ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5323เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค  พ.ศ. 2522

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
เอกสาร หนังสืออ่าน สอบการประปาส่วนภูมิภาค 2554 ทุกตำแหน่ง


แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค  พ.ศ. 2522


1.                   ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือใคร


ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


ง.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร


ตอบ       ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


                มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ


2.                   ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบสิ่งใดต่อไปนี้


ก.       ตรวจสอบสรรพสมุดของ กปภ.


ข.       ตรวจสอบบัญชีของ กปภ.


ค.       ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ กปภ.


ง.       ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.


ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.


                มาตรา 43  ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสารหลักฐานของ กปภ. เพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถามประธานกรรมการ  กรรมการ  ผู้ว่าการ  พนักงานและลูกจ้างของ กปภ.


3.                   ประธานกรรมการหรือกรรมการให้ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี


ก.       ดำรงตำแหน่งคราวละสองปี


ข.       ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี


ค.       ดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี


ง.       ดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี


ตอบ       ข.  ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี


                มาตรา 15  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี  ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ  วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน


4.             ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กปภ.  ซึ่งผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดในการบริหารกิจของของ กปภ.


ก.       คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค


ข.       หัวหน้าคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค


ค.       กรรมการประปาส่วนภูมิภาค


ง.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ตอบ       ก.  คณะกรรมการการประปาภูมิส่วนภูมิภาค


                มาตรา 22  ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กปภ. และตามนโยบายและข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดกับมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง  ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กปภ.


5.                   การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด


ก.       กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ข.       กระทรวงมหาดไทย


ค.       กระทรวงกลาโหม


ง.       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ตอบ       ข.  กระทรวงมหาดไทย


6.                   พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522  ภูมิพลอดุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด


ก.       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522


ข.       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522


ค.       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522


ง.       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522


ตอบ       ก.  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522


                พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522  ภูมิพลอดุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน


7.                   ข้อใดกล่าวถูกต้อง


ก.       ประธานกรรมให้ดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี


ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


ค.       คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา


ง.       กปภ. มีหน้าที่ในการสำรวจ  วางแผน  และสร้างระบบการผลิตน้ำประปา


ตอบ       ค.  คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา


8.                   ข้อใดต่อไปนี้ต้องรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้


ก.       ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่


ข.       ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน


ค.       กำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำประปา


ง.       ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.


ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.


                มาตรา 48  กปภ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการ  ดังต่อไปนี้ได้


(1)          ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ซึ่งมีวงเงินเกินห้าล้านบาท


(2)          กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินห้าล้านบาท


(3)          ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน


(4)          จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินห้าล้านบาท


(5)          จำหน่ายทรัพย์สินอันมีราคาเกินหนึ่งแสนบาทจากบัญชีเป็นสูญ


(6)          กำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำประปา


(7)          ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่การประกอบ  และส่งเสริมธุรกิจของ กปภ.


9.                   ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบันคือใคร


ก.       นายฤทธิรงค์  จัยสิน


ข.       นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์


ค.       นางรัตนา  กิจวรรณ


ง.       นางศิริพร  เล็กอุดม


ตอบ       ข.  นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์


10.                อำนาจหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคคือข้อใด


ก.       สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา


ข.       กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา


ค.       ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน


ง.       ถูกทุกข้อ


ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ


                มาตรา 7  ให้ กปภ. มีอำนาจกระทำกิจการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตาม มาตรา ๕ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง


(1)       ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือทรัพย์สินต่างๆ สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม รับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร  ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้


(2)          สำรวจ วางแผน และพัฒนาแหล่งน้ำดิบ ตลอดจนจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ


(3)          สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา


(4)       กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา อัตราค่าบริการ ค่าเครื่องอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าตอบแทนดังกล่าว


(5)          กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา  เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณูปโภค


(6)          กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินของ กปภ.


(7)          กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร


(8)          ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่การประกอบและส่งเสริมธุรกิจของ กปภ.


(9)          ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน


ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการปะปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

วิชาที่ใช้สอบ

- ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบ แต่ละตำแหน่ง  เช่น บัญชี วิศวะ นักบริหารงาน อื่นๆ

- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- วิชาภาษาไทย

- ความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

- ความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค

- ความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:52 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้