ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 5761เข้าชม
 • 1ตอบกลับ

คู่มือเตรียมสอบ บรรจุครูกรมอาชีวศึกษา ภาค ข. 2555

 
. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?

            ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง                          ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ

            ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง                                              ง.มีจริยธรรมต่ำ

            ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ

2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?

            ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู                           ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

            ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม                          ง. ถูกทุกข้อ

            ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?

            ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ                             ข. คำสั่งสอน

            ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา                                  ง. ไม่มีข้อถูก

            ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?

            ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ

            ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม

            ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด [url]WWW.actcorner.com[/url]

            ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ

            ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม

                     มากน้อย   เพียงใด

5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

            ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม

            ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ

            ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ

            ง. ไม่มีข้อถูก

            ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

                     ของสังคม

6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?

            ก. เป็นเรื่องเดียวกัน                                              ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

            ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล                            ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล

            ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

            ก. 2 ขั้น                                     ข. 3 ขั้น                         ค. 4 ขั้น                                     ง. 5 ขั้น

            ตอบ ข. 3 ขั้น

8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป

            ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี

            ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6  ปี

            ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี

            ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี

            ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี

9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?

            ก. การหลบหลีกการลงโทษ                                   ข. การแสวงหารางวัล

            ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ                             ง. การทำตามคำมั่นสัญญา

            ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ

10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?

            ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)

            ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม

            ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ

            ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ

            ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)

11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?

            ก. ความรอบคอบ                                                ข. การรู้จักประมาณ

            ค. การอดทน                                                      ง. ความยุติธรรม

            ตอบ ค. การอดทน

12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสการรู้จักข่มใจหมายถึงข้อใด?

            ก. ความจริงใจต่อตนเอง                                       ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง

            ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์              ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม

            ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง

13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?

            ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                                  ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ

            ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน                             ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่

            ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?

            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. สังคหวัตถุ 4

            ค. ธรรมของฆราวาส 4                                          ง. อิทธิบาท 4

            ตอบ ง. อิทธิบาท 4

15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?

            ก. อัตตญญุตา                                                    ข. ธัมมัญญุตา

            ค. อัตถัญญตา                                                    ง. มัตตัญญุตา

            ตอบ ข. ธัมมัญญุตา

16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?

            ก. ขันติ                                                              ข. โสรัจจะ

            ค. หิริโอตัปปะ                                                     ง. สัจจะ

            ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ

17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?

            ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ                                 ข. ธรรมของผู้ครองเรือน

            ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                        ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

            ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?

            ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่                                         ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน

            ค. ลำเอียงเพราะเขลา                                           ง. ลำเอียงเพราะกลัว

            ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน

19. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?

            ก. เมตตา กรุณา                                                  ข. มุทิตา อุเบกขา

            ค. สติ สัมปัญชัญญะ                                            ง. ฉันทะ วิริยะ

            ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ

20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?

            ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร                                            ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

            ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร                                     ง. รู้อดีตชาติของตนเอง

            ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร

21. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?

            ก. มีศีล                          ข. มีสมาธิ                      ค. มีปัญญา                    ง. มีสติ

            ตอบ ข. มีสมาธิ

22. ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?

            ก. ศีลข้อ 1                     ข. ศีล 3 ข้อ                    ค. ศีล 4 ข้อ                    ง. ศีล 5 ข้อ

            ตอบ ง. ศีล 5 ข้อ

23. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอไร?

            ก. ค่านิยม                                                          ข. วัฒนธรรม                

            ค. ความสามัคคี                                                  ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

            ตอบ ข. วัฒนธรรม

24. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด? อ.สุวรรณกร เเอ๊คกรุ๊ป

            ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร                                      ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน

            ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง                                  ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ

            ตอบ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง

25. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด?

            ก. เชื่อถือโชคลาง                                                 ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร

            ค. พึ่งพาอาศัยกัน                                                ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป

            ตอบ ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร

26. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?

            ก. วัฒนธรรม                                                      ข. ประเพณี

            ค. ความคิด                                                        ง. การยอมรับ

            ตอบ ง. การยอมรับ

27. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

            ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี                            ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง

            ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ                            ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด

            ตอบ ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี

28. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?

            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. ปัจจัย 4

            ค. อิทธิบาท 4                                                     ง. อริยสัจ 4

            ตอบ ข. ปัจจัย 4

29. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา?

            ก. ค่านิยมทางจริยธรรม                                        ข. ค่านิยมทางสังคม

            ค. ค่านิยมทางศาสนา                                           ง. ค่านิยมทางวัตถุ

            ตอบ ค. ค่านิยมทางศาสนา

30. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?

