ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5797เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เเนวข้อสอบพนักงาน อบต. เทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ต่างๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
แนวข้อสอบจิตวิทยา
 
1.    คำว่า จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากคำใด

        ก.  Psy + Logy                                           ข.  Pryche + Logos

      ค.  Psych + Loges                                      ง.  Psych + Logy

2.   ใครคือผู้ให้แนวความคิดว่า มนุษย์เกิดมามีจิตว่างเปล่าเหมือกระดาษ

        ก.  John  Lock                                           ข.  Johanes  Muller

      ค.  Gustave  T.Fechner                              ง.  Rene  Descartes

3.    กระบวนการใดทางจิตวิทยาด้านสรีรศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุด

        ก.  การฟัง                                                                     ข.  การมอง

        ค.  การจำ                                                                      ง.  การกระตุกของกล้ามเนื้อ

4.    การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Learning by Doing) เป็นแนวคิดของนักคิดจิตวิทยากลุ่มใด

        ก.  พฤติกรรมนิยม                      ข.  เกสตัสท์                          ค.  โครงสร้างทางจิต                          ง.  หน้าที่ทางจิต

5.    บุคคลในข้อใดมี Superego สูงสุด

        ก.  แดงบริจาคเงินช่วยคนจน                                   ข.  ดำจูงคนตาบอดข้ามถนน

        ค.  ขาวเก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ                               ง.  เขียวอุทิศดวงตาให้โรงพยาบาล

6.    ศูนย์กลางทางการเรียนการสอนตามแนวคิดของกลุ่มมนุษย์นิยมคือใคร

        ก.  อาจารย์ใหญ่                           ข.  ครูผู้สอน                         ค.  นักเรียน                                          ง.  ผู้ปกครอง

7.    หากจะส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดี นักจิตวิทยากลุ่มเกตัสท์มีแนวคิดว่าควรส่งเสริมด้านไหน

        ก.  การคิดคำนวณ                                                       ข.  การฝึกท่องจำ

        ค.  ความรู้คู่การปฏิบัติ                                                ง.  ความคิดสร้างสรรค์

8.    การให้ความรู้แก่นักเรียน สิ่งที่ครูต้องคำนึงถึงมากที่สุดคืออะไร

        ก.  เนื้อหาวิชา                                                             ข.  ครูผู้สอน

        ค.  สื่อการเรียน                                                           ง.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล

9.  ข้อใดเป็นความแตกต่างภายในตัวบุคคล

        ก.  เฉลิมเรียนหนังสือเก่ง แต่ชอบมาสาย             ข.  วินัยเก่งคณิตศาสตร์ แต่อ่อนภาษาไทย

        ค.  มาลีชอบเข้าสังคม แต่แต่งตัวไม่สุภาพ            ง.  กุหลาบสวมเสื้อผ้าดี แต่บุคลิกไม่ดี

10.  เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี กับเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว จะมีความแตกต่างด้านใดชัดเจนที่สุด

        ก.  สังคม                                      ข.  อารมณ์                                            ค.  ความจำ                                           ง.  ร่างกาย

11.  หลักการสอนข้อใดอาศัยหลักจิตวิทยาในการสอน ซึ่งครูควรคำนึงถึงมากที่สุด

        ก.  อย่าเคี่ยวเข็นให้ทุกคนมีความสามารถเท่ากัน

        ข.  อย่าบังคับให้ทุกคนเงียบเหมือนกัน

        ค.  อย่าเคี่ยวเข็ญให้ทุกคนอ่านเขียนเหมือนกัน

        ง.  อย่าให้เพศหญิงเรียนร่วมกับเพศชาย

12. อาการของฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) มีลักษณะอย่างไร

        ก.  เป็นลมชัก                                                              ข.  เป็นหวัดคัดจมูก

        ค.  ตายาวต้องมองไกล                                               ง.  เลือดไหลไม่มีหยุดเมื่อมีแผล

