ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5947เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รวมแนวข้อสอบนิติกร ทุกสังกัดกรม ทบวง กระทรวง อบต เทศบาล

 

แนวข้อสอบนิติกร กรมบัญชีกลาง

นวข้อสอบนิติกร กรมประมง

แนวข้อสอบ นิติกรกรมทรัพย์สินทางปัญญา

แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการกรมบังคับคดี  

แนวข้อสอบ นิติกรของรัฐสภา

ข้อสอบ นิติกร (อบต.)

แนวข้อสอบ นิติกร สคบ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

แนวข้อสอบนิติกร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แนวข้อสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ข้อสอบที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1.   พ.ร.บ.ระเบียบกรมประมงฉบับใหม่

2.   ข้อมูลเกี่ยวกับกรมประมง
3.   พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535,2551
4.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
5.   ประมวลกฎหมายอาญา
6.   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7.   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
8.   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
9.   ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526

แนวข้อสอบ นิติกรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอันเป็นสาระสำคัญมีดังนี้

1) พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522

2) พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

3) พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

4) พรบ.ความลับทางการค้า พ.ศ.25451. ปัจจุบันประเทศไทยมี มาตรการการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรบ้าง และท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอนาคตในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา2. นายทรัพย์สิน วาดรูปนางในวรรณคดี สวยงาม มีเอกลักษณ์ ที่งดงาม แล้วขายให้นายสอง นายสอง ซื้อภาพดังกล่าวไป แล้วไปลบชื่อของนายทรัพย์สินบนภาพวาดออก แล้วเติมข้อความว่า "นายสองเจ้าของ กรรมสิทธิ์"

และนายสามแอบถ่ายรูปภาพดังกล่าว ไปทำภาพโปสการ์ดขาย นายสองและนายสามต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไรและโปสการ์ดเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร3. การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรมีกี่ประเภท มีหลักการอย่างไรบ้าง ให้อธิบาย4. เครื่องหมายการค้าที่อาจถูกเพิกถอนได้มีกี่กรณี อย่างไรบ้าง และใครเป็นผู้มีสิทธิร้องขอให้เพิกถอน ให้อธิบาย

สุดยอดแนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการกรมบังคับคดี

รวมสุดยอดแนวข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กว่า 500 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
แนวข้อสอบประกอบด้วย
กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
- กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายลักษณะพยาน
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง .. 2539
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ .. 2540
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน .. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน .. 2551
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.. 2546
(ตรงตามหลักสูตรของกรมบังคับคดี ประจำปี 2554)
ข้อมูลการเตรียมตัวสอบนิติกรของรัฐสภา
1. เรื่องข้อสอบภาค ก. รัฐสภา 200 คะแนน
- ข้อสอบแบบเลือกตอบ 50 ข้อ เป็นข้อสอบรวมๆ เน้นรัฐธรรมนูญ 50 (60%) + ที่เหลือเป็น ข้อบังคับ + พรบ.รัฐสภา + กฎ ก.ร. ข้อละ 2 คะแนน รวม 100 คะแนน
- วิชาภาษาไทยค่ะ
ข้อสอบเลือกตอบ 25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน ให้อ่านหนังสือชื่อ " ภาษาไทย สอบบรรจุ" ของ สนพ. Hi-Ed
ข้อสอบเรียงความ (เขียนเรื่องทั่วไป เช่น ประชาธิปไตย, การชุมนุมสาธารณะ ,ความสมานฉันท์) 50 คะแนนค่ะ หรือให้ย่อความค่ะ
- การสอบภาค ก. ต้องได้ร้อยละ 60 จึงผ่าน ทั้งระดับ 1 - 3 เป็นข้อสอบเหมือนๆ กัน แต่ระดับ 3 จะยากส์และมีประเด็นมากกว่า

