ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4556เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

ข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน สพฐ

 
ข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน สพฐ.

ข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ


คำสั่ง  จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.       การพัสดุ หมายถึงความว่าอย่างไร?
ก.  การซื้อ การจ้าง                                                                   ข. การจ้างที่ปรึกษา
ค.  การจ้างออกแบบ                                                                ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


2.       ข้อใดไม่ใช่ การจ้างตามระเบียบพัสดุ?
ก.  การจ้างทำของ                                                                    ข.  การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
ค.  การจ้างแรงงาน                                                                  ง.  การจ้างเหมาบริการ
ตอบ  ค.  การจ้างแรงงาน


3.       เงินงบประมาณ หมายความถึงข้อใด?
ก.  เงินงบประมาณประจำปี
ข.  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ค.  เงินฉัน้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังฉัน้เงินจากต่างประเทศ
ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ตอบ  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.


4.       ตามระเบียบพัสดุ “อาคาร”  หมายความถึงข้อใด?
ก.  โรงเรือน                                                                              ข.  สนามกีฬา
ค.  หอถังน้ำ                                                                              ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


5.       ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความหมายในระเบียบพัสดุ?
ก.  กระทรวง                                                                             ข.  รัฐวิสาหกิจ
ค.  จังหวัด                                                                                 ง.  กรม
ตอบ  ข.  รัฐวิสาหกิจ


6.       ตามระเบียบพัสดุคำว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหมายถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับใด?
ก.  กรม                                                                                       ข.  กอง
ค.  แผนก                                                                                   ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  กอง

7.       โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?
ก.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001
ข.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9002
ค.  โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ ไอ เอส ไอ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


8.       การมีส่วนได้เสีย ในกรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึงอย่างไร?
ก.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร                                   ข.  การมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน
ค.  การมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน                          ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ


9.       ข้อใดเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค?
ก.  การสร้างถนน                                                                    ข.  งานซ่อมแซมถนน
ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร                                              ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร


10.    โทษขั้นต่ำสำหรับความผิดทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อใด?
ก.  ภาคทัณฑ์                                                                            ข.  ตัดเงินเดือน
ค.  ลดขั้นเงินเดือน                                                                  ง.  ให้ออก
ตอบ  ข.  ตัดเงินเดือน


11.    “กวพ.” หมายความถึงข้อใด?
ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ
ข.  คณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพ
ค.  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ
ง.  คณะกรรมการว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
ตอบ  ก.  คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ


12.    ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดหาพัสดุ?
ก.  จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด                                               ข.  เปิดเผย
ค.  โปร่งใส                                                                               ง.  ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ตอบ  ก.  จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด

13.    ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่กำหนดเป็นอย่างน้อยซึ่งให้ต้องยื่น ในกรณีการยื่นเสนอราคาของนิติบุคคล?
ก.  การบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                   ข.  หนังสือบริคณห์สนธิ
ค.  หนังสือรับรองผลงาน                                                      ง.  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ตอบ  ค.  หนังสือรับรองผลงาน


14.    กรณีผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อจากการเป็นผู้เสนอเพราะเหตุที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อใคร?
ก.  ปลัดกระทรวง
ข.  หัวหน้าส่วนราชการที่ซื้อหรือจ้างนั้น
ค.  ประธานกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการซื้อการจ้างคราวนั้น
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ปลัดกระทรวง


15.    กรณีมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา ปรากฏขึ้นก่อนหรือขณะเปิดซองให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร?
ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น
ข.  ยกเลิกการเปิกซองสอบราคา
ค.  แจ้งเวียนชื่อผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ก.  ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น


16.    กรณีที่ผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการรับรองระบบคุณภาพ ได้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคานั้นต้องได้รับการรับรองภายในกี่วัน  นับจากวันถัดจากวันเสนอราคาจึงจะถือเป็นอันใช้ได้?
ก.  10  วัน                                                                                  ข. 15 วัน
ค.  30 วัน                                                                                   ง.  ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา
ตอบ  ก.  10  วัน


17.    การซื้อตามระเบียบพัสดุมีกี่วิธี?
ก.  3  วิธี                                                                                     ข.  4  วิธี
ค.  5  วิธี                                                                                     ง.  6 วิธี
ตอบ  ง.  6 วิธี


18.    การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร?
ก.  5,000 บาท                                                                           ข.  50,000 บาท
ค.  70,000 บาท                                                                         ง.  100,000 บาท
ตอบ  ง.  100,000 บาท
19.    กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการซื้อไปก่อนอนุมัติ วงเงินในการซื้อครั้งนั้นต้องไม่เกินเท่าไร?
ก.  500 บาท                                                                              ข.  1,000  บาท
ค.  5,000 บาท                                                                           ง.  10,000 บาท
ตอบ  ง.  10,000 บาท

