ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5053เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

ขอแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสพฐ.ด้วยค่ะ

 
ขอแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสพฐ.ด้วยค่ะ ส่งมาได้ที่ อีเมลล์ kanya885@gmail.com
ลองทำกันดูนะคะ เราหามาได้ประมาณนี้


ข้อสอบกระบวนวิชา AC 101 หลักการบัญชี 1
-------------------------------------------------------------------------------------
☞ คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. การบัญชี หมายถึง (1) การจัดทำบัญชีรับจ่ายเงินสด
(2) การจัดหาข้อมูลทางการเงินของกิจการค้า (3) การจดบันทึก รวบรวม และสรุปผลข้อมูลทางการเงิน
(4) การจดบันทึก การจำแนก การสรุปผล และการรายงานเกี่ยวกับการเงิน โดยใช้หน่วยเงินตรา รวมทั้ง
การแปลความหมายของผลการปฏิบัติ (5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 4 การบัญชี (Accounting) หมายถึง การจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา จัดแยกหมวดหมู่ของรายการที่บันทึก สรุปผล และวิเคราะห์ความหมายของรายการที่ได้จดบันทึกไว้ โดยจัดทำในรูปของรายงานการเงิน
2. งบดุลของกิจการค้าจะแสดงถึง
(1) ผลการดำเนินงานในงวดหนึ่ง ๆ ของกิจการค้า (2) ฐานะการเงินของกิจการค้า ณ วันใดวันหนึ่ง
(3) สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ของกิจการค้า
(4) ส่วนของเจ้าของ ณ วันใดวันหนึ่ง (5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 2 งบดุล (Balance Sheet) คือ งบที่แสดงฐานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการมี สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนจำนวนเท่าใด
3. งบกำไรขาดทุนของกิจการค้า แสดงถึง
(1) ผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาการดำเนินงานหนึ่ง ๆ ของกิจการค้า
(2) ฐานะการเงินของกิจการค้า ณ วันใดวันหนึ่ง
(3) ผลการดำเนินงานกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ณ วันสิ้นปี
(4) การเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายในแต่ละปี (5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 1 งบกำไรขาดทุน (Income Statement) คือ งบที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ ณ งวดบัญชีหนึ่ง ๆ ว่ากิจการมีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไร ถ้ารายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายผลต่างคือกำไร
4. กิจการหนึ่งมีสินทรัพย์ 100,000 บาท และมีส่วนของเจ้าของ 60,000 บาท กิจการมีหนี้สินเท่าใด
(1) 160,000 บาท (2) 100,000 บาท (3) 60,000 บาท (4) 40,000 บาท (5) ผิดทุกข้อ
ตอบ 4 จากสมการบัญชี
สินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม + ทุน (ส่วนของเจ้าของ)
100,000 = 40,000 + 60,000
5. สมการบัญชีที่ถูกต้อง คือ (1) สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
(2) สินทรัพย์ – ค่าใช้จ่าย = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ + รายได้
(3) สินทรัพย์ + หนี้สิน = ส่วนของเจ้าของ (4) ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 3 (5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 1
6. เมื่อเจ้าของนำสินทรัพย์มาลงทุนจะมีผลกระทบต่อสมการบัญชีคือ
(1) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น
(2) ทำให้สินทรัพย์ลดลงและส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น (3) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง
(4) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและส่วนของเจ้าของลดลง (5) ทำให้สินทรัพย์ลดลงและส่วนของเจ้าของลดลง
AC 101 page 2
