ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 13301เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

สรุปเนื้อหาตำแหน่งงานพัสดุ (ที่เคยออกสอบบ่อยๆ)

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 (2553) 27 ตุลาคม 2553
สรุปและข้อสอบที่เคยออก
-    ปลัดกระทรวงมหาดไทย   รักษาการตามระเบียบนี้
-    อปท. ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้ให้ขอทำความตกลงกับ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย
-    ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจ ให้  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ  ผู้ว่าราชการจังหวัด
-    การพัสดุ  หมายถึง การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา
-    พัสดุ  หมายถึง  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-    การจ้าง  หมายถึง  การจ้างทำของและการรับขนและพาณิชย์ การจ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างของลูกจ้างหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
-    เงินงบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
-    เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินที่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดหาได้เป็นครั้งคราว
-    หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
-    หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล
-    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุ
-    เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ
-    ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง หมายถึง ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ซื้อหรือจ้าง
-    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขาย หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานในคราวเดียวกัน
-    การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หมายถึง การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใดๆอันเป็นการขัดขวางหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา
-    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หมายความว่า ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น
-    โรงงานที่ได้รับการรับระบบคุณภาพ หมายถึง โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก.9001 และ มอก. 9002
-    เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ หมายถึง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา // คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา//  คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก // คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก //คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

-    การมอบอำนาจให้แนบสำเนาหนังสือการมอบอำนาจประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้งและส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบทุกครั้ง
-    กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นโดยมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นจาก   สภาท้องถิ่น  นั้น
-    การจัดทำเอง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่ตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเอง และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
-    หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน และผู้เสนองานดังกล่าวอาจอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยอุทธรณ์ภายใน 3 วัน และให้ผู้ว่าฯส่งคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย
-    หากยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้กำหนดรายละเอียดฯ ให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ชื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมทำขึ้น
-    กรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย ประเภทหรือขนาดน้อยกว่า  3  ราย  ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยแสดงเครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น
-    การซื้อการจ้างกรณีนี้หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้ต่อรองราคาให้ต่ำสุดหลังจากลดลงสูงกว่าราตาต่ำสุดไม่เกินร้อยละ  7  ให้ซื้อหรือจ้างผู้เสนอราคารายนั้น
-    ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการรับรองคุณภาพหรือใบอนุญาตจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทำการนับจากวันถัดจากวันเสนอราคา

-    วิธีการซื้อการจ้าง มี 5 วิธี
1.วิธีตกลงราคา มีราคาไม่เกิน  100,000 บาท
2.วิธีสอบราคา  100,000 ไม่เกิน 2,000,000 บาท
3.วิธีประกวดราคา เกิน 2,000,000 บาท ขึ้นไป
4.วิธีพิเศษ   การซื้อ  ครั้งหนึ่งที่มีราคาเกิน 100,000 บาท คือ
เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ
ต้องซื้อเร่งด่วน
ซื้อจากต่างประเทศ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็น
               การจ้าง  ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ได้แก่
ต้องจ้างช่างฝีมือเฉพาะ
งานต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าเสียหาย
เป็นงานที่ต้องการจ้างเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็น หรือเร่งด่วน

5.วิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือจ้างจากส่วนราชการ ส่วนราชการเป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทำงานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง ///  มีมติจากคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อหรือจ้าง

การซื้อหรือจ้าง ให้กระทำได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้นำหลักเกณฑ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 มาบังคับใช้

- การซื้อหรือจ้างตามวิธีตกลงราคา และ วิธีสอบราคา ผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระทำโดยวิธีกำหนดไว้สำหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
- การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ำกว่าที่กำหนดหรือเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อหรือจ้างเปลี่ยนไปจะกระทำมิได้ เว้นแต่ การแบ่งซื้อแบ่งจ้างวัสดุที่ง่ายต่อการเน่าเสีย หรือโดยสภาพไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันทั้งจำนวนเงิน
- รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ก่อนดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้าง , ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
- การซื้อ/จ้างวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และโดยวิธีพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุจะทำรายงานเฉพาะที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้
- การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทำรายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติ
- การประกาศเชิญชวนผู้คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น  ก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 30 วัน
- การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติให้ประกาศก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน
- หัวหน้าฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้ง
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:30 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย
ประธาน   1 คน
กรรมการอย่างน้อย   4   คน  
ผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย    1    คน
- การแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ ให้ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือ หัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี
- ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีการพิจารณาทบทวนบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น อย่างน้อยทุกรอบ  3  ปี
- ในการดำเนินการซื้อและจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ แต่ตั้งคณะกรรมการขึ้นแล้วแต่กรณี คือ
    1.คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
    2.คณะกรรมรับและเปิดซองประกวดราคา
    3.คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
    4.คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
    5.คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
    6.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
    7.คณะกรรมการตรวจการจ้าง
    คณะกรรมการฯ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ           1  คน
กรรมการอย่างน้อย         2   คน
บุคคลอื่น(กรณีจำเป็น)    2  คน
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)                  1  คน  (ยกเว้น) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้ง
-    กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา   =  กรรมการพิจารณาผลประกวดราคา
-    กรรมการเปิดซองสอบราคา = กรรมการตรวจรับพัสดุ
-    กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  =  กรรมการตรวจการจ้าง

วิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้จ้างโดยตรงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
-    วิธีสอบราคา เจ้าหน้าที่พัสดุทำเอกสารสอบราคาแสดงรายการดังนี้
1.    คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
2.    คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าเสนอราคา
3.    ให้ผู้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง แคดตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียดพร้อมใบเสนอราคา
-    แบบใบเสนอราคา ให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกำกับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ
-    ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและส่งถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อนวันเปิดซอง
-    การประกาศเผยแพร่  ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สำหรับการสอบราคาในประเทศ หรือไม่น้อยกว่า 45 วัน
-    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและให้ส่งมอบซองพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 084-4283086
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-06-01 16:05 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
-    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ดังนี้
1.    เปิดซองใบเสนอราคาและแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ และตรวจสอบเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกรายแล้วกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
2.    ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก รูปแบบราละเอียด
-    ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วย วิธียื่นซองเสนอราคา
-    คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมดต่อผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

วิธีประกวดราคา
-    การจัดทำเอกสารประกวดราคารายใดจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา และไม่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ แต่หากเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
-    การส่งประกาศประกวดราคา ไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ + ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย
-    การส่งประกาศให้กระทำก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า  20  วัน
-    การประกวดราคาจะรับซองทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติซึ่งกำหนดให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์
-    คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหน้าที่
1.    รับและลงทะเบียน ลงชื่อกำกับ
2.    ตรวจสอบหลักประกัน
3.     รับ เอกสารหลักฐานต่างๆ
4.    เปิดซองเสนอราคา อ่านแจ้งราคาพร้อมรายการเอกสารหลักฐานต่างๆและกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา
5.    ส่งมอบบันทึกรายงานต่อ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่
1.    ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา หลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคารที่ถูกต้องตามเงื่อนไข
2.    รายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับทั้งหมดต่อ ผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างการซื้อหรือการจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้กำหนดให้ยื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหากและให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับการเปิดซองราคา


วิธีพิเศษ
การซื้อโดยวิธีพิเศษ   ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แต่งตั้ง  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
1.    กรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาดให้ดำเนินการซื้อโดย  วิธีตกลงราคา
2.    เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วนให้เชิญผู้อาชีพขายโดยตรงมาเสนอราคาและต่อรองราคา
3.    กรณีเป็นพัสดุที่จำเป็นสั่งตรงจากต่างประเทศให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาทั้งหมดต่อ ผู้สั่งซื้อ เพื่อสั่งการโดยผ่ายหัวหน้าพัสดุและหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
        การจ้างโดยวิธีพิเศษให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา และให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

วิธีกรณีพิเศษ
การดำเนินการโดยวิธีพิเศษให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้โดยตรง เว้นแต่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท  ให้หัวหน้าพัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
-    การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทุกวิธีโดยใช้จ่ายจากเงินรายได้ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้สั่งซื้อฯได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

-    การสั่งซื้อหรือจ้าง นอกจาก วิธีพิเศษและกรณีพิเศษ จากเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินช่วยเหลือ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและวงเงินดังนี้
*** อบจ. และเทศบาล  เกิน 300,000,000 บาท  ผู้ว่าราชการจังหวัด
*** องค์การบริหารส่วนตำบล
100,000,000 – 200,000,000 บาท       นายอำเภอ
200,000,000 บาทขึ้นไป                      ผู้ว่าราชการจังหวัด

วิธีพิเศษ จากเงินอุดหนุน เงินกู้
*** อบจ.  และเทศบาล  เกิน  20,000,000 บาท    ผู้ว่าราชการจังหวัด
*** องค์การบริหารส่วนตำบล
10,000,000 – 20,000,000  นายอำเภอ
20,000,000 ขึ้นไป              ผู้ว่าราชการจังหวัด

-   การสั่งซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ  ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารฯส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สั่งซื้อหรือจ้างโดยไม่จำกัดวงเงิน

การจ่ายเงินล่วงหน้า
ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระทำมิได้  เว้นแต่ เห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องจ่ายและมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทำสัญญาหรือข้อตกลงได้  เฉพาะกรณีดังนี้
1. การซื้อหรือจ้างจากส่วนราชการ หน่วยการบริหารฯส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น รัฐวิสาหกิจ จ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 50
2. การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศหรือการสั่งซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์
3. ค่าวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ การจัดซื้อฐานข้อมูลสำเร็จรูป(CD-ROM)ที่ต้องบอกรับการเป็นสมาชิกก่อนและมีการกำหนดออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร การเป็นสมาชิก INTERNET  ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
4. การซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 15
5. การซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ จ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซื้อหรือจ้าง
- การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าข้อ 1-3 ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
- ส่วนการจ่ายเงินล่วงหน้า ตามข้อ 4- 5 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้า

การตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   มีหน้าที่ดังนี้
    1. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุหรือที่กำหนดไว้การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น
2.ตรวจรับพัสดุให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
3.การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายยังไม่ได้ส่งมอบพัสดุแล้วรีบรายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน  3  วัน

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  มีหน้าที่ดังนี้
1.    ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานทุกสัปดาห์
2.    ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน  3  วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบการส่งมอบ
-    ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
-    ตรวจและควบคุมงาน ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการละเอียดตามสัญญาทุกประการและรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ทราบทุกสัปดาห์
-    ในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันถึงกำหนดนั้น
ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้
-    ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา
-    จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด
-    ในถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

การจ้างที่ปรึกษา
-    การส่งเสริมที่ปรึกษาไทย
-    การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล ให้หน่วยบริหารส่วนท้องถิ่นจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นหลักเว้นแต่งานที่ไม่สามารถจ้างที่ปรึกษาไทยได้ให้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด
-    การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศต้องจ้างที่ปรึกษาไทยร่วมด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคน/เดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 084-4283086
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-06-01 16:06 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้