20.    การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างของส่วนราชการอย่างน้อยต้องกระทำทุกรอบระยะเวลากี่ปี?
ก.  1 ปี                                                                                        ข.  2 ปี
ค.  3 ปี                                                                                        ง.  5 ปี
ตอบ  ค.  3 ปี
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:32 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ
คำสั่ง จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การพัสดุ หมายถึงความว่าอย่างไร?
ก. การซื้อ การจ้าง ข. การจ้างที่ปรึกษา
ค. การจ้างออกแบบ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่ใช่ การจ้างตามระเบียบพัสดุ?
ก. การจ้างทำของ ข. การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
ค. การจ้างแรงงาน ง. การจ้างเหมาบริการ
ตอบ ค. การจ้างแรงงาน
3. เงินงบประมาณ หมายความถึงข้อใด?
ก. เงินงบประมาณประจำปี
ข. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ค. เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
4. ตามระเบียบพัสดุ “อาคาร” หมายความถึงข้อใด?
ก. โรงเรือน ข. สนามกีฬา
ค. หอถังน้ำ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความหมายในระเบียบพัสดุ?
ก. กระทรวง ข. รัฐวิสาหกิจ
ค. จังหวัด ง. กรม
ตอบ ข. รัฐวิสาหกิจ
6. ตามระเบียบพัสดุคำว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหมายถึงหัวหน้าหน่วยงานระดับใด?
ก. กรม ข. กอง
ค. แผนก ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. กอง
7. โรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ หมายความว่าอย่างไร?
ก. โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001
ข. โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9002
ค. โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน เลขที่ ไอ เอส ไอ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
8. การมีส่วนได้เสีย ในกรณีผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หมายถึงอย่างไร?
ก. การมีความสัมพันธ์ในเชิงบริหาร ข. การมีความสัมพันธ์ในเชิงทุน
ค. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะไขว้กัน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภค?
ก. การสร้างถนน ข. งานซ่อมแซมถนน
ค. งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. งานซ่อมแซมระบบสื่อสาร
10. โทษขั้นต่ำสำหรับความผิดทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง คือข้อใด?
ก. ภาคทัณฑ์ ข. ตัดเงินเดือน
ค. ลดขั้นเงินเดือน ง. ให้ออก
ตอบ ข. ตัดเงินเดือน
www.sobtid.com
11. “กวพ.” หมายความถึงข้อใด?
ก. คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ
ข. คณะกรรมการควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพ
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการพัสดุ
ง. คณะกรรมการว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
ตอบ ก. คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ
12. ข้อใดไม่ใช่หลักในการจัดหาพัสดุ?
ก. จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด ข. เปิดเผย
ค. โปร่งใส ง. ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ตอบ ก. จัดหาให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด
13. ข้อใดไม่ใช่เอกสารที่กำหนดเป็นอย่างน้อยซึ่งให้ต้องยื่น ในกรณีการยื่นเสนอราคาของนิติบุคคล?
ก. การบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข. หนังสือบริคณห์สนธิ
ค. หนังสือรับรองผลงาน ง. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ตอบ ค. หนังสือรับรองผลงาน
14. กรณีผู้เสนอราคาถูกตัดรายชื่อจากการเป็นผู้เสนอเพราะเหตุที่มีผลประโยชน์ร่วมกันมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อใคร?
ก. ปลัดกระทรวง
ข. หัวหน้าส่วนราชการที่ซื้อหรือจ้างนั้น
ค. ประธานกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้างในการซื้อการจ้างคราวนั้น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ปลัดกระทรวง
15. กรณีมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา ปรากฏขึ้นก่อนหรือขณะเปิดซองให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างไร?
ก. ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น
ข. ยกเลิกการเปิกซองสอบราคา
ค. แจ้งเวียนชื่อผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้น
16. กรณีที่ผู้เสนอราคาอยู่ระหว่างการรับรองระบบคุณภาพ ได้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคานั้นต้องได้รับการรับรองภายในกี่วัน นับจากวันถัดจากวันเสนอราคาจึงจะถือเป็นอันใช้ได้?
ก. 10 วัน ข. 15 วัน
