ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5132เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบเก่าการประปา ปี 2555 - การประปาส่วนภูมิภาค

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
แนวข้อสอบการประปา ปี 2555 - การประปาส่วนภูมิภาค


แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ล่าสุด ช่างกล3 ช่างไฟฟ้า 3


1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด


ก. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522                          ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522


ค. 4  สิงหาคม 2502                                        ง. 14  สิงหาคม 2502


2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน


ก. กรมอนามัย                                       ข. กองประปาภูธร


ค. องค์การบริหารส่วนตำบล         ง. กองประปาชนบท


3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด


ก. กระทรวงคมนาคม                                          


ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ                


ง. กระทรวงมหาดไทย


4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร


ก.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล


ค.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์


5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร


ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์


ค. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์                    ง. นางรัตนา กิจวรรณ


6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต


ก. 76 เขต                                            ข. 21 เขต


ค. 30 เขต                                            ง. 10 เขต


7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า


ก. Waterworks Authority                                 ข. Provincial Waterworks


ค. Provincial Waterworks Authority              ง. Waterworks Authority Act


8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี


ก.  1-2  ปี                                               ข. 3-5 ปี


ค. 6-7 ปี                                                 ง. 10 ปี


9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า  


ก. PLACI                                           ข. ELUM  


ค. ALUM                                      ง. PHoRE


10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
ก. ให้ใช้ด่างทับทิม                          
ข. ให้ใส่ยิบซัม
ค. ให้ใส่ปูนขาว
ง. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์


11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ


ก.  สารส้ม                                                             ข. ครอรีน


ค. ปูนขาว                                                              ง. ด่างทับทิม


12.  ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด


ก.  เติมปูนขาว / เติมครอรีน                                                  
ข.  ใส่ด่างทับทิม  
ค.  เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม  / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
ง.  เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม                    


13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร


ก.  การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว                                            


ข.  การกวนทำให้น้ำใสเร็ว


ค.  การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง                                                            


ง.   เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง


14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร


ก. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว                                            ข. ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว


ค. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว                                              ง. ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว


15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร


ก. ใส่สารส้มทุก 2 ปี                                                            ข.  ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี


ค.  หมั่นทำความสะอาดทุกวัน                                          ง.   ถูกทุกข้อ
16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด


ก. ชัยนาท                                              


ข. กาญจนบุรี


ค. สุพรรณบุรี                                      


ง. ราชบุรี


17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร


ก.  0.1 ppm                                                   ข.  0.2 ppm


ค.  0.3 ppm                                                   ง.   0.5 ppm


18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร


ก.  0.1-0.2 ppm                                               ข.  0.3-0.4 ppm


ค.  0.25-0.45ppm                                  ง.   0.5-0.8ppm


19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน


ก. 7 ขั้นตอน                                        


ข. 5 ขั้นตอน        


ค.3 ขั้นตอน                                          
ง. 2 ขั้นตอน          


20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน


ก.  Rapid Mixing                                    


ข. Flocculation        


ค. Slow Mixing/Flocculation                                                  


ง. Floc                


21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด


ก. ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที                          
ข. ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที


ค.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที                            


ง. ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า


ก.  NTU                                                                              ข. Floc


ค.  Media                                                                        ง.   Nedia


23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด


        ก.  2 NTU                                                               ข.  5 NTU


ค.   7 NTU                                                              ง. 10 NTU


24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด


ก.  พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522                                


ข.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545


ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519                                        


ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542


25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร


ก.                                    http://www.pwa.co.th


ข.  http://www.pwa.go.th


ค.  m   http://www.pwa.co


ง. ac.th                http://www.pwa.


26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  33  ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด


ก.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522                  


ข.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550


ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555                    


ง.  สิงหาคม   พ. ศ. 2554


27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง


ก. ทรายแม่น้ำ                                      


ข. ถ่านแอนทราไซด์


ค. ถ่านกัมมันต์                    


ง. ด่างทับทิม


28. ขอมูลใดไมใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา


   ก. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   ข. อัตราการใชน้ำของประชากร
   ค.  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
  ง. อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   29.ขอใดเปนลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ


    ก:  ความขุน     สี     กลิ่น
    ข :  ความขุน    รส     ความกระดาง
    ค :  อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
   ง :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ข้อสอบหลายตำแหน่ง เช่น บัญชี คอมพิวเตอร์ วิศวกรต่างๆ

ช่างเครื่องกล3 ช่างไฟ้ 3 และตำแหน่งอื่นๆ
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

วิชาที่ใช้สอบ

- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- วิชาภาษาไทย

- ความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

- ความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค

- ความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white69@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-03-22 14:51 ]
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  www.sobtid.com
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกร  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 087-3740666
ติดต่อทางเมล์ที่ tan2551@hotmail.com
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ขอบคุณครับ

แต่ยังไม่มีเฉลยเลย
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้