ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4887เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ ข้อสอบบุคลากร สพฐ2554

 
ตัวอย่างข้อสอบ เอกสารตัวอย่างข้อสอบ เอกสารข้อสอบ ข้อสอบบุคลากร

1.    พระราชบัญญัติราชการพลเรือน พ.ศ.  2551  มีจุดเด่นในเรื่องในเรื่องใด
        (1)  มีการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญ
        (2)  มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณธรรม
        (3)  มีการจัดตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
        (4)  มีการกระจายอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล
        (5)  มีการกำหนดอำนาจด้านการประเมินบุคคล
        ตอบ  2       พ.ร.บ.    ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 นั้น มีจุดเด่นสำคัญคือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ขึ้นเป็นครั้งแรกประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยมีลักษณะเป็นองค์กรอิสระกึ่งตุลาการ หรือเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
2.    ข้อใดเป็นผลสำรวจประชากรไทยของบริษัท ฉันรู
        (1)  ประชากรเด็กมีน้อยกว่าประชาชนสูงอายุ
        (2)  ประชากรในวัยแรงงานมีมากพอในการพัฒนาประเทศ            (3)  กลุ่มสตรีมีมากกว่าบรรพบุรุษ
        (4)  ส่วนใหญ่เฉื่อยชาและรักสนุก                                                         (5)  ส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ขยัน
        ตอบ  1       จากผลสำรวจของประชากรบริษัท ฉันรู พบว่า จำนวนประชากรวัยเด็กมีน้อยกว่าจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ และจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกประมาณ 15 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประชากรไทย
3.    การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
        (1)  กระทรวง ทบวง กรม                        (2)  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
        (3)  องค์กรราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น            (4)  องค์กรรัฐบาล ธุรกิจเอกชน NGO และชุมชน
        (5)  กพ., ก.พ.ร. บ้าน วัด โรงเรียน
        ตอบ  4       การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ (Public Human Resources Management : HRM)  หมายถึงการบริหารที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ในองค์การนับตั้งแต่การสรรหาคนงาน การรับสมัคร การสอบแข่งขัน การคัดเลือก  จนถึงการให้พ้นจากงาน ซึ่งกระบวนการบริหารงานบุคคลทั้งหมดนี้จะเป็นหน้าที่ขององค์กรต้นสังกัดต่าง ๆ เช่น องค์กรรัฐบาล ธุรกิจเอกชน NGO และชุมชน เป็นต้น
4.    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
        (1)  กระทรวง ทบวง กรม                                         (2)  องค์กรราชการส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
        (3)  รัฐบาล เอกชน องค์กรอิสระ สังคม ชุมชน และประชาชน
        (4)  บ้าน วัด และโรงเรียน                                       (5)  ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
        ตอบ  1       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) เป็นภารกิจหน้าที่ของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะและคุณสมบัติของประชากรตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งตาย นั่นคือ เริ่มตั้งแต่การจัดให้มีการวางแผนครอบครัว การดูแลแม่และเด็กในระหว่างตั้งครรภ์ การดูแลคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัย การศึกษา การทำงาน.....จนกระทั่งตาย
5.    โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่ในวัยทำงานจะถึงจุดอิ่มตัว (มีจำนวนมากที่สุด) ในช่วงปี พ.ศ. อะไร
        (1)  พ.ศ. 2552            (2)  พ.ศ. 2553    (3)  พ.ศ. 2555    (4)  พ.ศ. 2560    (5)  พ.ศ. 2570
        ตอบ  1       โครงสร้างประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15 – 59 ปี) จะเพิ่มขึ้นสูงสุดจนถึงจุดอิ่มตัวในช่วงปี พ.ศ. 2552 หลังจากนั้นคนวัยทำงานจะมีสัดส่วนลดลง โดยประชากรในวัยเด็ก (อายุ 0 -14 ปี) จะลดลงอย่างมาก ขณะที่คนสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มมากขึ้น
6.    ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แบ่งประเภทข้าราชการออกเป็นกี่ประเภท
        (1)  บริหารและปฏิบัติการ        (2)  บริหาร ปฏิบัติการและธุรการ                  (3)  2 ประเภท
        (4)  4 ประเภท                             (5)  5 ประเภท
        ตอบ  3       (พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 35) ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ
                            1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้บรรจุแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ   2.  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
7.    ภารกิจ (หน้าที่) ประการแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ ควรเป็นเรื่องใด
        (1)  การวางแผนกำลังคน (Man Power Planning)        (2)  การสรรหาและคัดเลือก             (3)  การวางแผนครอบครัว
        (4)  การลดปัญหาความยากจน                                 (5)  การลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน
        ตอบ  3       ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ
8.    องค์การสหประชาชาติเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรโลก แต่ปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยเป็นปัญหาใด                                                        (1)  เกษตรผลขายได้ในราคาต่ำ
        (2)  แรงงานเคลื่อนย้ายจากภาคเกษตรไปภาคอุตสาหกรรม              (3)  ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร
        (4)  มีประชากรอยู่เส้นความยากจนมาก                                                (5)  การมีช่องระหว่างคนรวยคนจนมาก
        ตอบ  5       ปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ ปัญหาการมีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมาก เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้การกระจายรายดี้ขึ้น จึงทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยังมีอยู่มากเหมือนเดิม ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนของคนรวยที่สุด 20% ครอบครองรายได้ถึง 56.5% ของรายได้ทั้งหมด เทียบกับเพียงร้อยละ 4.2% ของคนจนที่สุด 20%

9.    พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับหลักการในเรื่องใดมากที่สุด
        (1)  หลักการของการแบ่งแยกอำนาจและการมอบอำนาจ                 (2)  หลักการคุณธรรมและอุปถัมป์
        (3)  ธรรมชาติของมนุษย์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคล          
        (4)  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง                                                                (5)  หลักธรรมาภิบาล
        ตอบ  5       พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้นจะมีความสอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาลมากที่สุด เพราะเนื้อหาสาระหลักของ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะเน้นให้ส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของแต่ภารกิจนั่นเอง        
10.  พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
        (1)  26 มกราคม 2551               (2)  26  กุมภาพันธ์ 2551                  (3)  26 มีนาคม  2551
        (4)  26 เมษายน 2551                                (5)  26 พฤษภาคม 2551
        ตั้งแต่ข้อ  11. – 20.    เป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของบริบทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด
        (1)  ภูมิศาสตร์                             (2)  โครงสร้างประชากร                  (3)  สภาวะเศรษฐกิจ
        (4)  นโยบายนานาประเทศ       (5)  (เทคโนโลยี)
11.  นางบุชสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์วิงวอนให้รัฐบาลพม่ายอมรับความช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรม
        ตอบ  4       นโยบายนานาประเทศ หมายถึง แนวทางหรือมาตรการที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดสรรคุณค่าต่าง ๆ ให้แก่สังคมตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวมทั้งเพื่อชี้แนะถึงการกระทำของประเทศด้วย
12.  การรวมตัวของพม่า ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกข้าว
        ตอบ  1       ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ HRD ได้แก่
                            1.  ภูมิประเทศ สถานที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ อาณาเขตที่ติดต่อ เช่น ที่ราบสูง ภูเขา ที่ราบริมทะเล ห้วยแม่น้ำ ห้วย แม่น้ำ ฯลฯ
                            2.  ภูมิศาสตร์ เช่น สภาพอากาศหนาว ร้อน เย็น เป็นต้น
                            3.  การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุฝน ไฟป่า แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น
13.  การรวมตัวของประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่เขตทับซ้อนของดินแดนเขาพระวิหาร
        ตอบ   1      ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ
14.  รัฐบาลพม่าขาดการเตือนเรื่องพายุไซโคลนนาร์กีส ให้กับประชาชนผ่านระบบการสื่อสารภาครัฐ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 3 หมื่นคน
        ตอบ  5       เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technogy : IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และทฤษฎีข่าวสารมาใช้งานร่วมกันในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร เช่น กระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพกราฟฟิก ข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข และสื่อประสมที่เรียกว่า มัลติมิเดีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็วทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ
15.  เกิดโรคกปากเปื่อยในเด็กระบาดหนักในเมืองกุ้ยหยางของจีน สร้างกระแสตื่นตระหนกให้กับพ่อแม่ที่มีบุตรเพียงคนเดียวเป็นอย่างมาก
        ตอบ  2       โครงสร้างประชากร มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านจำนวนประชากร โครงสร้างทางอายุ (เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยกำลังศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณอายุ วัยชรา เป็นต้น) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสัดส่วนของเพศ จำนวนผู้อยู่วัยแรงงาน อัตราการเกิด การตาย การอพยพย้ายถิ่น ตลอดจนจำนวนบุคคลในครอบครัวหนึ่ง ๆ
16.  แรงงานชาวพม่าส่วนใหญ่ยอมเสี่ยงตายเข้ามาทำงานในไทยแม้ว่า จะถูกบรรทุกมากับรถแช่เย็นและเสียงกับการขาดอากาศหายใจ
        ตอบ  3       สภาวะเศรษฐกิจ (Economic) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่  การแข่งขันในเวทีการค้าโลก การมีงานทำในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ประชาติ การออม – การลงทุน ภาวะการผลิต การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค การนำเข้า – ส่งออกสินค้าและบริการ ดุลบัญชีเดินสะพัด นโยบายการคลัง หนี้ต่างประเทศ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย สภาวะของตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
17.  ประเทศไทยดำเนินการกับแรงงานพม่าซึ่งรอดตายจากการแช่เย็นในฐานะเหยื่อการค้ามนุษย์โดยไม่เอาผิดตามกฎหมายเข้าเมือง
        ตอบ  4       ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ
18.  การล่มสลายของระบอบกษัตริย์ของประเทศเนปาลท่ามกลางของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นระบอบประธานาธิบดีเป็นส่วนใหญ่
        ตอบ  3       สภาวะกิจเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำให้การปกครองด้วยระบอบกษัตริย์แบบ “เทวราชา” ของประเทศเนปาลต้องล่มสลายลงท่ามกลางประเทศเพื่อนบ้านที่ปกครองระบอบประธานาธิบดี เพราะประชาชนมีความเชื่อว่าความก้าวหน้าของระบบตลาดเสรีในโลกทุกวันนี้จะสามารถสร้างผลดีต่อพวกเขาได้มากกว่าการปกครองแบบกษัตริย์ นั่นเอง
19.  โอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราสูง เพราะปริมาณคนในวัยแรงงานคงสูงอยู่จนถึง ปี พ.ศ. 2573
        ตอบ  2       ดูคำอธิบายข้อ 15 ประกอบ
20.  โครงการ “จราจรตาเพชร” ช่วยตำรวจควบคุมการขับขี่ยานพาหนะของประชาชนได้ดี
        ตอบ  5  ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ
        ตั้งแต่ข้อ  21. – 30.   เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลกระทบของพัฒนาการของความรู้ด้านแนวคิดของการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ที่มีต่อวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด
        (1)  การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
        (2)  หลักการพื้นฐานของการจัดการ (The Principle of Management)
        (3)  ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation)
        (4)  ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
        (5)  ทฤษฎีสมัยใหม่ (Modern หรือ Integrated Theory)
21.  การติดกล้องวงจรปิดใช้สังเกตการณ์จราจร 88  จุดพร้อมกับกล้องดิจิตอล ขนาดพกพาให้ตำรวจจราจร 3 พันนาย เพื่อตรวจจับการโทร แล้วขับ ในเขต กทม.
        ตอบ  5       ทฤษฎีสมัยใหม่ (Modern/Integrated Oganization Theory) เป็นแนวคิดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้    1.  การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ เช่น ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย   2. ทฤษฎีการสื่อสารขององค์การ    3. ทฤษฎีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) คือ ระบบที่รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ข้อกำหนดของเวลาที่จำกัด เพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบข่าวสารที่นำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาใช้งานร่วมกัน
22.  แพทย์อาวุโสรวมพลังกระตุกสำนึกรัฐบาลเน้นปากท้องก่อนแก้ รธน.
