ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4057เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.

 
เอาไว้เตรียมสอบครูธุรการปี  2554  

  ข่าวการสอบครูธุรการ  คลิกที่นี
ข้อสอบภาค ข  ตำแหน่งธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สพฐ.


แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง


1. ข้อใด คือหลักการของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547


ก. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


ข. ให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ค. ให้มีกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา


ง. ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทาง


การศึกษา


2. เหตุผลสำคัญที่ต้องตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547


ก. มาตรา 54 หมวด 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้


บัญญัติขึ้น


ข. เพื่อให้มีระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาขึ้นมาใหม่


ค. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรกลาง


เดียวกัน


ง. เพื่อกระจายอำนาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา


3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด


ก. 23 พฤศจิกายน 2547


ข. 23 ธันวาคม 2547


ค. 24 พฤศจิกายน 2547


ง. 24 ธันวาคม 2547


4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ส่งผลให้ยกเลิกกฎหมาย


ฉบับใด


ก. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม


ข. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม


ค. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และแก้ไขเพิ่มเติม


ง. ถูกทุกข้อ


5. ข้อใด ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ


ศึกษา พ.ศ. 2547


ก. ครู


ข. ผู้บริหารสถานศึกษา


ค. ผู้บริหารการศึกษา


ง. ผู้สนับสนุนการศึกษาทำหน้าที่บริการ


6. ข้อใด ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง


การศึกษา พ. ศ. 2547


ก. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐ


ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ค. สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน


ง. หน่วยงานตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด


7. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เรียกชื่อย่อว่า ก.ค.ศ ซึ่ง


มีทั้งหมด 21 คน มีใครเป็นรองประธานกรรมการ


ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ


ง. ผู้ที่คณะกรรมการเลือก
8. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการก.ค.ศ. มีจำนวนเท่าใด
             ก. 2 คน
            ข. ไม่เกิน 2 คน
            ค. 3 คน
            ง. ไม่เกิน 3 คน
9. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ซึ่งมีจำนวน 7 คน กลุ่มใดที่มีจำนวนแตกต่างไปจากพวก
            ก. ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
            ข. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
            ค. ผู้แทนข้าราชการครู
            ง. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.ซึ่ง ครม.แต่งตั้งจำนวน 7 คน ไม่ได้แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านใด
            ก. ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาพิเศษ หรือด้านกฎหมาย
            ข. ด้านการบริการจัดการภาครัฐ ด้านการบริหารองค์กร หรือการบริหารงานบุคคล
            ค. ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านเศรษฐศาสตร์
            ง. ด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง


11. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. ต้องมีคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาและ


ประสบการณ์ตามข้อใด


                ก. ไม่กำหนดคุณวุฒิแต่มีประสบการณ์ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี


ข. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านสนับสนุนไม่น้อยกว่า 5 ปี


ค. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ ด้านสนับสนุนการศึกษาไม่น้อย


กว่า 15 ปี


ง. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาและ มีประสบการณ์สนับสนุนการศึกษาไม่น้อย


กว่า 15 ปี


12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.


มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี และเป็นได้กี่วาระ


ก. คราวละ 3 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน


ข. คราวละ 3 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้


ค. คราวละ 4 ปี/เป็นได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน


ง. คราวละ 4 ปี/เป็นติดต่อกันกี่วาระก็ได้


13. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ


ศึกษาใน ก.ค.ศ.


ก. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ


ข. ขาดคุณสมบัติหรือพ้นจากการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ค. ตาย หรือ ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ


ง. ถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีตามมติ ก.ค.ศ.ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน


กรรมการ


14. การแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องใดของ ก.ค.ศ. ที่กำหนดเงื่อนไขให้


ตั้งจากกรรมการ ก.ค.ศ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอย่างน้อยสองคน และคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ซึ่งเป็นผู้แทน


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด


ก. การสรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ


ข. การพิจารณาวินิจฉัยตีความปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับกฎหมาย


ค. การดำเนินการเรื่องวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์


ง. ถูกทุกข้อ


15. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแตกต่างจากกรรมการ


ซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นคณะกรรมการใน


ก.ค.ศ. ด้านใด


ก. ด้านการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบ


วิชาชีพ


ข. ด้านประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่


ค. ด้านเป็นผู้ได้รับการยอมรับในเรื่องความซื่อสัตย์ ยุติธรรม


ง. ด้านการไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ


16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.


ก. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหาร


บุคคล


ข. กำหนดนโยบายวางแผน กำหนดเกณฑ์อัตรากำลัง


ค. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ ครม.เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าครองชีพสวัสดิการและ


ประโยชน์เกื้อกูล


ง. ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการบริหารงาน


บุคคล


17. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.


ก. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม


ข. กำหนดวิธีการเงื่อนไขการจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน


ค. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์


ง. เสนอแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาต่อรัฐมนตรี


18. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.


