ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4143เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 
เปิดสอบครูอาชีวะ 2554  พร้อมสรุปแนวข้อสอบทุกสาขา


รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รวม 300 อัตรา (29 ส.ค.-6 ก.ย.54)
  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รวม 300 อัตรา (29 ส.ค.-6 ก.ย.54)กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1.       กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับใด
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ข.  พระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ง.  ไม่มีคำตอบในข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค


2.       ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้
ก.  เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน
ข.  เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวง
ค.  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว
ง.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค เป็นคำตอบ


3.       ข้อใดคือภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ข.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอุดมศึกษาและฝึกอบรมนักศึกษา
ค.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการกีฬาและดนตรี


4.       ท่านทราบไหมว่าหน้าที่ที่ว่า “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร” เป็นของหน่วยงานใด
ก.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


5.       ทุกข้อเป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แต่มีอยู่ข้อหนึ่งไม่ใช่ ท่านทราบไหมว่าคือข้อใด
ก.  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ข.  สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
ค.  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ง.  สำนักพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา


6.       ถ้าท่านจะติดต่อเรื่องบการ “พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” ท่านควรจะติดต่อที่สำนักงานใด
ก.  สำนักอำนวยการ                                                      
ข.  สำนักความร่วมมือ
ค.  สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ง.  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา


7.       ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักความร่วมมือ
ก.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ  กลุ่มอาชีพ  และสมาคมอาชีพ
ข.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา
ค.  พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง.  พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์  ปละวิธีการเกี่ยวกับความร่วมมือกับเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
ง.  ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา


8.       ท่านทราบไหมว่า ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ก.  ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข.  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาครวมของประเทศ
ค.  ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการอาชีวศึกษา
ง.  ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา


9.       ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ก.  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข.  จัดทำข้อเสนอนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา  และเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ค.  จัดทำข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษารวมทั้งการติดตามและประเมินผล
ง.  พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ  และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา


10.   ถ้ามีใครมาปรึกษาท่านว่าจะ “สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกสมรรถภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมวิชาที่เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ท่านจะแนะนำผู้ที่มาปรึกษาไปสำนักงานใด
ก.  สำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา      
ข.  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ค.  สำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ง.  สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ


11.   ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ก.  วิจัยและพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
ข.  วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษาทุกระดับ
ค. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐาน  การแนะแนวการอาชีวศึกษา  และอาชีพ  การกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพ  การเทียบประสบการณ์และรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ง.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค คืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ


12.   ท่านทราบไหมว่าข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ก.  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ข.  ส่งเสริม  ผลิต พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา  และคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา
ค.  จัดทำและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอ  แผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา
ง.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา  เพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบายแผนงาน  โครงการ  ความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษา  และฝึกอบรมวิชาชีพจำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา  ใหม่ล่าสุด

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail  


ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วยความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งครู


- แนวข้อสอบเรื่อง  วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 2551
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2542


- แนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 และ ฉบับที่1 พ.ศ. 2542

- แนวข้อสอบครู (ความรอบรู้ สังคม เศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน)

- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 500 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาชีพครู  150 ข้อ

- แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาความสามารถทั่วไป  200ข้อแนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบ
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:33 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้