2. ข้อสอบ ภาค ข. สำหรับนิติกร 3 เป็นข้อสอบเขียนตอบ น่าจะมี 6 ข้อ เลือกทำ 4 ข้อ (สัดส่วนคะแนนไม่แน่ใจ แต่จะมีข้อนึงคะแนนมากสุด) ควรเน้นเรื่อง
1. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (จำ รธน.มาตรา 291)
2. การตราพระราชบัญญัติ 138 -141
3. การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 142-153
4. การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 265 - 269
5. หนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ม. 190
- เรื่องกฎหมายมหาชน คืออะไร มีอะไรบ้างเป็นกฎหมายมหาชน ให้อธิบาย + แตกต่างจากกฎหมายเอกชนอย่างไร ประมาณนี้ค่ะ
6. ป.พ.พ. 420 ละเมิด หลัก + พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐ เน้นมาตราหลักๆ)
7. ป.อาญา ถามว่าลักทรัพย์หรือยักยอก + ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผิดฐานใดบ้าง เช่น เจ้าหน้าที่ขับรถราชการ ดูดน้ำมันไปขาย ผิดอะไร
ดูความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตาม ป.อ. เน้นมาตรา หลักๆ
8. กฎหมายปกครอง เรื่อง คำสั่งทางปกครอง และสัญญาทางปกครอง คือต้องรู้นิยาม และวินิจฉัยได้ว่าเป็นหรือไม่เป็น ?
9. อำนาจหน้าที่ของ ส.ส. + ส.ว. อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา
10. ประเด็นเรื่องการชุมนุมสาธารณะ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การยุบสภา แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ ก็ควรศึกษา+ เตรียมความคิดเห็นไว้บ้าง เพราะหากทำข้อที่เป็นหลักกฎหมายไม่ได้ ก็อาจต้องเลือกทำข้อที่แสดงความเห็น
เรื่องอื่นๆ ก็อ่านรัฐธรรมนูญ 50 น่ะค่ะ ออกสอบ 100% เน้นๆ ทุกประเด็น

และ

1. วันแรก สอบภาค ก. โดย ภาค ก. ของรัฐสภา คือ
- รัฐธรรมนูญ 2550 +
- ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
- พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
- พรบ.จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา
- กฎ ก.ร. หลายฉบับ (จะพยายามรวบรวมข้อมูล มาให้)

ส่วนแรกก็ถามเรื่องทั่วไป ซึ่งเป็นข้อกฎหมาย เช่น รัฐธรรมนูญฯ 50 มีกี่หมวด กี่มาตรา ... ข้อใดไม่ใช่สิทธิ/เสรีภาพ/หน้าที่ตามรัฐ ให้อ่านธรรมนูญฯ ทั้งเล่ม แล้วจับประเด็น **เน้น หมวด 6 รัฐสภา** (พอดีตอนนี้ ไม่มี รธน. อยู่ใกล้มือซะด้วย เดี๋ยวว่างๆ จะทำสรุปย่อมาให้)

เป็นข้อสอบปรนัย (กา/เลือกตอบ ก ข ค ง)
เช่น มี 75 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 150 คะแนน

- ย่อความ (มีบทความให้อ่าน ให้ย่อความเหลือ 1 หน้า) หรือ ให้เขียนเรียงความ 1 ข้อ (เช่น ให้แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยหรือำม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ) อีก 50 คะแนน

(คะแนนรวม ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เช่น ต้องได้ 120 จาก 200 คะแนน)

************ ภาค ข นิติกรรัฐสภา *********

1. อธิบายความหมายกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน เปรียบเทียบว่าแตกต่างกันอย่างไร ให้ยกตัวอย่างประกอบ

2. กระบวนการ ขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ 2550 ตั้งแต่ที่มา การยกร่าง จนประกาศใช้

3. กระบวนการ ขั้นตอน การตราร่างพระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญ

4. กระบวนการ ขั้นตอน การตราร่างพระราชบัญญติ

5. กระบวนการและขั้นตอนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ *****

6. ป. แพ่ง หลักกฎหมายเรื่องละเมิด** เช่น ปพพ 420 + พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

7. ป. อาญา ความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ เช่น ปอ 157 ดูมาตราสำคัญๆ

8. วุฒิสภา เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบอำนาจ เช่น การถอดถอน

- หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร เช่น แถลงนโยบาย แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ อภิปรายไม่ไว้วางใจ**

9. ประเด็นเรื่องการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามรัฐธรรมนูญ อันนี้น่าสนใจมากๆ

10. ปกครอง ก็เรื่อง สัญญาทางปกครอง ตัวหลักๆ ของกฎหมายปกครอง

11. ประเด็นเรื่องหนังสือสัญญาฯ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตาม รธน. มาตรา 190 น่าสนใจมาก

12. ประเด็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรรม ของผู้ดำรงตำแหน่ง + ข้าราชการ ก็ควรดูไว้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ  ใหม่ล่าสุด เตรียมสอบทุกหน่วยงาน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
สนใจสั่งซื้อมาที่  
tan2551@hotmail.com


รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย
- ความรู้ความสามารถทั่วไป( คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ) มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
 

 - ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งนิติกร ทุกกรม กระทรวง หน่วยงานต่าง
- ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่สอบ
- เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง   ด้านเศรษฐกิจ 


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 549-2-06392-6 ธ.กสิกรไทย ขอนแก่น chatchai ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  087-3740666

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้