ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4365เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

ข้อสอบเก่าการประปาส่วนภูมิภาค

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
1.    ข้อใดไม่ถูกต้อง

       (1)  การระดมสมอง : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

       (2)  การสร้างดัชนี : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม

       (3)  การทดลองทางสังคม : การใช้นโยบายในกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายจริง

       (4)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล : วิธีที่พิจารณาสาเหตุของปัญหาว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง                                           และปัจจัยเหล่านั้นก่อให้เกิดผลอย่างไร

       (5)  การระดมสมอง : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม

       ตอบ  5

2.    ข้อใดถูกต้อง

       (1)  การประเมินผลแบบทดลอง : วิธีที่สามารถทดสอบว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอิทธิพลของนโยบายอย่าง                                                         แท้จริง

      (2)  การสร้างดัชนี : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม

       (3)  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบขาดตอน : วิธีการที่เน้นเอาข้อคิดและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา                                                        เปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อสรุป

       (4)  ถูกข้อ 1 และ 2                                                              (5)  ถูกทุกข้อ

       ตอบ  4

3.    ข้อใดถูกต้อง

       (1)  การทดลองทางสังคม : ต้องการทราบการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย

       (2)  การระดมสมอง : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

       (3)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล การใช้นโยบายในกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ใน                                                    กลุ่มเป้าหมายจริง

       (4)  ไม่มีข้อใดถูก                                                                (5)  ถูกทุกข้อ

       ตอบ  2

4.    ข้อใดถูกต้อง

       (1)  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบขาดตอน : ในกรณีที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเพียงกลุ่มเดียวและต้องการทราบ                                 การเปลี่ยนแปลงภายหลังมีนโยบาย

       (2)  วิธีเดลฟีเชิงนโยบาย : วิธีการที่เน้นเอาข้อคิดและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาเปรียบเทียบกันเพื่อหา                                                  ข้อสรุป

      

       (3)  การตรวจสอบทางสังคม : วิธีการที่ต้องอาศัยเชิงคุณภาพเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้ประเมิน

       (4)  ถูกข้อ 1 และ 2                                                              (5)  ถูกทุกข้อ

       ตอบ  5

5.    การเน้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้นโยบายที่เกิดขึ้นสนองตอบต่อ     สังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง เป็นแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องใด           (1)  มาตรฐาน

       (2)  เป้าหมายและคุณค่า                         (3)  การดำเนินนโยบาย                  (4)  วิธีการ      

       (5)  การสร้างตัวแบบหรือทฤษฎี

       ตอบ  2

6.    ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะพิเศษของการนำไปปฏิบัติ         (1)  มีผู้เกี่ยวข้องสำคัญมากมาย

       (2)  มีปัจจัยหลายประการที่ควบคุมได้                               (3)  ผู้เกี่ยวข้องล้วนมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย

       (4)  หน่วยงานหลายระดับร่วมกันดำเนินงาน                   (5)  ถูกทุกข้อ

       ตอบ  2


ตั้งแต่ข้อ  26.-30.   จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)  การก่อตัวของนโยบาย             (2)  การเตรียมและเสนอนโยบาย                 (3)  การอนุมัติและประกาศนโยบาย(4)  การนำนโยบายไปปฏิบัติ      (5)  การประเมินผลนโยบาย

26.  การจัดทำร่างนโยบาย อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย

       ตอบ  2

27.  การพพิจารณาร่างนโยบาย อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย

       ตอบ  3

28.  การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย

       ตอบ  1

29.  การตีความนโยบายหรือแปลงนโยบายออกเป็นผลงาน อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย

       ตอบ  4

30.  การกำหนดเกณฑ์วัดและวิธีในการตรวจสอบ อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย

       ตอบ  5

ตั้งแต่ข้อ 31.-33.  จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)  ปัญหาที่มีโครงสร้างแน่นอน                                              (2)  ปัญหาที่มีโครงสร้างปานกลาง

(3)  ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน                                           (4)  ปัญหาที่ไม่มีตัวตนท้จริง

(5)  ปัญหาที่เชื่อถือไม่ได้

31.  ปัญหาการจัดซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ เป็นปัญหาประเภทใด

       ตอบ  1

32.  ปัญหาในการพัฒนาชนบท เป็นปัญหาประเภทใด

       ตอบ  3

33.  เมื่อผู้กำหนดนโยบายเปลี่ยนทำให้การมองปัญหาเปลี่ยน เกี่ยวข้องกับเรื่องใด

       ตอบ  4

34.  ข้อใดไม่ถูกต้อง

       (1)  Harold Lasswell อยู่ในกลุ่มที่เน้นการสร้างภาพรวม

       (2)  Woodrow Wilson คิดว่าการเมืองกับการบริหารควรแยกออกจากกัน

       (3)  Emanuel Wald ศึกษาว่านโยบายศาสตร์เป็นแนวโน้มหนึ่งของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

       (4)  Yehezkel Dror เน้นเรื่องผลของนโยบายและการประเมินผลของนโยบาย

       (5)  David Easton กล่าวว่านโยบายสาธารณะ หมายถึงแผนหรือโครงการที่กำหนดขึ้น

       ตอบ  5

35.  ข้อใดคือองค์ประกอบของนโยบายตามแผนที่ อมร รักษาสัตย์ กล่าวไว้

       (1)  การกำหนดเป้าหมายของสิ่งที่ต้องทำ                         (2)  การกำหนดแนวทางใหม่

       (3)  หน้าที่ และความรับผิดชอบ                                        (4)  ถูกข้อ 1 และ 2

       (5)  ถูกข้อ 1 และ 3

       ตอบ  4

ตั้งแต่ข้อ 36.-40.  จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)  ประสิทธิผล                                                                         (2)  ประสิทธิภาพ              

(3)  ความเหมาะสม                                                                     (4)  ความพอเพียง

(5)  ความสามารถในการตอบสนอง

36.  การนำเกเกณฑ์อื่นๆ มาพิจารณาพร้อมๆ กัน เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ประเภทใด

       ตอบ  3

37.  ความสามารถในการบรรลุวัตถุปรสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายถือว่าเป็นเกณฑ์ประเภทใด

       ตอบ  1

38.  ความสามารถในการผลิตที่ให้ผลผลิตครบถ้วนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเกณฑ์ใด

       ตอบ  139.  ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย โดยใช้ต้นทุนต่ำสุด ถือว่าเป็นเณฑ์ประเภท         ใด

       ตอบ  2

40.  ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่ ถือว่าเป็น              เกณฑ์ประเภทใด

       ตอบ  4
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  www.sobtid.com
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกร  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 087-3740666
ติดต่อทางเมล์ที่ tan2551@hotmail.com  

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้