ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 6131เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สอบความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาคความเป็นครู

 

ที่ประชุม อ.ก.พ. สอศ. ไฟเขียวเพิ่มอัตรา ขรก.-พนง.อาชีวศึกษา 15,973 อัตรา ชี้ปัจจุบันมีคนเรียนอาชีวะกว่า 6 แสน แต่ครูมีน้อยมาก อัตรานักเรียน-ครู 40 ต่อ 1 ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนครู 

อ่านต่อ: http://www.kruwandee.com/news-id6657.html#ixzz2VUpEorvc


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

-  แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

-  แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547

 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546

 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 

 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

 แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com

1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?

 ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ

  ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง ง.มีจริยธรรมต่ำ

 ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ

2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?

 ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

  ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?

 ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำสั่งสอน

 ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา ง. ไม่มีข้อถูก

 ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?

 ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ

 ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม

 ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด [url]WWW.actcorner.com[/url]

 ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ

 ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม

 มากน้อย เพียงใด

5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

 ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม

 ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ

 ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ

 ง. ไม่มีข้อถูก

 ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 ของสังคม

6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?

 ก. เป็นเรื่องเดียวกัน ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

 ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล

  ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

 ก. 2 ขั้น ข. 3 ขั้น ค. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น

 ตอบ ข. 3 ขั้น

8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใดอ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป

 ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี

 ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี

 ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี

 ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี

  ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี

9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?

 ก. การหลบหลีกการลงโทษ ข. การแสวงหารางวัล

 ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ ง. การทำตามคำมั่นสัญญา

 ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ

10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?

 ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)

 ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม

 ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ

 ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ

 ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)

11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?

  ก. ความรอบคอบ ข. การรู้จักประมาณ

 ค. การอดทน ง. ความยุติธรรม

 ตอบ ค. การอดทน

12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสการรู้จักข่มใจหมายถึงข้อใด?

 ก. ความจริงใจต่อตนเอง ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง

 ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม

  ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง

13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?

 ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ

 ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่

 ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?

 ก. พรหมวิหาร 4 ข. สังคหวัตถุ 4

 ค. ธรรมของฆราวาส 4  ง. อิทธิบาท 4

 ตอบ ง. อิทธิบาท 4

15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?

 ก. อัตตญญุตา ข. ธัมมัญญุตา

 ค. อัตถัญญตา ง. มัตตัญญุตา

 ตอบ ข. ธัมมัญญุตา

16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?

 ก. ขันติ ข. โสรัจจะ

  ค. หิริโอตัปปะ ง. สัจจะ

 ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ

17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?

 ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ ข. ธรรมของผู้ครองเรือน

 ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

 ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?

 ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน

  ค. ลำเอียงเพราะเขลา ง. ลำเอียงเพราะกลัว

 ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน

19. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?

 ก. เมตตา กรุณา ข. มุทิตา อุเบกขา

 ค. สติ สัมปัญชัญญะ ง. ฉันทะ วิริยะ

 ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ

20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?

 ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

 ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร ง. รู้อดีตชาติของตนเอง

 ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร

21. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?

 ก. มีศีล ข. มีสมาธิ ค. มีปัญญา ง. มีสติ

 ตอบ ข. มีสมาธิ

22. ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?

 ก. ศีลข้อ 1 ข. ศีล 3 ข้อ ค. ศีล 4 ข้อ ง. ศีล 5 ข้อ

 ตอบ ง. ศีล 5 ข้อ

23. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอไร?

 ก. ค่านิยม ข. วัฒนธรรม 

 ค. ความสามัคคี ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

 ตอบ ข. วัฒนธรรม

24. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใดอ.สุวรรณกร เเอ๊คกรุ๊ป

 ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน

 ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง  ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ

 ตอบ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง

25. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด?

 ก. เชื่อถือโชคลาง ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร

 ค. พึ่งพาอาศัยกัน ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป

 ตอบ ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร

26. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?

 ก. วัฒนธรรม ข. ประเพณี

 ค. ความคิด ง. การยอมรับ

 ตอบ ง. การยอมรับ

27. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

 ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง

 ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด

 ตอบ ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี

28. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?

 ก. พรหมวิหาร 4 ข. ปัจจัย 4

  ค. อิทธิบาท 4 ง. อริยสัจ 4

 ตอบ ข. ปัจจัย 4

29. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา?

 ก. ค่านิยมทางจริยธรรม ข. ค่านิยมทางสังคม

 ค. ค่านิยมทางศาสนา ง. ค่านิยมทางวัตถุ

 ตอบ ค. ค่านิยมทางศาสนา

30. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?

 ก. ค่านิยมทางสังคม  ข. ค่านิยมทางศาสนา

 ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ ง. ค่านิยมทางความจริง

 ตอบ ง. ค่านิยมทางความจริง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ดีมาก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ใหม่ล่าสุด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้