ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5305เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ ผช.ของ ธกส. 2554(ดาวน์โหลดฟรี)

 
ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.ความรู้ทั่วไป ที่นี่
http://1e2e6317.linkbucks.com

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธกส. วิชาคณิตศาสตร์ ที่นี่
http://9c948a38.linkbucks.com

ดาวโหลดแนวข้อสอบ ธกส. วิชาภาษาไทย ที่นี่
http://e31e1881.linkbucks.com

ดาวโหลดแนวข้อสอบเก่า ธกส. มากกว่า 500ข้อเอาไปหัดทำ ที่นี่
http://501e0f4b.linkbucks.comออกข้อสอบคล้าย ก.พ+G-MAT+รูปภาพมิติสัมพันธ์เนื้อหาที่ออกเท่าที่จำได้

ส่วนวิชาภาษาไทยคล้ายเเนวสอบครูผสม  ก.พ.
    

1)คณิตศาสตร์ทั่วไป20หรือ25ข้อนี่เเหละ เป็นเเนวก.พ. เเละผสมคณิตศาตร์G-MATผเน้นพวกตัวเเปรจริงๆใช้สูตรจริงๆใช้สูตรลัดไม่ค่อยได้

2)ตารางเป็นตารางที่ไม่เหมือนก.พ.เป็นตารางง่ายๆ

     ** มีคำถามที่ใช้สูตรก.พ.ได้เรื่องเดียวคือการหาอัตราการเปลี่ยนเเปลง(ออกคำถามนี้เเทบทุกตาราง) กับ

     **การตั้งคำถามทั่วๆไปเช่นให้เปรียบเทียบข้อมูลในตารตาราง

3)เงื่อนไขภาษา ออกเยอะเท่าๆกับ2หัวข้อเเรก เเต่เป็นเงื่อนง่ายๆไม่ซับซ้อนเเกะไม่ยากขู่ด้วยข้อมูลในเงื่อนเยอะ ยางครึ่งหน้าได้เเต่ละเงื่อน

4)อนุกรม+อุปมาอุปไมย

      รวมๆสักเรื่องนี้สัก10ข้อเห็นจะได้
www.sobtid.com

5)ตรรกวิทยาเเบบใช้สูตรสรุป ไปออกรวมกับหัวข้อคณิตศาสตร์ทั่วไป


นำหนักข้อสอบหนักที่3 หัวข้อเเรก


6)วิเคราะห์รูปภาพมิติสัมพันธ์

50ข้อหลัง

ภาษาไทย

   มีเหมือนก.พ.อยู่ในเรื่อง

    1)เรียงลำดับข้อความ

    2)การหาข้อบกพรองทางภาษา(ERROR)

    3)บทความ เเต่ไม่ยากเท่า ก.พ.

    4)การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา(เติมคำในช่องว่าง)

เรื่องอื่นๆจะคล้ายกับข้อสอบข้าราชการครูซะมากว่า

    ทดสอบสำนวนไทย

    ทดสอบคำถูก คำผิด

    ทดสอบราชาศัพท์ไม่ลึกรู้สึกออก1ข้อ

    ทดสอบอ่านจับใจความจากข้อความ วลี โฆษณา บทความ ปกิณกะ

    ทดสอบการสรุปความ ตีความ การอ่านพินิจสาร

ส่วนหลังเป็นข้อสอบวัดความละเอียดในการอ่านบทความสั้นๆประมาณ 20ข้อ

  เป็นบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์การเงิน สถิติภาวะเศรษกิจ กฎหมายเเล้วถามข้อมูลจากบทความ คำถามตรง

   บทความเเรกปี51 ถ้าจำไม่ผิดเป็นเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นบทความอธิบาย40(1) 40(2) ของประมวลรัษฎากร

          เเล้วเเล้วถามตรงๆเลยเช่นค่าใช่จ่ายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด เป็นต้น(คำตอบบอกไว้เลยตอบไม่เกินร้อยละ40)**ปัญหาส่วนนี้ คือเวลาจำกัด ข้อสอบไม่ยากเลยเเต่ต้องอ่านไว อ่านละเอียดมีความถี่ถ้วน

สมเเล้วที่เรียกว่าความละเอียดเเม่นยำ ในสนามสอบนิยมเรียกว่าSPEED TEST ก็ถูกต้องเเล้วเเหละสำหรับงานธนาคาร ต้องละเอียด ถูกต้อง เเม่นยำ

ผิดพลาดน้อยที่สุด


1.   เกณฑ์การตัดสิน

     1)การสอบข้อเขียน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนจากการสอบ

ข้อเขียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และตามจำนวนที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ผ่านเกณฑ์มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ ธนาคารสามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้ โดยเป็นไปตามหลักการวัดผล

(เเสดงว่าถ้าสอบผ่าน60%มากกว่าที่ต้องการมาก ก็อาจจะปรับเกณฑ์ตัดมากกว่าก็ได้ จริงไหม)1.1                          
2)มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน และจะต้องเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL หากสอบ

ไม่ผ่านจะถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน และธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้


แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)


แนวข้อสอบ ธกส. ชุดที่ 1
www.sobtid.com

คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ

1. จงหาผลรวมของเลขเรียงกันจาก 1 ถึง 15
ก. 110
ข. 120
ค. 125
ง. 130
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
2. จงหาผลรวมของเลข 11 ถึง 23
ก. 221
ข. 432
ค. 444
ง. 442
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

3. จงหาผลรวมของเลขคี่จาก 31 ถึง 41
ก. 206
ข. 214
ค. 216
ง. 204
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

4. เลขเรียงกันจาก 1 ถึง 9 ผลบวกของเลขคู่กับเลขคี่ต่างกันเท่าไร
ก. 4
ข. 5
ค. 6
ง. 7
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

5. ผลบวกของเลข 5 จำนวนเรียงกัน = 1755 เลขจำนวนกลางเท่ากับเท่าไร
ก. 341
ข. 350
ค. 351
ง. 360
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

6. เลข 9 จำนวนเรียงกันจำนวนกลางเท่ากับ 47 จงหาผลรวมของเลขทั้ง 9 จำนวนนี้
ก. 522
ข. 412
ค. 3432
ง. 424
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

7. เลข 6 จำนวนเรียงกันรวมได้ 165 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 28
ข. 29
ค. 30
ง. 31
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

8. เลข 7 จำนวนผลบวกของเลขจำนวนน้อยกับจำนวนมาก เท่ากับ 250 จงหาผลรวมของเลขทั้งหมด
ก. 875
ข. 786
ค. 782
ง. 785
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

9. เลข 4 จำนวนเรียงกัน ผลรวมของเลขคู่กลางเท่ากับ 361 จงหาเลขจำนวนน้อย
ก. 170
ข. 175
ค. 176
ง. 179
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

10. ผลบวกของเลขคี่ 5 จำนวนเท่ากับ 75 ซึ่งน้อยกว่าผลบวกของเลขคี่อีก 5 จำนวนอยู่ 45 จงหาว่าเลขจำนวนน้อยของเลขคี่น้องกว่าเลขจำนวนน้อยของเลขคู่อยู่เท่าไร
ก. 4
ข. 5
ค. 10
ง. 15
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก
เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1

1. ข.
2. ก.
3. ค.
4. ข.
5. ค.
6. จ.
7. ค.
8. ก.
9. ง.
10. จ.
www.sobtidcom
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้