ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3687เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

 
1.    งานส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่พื้นฐานที่สำคัญคือ?
   ก.    การให้การศึกษา               ข.   การประยุกต์การปฏิบัติ
   ค.    การประกอบอาชีพ            ง.   ข้อ ก. และ ข. ถูก
   ตอบ ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
2.    การสอนในงานส่งเสริมการเกษตรแตกต่างจากการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนทั่วไปในลักษณะใด?
   ก.    มีลักษณะการสร้างการเจริญเติบโตงอกงามของความรู้
   ข.    เตรียมตัวศึกษาต่อเพื่อชีวิตในอนาคต
   ค.    สอนผู้ใหญ่และเด็กในวัยทำงานเพื่ออาชีพและชีวิตในปัจจุบัน
   ง.    ถูกทุกข้อ
   ตอบ ค. สอนผู้ใหญ่และเด็กในวัยทำงานเพื่ออาชีพและชีวิตในปัจจุบัน
3.    เนื้อหาวิชาในการสอนทางการส่งเสริมการเกษตร เน้นหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?
   ก.    เกษตรและสังคมศาสตร์            ข.   เกษตรและพลานามัย
   ค.    เกษตรและคหกรรมศาสตร์         ง.   เกษตรและอุตสาหกรรม
   ตอบ ค. เกษตรและคหกรรมศาสตร์
4.    งานส่งเสริมการเกษตรต้องการให้เกษตรเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใด?
   ก.    ทักษะ                  ข.   ทัศนคติ
   ค.    ความรู้ความเข้าใจ            ง.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5.    พนักงานส่งเสริมการเกษตรเปรียบได้กับใคร?
   ก.    พนักงานขาย               ข.   พนักงานบริการ
   ค.    ครู                  ง.   ที่ปรึกษา
   ตอบ ก. พนักงานขาย
6.    พนักงานส่งเสริมมีหน้าที่ช่วยเกษตรกรในการตัดสินใจปัญหาต่างๆในการผลิตอย่างน้อย 5 ประการ
   ตัวเลือกใดเรียงลำดับปัญหาได้ถูกต้อง?
   ก.    จะผลิตอะไร ผลิตจำนวนเท่าไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน จะซื้อขายเมื่อไร จะซื้อขายที่ไหน
   ข.    จะผลิตอะไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน ผลิตจำนวนเท่าไร จะซื้อขายเมื่อไร จะซื้อขายที่ไหน
   ค.    จะผลิตอะไร จะซื้อขายที่ไหน  ผลิตจำนวนเท่าไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน จะซื้อขายเมื่อไร
   ง.    จะผลิตอะไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน ผลิตจำนวนเท่าไร จะซื้อขายที่ไหน จะซื้อขายเมื่อไร
   ตอบ ข. จะผลิตอะไร ใช้วิธีผลิตแบบไหน ผลิตจำนวนเท่าไร จะซื้อขายเมื่อไร จะซื้อขายที่ไหน
7.    เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะต้องวิเคราะห์สิ่งใดในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกร?
   ก.    อายุ เพศ ระดับการศึกษา
   ข.    ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ
   ค.    ฐานะ ปัญหาพื้นฐาน
   ง.    ถูกทุกข้อ
   ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
8.    หลักทั่วไปในการดำเนินการส่งเสริม พนักงานส่งเสริมต้องดำเนินการข้อใดก่อน?
   ก.    เลือกกิจกรรมการเรียนรู้            ข.   จัดจ้าง จัดหาผู้นำกลุ่ม
   ค.    ช่วยความต้องการพื้นฐานเสียก่อน         ง.   สร้างความศรัทธาและทัศนคติที่ดี
   ตอบ ง. สร้างความศรัทธาและทัศนคติที่ดี
9.    พนักงานส่งเสริมต้องช่วยแก้ไขปัญหาใดก่อน?
   ก.    แหล่งน้ำ               ข.   สะพาน
   ค.    ถนน                  ง.   ความเจ็บป่วย
   ตอบ ง. ความเจ็บป่วย
10.    “ปรัชญาของการส่งเสริม” กล่าวไว้อย่างไร?
   ก.    ช่วยคนให้ช่วยตนเอง            ข.   ช่วยคนโดยไม่หวังกำไร
   ค.    ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน            ง.   เรียนรู้จากการกระทำ
   ตอบ ก. ช่วยคนให้ช่วยตนเอง
11.    คำกล่าวใดไม่ถูกต้อง?
   ก.    คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะต้องพัฒนามาก่อน
   ข.    พยายามให้งานได้บริหารโดยประชาชน
   ค.    เกษตรกรมักเสียเปรียบในเรื่องการศึกษา
   ง.    งานราชการต้องทำด้วยข้าราชการ
   ตอบ ง. งานราชการต้องทำด้วยข้าราชการ
12.    การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรอาศัยความรู้ จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในเรื่องใด?
   ก.    ความร้อนและความเย็น            ข.   ความชื้นและความแห้ง
   ค.    แสงแดดและสายลม            ง.   ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
   ตอบ ก. ความร้อนและความเย็น
จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666