ตอบ 1 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อเจ้าของกิจการนำทรัพย์สินมาลงทุน
เดบิท บัญชีประเภทสินทรัพย์ xx สินทรัพย์เพิ่ม
เครดิต บัญชีประเภททุน xx ทุนเพิ่ม
7. เมื่อซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ จะมีผลกระทบต่อสมการบัญชีคือ
(1) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและส่วนของเจ้าของลดลง (2) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและหนี้สินเพิ่มขึ้น
(3) ทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง
(4) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น (5) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นและสินทรัพย์ลดลง
ตอบ 2 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
เดบิท บัญชีประเภทสินทรัพย์ xx สินทรัพย์เพิ่ม
เครดิต บัญชีประเภทหนี้สิน xx หนี้สินเพิ่ม
8. เมื่อจ่ายชำระหนี้สิน จะมีผลกระทบต่อสมการบัญชีคือ (1) ทำให้สินทรัพย์ลดลงและหนี้สินลดลง
(2) ทำให้หนี้สินลดลงและส่วนของเจ้าของลดลง (3) ทำให้สินทรัพย์ลดลงและส่วนของเจ้าของลดลง
(4) ทำให้หนี้สินลดลงและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (5) ทำให้เจ้าหนี้ลดลงและเงินสดเพิ่มขึ้น
ตอบ 1 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อจ่ายชำระหนี้สิน
เดบิท บัญชีประเภทหนี้สิน xx หนี้สินลด
เครดิต บัญชีประเภทสินทรัพย์ xx สินทรัพย์ลด
9. เมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้ จะมีผลกระทบต่อสมการบัญชีคือ
(1) ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลง (2) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มและสินทรัพย์ลดลง
(3) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มและส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น (4) ทำให้สินทรัพย์เพิ่มและส่วนของเจ้าของลดลง
(5) ทำให้เงินสดเพิ่มขึ้นและเจ้าหนี้ลดลง
ตอบ 2 การบันทึกรายการบัญชีเมื่อเก็บเงินจากลูกหนี้
เดบิท บัญชีประเภทสินทรัพย์ xx สินทรัพย์เพิ่ม
เครดิต บัญชีประเภทสินทรัพย์ xx สินทรัพย์ลด
10. หลักการของระบบบัญชีคู่คือ
(1) การจดบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายการขั้นต้น (2) การจดบันทึกรายการค้าลงในบัญชีแยกประเภท
(3) การจดบันทึกรายการค้าทุกรายการจะต้องบันทึกในบัญชีไม่น้อยกว่าสองบัญชีด้วยจำนวนเงินด้านเดบิท
และเครดิตเท่ากัน (4) การจดบันทึกรายการค้าต้องบันทึกทั้งสองด้าน
คือด้านเดบิทและด้านเครดิต (5) ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2
ตอบ 3 หลักการของระบบบัญชีคู่ (Double – Entry Accounting) หมายถึง เมื่อมีรายการทางการค้าเกิดขึ้นทุกรายการต้องนำมาบันทึกไว้ในบัญชีสองด้าน คือ ทางด้านเดบิทและทางด้านเครดิต ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทั้งสองด้าน แต่จำนวนบัญชีที่ลงนั้นไม่จำเป็นต้องเท่ากัน กล่าวคือ อาจบันทึกทางด้านเดบิทเพียงบัญชีเดียว แต่บันทึกทางด้านเครดิตสองหรือสามบัญชีก็ได้
11. กิจการจะบันทึกรายการทางด้านเดบิทเมื่อใด
(1) สินทรัพย์เพิ่ม, ค่าใช้จ่ายลด, หนี้สินและทุนลด
(2) สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนหนี้สิน ทุนและรายได้ลด
(3) สินทรัพย์และรายได้เพิ่ม ส่วนหนี้สิน ทุนและค่าใช้จ่ายลด
(4) สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่ม ส่วนทุนและรายได้ ค่าใช้จ่ายลด (5) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
AC 101 page 3
ตอบ 2 เดบิท (Debit) คือ รายการที่ได้บันทึกไว้ทางด้านซ้ายมือของบัญชี ซึ่งถ้าเป็นบัญชีประเภท หนี้สิน ทุน และรายได้ จะทำให้มียอดลดลง แต่ถ้าเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย จะทำให้มียอดเพิ่มขึ้น
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้