ค. 30 วัน ง. ไม่มีสิทธิยื่นเสนอราคา
ตอบ ก. 10 วัน
17. การซื้อตามระเบียบพัสดุมีกี่วิธี?
ก. 3 วิธี ข. 4 วิธี
ค. 5 วิธี ง. 6 วิธี
ตอบ ง. 6 วิธี
18. การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร?
ก. 5,000 บาท ข. 50,000 บาท
ค. 70,000 บาท ง. 100,000 บาท
ตอบ ง. 100,000 บาท
19. กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการซื้อไปก่อนอนุมัติ วงเงินในการซื้อครั้งนั้นต้องไม่เกินเท่าไร?
ก. 500 บาท ข. 1,000 บาท
ค. 5,000 บาท ง. 10,000 บาท
ตอบ ง. 10,000 บาท
20. การทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างของส่วนราชการอย่างน้อยต้องกระทำทุกรอบระยะเวลากี่ปี?
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 5 ปี
ตอบ ค. 3 ปี
21. ข้อใดถูกสำหรับแบบความตกลงระหว่างส่วนราชการกับผู้ขายในการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา?
ก. ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ข. ทำเป็นแบบสัญญา
ค. ออกใบสั่งซื้อ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
22. การจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกินวงเงินเท่าไร?
ก. 100,000 บาท ข. 200,000 บาท
ค. 1,000,000 บาท ง. 2,000,000 บาท
ตอบ ง. 2,000,000 บาท
23. การเผยแพร่ประกาศสอบราคาในประเทศต้องกระทำไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันเปิดซอง?
ก. 10 วัน ข. 20 วัน
ค. 30 วัน ง. 45 วัน
ตอบ ก. 10 วัน
24. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา?
ก. ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม ข. เปิดซองใบเสนอราคา
ค. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ง. พิจารณาคัดเลือก
ตอบ ก. ชี้แจงรายละเอียดของงานเพิ่มเติม
25. กรณีจัดหาที่ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอเกินวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินที่เกินนั้นต้องไม่เกินร้อยละเท่าใดของวงเงินงบประมาณ ถึงดำเนินการต่อไปนี้ได้?
ก. ร้อยละ 10 ข. ร้อยละ 15
ค. ร้อยละ 20 ง. ร้อยละ 25
ตอบ ก. ร้อยละ 10
26. การจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาเกินกว่าเท่าไร?
ก. 100,000 บาท ข. 200,000 บาท
ค. 1,000,000 บาท ง. 2,000,000 บาท
ตอบ ง. 2,000,000 บาท
27. ข้อใดมิใช่รายการที่กำหนดให้ลงไว้ในประกาศราคา?
ก. รายการพัสดุที่จะซื้อ ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
ค. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ ง. รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง
ตอบ ง. รายชื่อเจ้าหน้าที่รับซอง
28. การประกาศประกวดราคาให้กระทำก่อนขายเอกสารไม่น้อยกว่ากี่วัน?
ก. 7 วัน ข. 10 วัน
ค. 15 วัน ง. 20 วัน
ตอบ ก. 7 วัน
29. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา?
ก. ตรวจสอบหลักประกันซอง
ข. รับเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสาร
ค. เปิดซองใบเสนอราคา
ง. พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
ตอบ ง. พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
30. การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาในข้อใดไม่ถูกต้อง?
ก. พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เสนอราคารายที่เสนอรายละเอียดผิดพลาดเล็กน้อย
ข. ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา
ค. ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด
ง. ตัดให้มีการเสนอราคาใหม่เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำเสนอราคาเท่ากัน
ตอบ ข. ให้ผู้เสนอราคาเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญให้ตรงกับประกาศประกวดราคา
www.sobtid.com
31. ข้อใดไม่ถูกต้องในกรณีผู้เสนอราคาเดียวถูกต้องตรงตามรายละเอียด?
ก. ยกเลิกการประกวดราคา ข. เสนอซื้อจากผู้เสนอราคารายนั้น
ค. ให้ยื่นเสนอราคาใหม่ ง. ไม่ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. ให้ยื่นเสนอราคาใหม่
32. กรณีในข้อใดดำเนินการไม่ใช่จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ?
ก. การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
ข. เป็นพัสดุจะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ
ค. เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
ง. เป็นพัสดุที่ต้องซื้อโดยเร่งด่วน หาล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ
ตอบ ก. การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
33. การดำเนินการในข้อใดไม่ถูกต้อง?
ก. จัดซื้อโดยวิธีพิเศษจากผู้ขายรายเดิมเนื่องจากจำเป็นต้องซื้อเพิ่มและต้องการโดยเร่งด่วน
ข. ซื้อพัสดุจากต่างประเทศโดยวิธีพิเศษผ่านองค์การระหว่างประเทศ
ค. จัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในราชการโดยวิธีพิเศษ
