ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3259เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.       กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับใด
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ข.  พระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ง.  ไม่มีคำตอบในข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค

2.       ข้อใดเป็นเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้
ก.  เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน
ข.  เพื่อระบุอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวง
ค.  เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว
ง.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค เป็นคำตอบ

3.       ข้อใดคือภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ข.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอุดมศึกษาและฝึกอบรมนักศึกษา
ค.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการกีฬาและดนตรี

4.       ท่านทราบไหมว่าหน้าที่ที่ว่า “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร” เป็นของหน่วยงานใด
ก.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ค.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

5.       ทุกข้อเป็นส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แต่มีอยู่ข้อหนึ่งไม่ใช่ ท่านทราบไหมว่าคือข้อใด
ก.  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ข.  สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา
ค.  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ง.  สำนักพัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.       ถ้าท่านจะติดต่อเรื่องบการ “พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา” ท่านควรจะติดต่อที่สำนักงานใด
ก.  สำนักอำนวยการ                                                      
ข.  สำนักความร่วมมือ
ค.  สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ง.  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

7.       ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักความร่วมมือ
ก.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาองค์กรวิชาชีพ  กลุ่มอาชีพ  และสมาคมอาชีพ
ข.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสนับสนุนทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนอาชีวศึกษา
ค.  พัฒนาระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ง.  พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์  ปละวิธีการเกี่ยวกับความร่วมมือกับเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษา
ง.  ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

8.       ท่านทราบไหมว่า ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ก.  ส่งเสริมและประสานงานการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข.  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในภาครวมของประเทศ
ค.  ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการอาชีวศึกษา
ง.  ทุกข้อเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

9.       ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
ก.  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข.  จัดทำข้อเสนอนโยบาย  แผนยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษา  และเป้าหมายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ค.  จัดทำข้อเสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อการอาชีวศึกษารวมทั้งการติดตามและประเมินผล
ง.  พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ  และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

10.   ถ้ามีใครมาปรึกษาท่านว่าจะ “สร้างและพัฒนารูปแบบการฝึกสมรรถภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายการฝึกอบรมวิชาที่เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา” ท่านจะแนะนำผู้ที่มาปรึกษาไปสำนักงานใด
ก.  สำนักงานนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา      
ข.  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ค.  สำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ง.  สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

11.   ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ก.  วิจัยและพัฒนามาตรฐานสื่อต้นแบบและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
ข.  วิจัยและพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการอาชีวศึกษาทุกระดับ
ค. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาระบบมาตรฐาน  การแนะแนวการอาชีวศึกษา  และอาชีพ  การกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพ  การเทียบประสบการณ์และรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ง.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค คืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

12.   ท่านทราบไหมว่าข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
ก.  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ข.  ส่งเสริม  ผลิต พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษา  และคุณภาพของนักเรียนนักศึกษา
ค.  จัดทำและประเมินมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอ  แผนการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา
ง.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา  เพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบายแผนงาน  โครงการ  ความต้องการกำลั
งคนด้านอาชีวศึกษา  และฝึกอบรมวิชาชีพ
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
]จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้