        ตอบ   4  ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) เป็นแนวคิดที่มุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมด้านแรงจูงใจและบุคลิกภาพในทุกระดับ นั่นคือ จะศึกษาว่ามนุษย์มีความต้องการอะไร และมนุษย์ได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาด้วยวิธีใดและอย่างไร เช่น ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ซึ่งจากโจทย์ที่กล่าวถึงเรื่องปากท้องนั้น ก็ตรงกับความต้องการในขั้นที่ 1 เป็นความต้องการทางด้านร่างกาย ซึ่งได้แก่ ปัจจัย 4 นั่นเอง
23.  ศาลปกครองพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษชดเชยชาวห้วยคลิตี้ รายละ 3 หมื่นบาทกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และไม่ประสานงานแก้ฟื้นฟูลำห้วยปล่อยให้บริษัทเอกชนปล่อยสารตะกั่ว ตั้งแต่ปี 2547
        ตอบ  2       ทฤษฎีหลักการพื้นฐานของการจัดการ (The Principle of Management) ของ Gulick และ Urwick เรียกว่า POSDCORB ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้
        1.  การวางแผน (Planing)                                       2.  การจัดองค์กร (Organizing)
        3.  การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing)                  4.  การสั่งการ (Directing)
        5.  การประสานงาน (Coodinating)                   6.  การรายงานผล (Reporting)
        7.  การจัดงบประมาณ (Budgeting)
24.  ปรากฏการณ์ที่นักโทษชายข่มขืนนักโทษชายด้วยกัน พบว่าจะถูกแยกขังเฉพาะกลุ่มที่มีพติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไปอยู่แดนอื่นเเอ๊คกรุ๊ป        ตอบ  3       ทฤษฎีสังคมวิทยาหรือทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Organization Theory) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยสังคมที่เน้นศึกษาความสัมพันธ์ของคนและกลุ่มคนโดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้   1. เน้นหลักการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม    2. กลุ่มจะเป็นตัวกำหนดบรรทัดฐานพฤติกรรมของกลุ่มหรือวัฒนธรรมการทำงาน และมาตรฐานของงาน   3. กลุ่มมีความสำคัและมีอิทธิพลต่อพติกรรมของปัจเจกบุคคล   4. การพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การจะพัฒนาเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม   5. เน้นการติดต่อสื่อสารการมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกขององค์การ
25.  จังหวัดอุดรสนับสนุนให้ตั้งชุมชนชาวสวนยาง 51 ชุมชนเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยางพาราอย่างครบวงจรเเอ็คกรุ๊ป
        ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ 24.  ประกอบ


1.    พระราชบัญญัติราชการพลเรือน พ.ศ.  2551  มีจุดเด่นในเรื่องในเรื่องใด
        (1)  มีการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญ
        (2)  มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณธรรม
        (3)  มีการจัดตั้งคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ
        (4)  มีการกระจายอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล
        (5)  มีการกำหนดอำนาจด้านการประเมินบุคคล
        ตอบ  2       พ.ร.บ.    ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 นั้น มีจุดเด่นสำคัญคือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ขึ้นเป็นครั้งแรกประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยมีลักษณะเป็นองค์กรอิสระกึ่งตุลาการ หรือเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
2.    ข้อใดเป็นผลสำรวจประชากรไทยของบริษัท ฉันรู
        (1)  ประชากรเด็กมีน้อยกว่าประชาชนสูงอายุ
        (2)  ประชากรในวัยแรงงานมีมากพอในการพัฒนาประเทศ            (3)  กลุ่มสตรีมีมากกว่าบรรพบุรุษ
        (4)  ส่วนใหญ่เฉื่อยชาและรักสนุก                                                         (5)  ส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ขยัน
        ตอบ  1       จากผลสำรวจของประชากรบริษัท ฉันรู พบว่า จำนวนประชากรวัยเด็กมีน้อยกว่าจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ และจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกประมาณ 15 ปี ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประชากรไทย
3.    การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
        (1)  กระทรวง ทบวง กรม                        (2)  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
        (3)  องค์กรราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น            (4)  องค์กรรัฐบาล ธุรกิจเอกชน NGO และชุมชน
        (5)  กพ., ก.พ.ร. บ้าน วัด โรงเรียน
        ตอบ  4       การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ (Public Human Resources Management : HRM)  หมายถึงการบริหารที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ในองค์การนับตั้งแต่การสรรหาคนงาน การรับสมัคร การสอบแข่งขัน การคัดเลือก  จนถึงการให้พ้นจากงาน ซึ่งกระบวนการบริหารงานบุคคลทั้งหมดนี้จะเป็นหน้าที่ขององค์กรต้นสังกัดต่าง ๆ เช่น องค์กรรัฐบาล ธุรกิจเอกชน NGO และชุมชน เป็นต้น
4.    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
