ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4186เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค  ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์


1.      นักประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ตามข้อใด

ก.  ประกาศโฆษณาสินค้า                                                           ข.  ตอบคำถามทั่วไป

ค.  ปรากฎตัวในงานกุศล                                                            ง.  สร้างความเข้าใจ

ตอบ        ง.  สร้างความเข้าใจ

                หน้าที่โดยตรงของนักประชาสัมพันธ์  คือเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ร่วมงานตลอดจนสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มี  8  ประการคือ

1.  การเขียน                                                                    2.  การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ

3.  การติดต่อสื่อสาร                                                        4.  การส่งเสริมเผยแพร่

5.  การปาฐกถา                                                                6.  การผลิตอุปกรณ์และเผยแพร่ผลงาน

7.  การจัดทำรายการ                                                        8.  การโฆษณาสถาบัน

2.      ถ้านักประชาสัมพันธ์คือผู้ส่งสาร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด

ก.  คณะรัฐบาล                                                                            ข.  สื่อมวลชน

ค.  พรรคการเมือง                                                                       ง.  ผิดทุกข้อ

ตอบ        ง.  ผิดทุกข้อ

                การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อการจูงใจ  เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในมนุษย์ (มวลชน)  และสังคม  ขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นอย่างดีไม่ว่าด้านการเขียน  พูด  อ่าน  ฟัง  เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นจากองค์การไปสู่เป้าหมายที่นักประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญมากที่สุด  คือประชาชนโดยอาศัยการติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบทั้งสื่อบุคคล  และใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร

3.      วิชาการประชาสัมพันธ์  มุ่งให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องใด

ก.  บุคลิกภาพ                                                                              ข.  การพูด

ค.  มวลชน                                                                  ง.  ความน่าเชื่อถือ

ตอบ        ค.  มวลชน

                คำอธิบายดังข้อข้างต้น

4.      การสื่อสารในข้อใดเปรียบเหมือนสะพานคอยเชื่อมโยงความสันพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับมวลชนที่เกี่ยวข้อง

ก.  การสารนิเทศ                                                                         ข.  การประชาสัมพันธ์

ค.  การส่งเสริมการจำหน่าย                                                       ง.  กิจการสาธารณะ

ตอบ        ข.  การประชาสัมพันธ์

5.      การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรกับสิ่งใด

ก.  การดำเนินงานทางธุรกิจกับสังคม                         ข.  สาธารณชนกับสังคม

ค.  สถานบันทางการสื่อสารมวลชน                                           ง.  งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์

ตอบ        ข.  สาธารณชนกับสังคม

6.      ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานประชาสันพันธ์

ก.  การดำเนินการเพื่อสถาบัน  และมวลชน

ข.  มีการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ลดละ

ค.  ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน

ง.  มีการวางแผนงาน

ตอบ        ค.  ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน

7.      ข้อใดหมายถึงการสารนิเทศ

ก.  การให้ข่าวสาร                                                                       ข.  การโฆษณา

ค.  การป่าวประกาศ                                                     ง.  การสร้างแรงจูงใจ

ตอบ        ก.  การให้ข่าวสาร

8.      ข้อใดคือหลักสำคัญข้อแรกขององค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสันพันธ์

ก.  กระบวนการสื่อสารศิลปนิเทศน์                                           ข.  ปรัชญาการบริหารสังคม

ค.  กำหนดแผนงานประชาสันพันธ์                                           ง.  หมายถึงการติดต่อสื่อสาร

ตอบ        ข.  ปรัชญาการบริหารสังคม

9.      องค์กรนักประชาสันพันธ์ของประเทศใดได้ก่อตั้งหลักจรรยาบรรณของนักประชาสันพันธ์จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป

ก.  อังกฤษ                                                                   ข.  สวิตเซอร์แลนด์

ค.  เยอรมนี                                                                 ง.  ผิดทุกข้อ

ตอบ        ง.  ผิดทุกข้อ

10.    นักประชาสัมพันธ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้กว้างขวางทางด้านใด

ก.  สุนทรียศาสตร์                                                                       ข.  สังคมศาสตร์

ค.  วิทยาศาสตร์                                                                           ง.  ประชากรศาสตร์

ตอบ        ข.  สังคมศาสตร์

11.    องค์กรประชาสัมพันธ์ในข้อใดเมื่อเริ่มดำเนินการได้จัดทำแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว

ก.  Publicity                                                                                ข.  Information  Service

ค.  Guest  Relations                                                    ง.  Press  Agent

ตอบ        ง.  Press  Agent

12.    จุดเด่นของนักประชาสัมพันธ์สตรีในการปฏิบัติงานได้ดีเท่าเทียมชายคืออะไร

ก.  ตรงไปตรงมา                                                                         ข.  เข้มแข็ง  หนักแน่น

ค.  มีความคล่องตัว                                                                      ง.  ไม่ก้าวก่ายงานบริหาร

ตอบ        ค.  มีความคล่องตัว

13.    ข้อใดไม่ใช่บริษัทรับจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงหนึ่งในสิบของโลก

ก.  Ruder & Finn                                                                        ข.  Hill & Dnowlton

ค.  PRSA                                                                                    ง.  Carl  Byoir & Assocs

ตอบ        ค.  PRSA

14.    สิ่งพิมพ์เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานของสหรัฐได้ดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ในมลรัฐใดเป็นครั้งแรก

ก.  นิวยอร์ก                                                                 ข.  ฟิลาเดลเฟีย

ค.  มิสซูรี่                                                                                     ง.  แมสสาจูเสท

ตอบ        ง.  แมสสาจูเสท

15.    มีผู้เป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแส “ศักราชของแจคสัน” ส่งผลให้วิวัฒนาการของสื่อใดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

ก.  แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์                                       ข.  จดหมายข่าว

ค.  วารสารประชาสัมพันธ์                                                          ง.  หนังสือพิมพ์

ตอบ        ง.  หนังสือพิมพ์

16.    ใครคือนักประชาสัมพันธ์ผู้แนะนำไม่ให้องค์กรหรือบุคคลกระทำตนสวนกระแสประชามติ

ก.  พอล  การ์เรท                                                                         ข.  ไอวี่  ลี

ค.  จอห์น  ฮิล                                                                             ง.  จอร์จ  ครีล

ตอบ        ข.  ไอวี่  ลี

17.    สื่อประชาสัมพันธ์ที่วิวัฒนาการต่อจากสัญญาณที่ทำด้วยวัสดุพื้นบ้านคืออะไร

ก.  ภาษาพูด                                                                 ข.  ภาษาเขียน

ค.  ก่อสร้างเทวสถาน                                                  ง.  ลัทธิบูชาวิญญาณ

ตอบ        ก.  ภาษาพูด

18.   เพราะเหตุใด “Amos  Kendall” จึงมีความชำนาญสูงในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์สมัยประธานาธิบดีแจคสัน

ก.  นักโฆษณา                                                                             ข.  นักหนังสือพิมพ์

ค.  นักการเมือง                                                                           ง.  อาจารย์มหาวิทยาลัย

ตอบ        ข.  นักหนังสือพิมพ์

19.    หน้าที่ของบุคคลผู้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อสื่อสารคือการต้อนรับแขกนั่นเองคือความหมายข้อใด

ก.  Group  Interview                                                   ข.  Interpersonal  Communication

ค.  Information                                                                            ง.  Information  Service

ตอบ        ค.  Information

20.    ภาระหน้าที่หลักอันเป็นหัวใจสำคัญของนักประชาสัมพันธ์มีกี่ประการ

ก.  สาม                                                                                        ข.  ห้า

ค.  แปด                                                                                       ง.  สิบ

ตอบ        ค.  แปด

21.    การจัดทำวารสารปริทรรศน์  เป็นงานที่ต้องการบรรลุเป้าหมายงานประชาสัมพันธ์  จึงเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยจากภายนอก  หมายถึงใคร

ก.  นักประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

ข.  นักโฆษณาเชิงกลยุทธ์

ค.  นักประชาสัมพันธ์อิสระ

ง.  ผู้สนับสนุนกิจกรรมพิเศษอย่างประหยัด

ตอบ        ค.  นักประชาสัมพันธ์อิสระ

22.    หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยต้องจัดทำป้ายนิเทศ  เผยแพร่สิ่งพิมพ์ของสถาบัน  นับว่าเป็นหน้าที่ในข้อใด

ก.  การพูด                                                                                   ข.  การเขียน

ค.  การจัดจำหน่าย                                                                      ง.  การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ

ตอบ        ง.  การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ

23.    ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านแรกขององค์กร

ก.  ต้อนรับขับสู่อย่างเต็มใจ                                                       ข.  คอยชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ

ค.  มีความรู้ในสถาบันเป็นอย่างดียิ่ง                                          ง.  สำรวจทัศนคติของประชาชน

ตอบ        ง.  สำรวจทัศนคติของประชาชน

24.    การรับฟังข้อมูลย้อนกลับตามแนวทางการสื่อสารแบบแฟรงกินส์  รูสเวลส์

ก.  ยุคลวิถี                                                                                   ข.  จดหมายข่าว

ค.  ซื้อพื้นที่ข่าวแฝงโฆษณา                                                       ง.  พูดจาจูงใจล่วงหน้า

ตอบ        ก.  ยุคลวิถี

25.    กรรมวิธีการวางแผนประชาสัมพันธ์ในงานค้นคว้าวิจัยหมายถึงขั้นใด

ก.  การพูด                                                                                   ข.  การเขียน

ค.  การฟัง                                                                                    ง.  การคิด

ตอบ        ค.  การฟัง

26.    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  รายงานประจำปี  ประกาศ  คำสั่ง  และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ของบริษัท

ฟิล์มคุนิวะ  คืออะไร

ก.  ห้องสมุดเฉพาะ                                                                     ข.  ศูนย์ข่าวเชิงยุทธ์

ค.  สื่อพีอาร์เคลื่อนที่                                                   ง.  ศูนย์ฝึกอบรม

ตอบ        ก.  ห้องสมุดเฉพาะ

27.    วิธีวิจัยงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพสมัยอดีตประธานาธิบดีรูลเวลส์  และยังนำมาใช้ได้ดีในปัจจุบันคืออะไร

ก.  Public  Relations  Advertising                                              ข.  Information  Analysis

ค.  Urban  Task  Force                                                              ง.  The  Two - way  Street  Concept

ตอบ        ง.  The  Two - way  Street  Concept

28.    จินตราไปสมัครงานที่สถานฑูตเดนมาร์ก  เธอต้องการเจาะลึกเรื่องงานสารนิเทศระหว่างประเทศเดนมาร์กกับประเทศอาเซียน  จะค้นหาข่าวสารได้จากที่ใด

ก.  Information                                                                            ข.  Reception

ค.  Public  Viewpoint                                                 ง.  Fact  File

ตอบ        ง.  Fact  File

29.    ข้อใดไม่ใช่คำขวัญประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม

ก.  ช่วยกันรักษากรุงเทพฯ ให้มีสีเขียว ออโตโมบิลส์ เปอโย

ข.  ประหยัดน้ำมันวันละนิดข่วยเศรษฐกิจของชาติ

ค.  คลอสเตอร์เบียร์ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเล...จากเบียร์รสชาติแบบไทย ๆ

ง.  ไม่มีป่า  ไม่มีเราจากสมาคมนักการตลาดแห่งประเทศไทย

ตอบ        ค.  คลอสเตอร์เบียร์ส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเล...จากเบียร์รสชาติแบบไทย ๆ

30.    การวางแผนประชาสัมพันธ์ในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  กรณีพายุเฮอร์ริเคนมิตซ์  พัดถล่มประเทศในอเมริกากลาง  เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก.  ต้องการคำตอบโดยทันที

ข.  โครงการที่ต้องวางกลยุทธ์ซับซ้อน

ค.  ดำเนินการในระยะสั้น

ง.  ใช้ระยะเวลากลางในการทำงาน พี. อาร์. ต่อเนื่องกันไป

ตอบ        ค.  ดำเนินการในระยะสั้นจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง

ใหม่ล่าสุด ใช้สอบทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ข้อสอบหลายตำแหน่ง เช่น บัญชี คอมพิวเตอร์ วิศวกรต่างๆ

ช่างเครื่องกล3 ช่างไฟ้ 3 นักบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงาน นิติกร บุคคลกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

และตำแหน่งอื่นๆ
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า

สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

วิชาที่ใช้สอบ

- ความรู้เฉพาะตำแหน่งที่ใช้สอบ
- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- วิชาภาษาไทย

- ความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

- ความรู้เกียวกับการประปาส่วนภูมิภาค

- ความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สนใจสั่งซื้อมาที่  tan2551@hotmail.com
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท  

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย ขอนแก่น chatchai ออมทรัพย์

โอนแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้