ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5443เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ พยาบาลทหารบก 2557

 
พยาบาลทหารบก เปิดสอบงานราชการ รับสมัครเพื่อการเตรียมล่วงหน้า ประจำปี 2558

ประกาศ งานราชการ,สอบพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก  เปิดสอบงานราชการพยาบาล ประจำปี 2558 จำนวน 80 อัตรา เปิดรับสมัครประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2558

หลักสูตรที่เปิดสอบงานราชการทหาร

รับสมัครพร้อมกันใน 2 หลักสูตร คือ

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประมาณเดือน ก.พ. ถึง เป็นต้นไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประมาณเดือน ก.พ.เป็นต้นไป

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี)รับจำนวน 80 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน ( รับเฉพาะเพศหญิง )

2. ประเภททุนส่วนตัว รับจำนวน 60 คน รับทั้งเพศหญิงและเพศชาย (สำหรับเพศชายไม่เกิน 10 คน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์)ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

1)ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) หรือ ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของสำนักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ในปีที่สมัคร โดยมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน

2)ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT1,2 )

3)ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(PAT) ใช้PAT 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6

3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร

4. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

5. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนดไว้ใน 

6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย

8. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะละหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดยประมาท

9. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ

10 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด

11. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

12. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก และบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการทหารหนังสือรับรองการรับราชการที่ออกโดยหน่วย งานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดา และสูติบัตรของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองบุตร

13. ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีผล คะแนนตามข้อ 2 และผู้สมัครต้องมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

เริ่มรับสมัครประมาณเดือน กุมภาพันธ์

รับสมัครผ่านระบบออนไลน์

ไฟล์รายละเอียดงานทั้งหมด

แนวข้อสอบ นักเรียนพยาบาลทหารบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
แนวข้อสอบพยาบาลทุกเหล่าทัพรวม  
ประกอบด้วย 
แนวข้อสอบ วิชาสังคม 
แนวข้อสอบ ภาษาไทย 
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ 
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ 
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 
แนวข้อสอบ เหตุการณ์บ้านเมือง 
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

แนวข้อสอบเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารบก ตำรวจ
วิชาคณิตศาสตร์
1.  คำกล่าวข้อใดถูกต้อง
     1.    สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมเท่ากัน
     2.    สี่เหลียมคางหมูมีด้านตรงข้ามเท่ากันและขนานกัน
     3.    สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมเท่ากันทุกมุม
     4.    สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมตั้งฉากซึ่งกันและกัน
2.  สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวเป็น 2 เท่าของด้านกว้าง ถ้าวัดรอบรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้
ยาว54 เมตร สี่เหลี่ยมนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่
     1.    9
     2.    18
     3.    162
     4.    324
3.  กล่องไม้ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง  a  ซม.  ยาว  b  ซม. สูง c ซม. จะมีพื้นที่ผิว
     ทั้งหมด  กี่ตารางเซนติเมตร
     1.    abc
     2.    a+b+c
     3.    2(a+b+c)
     4.    2(ab+bc+ca)
4.  ทหารกองหนึ่งมีทหารขาดฝึก 10 %     ในจำนวนนี้เป็นทหารป่วยเสีย 75 % ถ้ามีทหาร
    รับการฝึก 576 คน ทหารขาดการฝึกที่ไม่ป่วยกี่คน
     1.    12
     2.    14
     3.    16
     4.    18