        (1)  กระทรวง ทบวง กรม                                         (2)  องค์กรราชการส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
        (3)  รัฐบาล เอกชน องค์กรอิสระ สังคม ชุมชน และประชาชน
        (4)  บ้าน วัด และโรงเรียน                                       (5)  ฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
        ตอบ  1       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) เป็นภารกิจหน้าที่ของรัฐ (กระทรวง ทบวง กรม) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะและคุณสมบัติของประชากรตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งตาย นั่นคือ เริ่มตั้งแต่การจัดให้มีการวางแผนครอบครัว การดูแลแม่และเด็กในระหว่างตั้งครรภ์ การดูแลคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัย การศึกษา การทำงาน.....จนกระทั่งตาย
5.    โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่ในวัยทำงานจะถึงจุดอิ่มตัว (มีจำนวนมากที่สุด) ในช่วงปี พ.ศ. อะไร
        (1)  พ.ศ. 2552            (2)  พ.ศ. 2553    (3)  พ.ศ. 2555    (4)  พ.ศ. 2560    (5)  พ.ศ. 2570
        ตอบ  1       โครงสร้างประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน (อายุ 15 – 59 ปี) จะเพิ่มขึ้นสูงสุดจนถึงจุดอิ่มตัวในช่วงปี พ.ศ. 2552 หลังจากนั้นคนวัยทำงานจะมีสัดส่วนลดลง โดยประชากรในวัยเด็ก (อายุ 0 -14 ปี) จะลดลงอย่างมาก ขณะที่คนสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะเพิ่มมากขึ้น
6.    ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แบ่งประเภทข้าราชการออกเป็นกี่ประเภท
        (1)  บริหารและปฏิบัติการ        (2)  บริหาร ปฏิบัติการและธุรการ                  (3)  2 ประเภท
        (4)  4 ประเภท                             (5)  5 ประเภท
        ตอบ  3       (พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 35) ข้าราชการพลเรือนมี 2 ประเภท คือ
                            1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้บรรจุแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะ   2.  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
7.    ภารกิจ (หน้าที่) ประการแรกของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐ ควรเป็นเรื่องใด
        (1)  การวางแผนกำลังคน (Man Power Planning)        (2)  การสรรหาและคัดเลือก             (3)  การวางแผนครอบครัว
        (4)  การลดปัญหาความยากจน                                 (5)  การลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน
        ตอบ  3       ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ
8.    องค์การสหประชาชาติเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรโลก แต่ปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยเป็นปัญหาใด                                                        (1)  เกษตรผลขายได้ในราคาต่ำ
        (2)  แรงงานเคลื่อนย้ายจากภาคเกษตรไปภาคอุตสาหกรรม              (3)  ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร
        (4)  มีประชากรอยู่เส้นความยากจนมาก                                                (5)  การมีช่องระหว่างคนรวยคนจนมาก
        ตอบ  5       ปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ ปัญหาการมีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมาก เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยให้การกระจายรายดี้ขึ้น จึงทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยังมีอยู่มากเหมือนเดิม ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนของคนรวยที่สุด 20% ครอบครองรายได้ถึง 56.5% ของรายได้ทั้งหมด เทียบกับเพียงร้อยละ 4.2% ของคนจนที่สุด 20%

9.    พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับหลักการในเรื่องใดมากที่สุด
        (1)  หลักการของการแบ่งแยกอำนาจและการมอบอำนาจ                 (2)  หลักการคุณธรรมและอุปถัมป์
        (3)  ธรรมชาติของมนุษย์ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคคล          
        (4)  หลักการเศรษฐกิจพอเพียง                                                                (5)  หลักธรรมาภิบาล
        ตอบ  5       พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้นจะมีความสอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาลมากที่สุด เพราะเนื้อหาสาระหลักของ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะเน้นให้ส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของแต่ภารกิจนั่นเอง    
www.sobtid.com    
10.  พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
        (1)  26 มกราคม 2551               (2)  26  กุมภาพันธ์ 2551                  (3)  26 มีนาคม  2551
        (4)  26 เมษายน 2551                                (5)  26 พฤษภาคม 2551
        ตั้งแต่ข้อ  11. – 20.    เป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของบริบทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด
        (1)  ภูมิศาสตร์                             (2)  โครงสร้างประชากร                  (3)  สภาวะเศรษฐกิจ
        (4)  นโยบายนานาประเทศ       (5)  (เทคโนโลยี)
11.  นางบุชสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการณ์วิงวอนให้รัฐบาลพม่ายอมรับความช่วยเหลือเชิงมนุษยธรรม
