ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4293เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ข้อสอบภาค ข  ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สพฐ

 
ข้อสอบภาค ข  ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สพฐ.อุตรดิตถ์เขต 2  วันที่ 17 เมษายน 2553
ข้อถูก
1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด
ตอบ   กระทวง
2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น
ตอบ   อำเภอ
3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด
ตอบ   โดยตำแหน่ง  โดยการแต่งตั้ง  โดยการเลือกตั้ง
4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.
ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)
6.ประธาน ก.พ. คือใคร
ตอบ   นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ตอบ   คุรุสภา
8.ฐานะของคุรุสภาคือ
ตอบ   นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ตอบ   ผู้สนับสนุนการศึกษา
10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ตอบ    กคศ.
[url]www.sobtid.com[/url]
11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ตอบ   ง.    ....................
12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด
ตอบ   กพร.
13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546
ตอบ   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
14.การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
ตอบ   คณะรัฐมนตรี
15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น
ตอบ   ข้าราชการพลเรือนสามัญ
16. ใครเป็นประธาน อกพ.กระทรวง
ตอบ   รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ   ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง
18. การอุทรธ์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ   30 วัน
19. การร้องทุกข์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ   นับวันที่รับทราบคำสั่ง
[url]www.sobtid.com[/url]
20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพรบ. ใด
ตอบ   พระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542
21.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร
ตอบ   เลขานุการรัฐมนตรี
22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ
ตอบ   ประโยชน์สุขของประชาชน
23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ
ตอบ   สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร
ตอบ   เลขาฯสพฐ
25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ตอบ ง. ...ปริมาณสถานศึกษา  จำนวนประชากร  วัฒนธรรม  ความเหมาะสมด้านอื่น
26. ผู้ลงนามแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในราชกิจจานุเบกษา คือผู้ใด
ตอบ   รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ
27. ก่อนรัฐจะดำเนินการใดรัฐต้องทำอะไรก่อน
ตอบ   วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ตามมา
28. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ
ตอบ   ให้ออก
29.การลาออกเพื่อไปสมัครลงการเมือง มีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ   วันขอลาออก
30.นิติกรรมทางการเงิน
ตอบ   ง.    ......................
[url]www.sobtid.com[/url]
31.การอุทธรณ์ต้องกระทำในลักษณะใด
ตอบ   ทำเป็นหนังสือ
32. คำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ    วันที่ได้รับแจ้ง
33. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทำอย่างไร
ตอบ   เพิกถอน
34. ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนเข้าดูไม่ได้
ตอบ   ประวัติผู้ป่วย
35. เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้เสร็จภายในกี่วัน
ตอบ   90 วัน
36. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน
ตอบ   คำลงท้าย
37. ลำดับการรับหนังสือ
ตอบ   แยกประเภท – ลงทะเบียน – บันทึก – ส่ง
38. ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
ตอบ   ทำการแทน
39. แถลงการณ์จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ตอบ   หนังสือประชาสัมพันธ์
40.บรรดาข้อความที่ทางการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า
ตอบ   ข่าว
41.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ คือ
ตอบ   ระเบียบ
42.ตราประทับการรับหนังสือมีขนาดเท่าใด
ตอบ   2.5*5 ซม.
43.คำรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่ตรงตำแน่งใด
ตอบ   ขอบล่าง
44. ตราครุฑที่ใช้กับกระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด
ตอบ    3 ซม.
45. การลงชื่อส่วนราชการตั้งแต่กรมลงมาให้ลงตั้งแต่
ตอบ   กอง
46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
ตอบ   ง. .......................(จำตัวเลือกไม่ได้)
47. หนังสือที่ต้องเก้บไว้ตลอดไป
ตอบ   ประวัติศาสตร์  .............
