีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนอย่างใดตามลำดับก่อนหลัง:เปิดซองแล้วตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ:เปิดซองแล้วตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทับตราหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อรับหนังสือ:เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ:เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ:4
103: หนังสือราชการคือ:เอกสารทางราชการ:เอกสารที่ราชการทำขึ้น:เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ:เอกสารโต้ตอบในราชการ  :3
104: หนังสือภายนอกให้ใช้กระดาษชนิด:กระดาษบันทึกข้อความ:กระดาษตราครุฑ:กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได้:กระดาษที่ราชการกำหนด:2


สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 9#  โพสต์เมื่อ: 2011-09-09
105: หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ได้ในกรณีใด:การส่งสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ:คำแนะนำ:แถลงการณ์:หนังสือที่ไม่เกี่ยวกับราชการ:1
106: หนังสือที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป เช่น:เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน:เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ:เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์:ถูกทุกข้อ:3
107: กรรมการดำเนินการทำลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน:2  นาย:3  นาย:4  นาย:เท่าใดก็ได้:2
108: ถ้าผู้รับหนังสือเป็นรัฐมนตรี คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่า:กราบเรียน:เรียน:เสนอ:ขอประธานกราบเรียน:2
109: การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทำได้กี่วิธี:1  วิธี:2  วิธี:3  วิธี:4  วิธี:3
110: หนังสือประทับตรา คืออะไร:หนังสือที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นคนลงนาม:หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกและภายใน:หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป:หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป:3
111: หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด:2  ชนิด:3  ชนิด:4  ชนิด:5  ชนิด:2
112: หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด:1  ชนิด:2  ชนิด:3  ชนิด:4  ชนิด:3
113: ประกาศจัดเป็นหนังสือชนิดใด:หนังสือสั่งการ:หนังสือประชาสัมพันธ์:หนังสือประทับตรา:หนังสือแถลงการณ์:2
114: หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด:1  ชนิด:2  ชนิด:3  ชนิด:4  ชนิด:4
115: หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท:1  ประเภท:2  ประเภท:3  ประเภท:4  ประเภท:2
116: หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 2  ประเภทคือ:หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิต้องลงชื่อ:หนังสือที่เป็นแบบพิธีและหนังสือที่ไม่เป็นแบบพิธี:หนังสือโต้ตอบและหนังสือแถลงข่าว:บันทึกช่วยจำ และบันทึกเตือนความจำ:1
117: การพิจารณาหนังสือที่จะขอทำลายเป็นหน้าที่ของ:หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม:ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน:คณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้ง:คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งโดยการเสนอของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม:3
118: คำว่า "คำสั่ง"  คือ:คำสั่งด้วยวาจา คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นคำสั่งที่บันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ:การสั่งด้วยบันทึก ทางจดหมายและด้วยสื่อนำสาร:บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย:การกระทำด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าที่มาพบเพื่อสั่งการแต่ละเรื่อง:3
119: การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น:เก็บเข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการค้นหาเรื่องเดิม,เก็บเพื่อเป็นหลักฐานและเก็บเพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติ:การเก็บระหว่างปฏิบัติ,เก็บเมื่อปฏิบัติแล้วเสร็จและการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบตลอดจนกำหนดระยะเวลาทำลายไว้:เก็บโดยมิดชิดปลอดภัยและกำหนดการเร่งด่วนในการขอย้าย:เก็บให้เป็นระเบียบเพื่อการค้นหาได้สะดวก:2
120: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี:5  ปี:10  ปี:15  ปี:ไม่มีข้อใดถูก:2


  

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้