        ตอบ  4       นโยบายนานาประเทศ หมายถึง แนวทางหรือมาตรการที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดสรรคุณค่าต่าง ๆ ให้แก่สังคมตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รวมทั้งเพื่อชี้แนะถึงการกระทำของประเทศด้วย
12.  การรวมตัวของพม่า ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม เพื่อสร้างอำนาจการต่อรองของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกข้าว
        ตอบ  1       ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อ HRD ได้แก่
                            1.  ภูมิประเทศ สถานที่ตั้ง ขนาดของพื้นที่ อาณาเขตที่ติดต่อ เช่น ที่ราบสูง ภูเขา ที่ราบริมทะเล ห้วยแม่น้ำ ห้วย แม่น้ำ ฯลฯ
                            2.  ภูมิศาสตร์ เช่น สภาพอากาศหนาว ร้อน เย็น เป็นต้น
                            3.  การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุฝน ไฟป่า แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น
13.  การรวมตัวของประเทศไทยและกัมพูชา เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่เขตทับซ้อนของดินแดนเขาพระวิหาร
        ตอบ   1      ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ
14.  รัฐบาลพม่าขาดการเตือนเรื่องพายุไซโคลนนาร์กีส ให้กับประชาชนผ่านระบบการสื่อสารภาครัฐ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 3 หมื่นคน
        ตอบ  5       เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technogy : IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และทฤษฎีข่าวสารมาใช้งานร่วมกันในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร เช่น กระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพกราฟฟิก ข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข และสื่อประสมที่เรียกว่า มัลติมิเดีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็วทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ
15.  เกิดโรคกปากเปื่อยในเด็กระบาดหนักในเมืองกุ้ยหยางของจีน สร้างกระแสตื่นตระหนกให้กับพ่อแม่ที่มีบุตรเพียงคนเดียวเป็นอย่างมาก
        ตอบ  2       โครงสร้างประชากร มักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านจำนวนประชากร โครงสร้างทางอายุ (เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยกำลังศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณอายุ วัยชรา เป็นต้น) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสัดส่วนของเพศ จำนวนผู้อยู่วัยแรงงาน อัตราการเกิด การตาย การอพยพย้ายถิ่น ตลอดจนจำนวนบุคคลในครอบครัวหนึ่ง ๆ
16.  แรงงานชาวพม่าส่วนใหญ่ยอมเสี่ยงตายเข้ามาทำงานในไทยแม้ว่า จะถูกบรรทุกมากับรถแช่เย็นและเสียงกับการขาดอากาศหายใจ
        ตอบ  3       สภาวะเศรษฐกิจ (Economic) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่  การแข่งขันในเวทีการค้าโลก การมีงานทำในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ประชาติ การออม – การลงทุน ภาวะการผลิต การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค การนำเข้า – ส่งออกสินค้าและบริการ ดุลบัญชีเดินสะพัด นโยบายการคลัง หนี้ต่างประเทศ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย สภาวะของตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
17.  ประเทศไทยดำเนินการกับแรงงานพม่าซึ่งรอดตายจากการแช่เย็นในฐานะเหยื่อการค้ามนุษย์โดยไม่เอาผิดตามกฎหมายเข้าเมือง
        ตอบ  4       ดูคำอธิบายข้อ 11. ประกอบ
18.  การล่มสลายของระบอบกษัตริย์ของประเทศเนปาลท่ามกลางของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นระบอบประธานาธิบดีเป็นส่วนใหญ่
        ตอบ  3       สภาวะกิจเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำให้การปกครองด้วยระบอบกษัตริย์แบบ “เทวราชา” ของประเทศเนปาลต้องล่มสลายลงท่ามกลางประเทศเพื่อนบ้านที่ปกครองระบอบประธานาธิบดี เพราะประชาชนมีความเชื่อว่าความก้าวหน้าของระบบตลาดเสรีในโลกทุกวันนี้จะสามารถสร้างผลดีต่อพวกเขาได้มากกว่าการปกครองแบบกษัตริย์ นั่นเอง
19.  โอกาสการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราสูง เพราะปริมาณคนในวัยแรงงานคงสูงอยู่จนถึง ปี พ.ศ. 2573
        ตอบ  2       ดูคำอธิบายข้อ 15 ประกอบ
20.  โครงการ “จราจรตาเพชร” ช่วยตำรวจควบคุมการขับขี่ยานพาหนะของประชาชนได้ดี
        ตอบ  5  ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ
        ตั้งแต่ข้อ  21. – 30.   เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นผลกระทบของพัฒนาการของความรู้ด้านแนวคิดของการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ที่มีต่อวิชาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องใด
        (1)  การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management)
        (2)  หลักการพื้นฐานของการจัดการ (The Principle of Management)
        (3)  ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation)
        (4)  ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)
        (5)  ทฤษฎีสมัยใหม่ (Modern หรือ Integrated Theory)
www.sobtid.com
21.  การติดกล้องวงจรปิดใช้สังเกตการณ์จราจร 88  จุดพร้อมกับกล้องดิจิตอล ขนาดพกพาให้ตำรวจจราจร 3 พันนาย เพื่อตรวจจับการโทร แล้วขับ ในเขต กทม.
