ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5004เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท / ชุมชน

 
แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท / ชุมชน
1. ข้อใด มิใช่ เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาชุมชน
ก. การทำให้คนมีคุณภาพ            ข.  การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
ค. การทำให้คนมีคุณธรรม         ง.  การทำให้คนมีความสุข
ตอบข้อ ข. เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาชุมชนนั้น ถ้าหากทำให้คนมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุขแล้ว ชุมชนเข้มแข็ง ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน และสามารถที่จะทำให้คนมีความพร้องที่จะร่วมกันพัฒนาในด้านอื่นๆได้
2. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึงข้อใด
ก. การจัดการเรื่องใดหรือกิจกรรมใดให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว            
ข.  การดำเนินงานการวางแผนโครงการโดยเร็ว
ค. การพัฒนาโดยดำเนินการพร้องกับไปในหลายๆด้าน            
ง.  การดำเนินการโดยได้รับการพัฒนาจากภาครัฐทุกด้าน
ตอบข้อ ค.  การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการดำเนินการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านไปพร้องกัน โดยไม่มุ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะชุมชนมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป
3. กระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน เป็นหลักการพัฒนาชุมชนเรื่องใด
ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน         ข.  การพึ่งพาตนเองของชุมชน
ค. การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม         ง.  การประสานงาน
ตอบข้อ ก. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน แก้ไขปัญหา รับผิดชอบอย่างแท้จริงและสมัครใจ ไม่ใช่เพราะความเกรงใจหรือถูกบังคับ
4. จุดมุ่งหมายสูงสุดของหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนคือข้อใด
ก. ความมั่งมีของประชาชนในชุมชน   ข.  การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน
ค. การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ   ง.  การดำรงตนอย่างมีความสุขในชุมชน
ตอบข้อ ข. หลักการพึ่งตนเองของชุมชน เป็นหลักการที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การพึ่งตนเองของประชาชน ตามศักยภาพหรือกำลังความสามารถที่มีในชุมชน

5. ตามหลักการพึ่งตนเองของสังคม ชุมชนจะขอการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากภายนอกเมื่อใด
ก. เมื่อกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกินขีดความสามารถของชุมชน        
ข.  เมื่อต้องการให้ภายนอกเข้ามาแก้ไขปัญหาชุมชนให้
ค.  เมื่อมีความต้องการให้งานที่กำลังทำอยู่นั้นสำเร็จไปโดยเร็ว
ง.  เมื่อชุมชนไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว
ตอบข้อ ก. จากปรัชญาความเชื่อในเรื่องศักยภาพและพลังชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนในการพัฒนาตนเอง การขอความช่วยเหลือจากภายยอกชุมชนต้องเป็นเรื่องที่กิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกินขีดความสามารถของชุมชน
6. การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชน จะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด
ก. แนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล            
ข.  ความต้องการของประชาชนในชุมชน
ค. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ (Mothod) ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ แนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล ความต้องการของประชาชนในชุมชน ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน
7. สังคมหรือชุมชน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะต้องมีการค้นหาสิ่งใดก่อน
ก. ปัญหาและอุปสรรค            ข.  ผู้นำ
ค. การกำหนดนโยบาย            ง.  การวางแผน
ตอบข้อ ก.  สังคมหรือชุมชนจะต้องทราบปัญหาภายในของตนก่อนแล้วจึงดิ้นรนหาลู่ทางพัฒนาหรือแก้ไขให้หมดสิ้นไป
8. การพัฒนาชุมชนโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะใช้วิธีการใด
ก. หลักการมีสิ่งตอบแทน            ข.  หลักการแรงจูงใจ
ค. หลักการความเชื่อค่านิยม         ง. หลักการบังคับ
ตอบข้อ ข.  การพัฒนาชุมชน จะต้องใช้แรงจูงใจกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
9. กลวิธีหรือวิธีการพัฒนา ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การให้การศึกษาอบรม            ข.  การจัดระเบียบชุมชน
ค. การสร้างผู้นำ               ง. การพัฒนารายบุคคล
ตอบข้อ  ง.  กลวิธีหรือวิธีการพัฒนาชุมชนมีหลายวิธี อาทิ การให้การศึกษาอบรม การจัดระเบียบชุมชน การสร้างผู้นำ การสร้างกลุ่มและองค์การ การวางแผนและโครงการ การประสานงาน เป็นต้น
10. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบทางสังคม
ก. บุคลากรในชุมชน            ข.  ทรัพยากรต่างๆ
ค. สิ่งแวดล้อมชุมชน            ง. งบประมาณ
ตอบข้อ  ง. ชุมชนจะประกอบไปด้วยบุคลากรในชุมชน ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนแต่ละที่และเจตนาร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชน

จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้