ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4430เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ประกาศ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 
ประกาศ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ประกาศ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.-
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร : บุคคลชายอายุตั้งแต่ ๒๐ – ๒๘ ปี
๑.๑ เป็นทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป
๑.๒ บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ขึ้นไป ผ่านการศึกษา
วิชาทหารปีที่ ๓ ปีที่ ๕
๑.๓ บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๑.๔ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
๑.๕ ความสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซม. ขึ้นไป
๑.๖ นับถือศาสนาพุทธ
๑.๗ ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย
๑.๘ ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด
๑.๙ ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
๑.๑๐ว่ายน้ำเป็น
๒. หลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร(ถ่ายเอกสาร พร้อมนำฉบับจริงมาด้วย)
๒.๑ ใบกองหนุน (สด.๘) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔๓)
๒.๒ บัตรประจำตัวประชาชน
๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
๒.๔ วุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.๓ ขึ้นไป)
๒.๕ รูปถ่าย ๑ นิ้ว ๒ ใบ
๒.๖ ผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV)
๓. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
๓.๑ สอบสัมภาษณ์ และดูบุคลิกลักษณะ
๓.๒ ทดสอบร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ
๓. ๓ ตรวจโรคโดยแพทย์ของ รพ.
๓.๔ พิมพ์ลายนิ้วมือ (โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร)
๔. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
๔.๑ ระหว่างทำการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่งเดือนละ ๒,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท
๔.๒ หลังการฝึกจบได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ได้รับเงินรายได้รายเดือน ๗,๓๕๐ บาท
๔.๓ มีสิทธิสวัสดิการ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่ารักษาพยาบาล)
๔.๔ ได้รับพระราชทานเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกป 
๔.๕ ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร เมื่อถึงเวลาสมควร
๔.๖ มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ
๔.๗ มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสูตรพิเศษ ส่งทางอากาศ
(โดดร่ม) และหลักสูตรจู่โจม
๔.๘ อื่น ๆ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในพระอง ค์ ฯ
๔.๙ การสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) ไม่เสียค่า
ใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถเข้ารับราชการทหารและเรียกร้องรับเงิน ให้แจ้งกับ
โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กฯ หมายเลขโทร. ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒,๐ ๒๓๕๖ ๐๘๐๒ ต่อ ๙๓๑๔๐
๔.๑๐ได้รับการพิจารณาปรับโอนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง
(ส่วนราชการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ตามความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
๕. กำหนดการประกาศและรับสมัคร
๕.๑ โดยเริ่มประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔
๕.๒ สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนและศูนย์ฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ
วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ ไม่เว้นวัน
หยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)
๕.๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร. ๐ ๒๔๕๖ ๙๔๕๒, ๐ ๒๓๕๖๐๘๐๒ – ๙ ต่อ
๙๓๑๔๐ (Internet ; Tormor๙๐๔@Gmail.Com)

ที่มา
http://roadtopolice.ob.tc/-View.php?N=1206
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้