ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3690เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ

 
ข้อสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ


แนวข้อสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน ชุมชมการเคหะแห่งชาติ


1.      การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการสามารถทำได้โยวิธีใด


         ก.    จัดให้มีระบบควบคุมภายใน


         ข.    จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


         ค.    การจัดทำประชาพิจารณ์


         ง.    ถูกทุกข้อ


2.      การสร้างค่านิยมจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการมืออาชีพ สามารถทำได้โยวิธีใด


         ก.    ส่งเสริมบุคคลที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์สุจริต


         ข.    ลงโทษแก่ผู้ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเฉียบขาด


         ค.    ต้องปฏิบัติงานอย่างสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม


         ง.    ถูกทุกข้อ


3.      การส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตเป็นการส่งเสริมนโยบายด้านใด


         ก.    นโยบายการเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข


         ข.    นโยบายเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน


         ค.    นโยบายความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม


         ง.    ไม่มีข้อถูก


4.      การพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างงานและการมีความเท่าเทียมทางรายได้ของประชาชนดำเนินการวิธีใด


         ก.    การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนยากจน


         ข.    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ


         ค.    จัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม


         ง.    ถูกทุกข้อ


5.      เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและสังคมสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องนำ


         ยุทธศาสตร์พระราชทานมาเป็นบรรทัดฐานในการจัดการตามข้อใด


         ก.    สร้างความสมานฉันท์                                                             ข.   สร้างความสงบสุขของประชาชน


         ค.    สร้างความรักความสามัคคี                                      ง.   ถูกทุกข้อ


6.      บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับนโยบายเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน


         สังคมคือข้อใด


         ก.    ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่         ข.  ระงับข้อพิพาทเบื้องต้น


         ค.    ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนายอำเภอ                 ง.   ถูกทุกข้อ
7.      ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนเรียกโดยย่อว่าอะไร


         ก.    ศอช.                                                                                        ข.   ปช.


         ค.    ปอช.                                                                                        ง.   ศปช.


8.      กรณีตำแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญว่างลง จะต้องแต่งตั้งสมาชิกแทนตำแหน่งว่างภายในกี่วัน


         ก.    90 วัน                                                                                      ข.   60 วัน              


         ค.    30 วัน                                                                                      ง.   7 วัน  


9.      กรณีที่ประสงค์จะแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม จะกระทำได้ต่อเมื่อสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญลงชื่อรับรอง


         ไม่น้อยกว่าเท่าใด


         ก.    1 ใน 10                                                                                   ข.   2 ใน 5


         ค.    3 ใน 5                                                                                     ง.   2 ใน 3


10.    การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องมีคะแนนเสียงจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ


         ไม่น้อยกว่าเท่าใด


         ก.    1 ใน 10                                                                                   ข.   2 ใน 5


         ค.    3 ใน 5                                                                                     ง.   2 ใน 3


11.    นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีองค์กรใดเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหา


         ก.    ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน                                              ข.   ศอช.


         ค.    เครือข่ายภาคเอกชน                                                               ง.   ถูกทุกข้อ


12.    การสร้างเครือข่ายชุมชนในลักษณะของประชาคม หรือเป็นองค์กรตรวจสอบภาคประชาชนเป็น


         การส่งเสริมนโยบายด้านใด


         ก.    การแก้ไขปัญหายาเสพติด


         ข.    การแก้ไขปัญหาความยากจน


         ค.    การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


         ง.    ไม่มีข้อถูก


13.    การจัดฝึกอบรมสัมมนาผู้นำองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในทุกระดับ


         ก.    ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน


         ข.    ส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชน


         ค.    การบริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจ


         ง.    ถูกทุกข้อ


14.    สภาร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันเปิดประชุมสภาร่าง


         รัฐธรรมนูญครั้งแรก


         ก.    60 วัน                                                                                      ข.   90 วัน


         ค.    120 วัน                                                                                    ง.   180 วัน


15.    ห้ามกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในกี่ปี นับแต่


         วันที่พ้นตำแหน่ง


         ก.    2 ปี                                                                                          ข.   4 ปี


         ค.    2 ปี                                                                                          ง.   7 ปี


16.    เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นไปตาม


         กฎหมายใด


         ก.    รัฐธรรมนูญ                                                                            ข.   พระราชบัญญัติ


         ค.    พระราชกำหนด                                                                      ง.   พระราชกฤษฎีกา


17.    การส่งเสริมและพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนมีวิธีการดำเนินการตามข้อใด


         ก.    จัดให้มีการฝึกอบรมสร้างวิทยากร


         ข.    ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจชมชน


         ค.    การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการพัฒนาการ


         ง.    ถูกทุกข้อ


18.    หลักการบริการประชาชนได้รับความพึงพอใจคือหลักการข้อใด


         ก.    เน้นให้บุคลากรอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง


         ข.    ใกล้ชิดกับประชาชน


         ค.    เข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน


         ง.    ถูกทุกข้อ


19.    ข้อใดเป็นคุณสมบัติของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง


         ก.    มีชื่อในทะเบียนบ้านของเขตเลือกตั้งนั้นเกิน 90 วัน


         ข.    ได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี


         ค.    เป็นภิกษุ สามเณรหรือนักบวชในศาสนาอื่นๆ


         ง.    ต้องโทษคุมขังโดยหมายของศาล


20.    ข้อใดเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง เกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัคร


         ก.    เดินหาเสียงตามหมู่บ้านในยามวิกาล


         ข.    พูดปราศรัยกับประชาชนในสถานที่ราชการ


         ค.    บอกเล่าประวัติและผลงานของตนเกินความจริง


         ง.    โฆษณาหาเสียงโดยจัดให้มีมหรสพร่วมด้วย


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ  ทุกตำแหน่ง

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  decho.by@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
บิ๊กซีขอนแก่decho pragay ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร085-0127724  
สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้