13.    หัวใจของการผลิตหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ได้แก่?
   ก.    การพาสเจอร์ไรส์            ข.   การสเตอริไรส์
   ค.    การทำแห้ง               ง.   การแปรรูป
   ตอบ ง. การแปรรูป
14.    “กระบวนการแปรรูปโดยใช้ความร้อนสูง เพื่อฆ่าเชื้อที่ไม่ต้องการที่อาจทำให้อาหารเสียและเป็น
   อันตรายต่อการบริโภค ทำให้สามารถเก็บได้นานขึ้น” เรียกว่าอะไร?
   ก.    การทำแห้ง (Drying period)         ข.   การระเหยน้ำ (evaporation)
   ค.    พาสเจอร์ไรเซชันและสเตอริไรเซชัน      ง.   Surface fermentation
   ตอบ ค. พาสเจอร์ไรเซชันและสเตอริไรเซชัน
15.    การแช่แข็งต้องทำให้อุณหภูมิของอาหารลดต่ำลงมาถึงอุณหภูมิประมาณเท่าไร?
   ก.    4 oC                  ข.   0 oC
   ค.    -8 oC                   ง.   -18 oC
   ตอบ ง. -18 oC
www.sobtid.com
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
1.    ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
   ก.   การเกษตร หมายถึง ผลผลิตของพืชที่มนุษย์นำไปขายในท้องตลาด
       ข.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก
   ค.   การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์
   ง.   การเกษตร หมายถึง ผลผลิตจากพืชที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์  
        ตอบ  ข.    การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก
2.   ประโยชน์ของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศมีความสำคัญอย่างไร  
   ก.   ผลผลิตทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ
ข.   ผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจและบริการ
ค.   ผลผลิตทางการเกษตรเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
ง.   ถูกทุกข้อ
       ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
3.   สินค้าเกษตรในข้อใดจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ
   ก.   อ้อย ข้าวโพด   ข.   ข้าว ยางพารา
   ค.   สัตว์น้ำ ผลไม้   ง.   มันสำปะหลัง อาหารแปรรูป
       ตอบ   ข.  ข้าว ยางพารา
4.   ถ้านักท่องเที่ยวสนใจมาชมและซื้อผลไม้ในประเทศไทย จะส่งผลดีต่ออาชีพใด
   ก.   การส่งออกสินค้าเกษตร
ข.   การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
ค.   การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ง.   การจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร
ตอบ   ค.  การทำการเกษตรแบบผสมผสาน
5.   มนุษย์นำผลผลิตจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด
   ก.   เป็นแหล่งให้ความร่มรื่นสวยงาม
   ข.   เป็นงานที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร
   ค.   นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่
   ง.   ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตอบ   ค.  นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่
6.   ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ทางอ้อมของพืชที่มีต่อมนุษย์
   ก.   ฝ้ายนำเส้นใยมาทำเป็นเสื้อผ้า
   ข.   ดอกไม้ให้ความสดชื่นสวยงาม
   ค.   ข้าวนำมาบริโภคเป็นอาหารหลัก
   ง.   สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง
ตอบ  ง.  สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง
www.sobtid.com
7.   พืชชนิดใดที่มนุษย์นำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม
   ก.   งา                                           ข.    ป่าน
   ค.    ขมิ้น                                       ง.    ระหุ่ง
ตอบ   ง.    ระหุ่ง
8.   สัตว์ในข้อใดที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงาน
   ก.   ช้าง  ม้า  วัว  ควาย                   ข.    สุนัข  แมว  เป็ด  ไก่
ค.    สุกร โค กระบือ นก                ง.    ควาย  สุกร  เป็ด  สุนัข
ตอบ  ก.  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย                
9.   ข้อใด  ไม่ใช่  ประโยชน์ที่ได้จากสัตว์
   ก.   เป็นอาหาร                                ข.    ทำเครื่องประดับ
   ค.   ให้ความเพลิดเพลิน                  ง.    ให้ความสมดุลในธรรมชาติ
ตอบ  ข.    ทำเครื่องประดับ
10.   ข้อใดกล่าวผิด
   ก.   มนุษย์บริโภคพืชและสัตว์เป็นอาหารหลัก
   ข.   พืชและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
   ค.   มนุษย์นำวัตถุดิบจากพืชและสัตว์มาใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
       ง.   พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์
ตอบ ง.  พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์
www.sobtid.com

11.    ข้อใดหมายถึงวิธีการเกษตรแบบผสมผสาน
   ก.   การเลี้ยงวัวไต้ถุนบ้าน
       ข.    การเลี้ยงไก่บนบ่อเลี้ยงปลา
   ค.   การเลี้ยงหมูในคอกที่สะอาด
   ง.   การเลี้ยงเป็ดกับไก่ไว้ในเล้าเดียวกัน  
ตอบ  ข.    การเลี้ยงไก่บนบ่อเลี้ยงปลา
12.   ข้อใด  ไม่ใช่  ผลดีของการทำการเกษตรแบบผสมผสาน  
   ก.   เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
ข.    นำทรัพยากรมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า
ค.    ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดความสมดุล
ง.    พืชและสัตว์เจริญเติบโตดีไม่เจ็บป่วย
ตอบ  ก.  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
13.   ประโยชน์ของการเกษตรแบบผสมผสานคือข้อใด
   ก.   เกษตรกรมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น  
       ข.   รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม
   ค.   มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
   ง.   ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
ตอบ  ข.  รักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม
14.   ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
   ก.   การนำมูลไก่ไปใช้สำหรับเลี้ยงปลา
       ข.    การนำเศษผักคลุมแปลงปลูกไม้ดอก
       ค.    การนำมูลวัวไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรรายอื่น
ง.    การนำฟางข้าวเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักสวนครัว
ตอบ  ก. การนำมูลไก่ไปใช้สำหรับเลี้ยงปลา
15.   การปลูกข้าวโพดให้วัวกินเป็นอาหาร แล้วนำมูลวัวมาใส่เป็นปุ๋ยให้แก่พืชสวนครัว เป็นวิธีการเกษตรผสมผสานแบบใด
   ก.   พืชกับพืช                                             ข.    พืชกับปลา
   ค.    พืชกับสัตว์                                           ง.    สัตว์กับสัตว์
ตอบ  ค.    พืชกับสัตว์
www.sobtid.com
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้