        ตอบ  5       ทฤษฎีสมัยใหม่ (Modern/Integrated Oganization Theory) เป็นแนวคิดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้    1.  การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ เช่น ระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย   2. ทฤษฎีการสื่อสารขององค์การ    3. ทฤษฎีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) คือ ระบบที่รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ข้อกำหนดของเวลาที่จำกัด เพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบข่าวสารที่นำคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมาใช้งานร่วมกัน
22.  แพทย์อาวุโสรวมพลังกระตุกสำนึกรัฐบาลเน้นปากท้องก่อนแก้ รธน.
        ตอบ   4  ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) เป็นแนวคิดที่มุ่งวิเคราะห์พฤติกรรมด้านแรงจูงใจและบุคลิกภาพในทุกระดับ นั่นคือ จะศึกษาว่ามนุษย์มีความต้องการอะไร และมนุษย์ได้สิ่งที่ต้องการนั้นมาด้วยวิธีใดและอย่างไร เช่น ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ซึ่งจากโจทย์ที่กล่าวถึงเรื่องปากท้องนั้น ก็ตรงกับความต้องการในขั้นที่ 1 เป็นความต้องการทางด้านร่างกาย ซึ่งได้แก่ ปัจจัย 4 นั่นเอง
23.  ศาลปกครองพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษชดเชยชาวห้วยคลิตี้ รายละ 3 หมื่นบาทกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และไม่ประสานงานแก้ฟื้นฟูลำห้วยปล่อยให้บริษัทเอกชนปล่อยสารตะกั่ว ตั้งแต่ปี 2547
        ตอบ  2       ทฤษฎีหลักการพื้นฐานของการจัดการ (The Principle of Management) ของ Gulick และ Urwick เรียกว่า POSDCORB ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้
        1.  การวางแผน (Planing)                                       2.  การจัดองค์กร (Organizing)
        3.  การจัดบุคคลเข้าทำงาน (Staffing)                  4.  การสั่งการ (Directing)
        5.  การประสานงาน (Coodinating)                   6.  การรายงานผล (Reporting)
        7.  การจัดงบประมาณ (Budgeting)
24.  ปรากฏการณ์ที่นักโทษชายข่มขืนนักโทษชายด้วยกัน พบว่าจะถูกแยกขังเฉพาะกลุ่มที่มีพติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไปอยู่แดนอื่นเเอ๊คกรุ๊ป        ตอบ  3       ทฤษฎีสังคมวิทยาหรือทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Organization Theory) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยสังคมที่เน้นศึกษาความสัมพันธ์ของคนและกลุ่มคนโดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้   1. เน้นหลักการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม    2. กลุ่มจะเป็นตัวกำหนดบรรทัดฐานพฤติกรรมของกลุ่มหรือวัฒนธรรมการทำงาน และมาตรฐานของงาน   3. กลุ่มมีความสำคัและมีอิทธิพลต่อพติกรรมของปัจเจกบุคคล   4. การพัฒนาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์การจะพัฒนาเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม   5. เน้นการติดต่อสื่อสารการมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกขององค์การ
25.  จังหวัดอุดรสนับสนุนให้ตั้งชุมชนชาวสวนยาง 51 ชุมชนเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยางพาราอย่างครบวงจรเเอ็คกรุ๊ป
        ตอบ  3  ดูคำอธิบายข้อ 24.  ประกอบ
www.sobtid.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:32 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้