ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4241เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  สอบครูธุรการ 255

 
ข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  สอบครูธุรการ 2554
1.    การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามที่สำคัญและใช้กันทั่วไปได้แก่
   ก.   การสังเกต การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม   ข.   การสังเกต  การสัมภาษณ์  การทดลอง
   ค.   การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม การทดลอง   ง.   การสังเกต การทดลอง การใช้แบบสอบถาม
   จ.   การรายงาน การทดลอง การใช้แบบสอบถาม
   ตอบ   ก.  การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม
2.   ข้อใดไม่ใช่หลักของการสังเกตที่ดี
   ก.   การสังเกตต้องมีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริง
   ข.   ผู้สังเกตควรฝึกให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือบันทึกผล
   ค.   ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต
   ง.   มีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่จะสังเกตกับปัญหาที่จะวิจัย
   จ.   ข้อ ค.  และ  ง.
   ตอบ   ค.  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต
3.   ข้อใดเป็นข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต
   ก.   ช่วยให้ได้ข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต
   ข.   ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นผลพลอยได้
   ค.   ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั่วถึงทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
   ง.   เมื่อรู้ตัวว่าถูกสังเกต อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง
   จ.   ข้อ  ค.  และ  ง. ถูก
   ตอบ   จ.  ข้อ  ค.  และ  ง.  ถูก
4.   คุณลักษณะข้อใดที่ผู้สัมภาษณ์ไม่มีก็ได้
   ก.   พูดชัดเจน แจ่มใส  ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
   ข.   สามารถสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ
   ค.   ถ้าการสัมภาษณ์ต้องใช้ภาษาอื่นผู้สัมภาษณ์ควรจะพูดสัมภาษณ์
   ง.   รู้จักจดบันทึกการสัมภาษณ์ให้เป็นระเบียบ   จ.   ไม่มีข้อถูก
   ตอบ   จ.  ไม่มีข้อถูก
5.   คำถามที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรใช้คือข้อใด
   ก.   คำถามแบบกว้างๆ   ข.   ถามให้ตรงจุดที่สุด
   ค.   คำถามยั่วยุให้อยากตอบ   ง.   คำถามที่มีลักษณะติดต่อกันเป็นลูกโซ่
   ตอบ   ก.  ไม่ควรใช้คำถามแบบกว้างๆ หรือแบบครอบจักรวาล
6.   ข้อใดมิใช่ลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)
   ก.   กำหนดหรือเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า
   ข.   เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามซึ่งมีแนวคำถามไว้ให้เลือก
   ค.   ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง
   ง.   ใช้คำถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเหมือนกันหมด
   จ.   ข้อ ข.  และ ง.
   ตอบ   ก.  เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Structured Interview)
7.   หลักการสัมภาษณ์ควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นประการแรก
   ก.   ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์   ข.   ศึกษาประวัติส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์
   ค.   เลือกผู้ให้สัมภาษณ์อย่างรอบคอบ   ง.   ผู้ให้สัมภาษณ์มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์เพียงใด
   จ.   สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์
   ตอบ   ก.  ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์
8.   ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์ตามข้อใด
   ก.   ศึกษาประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
   ข.   ไม่สัมภาษณ์ผู้ที่มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์
   ค.   สร้างความสัมพันธ์ เป็นกันเองกับผู้ให้สัมภาษณ์
   ง.   ไม่จำเป็นต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า
   จ.   ไม่ถามในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ต้องการตอบ
   ตอบ   ง.  คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ต้องมีการวางแผนและอาจต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า
9.   ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์
   ก.   ให้ผู้ให้สัมภาษณ์พูดมากกว่าฟัง   ข.   ไม่ควรใช้คำถามนำ
   ค.   ตะล่อมให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบในประเด็น   ง.   ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายให้ผู้สัมภาษณ์เห็น
   จ.   ไม่มีข้อถูก
   ตอบ   จ.  ไม่มีข้อถูก
10.   การบันทึกผลสัมภาษณ์มีหลักการปฏิบัติตามข้อใด
   ก.   บันทึกผลทันที   ข.   บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์
   ค.   บันทึกหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ   ง.   บันทึกตามที่สะดวก