48.หนังสือที่มีสำเนาสามารถหาได้จากที่อื่นต้องเก็บไว้กี่ปี
ตอบ   5 ปี
49. งานสารบรรณ คือ
ตอบ   งาน รับ- ส่ง หนังสือ
[url]www.sobtid.com[/url]
50. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ใด
ตอบ   กระทรวงกลาโหม
51.ผู้รักษาการระเบียบความลับทางราชการ คือ
ตอบ   นายกรัฐมนตรี
52. หนังสือประทับตราใช้กระดาษอะไร
ตอบ   กระดาษตราครุฑ
53. การลาแบบใดต้องลงเวลาต่อเนื่อง
ตอบ   ลากิจส่วนตัว
54. อักษร ว. ลงไว้ณ ที่ใด
ตอบ   หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
55. มท. คือ กระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องใด
ตอบ   ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
56. จ่าหน้าซองถึงประธานสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตอบ   กราบเรียน
57.หนังสือถึงสมเด็จพระสัวฆราชเจ้า ขึ้นต้นว่า
ตอบ   ขอประทานกราบทูล
58. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
ตอบ   6 ชนิด
59. การจดบันทึกการประชุมมีกี่วิธี
ตอบ   4 วิธี (ความจริงมี 3 วิธี แต่ในตัวเลือกไม่มี)
60. หนังสือราชการหมายถึง
ตอบ   เอกสารสารที่เป็นหลักฐานของทางราชการ
61. การส่งข้อมูลข่าวสารลับต้องส่งที่ใคร
ตอบ   นายทะเบียนลับ
62. ชั้นความลับมีกี่ชั้น ตามพรบ.ความลับราชการ
ตอบ   3 ชั้น
63. การร่างหนังสื่อทำเพื่อ
ตอบ   ป้องกันการผิดพลาด
64. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้เมื่อใด
ตอบ   เตือนเรื่องที่ค้าง
65. ขอบนอกและขอบในของตราเครื่องหมายประจำส่วนราชการมีขนาดเท่าใด
ตอบ   ขอบนอก 4.5 ขอบใน 3.5
66. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป คือ หนังสือใด
ตอบ   หนังสือประวัติศาสตร์
67. การส่งหนังสือให้ทันตามกำหนดเวลาต้องระบุว่าอย่างไร
ตอบ   ด่วนภายใน............
68. ผู้มีอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดขึ้นไป
ตอบ   ระดับ 2
69. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใช้หมึกสีอะไรประทับ
ตอบ   แดง
70. ลักษณะของหนังสือเวียน
ตอบ   มี ว. หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง  กำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ
71. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องระดับกรมขึ้นไปให้ลง
ตอบ   กรมและกอง
72.ข้อใดไม่นับเป็นหนังสือราชการ
ตอบ   หนังสือสำเนา
73. ข้อมูลข่าวสารลับใดมีความสำคัญที่สุด
ตอบ   ลับที่สุด
74. ระเบียบงานสารบรรณมาจากหน่วยงานใด
ตอบ   สำนักนายกรัฐมนตรี
75. งานสารบรรณหมายถึง
ตอบ   งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
76. ผู้มีอำนาจกำหนดข้อมูลข่าวสารลับมากคือ
ตอบ   หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ
77. ข้อใดอาจไม่มีในหนังสือภายนอก-ภายใน
ตอบ   อ้างถึง,สิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อที่เราทำผิด
78. การแบ่งส่วนราชการระดับกรม ทำเป็น
ตอบ   พระราชกฤษฎีกา            ผิด           ต้อง กฎกระทรวง
79. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ กพ.
ตอบ   ด้านกฎหมาย                  ผิด    ต้อง  สิ่งแวดล้อม
80. ค่าปรับทางปกครองกำหนดไว้อย่างไร
ตอบ   ไม่ได้กำหนด      ผิด   ต้อง   ไม่เกิน 20000 บาทต่อวัน
81. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตอบ   ฐานะทางการเงิน      ผิด
82. รูปถ่ายที่ติดในหนังสือรับรองมีขนาดเท่าใด
ตอบ   6*9      ผิด   ต้อง   4*6 ซม.
83. ส่วนที่ 2 ของระเบียบงานสารบรรณ คือ
ตอบ   หนังสือภายนอก-ภายใน   ผิด   ต้อง  หนังสือภายใน
84. ประโยชน์แห่งรัฐหมายถึงอะไร
ตอบ   การดำเนินการของรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชน   ผิด   ต้องตอบ ง. ถูกทุกข้อ
85. ผู้ที่ไปตรวจเลือกลับมาต้องมารายงานตัวภายในกี่วัน
ตอบ   30 วัน      ผิด
ข้อที่เราไม่แน่ใจ และจำคำถามไม่ค่อยได้
86. มาตราที่ 13 ของพรบ.บริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีแผนการบริหารราชการกี่ปี
ตอบ   5 ปี
87. หลักการจัดสรรงบประมาณ การบรรจุบุคคลและการแต่งตั้ง ใช้หลักการใด
ตอบ   เสมอภาค
88. การดำเนินการทางวินัยมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ   สืบสวน-สอบสวน-ลงโทษ-อุทธรณ์
89. ข้อใดไม่ใช่อำนาจผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตอบ   ลงนามกิจการร้านค้า
90. พรบ.ละเมิด
ตอบ
91.พรบ.ละเมิดไม่ใช่กับใคร
ตอบ   องค์กรเอกชน
92. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง
ตอบ   ใช้มาตรการทางการปกครอง
93. เรื่องสินไหมเงินเดือน
ตอบ
94.ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการบริหาร
ตอบ   การประเมินผล
95. สำเนาคดีแพ่ง
ตอบ
96.การสนอโครงการทำอย่างไร
ตอบ
97. สั่งการ/แถลงการณ์ เหมือนข้อใด
ตอบ   คำชี้แจง/แถลงการณ์
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2013-06-28 20:03 ]
Thank
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้