            ก. ค่านิยมทางสังคม                                             ข. ค่านิยมทางศาสนา

            ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ                                    ง. ค่านิยมทางความจริง

            ตอบ ง. ค่านิยมทางความจริง

31. Moral values หมายถึงข้อใด?

            ก. ค่านิยมทางศาสนา                                           ข. ค่านิยมทางวัตถุ

            ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ                                    ง. ค่านิยมทางความจริง

            ตอบ ค. ค่านิยมทางจริยธรรม

32. สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด?

            ก. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา                     ข. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง

            ค. ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม                ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ

            ตอบ ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ

33. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด?

            ก. ค่านิยมทางวัตถุ                                               ข. ค่านิยมทางความจริง

            ค. ค่านิยมทางสังคม                                             ง. ค่านิยมทางจริยธรรม

            ตอบ ก. ค่านิยมทางวัตถุ

34. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?

            ก. การตอบสนอง                                                             ข. พฤติกรรม

            ค. การยอมรับ                                                     ง. ถูกทุกข้อ

            ตอบ ง. การตอบสนอง พฤติกรรม การยอมรับ

35. “สังคมใดที่มีค่านิยมถกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้าคำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด?

            ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ

            ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

            ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ

            ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย

            ตอบ ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ

36. “ค่านิยมวิชาชีพหมายถึงข้อใด?

            ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน

            ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน

            ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน

            ง. ไม่มีข้อถูก

            ตอบ ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน

37. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด?

            ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ                              ข. ค่านิยมแบบศักดินา

            ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม                                      ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม

            ตอบ ข. ค่านิยมแบบศักดินา

38. ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด?

            ก. สังคมชั้นกลาง                                                             ข.สังคมชั้นสูง

            ค. สังคมชนบท                                                    ง. สังคมเมือง

            ตอบ ค. สังคมชนบท

39. พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด?

            ก. ศาสนาพราหมณ์                                             ข. ศาสนาพุทธ

            ค. ศาสนาฮินดู                                                    ง. ศาสนาอิสลาม

            ตอบ ก. ศาสนาพราหมณ์

43. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด?

            ก. เอเชียตะวันออก                                              ข. เอเชียกลาง

            ค. ยุโรปตะวันตก                                                             ง. ไม่มีข้อถูก

            ตอบ ค. ยุโรปตะวันตก

44.การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด?

            ก. ความนิยมทางความจริง                                    ข. ค่านิยมทางวัตถุ

            ค. ค่านิยมทางสังคม                                             ง. ค่านิยมทางพื้นฐาน

            ตอบ ข. ค่านิยมทางวัตถุ

45. ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย?

            ก. การเคารพผู้อาวุโส                                            ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป

            ค. การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน                                 ง. การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ

            ตอบ ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป

46.ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด?

            ก. ความซื่อสัตย์สุจริต                                           ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

            ค. ความสามัคคี                                                  ง. ความกตัญญูกตเวที

            ตอบ ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

47. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร?

            ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม                                  ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

            ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย                                        ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

            ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม

 

48. ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด

            ก. เศรษฐกิจ                                                       ข. วัฒนธรรม

            ค. ความก้าวหน้า                                                 ง. การศึกษา

            ตอบ ข.วัฒนธรรม

49. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด?

            ก. คุณธรรม                                                        ข. จริยธรรม

            ค. วัฒนธรรม                                                      ง. ศีลธรรม

            ตอบ ข. จริยธรรม

50. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด?

            ก. คุณธรรม                                                        ข. จริยธรรม

            ค. วัฒนธรรม                                                      ง. ศีลธรรม

            ตอบ ก. คุณธรรม

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ ครผู้ช่วย กรมอาชีวศึกษา ปี 55 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ ครผู้ช่วย กรมอาชีวศึกษา
1.  ข้อสอบความรอบรู้ 
         1.1  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
         1.2  กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
                1.2.1  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติ
                1.2.2  กฎหมายว่าดัวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
                1.2.3  กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหมายว่าดัวยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                1.2.4  กฎหทายการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู
         2.1  วินัยและการรักษาวินัย
         2.2  คุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยม
         2.3  มาตรฐานวิชาชีพ
         2.4  จรรยาบรรณวิชาชีพ
         2.5  สมรรถนะวิชาชีพ
  -
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมอาชีวศึกษา 
 -  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ
         

ส่งเป็นไฟล์อัพโหลดทางอีเมล์ รวดเร็วสะดวกสามารถนำไปเปิดอ่านในคอมพิวเตอร์ได้เลยรวมรวมจากหนังสือหลายเล่ม
ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อหนังสือ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com 

