ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3784เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบกฎหมายและการบริหารการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

 

1. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบัน คือใคร

ก. ดร.ศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์                                   ค. ดร.ชินภัทร    ภูมิรัตน

ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บุณยโสภณ                      ง. นายอเนก      เพิ่มวงศ์เสนีย์

ตอบ   ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

2. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                         

ข. เลขาธิการสภาการศึกษา 

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือข้อใด

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง. เลขาธิการสภาการศึกษา

4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนปัจจุบันคือใคร

ก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์

ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์     เสรีรักษ์

5. นโยบายกรมอาชีวศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีกี่นโยบาย

ก. 3  นโยบาย                                                    ค. 5 นโยบาย

ข. 4 นโยบาย                                                     ง. 6 นโยบาย

6. ข้อใดคือหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 

ก. การมุ่งพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม

ข. การมุ่งเตรียมกำลังคนระดับต้นและระดับกลางด้านเทคนิคในสาขาต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

ค. การให้การศึกษาตลอดชีวิต มีคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้แบบเปิดและยืดหยุ่น

ง. ถูกทุกข้อ

7. อุดมการณ์ที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดคือข้อใด

ก. มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ในการจัดการเพื่อคุณภาพ

ข. มีการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาที่หลากหลายเข้ากับการทำงานจริงโดยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ค. การพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้

ง. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพเทียบได้กับสาขาวิชาชีพอื่น

8. ความเชื่อพื้นฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคือข้อใด

ก. ความสำเร็จของการดำเนินงาน                                ค. ความพยายามและการปฏิบัติงาน

ข. ความตระหนักในการทำงาน                                    ง. ความพร้อมของการดำเนินงาน

9. รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษามีหลักการที่สำคัญกี่หลักการ

ก. 4   ประการ                                                    ค. 6  ประการ

ข. 5   ประการ                                                    ง.  7  ประการ

10. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  คือข้อใด

ก. เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ข. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ

ค. กระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

ง. ถูกทุกข้อ

11. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา

ก. การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

ข. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล

ค. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ง. ถูกทุกข้อ

12. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ให้ใช้บังคับกับสถานศึกษาใด

ก. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ค. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ง. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

13. สถานศึกษา  ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 หมายความว่าอย่างไร

ก. ศูนย์                                                               

ข. วิทยาลัย

ค. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ง. ถูกทุกข้อ

14. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ข. เลขาธิการสภาการศึกษา

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552  คือใคร

ก. นายเฉลียว     อยู่สีมารักษ์                                           ค.นางสาวศศิธารา    พิชัยชาญณรงค์

ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ    บุณยโสภณ                     ง. ดร.ชัยพฤกษ์     เสรีรักษ์

16. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 มีกี่หมวด

ก. 5  หมวด                                                                         ค. 10  หมวด

ข. 4  หมวด                                                                         ง.  8  หมวด

ตอบ  ก. 5  หมวด ได้แก่

หมวดที่  1  หน้าที่และการบริหารงานของสถานศึกษา

หมวดที่  2  หน้าที่ของงานและแผนก

หมวดที่  3  บุคลากรในสถานศึกษาและการบริหารงาน

หมวดที่  4  คณะกรรมการในสถานศึกษา

หมวดที่  5  บทเฉพาะกาล


 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546

 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 

สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 

เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com


[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-09-06 09:50 ]
Thank you
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้