ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3476เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) การประปาส่วนภูมิภาค

 
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) การประปาส่วนภูมิภาค


1.                   ขอมูลใดไมใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา


                1 :  จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา


                2 :  อัตราการใช้น้ำของประชากร


                3 :  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา


                4 :  อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา


2.                   ขอใดเปนคุณสมบัติของน้ำ


                1 :  คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำ


                2 :  คุณสมบัติทางปฏิบัติของน้ำ


                3 :  คุณสมบัติทางของเหลว


                4 :  คุณสมบัติการละเหย


3.                   ขอใดกลาวผิด


                1 :  น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใหมมักมีคา pH ต่ำ


                2 :  น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใหม  มีคา DO สูง


                3 :  น้ำบาดาลมักมีปริมาณเหล็กและแมงกานีสสูงกวาน้ำผิวดิน


                4 :  น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใหม  มักใส


4.                   ความเปนกระดางของน้ำธรรมชาติ เกิดจาก


                1 :  สารเคมีปนเปื้อน


                2 :  แร่ธาตุมากเกินไป


                3 :  ปูนขาวจากหิน


                4 :  ผิดถูกทุกขอ


5.                   อัตราการใชน้ำสวนบุคคลไมขึ้นอยูกับปจจัยใด


                1 :  คาน้ำประปา


                2 :  สภาพอากาศ


                3 :  น้ำใชเพื่องานสาธารณะประโยชน์


                4 :  คุณภาพน้ำประปา


6.                   กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคามาตรฐานความขุนของน้ำดื่มไวที่เท่าใด


                1 :  2  units


                2 :  3  units            


                3 :  4  units


                4 :  4:5  units


7.                   ขอใดกลาวผิด


                1 :  น้ำกระดางทําใหสิ้นเปลืองสบูในงานซักลางตางๆ


                2 :  น้ำกระดางทําใหเกิดตะกรันในหมอน้ำ


                3 :  สาเหตุที่ทําใหเกิดความกระดางคือ แคลเซียม และ แมกนีเซียม


                4 :  น้ำประปาไมควรมีความกระดางเกิน 150 มก.


8.                   คราบสีเหลืองที่เกิดขึ้นในเครื่องสุขภัณฑในหองน้ำ เกิดจากอะไร


                1 :  ทองแดง


                2 :  เหล็ก


                3 :  คลอไรด์


                4 :  แมกนีเซียม


9.                   ในกรณีใดที่จําเปนตองมีอางเก็บน้ำ


1 :  อัตราเฉลี่ยของการไหลในแมน้ำ > อัตราเฉลี่ยของการใชน้ำ อัตราต่ำสุดของการไหลในแมน้ำ < อัตราเฉลี่ยการใชน้ำ


                2 :  อัตราเฉลี่ยของการไหลของแมน้ำ  =  อัตราเฉลี่ยของความตองการน้ำ


                3 :  อัตราต่ำสุดของการไหลในแมน้ำ >  อัตราสูงสุดของการใชน้ำ


                4 :  อัตราเฉลี่ยของการไหลของแมน้ำ >  อัตราเฉลี่ยของความตองการน้ำ


10.                มาตรฐานน้ำดื่มประเทศไทยเรื่องแบคทีเรียที่อาจทําใหเกิดโรคตอมนุษยไดกําหนดคา MPN เทาไร


                1 :  นอยกว่า 10.0 ตอน้ำ 100 ml


                2 :  นอยกว่า20.0 ตอน้ำ 1000 ml


                3 :  นอยกวา 2.2 ตอน้ำ 100 ml


                4 :  มากกวา 2.5 ตอน้ำ 1000 ml


11.                เทคนิคที่ใชในการเจาะบอบาดาลแบบฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดินเรียกวาอะไร


                1 :  Jet Drilling


                2 :  Percussion


                3 :  Rotary


                4 :  Casing


12.                ตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ำบริโภค คาดัชนีคุณภาพน้ำใดที่ตองไมพบในน้ำเลย


                1 :  Coli form


                2 :  E. Coli


                3 :  Mercury


                4 :  Lead


13.                ขอใดไมจัดเปนแหลงน้ำดิบสําหรับการผลิตน้ำประปาที่สําคัญของไทย


                1 :  น้ำบาดาล


                2 :  น้ำกรอย


                3 :  น้ำคลอง


                4 :  แมน้ำ


14.                หากพบวาในน้ำมีตะกอนสีแดง นาจะสันนิษฐานไดวาในน้ำดังกลาวมีการปนเปอนสิ่งใด


                1 :  แมงกานีส


                2 :  คลอไรด


                3 :  เหล็ก


                4 :  สารหนู


15.                ขอใดเปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณการใชน้ำประปา


                1 :  ฤดูกาล


                2 :  ฐานะของประชาชน


                3 :  คุณภาพของน้ำประปาที่ผลิตได้


                4 :  ถูกทุกขอ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ การประปาส่วนภูมิภาคที่กำลังเปิดสอบ
ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
วิชาที่ใช้สอบ
- ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบนักวิทยาศาสตร์
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  200 ข้อ
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ
- ข้อสอบความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ 100 ข้อ
- ข้อสอบความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค 100 ข้อ
- ข้อสอบความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 500 ข้อ
- ข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน 200 ข้อ

จำหน่ายข้อสอบส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่า สินค้าที่
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย ขอนแก่น chatchai  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้