并未提出异议
 肇事司机一直声称受害者是被自己撞死的

 法医鉴定结果显示死者是机械窒息死亡

 由于只有法医鉴定,该案一度无法定案

 警方组成专案组,找到了目击证人等证据

 在证据面前,摩托男终于承认掐死受害人的犯罪事实

 盐亭男子吴思强骑摩托车,撞昏一行人后,因害怕承担高额的医疗费,将被撞行人拖入路边草丛,将其掐死。随后,吴思强报警称自己撞死了人。盐亭县交警大队事故中队民警赶到现场,法医出身的中队长范文洋看出破绽。最后,面对尸检结果和目击者的说法等证据,吴思强交代了作案过程,Football Jersey

 成都商报记者昨日从绵阳市检察院获悉,该检察院就吴思强案向绵阳市中级人民法院提起了公诉。13日,绵阳市中级人民法院开庭审理了此案,法院将择日宣判。

 据了解,庭审中,nike ctr360,辩护律师认为,因事故发生后,吴思强主动打电话报警,法院应认定吴思强有自首情节。公诉机关指出,吴思强法律意识淡薄,严重漠视生命,以极其残忍的手段杀害受害人,性质恶劣,构成故意杀人罪。请求法院依法严惩,mercurial vapor 3

 疑点

 死者损伤不符合车祸特征

 盐亭县交警大队事故中队中队长范文洋介绍,2010年10月6日7时16分,他们接到一男子报警,称其骑摩托车路过八角镇曙光村11组时,将一位行人撞死。接到报警后,范文洋带领民警任洪涛、唐兵,迅速赶到案发现场。

 “经过我们询问,报案人叫吴思强,当天早上7点左右,吴思强驾驶一辆车牌号为川BU81××的两轮摩托车,从八角镇建设村8组出发,向八角镇场镇方向行驶,mercurial superfly ii,行驶至八角镇曙光村11组任家湾路段时,将同方向行走的一名行人撞倒,造成该行人当场死亡,Chaussure Foot Pas Cher。”范文洋说,询问情况后,他和任洪涛、唐兵,迅速对现场进行仔细勘查。

 “我是法医出身,通过对现场和死者的勘查,我发现肇事摩托车只有轻微损坏,而且摩托车撞人后的滑行距离较短。死者头部损伤并不严重,但颈部上有一块软组织损伤,不符合车祸损伤的特征。”范文洋说,“通过这几个疑点,我感觉事情有些蹊跷,chaussure foot salle,但当时并未露声色,只通知死者家属前来处理这起交通事故。”

 鉴定

 法医认为是机械窒息死亡

 死者杨某的家属赶到后,也以为是一起正常的交通事故,并未提出异议。“由于事有蹊跷,我就劝说家属,希望进行尸检,进一步了解死因,家属同意了我的观点。”范文洋说,Mercurial Vapor

 随后,盐亭警方立即组织法医,对死者进行尸检。检查结果显示,mercurial vapor superfly,死者面部血管扩张,颈部舌骨骨折,头顶有3厘米搓裂伤,颅内无出血、水肿,肺部有窒息迹象。法医认定,mercurial superfly ii,这是一起机械窒息死亡。

 “有了法医的鉴定,我们立即以处理交通肇事为由,传讯肇事司机吴思强到交警大队接受处理。吴思强到交警大队后,我们马上将其控制,并展开审讯。”范文洋说,面对警方的审讯,吴思强态度非常强硬,只承认杨某是自己撞死了的。由于吴思强不承认,仅凭法医的鉴定,无法定案。

 2010年10月9日,交警大队向盐亭县公安局进行了汇报,mercurial superfly。盐亭县公安局立即成立了专案组,由刑警大队牵头,开始对此案展开调查。范文洋介绍,专案组民警在现场附近走访时,一位目击者告诉民警,当时他刚好经过事故现场,本来打算去帮忙,但肇事司机拒绝帮助。

 根据目击者的说法,专案组民警再次突审吴思强。在大量的证据面前,吴某交代,他将受害者撞昏后,因害怕巨额的赔偿,便将其拖近路边草丛,用手将受害者掐死,nike ctr360

 成都商报记者 汤小均

欢迎发表评论我要评论

 > 相关报道:
 男青年没钱付费将黑车女司机割喉
 男子驾驶农用车撞人后抛尸灭迹
 江苏宝马车多次碾压儿童案司机以过失致死判4年
微博推荐 | 今日微博热点(编辑:SN023)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้