   จ.   ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.
   ตอบ   จ.  บันทึกผลทันที อาจบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ หรือหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ ไม่ควร
              ทิ้งไว้นาน อาจหลงลืมหรือคลาดเคลื่อนได้
11.   ข้อความในการบันทึกผลสัมภาษณ์ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
   ก.   ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้สัมภาษณ์   ข.   วัน  เดือน  ปี ที่สัมภาษณ์
   ค.   ผลการสัมภาษณ์   ง.   สรุปผลการสัมภาษณ์
   จ.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   จ.  ถูกทุกข้อ
12.   ข้อใดมิใช่ข้อดีของการสัมภาษณ์
   ก.   สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย    
   ข.   ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริงบางเพิ่มเติมในขณะสัมภาษณ์
   ค.   สามารถเก็บข้อมูลได้จากบุคคลทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย
   ง.   สามารถหาข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งแอบแฝงอยู่ได้
   จ.   เมื่อมีข้อข้องใจหรือไม่เข้าใจคำถามก็สามารถทำความเข้าใจกันได้
   ตอบ   ก.  ข้อจำกัดของการสัมภาษณ์มักจะสิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย
13.   ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับข้อใด
   ก.   เวลา   ข.   ค่าใช้จ่าย
   ค.   ผู้สัมภาษณ์   ง.   ผู้ให้สัมภาษณ์   จ.  ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ค.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์
              ของผู้สัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่
14.   ข้อดีของแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)  คือข้อใด
   ก.   สร้างคำถามได้ง่าย   ข.   ผู้ตอบมีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี
   ค.   ได้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ทัศนคติ   ง.   ข้อ  ก.  และ  ข.
   จ.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   จ.  ถูกทุกข้อ
15.   ข้อจำกัดของแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open-ended Questionnaire)  คือข้อใด
   ก.   ไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบ   ข.   รวบรวมคำตอบยาก
   ค.   ผู้ตอบไม่มีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี   ง.   ข้อ  ก.  และ  ข.
   จ.   ถูกทุกข้อ
   ตอบ   ง.  ข้อ  ก.  และ  ข.
16.   ข้อใดมิใช่ข้อดีของแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Close-ended Questionnaire)  คือข้อใด
   ก.   ผู้ตอบ ตอบได้เร็ว   ข.   ได้คำตอบตรงกับปัญหาที่ต้องการ
   ค.   คำตอบมีความเชื่อถือสูง   ง.   สร้างแบบสอบถามได้ยาก
   จ.   ไม่มีข้อถูก
   ตอบ   ง.  สร้างแบบสอบถามได้ยาก
17.   ข้อใดเป็นข้อจำกัดของแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
   ก.   ขาดการติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (ส่งไปรษณีย์)
   ข.   มีลักษณะยืดหยุ่นน้อย
   ค.   ความลำเอียงของผู้สร้างแบบสอบถาม
   ง.   ข้อ  ก.  และ  ข.
   จ.   ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.
   ตอบ   จ.  ข้อ  ก.  ข้อ ข.  และข้อ  ค.
18.   การเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม ทำได้โดยวิธีใด
   ก.   การสังเกต   ข.   การสัมภาษณ์
   ค.   การใช้แบบสอบถาม   ง.   ข้อ  ก.  และ  ข.
   จ.   ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.
   ตอบ   ค.  การใช้แบบสอบถาม
19.   ถ้าประชากรเป็นเกษตรกร ควรใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใด
   ก.   การสังเกต   ข.   การสัมภาษณ์
   ค.   การใช้แบบสอบถาม   ง.   ข้อ  ก.  และ  ข.
   จ.   ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.
   ตอบ   ข.  การสัมภาษณ์
20.   การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ควรใช้การเก็บรวบรวม
   ข้อมูลวิธีใด
   ก.   การสังเกต   ข.   การสัมภาษณ์
   ค.   การใช้แบบสอบถาม   ง.   ข้อ  ก.  และ  ข.
   จ.   ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.
   ตอบ   ค.  การใช้แบบสอบถาม

จำหน่ายข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  สอบครูธุรการ 255
ส่งเป็นไฟล์อัพโหลดทางอีเมล์ รวดเร็วสะดวกสามารถนำไปเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยรวมรวมจากหนังสือหลายเล่ม
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อหนังสือ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สอบถามเพิ่มเติ่มที 085-0127724

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี  decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง E-mail ที่  decho.by@hotmail.com


[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2011-12-27 09:54 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้