5. ซื้อมะม่วงมา 4 ผล 3 บาท ขายไป 3 ผล 4 บาท จะได้กำไรร้อยละเท่าไหร่
     1.    67
     2.    77
     3.    67
     4.    77
6. ปากการาคา 24 บาท จะปิดป้ายบอกราคากี่บาท เมื่อลดได้ 4 % แล้วยังได้กำไรอีก 20 %
     1.    30                     3.    36
     2.    35                4.    38
7.  ก. ข. และ ค. ลงทุนทำการค้าได้กำไรในอัตราส่วน 3 : 4: 8 ตามลำดับ ถ้า ค. ได้ส่วนแบ่ง
     3,000 บาท ข. จะได้ส่วนแบ่งมากกว่า ก. เท่าไร
     1.    375 บาท
     2.    400 บาท
     3.    1,115 บาท
     4.    ไม่มีข้อใดถูก
8.   สัดส่วนของกำไรกับราคาขายสินค้าชนิดหนึ่งเป็น 2 : 5 ถ้าต้นทุนสินค้าเป็น 300 บาท
ผู้ขายจะได้ กำไรกี่บาท
     1.    200
     2.    250
     3.    300
     4.    350
9.  จำนวน ๆ หนึ่งถูกหักไป แล้วยังมีค่ามากกว่า  จำนวนดังกล่าวคือ จำนวนที่
     1.    มากกว่า 4  
     2.    มากกว่า 4  
     3.    น้อยกว่า 4  
     4.    น้อยกว่า 4  

10.  เมื่อ 2 สองปีที่แล้ว ศิวาพรมีอายุเป็น 6 เท่า ของอายุดรุณี อีก 18 ปีข้างหน้าเขาจะมีอายุ
    เป็น   2 เท่า ของอายุดรุณี จงหาอายุปัจจุบันของดรุณี
     1.    32
     2.    28
     3.    15
     4.    7
11.  กำหนด 0   A   90 และ tan A =   จงหาค่าของ sin A
     1.    12
     2.    5
     3.    
     4.    
12.  จากยอดหน้าผาสูง 100 ฟุต มองเห็นเรือ 2 ลำ  เป็นมุมกดลง 60  และ 30   ตามลำดับ
    เมื่อเรือทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกันกับผู้สังเกต เรือทั้งสองห่างกันเท่าไร
     1.    100
     2.    200
     3.    100
   4.    200
13. ถ้าส่วนสูงของเด็ก 8 คน วัดเป็น ซม. ได้ดังนี้
110,  120,  110,  108,  112,  110,  112,  118
ข้อใดถูกต้อง
1.    ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่ามัธยฐาน
2.    ค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยฐาน
3.    ฐานนิยมมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต
4.    ฐานนิยมมีค่ามากกว่ามัธยฐาน

14. สามเหลี่ยม ABC มีด้าน BC, CA, และ AB ยาว a, b และ c หน่วยตามลำดับ ถ้าa2 = b2 +  c2      
    แล้วข้อใดถูกต้อง
1.    ACB เป็นมุมฉาก  
2.    ABC เป็นมุมฉาก
3.    CAB เป็นมุมฉาก
4.    ABC ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก
15. จากตารางกำหนดค่าความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y คือ
X    1.2    1.5    1.6    1.8    2    2.4
y    20    16    15    13    12    7
ค่าของ y เป็นเท่าใด ถ้า x = 2.4
1.    11
2.    10
3.    9
4.    8
16.  ถ้า x แปรผันตรงตาม  y  และ x  =  2, y = 1 สมการใดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  x.y
ได้ถูกต้อง
1.    x2y = 4
2.    xy = 2
3.    xy2 = 2
4.    x = 2y
17.   ผลสอบวิชาเคมี 3 ครั้ง ของนักเรียนคนหนึ่งมีค่ามัธยฐาน 47 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 44 และ
พิสัยเท่ากับ 11 จงหาคะแนนสูงสุด
1.    50
2.    49
3.    48
4.    37


18. กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีเหลือง 3 ลูก แดง 3 ลูก ขาว 2 ลูก ถ้าสุ่มหยิบมา 11 ลูก ความ
น่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วสีแดงคือ
1.    
2.    
3.    
4.    
19. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว และลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่จากการโยนเหรียญ 1
      เหรียญและลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกันคือ
1.    
2.    
3.    
4.    
20. คำตอบของสมการ   + 7 =   คือข้อใด
1.    -3,  
2.    -4, -24
3.    -6, -16
4.    -8, -12

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  สอบเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารบก ตำรวจ

(1)        3    (2)        3    (3)        3     (4)        3    (5)    4
(6)        1    (7)        1    (8)        1     (9)        3    (10)    3
(11)    4    (12)    4    (13)    1    (14)    3    (15)    2
(16)    4    (17)    3    (18)    4    (19)    2    (20)    1
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้