ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 25869เข้าชม
 • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบตำรวจ ทุกสายงาน ใหม่

 
ระดับ : *
— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2010-11-08) —

เน้นๆแนวข้อสอบตำรวจสายการเงิน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบ  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2

- สรุป กฎ กตร.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ 2547

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากเดินทางไปราชการ 2550

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่าติ พ.ศ. 2547

- สรุปสาระสำคัญว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 

  และแก้ไขเพิ่มเติมเน้นๆแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ นสต. สายอำนวยการ   

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_อก_ 2555 _11 มี.ค. 55_

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนายการ ที่ออกบ่อยๆ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


เน้นๆแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ นสต. สายป้องกันและปราบปราม 
 - แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

 - แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

 - แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554

 - แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M

 - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

 - แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

 
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_ปป_ 2555 _11 มี.ค. 55_

 
แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก

 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

 
แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา


 

เน้นๆแนวข้อสอบตำรวจ สายสืบสวนสอบสวน

-  แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน

-  ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

-  ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

-  ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547

-  พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

-  ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

-  เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550เน้นๆแนวข้อสอบตำรวจ สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป

- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553

- ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘

- บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.

- แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 

- ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

- แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


เน้นๆแนวข้อสอบตำรวจท่องเที่ยว  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 2556
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ททท.)

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

 • รูปภาพ:อก.ใน55.jpg
  [ลบ]
 • รูปภาพ:อก.นอก55.jpg
  [ลบ]
 • รูปภาพ:ปป.ใน55.jpg
  [ลบ]
 • รูปภาพ:นสต.อก..jpg
  [ลบ]
ข้อสอบกฎก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
1. กฎก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
                ก. 30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                ข. 45วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                ค. 60วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                ง. 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ  ค.
2.ในการแต่ตั้งข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
                ก. ควรคำนึง พฤติกรรมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคล
                ข. พิจารณาจากความรู้ความสามารถ
                ค.ต้องผ่านอบรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.
3.หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการตำรวจ
                ก. กองบัญชาการศึกษา                                                       ข.สถาบันฝึกอบรม
                ค. จเรตำรวจแห่งชาติ                                                          ง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอบ   ก.
4.กองบัญชาการศึกษามีหน้าที่อะไร
                ก. กำหนดชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยม
                ข. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กำหนดกำหนดหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ   เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
                ค.สร้างเครื่องข่ายทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและ        จรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจ
                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.
5.การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
                ก. จเรตำรวจแห่งชาติ                                                          ข.ก.ตร.
                ค. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ                                          ง.ผู้อำนวยการกองบัญชาการศึกษา
ตอบ   ข.
6.การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจต้องกระทำเมื่อใด
                ก. ทุกๆ 3 เดือน                                                    ข.ทุกๆ  6 เดือน
                ค. ทุกๆ 1 ปี                                                           ง.ทุกๆ  2 ปี
ตอบ ค.
7.หน่วยงานใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจไปกำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน
                ก.  จเรตำรวจแห่งชาติ                                                         ข. กองบัญชาการศึกษา
                ค. สถานบันการฝึกอบรม                                                   ง.ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอบ   ค.
8.หน่วยงานใดมีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                ก.  จเรตำรวจแห่งชาติ                                                         ข. กองบัญชาการศึกษา
                ค. สถานบันการฝึกอบรม                                                   ง.ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอบ   ก.
9.หน่วยงานใดมีหน้าที่สอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                ก.  จเรตำรวจแห่งชาติ                                                         ข. กองบัญชาการศึกษา
                ค. สถานบันการฝึกอบรม                                                   ง.ทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอบ   ก.
10.ข้อใดคืออำนาจและหน้าที่ของจเรตำรวจแห่งชาติ
                ก. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                ข. จัดทำคู่มือและคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
                ค.สอดส่องดูแลการักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.
11.หากข้าราชการตำรวจผู้ใดละเด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจจนเป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสำนักงานตำรวจแห่งชาติข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. ให้จเรตำรวจแห่งชาติรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแจ้งผู้บังคับบัญชาในระดับ  
    กองบัญชาการหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจ  
    หน้าที่
                ข. จเรตำรวจแห่งชาติรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง     ทันที
                ค.จเรตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งให้ข้าราชตำรวจดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้รายานให้      
    ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบ
                ง.จเรตำรวจแห่งชาติรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทำคำสั่งถึงข้าราชการตำรวจ
    ดังกล่าวให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีการสอบสวนเสร็จ
ตอบ ก.
12.หากพบว่าหน่วยงานตำรวจใดละเมิน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจหากเห็นสมควรจเรตำรวจแห่งชาติจะมอบหมายให้ใครไปกำกับและติดตามการสอบข้อเท็จจริง
                ก. รองจเรตำรวจแห่งชาติ                                                  ข.จเรตำรวจแห่งชาติ
                ค. รองจเรตำรวจ                                                                  ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.
13.ใครมีอำนาจและหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                ก. จเรตำรวจแห่งแห่งชาติ                                                 ข.ผู้บัญชาการกองการกองการศึกษา
                ค.ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับ                               ง.ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ตอบ  ค.
14.หากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานใดพบว่ามีการละเมิด ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจและไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
                ก. จเรตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที
                ข. ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
                ค. จเรตำรวจแห่งชาติโดยความเห็นชอบของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งให้หยุดปฏิบัติ หน้าที่ได้ทันที
                ง.ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชานั้นกระทำผิดวินัยร้ายแรง
ตอบ  ข.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086