ก. กำหนดมาตรฐาน พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจาก


ราชการ


ข. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการบริหารงานบุคคล


ค. รายงานต่อรัฐมนตรีกรณีส่วนราชการอ.ก.ค.ศ. เขตฯ คณะกรรมการไม่ปฏิบัติ


ตามพระราชบัญญัตินี้


ง. รับรองคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรทางการศึกษา


19. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ.


ก. ส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารงานบุคคล


แก่เขตพื้นที่การศึกษา


ข. กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้


ค. จัดทำทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการ


ศึกษา


ง. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด


20. สำนักงาน ก.ค.ศ.มีฐานะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อบุคคลใด


ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ข. นายกรัฐมนตรี


ค. ปลัดกระทรวง


ง. คณะรัฐมนตรี


21. ข้อใดไม่ไช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.ค.ศ.


ก. พัฒนาข้อมูลและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ข. กำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา


ค. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ


ศึกษา


ง. พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานการบริหารบุคคล พิทักษ์ระบบคุณธรรม


22. ใครเป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา


ก. ผู้ที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง


ข. ผู้ที่เป็นตัวแทน ก.ค.ศ.


ค. ผู้ที่ได้รับการเลือกจากอนุกรรมการ


ง. กรรมการโดยตำแหน่งคนใดคนหนึ่ง


23. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด


ก. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ข. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ


ครูฯ


ค. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ


ง. ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ
24. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. ต้องมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจำนวนเท่าใด


ก. 1 คน


ข. อย่างน้อย 1 คน


ค. 2 คน


ง. อย่างน้อย 2 คน


25. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ได้มาโดยวิธีใด


ก. การคัดเลือก


ข. การสรรหา


ค. การเลือกตั้ง


ง. วิธีการอื่น ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด


26. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


ก. อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแล้วมีจำนวน 9 คน


ข. อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีความรู้สามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษา


และด้านอื่น


ค. อนุกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้ไม่เกิน 1 คน


ง. ผู้ที่จัดให้มีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา


27. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ


ก. ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ข. ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด


เขตพื้นที่การศึกษา


ค. จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ง. ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่


สถานศึกษา


28. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ก. เป็นผู้บริหารราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา


ข. รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


ค. เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ง. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
29. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ก. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ข. พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร ร.ร.ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดสำนัก


งานเขตพื้นที่การศึกษา


ค. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินผลงาน


ข้าราชการ


ง. จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา


30. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ


ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา


ก. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา


ข. กำหนดความต้องการอัตรากำลังและตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


ค. เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา


ง. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา


1.  ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา ?


                ก. ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐  น.                               ข. ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.


                ค. ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.                              ง. ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
2.  ข้อใดกล่าวผิด  ?


                ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษา คือ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.


                ข. วันหยุดราชการเต็มวันของสถานศึกษา คือวันเสาร์ วันอาทิตย์


                ค. หลักสูตรกำหนดเวลาเลิกเรียนถึง ๑๕.๐๐ น. และถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของครู


                ง. สถานศึกษาต้องทำงานสัปดาห์ละ ๓๕  ชั่วโมง


3.  ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา ?


                ก. วันที่ทำการสอนชดเชย                 ข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์


                ค. วันปิดภาคเรียนแต่ราชการจำเป็น               ง. ถูกทุกข้อ


4.  ข้อใดคือวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ?


                ก. วันที่ ๑  พฤษภาคม                               ข. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม


                ค.วันที่ ๑๖  พฤษภาคม                              ง. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม


5.  ผู้บังคับบัญชาของพนักงานธุรการโรงเรียนคือใคร ?


                ก. ครูธุรการเดิม                                     ข. ครูทุกคน


                ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา            ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน


6. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์ ?


                ก. เครื่องตัดหญ้าราคา ๔,๕๐๐  บาท


                ข. โทรศัพท์มือถือราคา ๓,๕๐๐  บาท


                ค. โทรสาร  ราคา ๖,๕๐๐  บาท


                ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา ๗,๕๐๐  บาท


7. โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท จะจัดซื้อโดยวิธีใด ?


                ก. ตกลงราคา                                       ข. สอบราคา


                ค. ประกวดราคา                                     ง. พิเศษ


8. การจัดซื้อจัดจ้างแบบ Electronic  ข้อใดถูกต้อง


                ก. ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป


                ข. ๕๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป


                ค. ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป


                ง.  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาทขึ้นไป
9. GFMIS  หมายถึงข้อใด ?


                ก. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


                ข. โครงการประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์


                ค. โครงการรายงานทางการเงินของรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์


                ง. โครงการปรับเปลี่ยนการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


10. พัสดุ  หมายถึงข้อใด ?


                ก. การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับพัสดุ


                ข. การสนองความต้องการของหน่วยงาน


                ค. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


                ง.วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และ พนักงานธุรการปฎิบัติการ สพฐ.

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail  

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย

ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

- รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบแต่ละตำแหน่งที่ใช้สอบ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักทรัพยากรบุคคล

นิติกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
084-4283086 [ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-06-04 11:39 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้