ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 9430เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบวิชาการจัดการเรียนรู้

 

1.       การจัดการเรียนรู้  คือ  ข้อใด
ก.  การเรียนรู้ต้องยืดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข.  การเรียนรู้ตามสภาพจริง
ค.  เน้นการปฏิบัติ  และผลผลิต
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ  ง.  ถูกทุกข้อ


2.       ข้อใดไม่ใช่  องค์ประกอบการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ควรได้รับการประเมินผล
ก.  กระบวนการ                                                                   ข.  เจตคติและค่านิยม
ค.  การปฏิบัติกิจกรรม                                                         ง.  เกิดความรู้และชิ้นงาน
ตอบข้อ  ข.  เจตคติและค่านิยม


3.       ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของการเรียนรู้
ก.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต
ข.  การเรียนรู้ตามปกติวิสัย
ค.  การเรียนรู้ในระดับโรงเรียน
ง.  การเรียนรู้นอกระบบ
ตอบข้อ  ก.  การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต


4.       การเรียนรู้เกิดจาก  อาการความหิวกระหาย  จัดอยู่ในข้อใด
ก.  การเรียนรู้จากแรงขับ
ข.  การเรียนรู้จากสิ่งเร้า
ค.  การเรียนรู้จากอาการตอบสนอง
ง.  การเรียนรู้จากสิ่งเสริมแรง
ตอบข้อ  ก.  การเรียนรู้จากแรงขับ


5.       พฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อได้รับการกระตุ้นเป็นผลให้เกิดการแสดงออกทางกาย เกิดจากข้อใด
ก.  แรงขับ                                                                             ข.  อาการตอบสนอง
ค.  ส่งเสริมแรง                                                                    ง.  สิ่งเร้า
ตอบข้อ  ข.  อาการตอบสนอง


6.       นักเรียนที่มีความอยากรู้อยากเห็นน้อย  จะปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อมีผู้แทนแนะนำ  และออกคำสั่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใด
ก.  แบบการแข่งขัน                                                             ข.  แบบร่วมมือ
ค.  แบบมีส่วนร่วม                                                               ง.  แบบพึ่งพา
ตอบข้อ 
ง.  แบบพึ่งพา

7.       ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  ตามแนวคิดของ  แคทเทอร์รีน  เจสเตอร์
ก.  แบบการเรียนรู้จากการมองเห็น
ข.  แบบการเรียนรู้จากการฟังและการใช้คำพูด
ค.  แบบการเรียนรู้จากการจดบันทึก
ง.  แบบการเรียนรู้จากการสนทนาโต้ตอบ
ตอบข้อ 
ค.  แบบการเรียนรู้จากการจดบันทึก

8.       การเรียนขับรถยนต์ ควรได้รับการจัดแบบการเรียนรู้  ในข้อใด
ก.  แบบการเรียนรู้จากการมองเห็น
ข.  แบบการเรียนรู้จากการลงมือทำ
ค.  แบบการเรียนรู้จากการสนทนาโต้ตอบ
ง.  แบบการเรียนรู้จากการลงมือทำ
ตอบข้อ
  ข.  แบบการเรียนรู้จากการลงมือทำ

9.       เมื่อได้ยินเสียงพูด  ได้เห็นภาพปรากฏเป็นการเรียนรู้ในขั้นใด
ก.  ขั้นที่ 
1 การนำเสนอสิ่งเร้า
ข.  ขั้นที่  
2
การรับรู้สิ่งเร้า
ค.  การแปลความหมาย
ง.  การตอบสนองสิ่งเร้า
ตอบข้อ  ข.  ขั้นที่  2 การรับรู้สิ่งเร้า

10.    การเรียนรู้ทางตาหรือการเห็น  สามารถเรียนรู้ได้ประมาณเท่าใด
ก.  ประมาณร้อยละ 
75
ข.  ประมาณร้อยละ  60

ค.  ประมาณร้อยละ 
85
ง.  ประมาณร้อยละ 
90
ตอบข้อ  ก.  ประมาณร้อยละ  75

11.    ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545  หมวด 4 มาตราใด
ก.  มาตรา
19                                                                         ข.  มาตรา 20
ค.  มาตรา 21                                                                         ง.  มาตรา 22
ตอบข้อ  ง.  มาตรา 22

12.    การจัดการเรียนการสอนที่ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นแนวคิดของปรัชญาการศึกษาข้อใด
ก.  เจอร์โรลด์  อี  ดคมพ์                                                      ข.  เยอร์ลาซและอีลี
ค.  จอห์น  ดิวอี้                                                                     ง.  จอห์น  คาร์โรล
ตอบข้อ  ค.  จอห์น  ดิวอี้


13.    ผู้เรียนเห็นคุณค่าที่ตนจะได้รับจากการเรียนรู้  พร้อมรับผิดชอบต่อการเรียนเกิดจากหลักการใด
ก.  การเร้าความสนใจ                                                         ข.  เงื่อนไขการจัดการเรียนรู้
ค.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล                                        ง.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตอบข้อ  ก.  การเร้าความสนใจ


14.    ในการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว สามารถวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ คือข้อใด
ก.  ด้านหลักสูตร                                                                  ข.  ด้านจัดการเรียนรู้
ค.  ด้านการวัดผล                                                                 ง.  ด้านการประเมิน
ตอบข้อ  ค.  ด้านการวัดผล


15.    การทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกซาบซึ้งคุณค่าภาษาไทย  จากการได้ฟังบทกลอนที่ไพเราะเป็นความเปลี่ยนแปลงในข้อใด
ก.  ด้านพุทธิพิสัย                                                                 ข.  ด้านจิตพิสัย
ค.  ด้านทักษะพิสัย                                                              ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ   ข.  ด้านจิตพิสัย


16.    ครูผู้สอนที่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ดี ควรมีความรู้ทั่วไปในข้อใด
ก.  มีความเป็นผู้นำ                                                              ข.  มีเทคนิคการนำเสนอ
ค.  สาระสำคัญของหลักสูตร                                             ง.  สังคมวิทยา
ตอบข้อ  ง.  สังคมวิทยา


17.    ไตรยางค์การจัดการเรียนรู้ (OLE)  อักษรว่า “O”  คือข้อใด
ก.  การจัดประสบการณ์                                                      ข.  จุดมุ่งหมาย
ค.  การประเมินผล                                                               ง.  ผลผลิต
ตอบข้อ  ข.  จุดมุ่งหมาย

18.    ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง
ก.  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข.  ลดการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาลง
ค.  กระตุ้นให้เกิดการทกลองปฏิบัติด้วยตนเอง
ง.  ความหลากหลายของสติปัญญา
ตอบข้อ 
ง.  ความหลากหลายของสติปัญญา

19.    มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ทำให้เกิดข้อใด
ก.  เป็นคนดี                                                                          ข.  มีปัญหา
ค.  มีความสุข                                                                        ง.  มีความเป็นไทย
ตอบข้อ 
ข.  มีปัญหา

20.    ข้อใดไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก.  การเรียนรู้แบบองค์รวม
ข.  การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ค.  การเรียนรู้ได้จากคนอื่น
ง.  การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง
ตอบข้อ  ค.  การเรียนรู้ได้จากคนอื่น

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ขอบคุณข้อมูลจาก   http://www.testthai1.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้