ง. ซื้อที่ดินเพื่อใช้จัดตั้งที่ทำการของทางราชการ โดยระบุสถานที่ และจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ตอบ ค. จัดซื้อรถยนต์เพื่อใช้ในราชการโดยวิธีพิเศษ
34. การจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ หมายถึงการจ้างในข้อใด?
ก. การจ้างจากส่วนราชการ ข. การจ้างจากราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ค. การจ้างรัฐวิสาหกิจ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
35. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษโดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการได้กำหนดเงินของการจ้างครั้งหนึ่งไว้ไม่เกินเท่าใด?
ก. 10,000 บาท ข. 50,000 บาท
ค. 100,000 บาท ง. ไม่กำหนดเงิน
ตอบ ค. 100,000 บาท
36. การจะแต่งตั้งราชการหนึ่งคนให้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วงเงินของการซื้อครั้งนั้นต้องไม่เกินเท่าไร?
ก. 5,000 บาท ข. 10,000 บาท
ค. 20,000 บาท ง. 50,000 บาท
ตอบ ข. 10,000 บาท
37. การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า สำหรับการซื้อโดยวิธีสอบราคา สามารถจ่ายได้ไม่เกินเท่าไร?
ก. ร้อยละ 10 ข. ร้อยละ 15
ค. ร้อยละ 20 ง. ร้อยละ 50
ตอบ ข. ร้อยละ 15
38. การจ่ายเงินล่วงหน้าในกรณีใดที่ไม่ต้องเรียกหลักประกัน?
ก. จัดซื้อจากรัฐวิสาหกิจ ข. จัดซื้อจากต่างประเทศ
ค. การบอกรับวารสารที่ต้องเป็นสมาชิกก่อน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
39. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน?
ก. สั่งแก้ไขงานตามแบบรูปรายละเอียด
ข. สั่งหยุดพักงานเพื่อให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ค. สั่งเปลี่ยนตัวผู้รับจ้าง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. สั่งเปลี่ยนตัวผู้รับจ้าง
40. การจ้างที่ปรึกษา กระทำได้กี่วิธี?
ก. 2 วิธี ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี ง. 5 วิธี
ตอบ ก. 2 วิธี
41. คณะกรรมการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วยประธานและกรรมการ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่ากว่ากี่คน?
ก. 3 คน ข. 5 คน
ค. 7 คน ง. 9 คน
ตอบ ข. 5 คน
42. การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทำได้กี่วิธี?
ก. 2 วิธี ข. 3 วิธี
ค. 4 วิธี ง. 5 วิธี
ตอบ ค. 4 วิธี
43. การจ้างออกแบบแบบควบคุมงาน โดยวิธีตกลงใช้กับงานก่อสร้างโครงการหนึ่งไม่เกินวงเงินเท่าไร?
ก. 100,000 บาท ข. 200,000 บาท
ค. 1,000,000 บาท ง. 2,000,000 บาท
ตอบ ง. 2,000,000 บาท
44. ข้อใดไม่ใช่วิธีที่กำหนดในการประกาศเชิญชวนในการจ้างออกแบบและควบคุม?
ก. ส่งประกาศยังสื่อสารมวลชน
ข. ปิดประกาศทั่วไป
ค. ส่งประกาศไปยังผู้ประกอบอาชีพนั้นโดยตรง
ง. ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ตอบ ค. ส่งประกาศไปยังผู้ประกอบอาชีพนั้นโดยตรง
45. อัตราค่าออกแบบสำหรับงานก่อสร้างที่มีงบประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท กำหนดไว้ในอัตราร้อยละเท่าใดของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง?
ก. ร้อยละ 1 ข. ร้อยละ 1.75
ค. ร้อยละ 2 ง. ร้อยละ 2.5
ตอบ ค. ร้อยละ 2
46. การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ระเบียบได้กำหนดอัตราค่าเช่าไว้ไม่เกินเดือนละเท่าใดให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ?
ก. 10,000 บาท ข. 20,000 บาท
ค. 50,000 บาท ง. 100,000 บาท
ตอบ ข. 20,000 บาท
47. กรณีในข้อใดส่วนราชการสามารถทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการสัญญาได้?
ก. การจ้างโดยวิธีตกลงราคาวงเงิน 200,000 บาท
ข. การซื้อที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 10 วันทำการ
ค. การซื้อโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
ง. การจ้างโดยวิธีสอบราคา
ตอบ ค. การซื้อโดยวิธีตกลงราคาวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
48. โดยปกติมูลค่าของหลักประกันสัญญา ให้กำหนดไว้เป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละเท่าใดของวงเงิน?
ก. ร้อยละ 2 ข. ร้อยละ 5
ค. ร้อยละ 10 ง. ร้อยละ 15
ตอบ ข. ร้อยละ 5
49. การคืนหลักประกันซองให้คืนภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว?
ก. 5 วัน ข. 10 วัน
ค. 15 วัน ง. 20 วัน
ตอบ ค. 15 วัน
50. อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาอนุมัติจำหน่ายพัสดุเป็นสูญจำกัดวงเงินของราคาของพัสดุขณะได้มาวันนั้นไว้ไม่เกินเท่าใด?
ก. 100,000 บาท ข. 500,000 บาท
ค. 1,000,000 บาท ง. 2,000,000 บาท
ตอบ ข. 500,000 บาท
www.sobtid.com
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
จำหน่ายแนวข้อสอบนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย
ขอนแก่น ชื่อบัญชี chatchai ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้