13.  พัฒนาการของมนุษย์นับเริ่มจากจุดใด

        ก.  ปฏิสนธิ                  ข.  วัยทารก                           ค.  วัยเด็กตอนต้น                               ง.  วัยเด็กตอนปลาย

14.  อะไรเป็นสภาพปัจจัยของมารดาที่มีต่อทารกในครรภ์มากที่สุด

        ก.  ภาวะโภชนาการ                                                   ข.  ความสัมพันธ์กับสามี

        ค.  อายุของมารดา                                                       ง.  สุขภาพจิต

15.  เด็กที่ทำงานไม่เรียบร้อย ชอบส่งเสียงดัง เมื่อเติบโตขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นอย่างไร

        ก.  เพิ่มมากขึ้น                            ข.  คงที่เท่าเดิม                    ค.  ลดลง                               ง.  เพิ่มขึ้นหรือหมดไป

16.  วัยรุ่นที่ขาดความรักจากครอบครัว จะหันไปพึ่งใครมากที่สุด

        ก.  เพื่อนฝูง                                  ข.  เพศตรงข้าม                   ค.  ญาติผู้ใหญ่                     ง.  ครู

17.  ใครทำหน้าที่ของมารดาได้เหมาะสมที่สุด

        ก.  ปัทมาตามใจลูกทุกอย่าง                                      ข.  สกุลป้อนข้าวลูกทุกวัน

        ค.  สุรีรัตน์เอาใจใส่ลูกทุกคน                                   ง.  อนงค์ให้คนรับใช้ดูแลลูกทุกฝีก้าว

18.  วิธีชะลอความตายทำได้โดยวิธีใด

        ก.  ผักผ่อนมาก ๆ                                                       ข.  ระวังสุขภาพให้ดี

        ค.  หางานทำไม่ให้ว่าง                                              ง.  รับประทานยาบำรุงกำลังสม่ำเสมอ

19.  ขั้นตอนการทำกิจกรรมของร่างกาย เรียงลำดับอย่างไร

        ก.  เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบ                                    ข.  เนื้อเยื่อ อวัยวะ ร่างกาย

        ค.  ระบบ เนื้อเยื่อ อวัยวะ                                  ง.  อวัยวะ เนื้อเยื่อ ระบบ

20.  กล้ามเนื้อลาย ส่วนใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณใด

        ก.  น่อง                         ข.  ต้นคอ                              ค.  ลำตัว                                ง.  หัวไหล่

21.  กล้ามเนื้อส่วนใดทำหน้าที่อัตโนมัติ ไม่ต้องรอคำสั่งจากสมอง

        ก.  กล้ามเนื้อแขน                                                       ข.  กล้ามเนื้อลาย                

        ค.  กล้ามเนื้อเรียน                                                      ง.  กล้ามเนื้อใบหน้า

22.  อวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และเคมีในร่างกายเรียกว่าอะไร

        ก.  ต่อม                         ข.  ไต                                    ค.  ดี                                       ง.  กระบังลม

23.  ต่อมชนิดใดจัดเป็นต่อมไม่มีท่อ

        ก.  ต่อมเหงื่อ                                                               ข.  ต่อมไพเนียล

        ค.  ต่อมน้ำมันใต้ผิวหนัง                                           ง.  ต่อมน้ำมันบนผิวหนัง

24.  ต่อมที่ทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคืออะไร

        ก.  ต่อมไทรอยด์                          ข.  ต่อมพิทูอิตารี                 ค.  ต่อมแพนครีท                ง.  ต่อมโกนาด

25.  คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ มักเป็นโรคอะไร

        ก.  เหน็บชา                                 ข.  เหนื่อยง่าย                      ค.  คอหอยพอก                   ง.  ความดันโลหิตสูง

26.  ต่อมแพนครีทผิดปกติ จะทำให้เป็นโรคอะไร

        ก.  ปวดศีรษะ                               ข.  เบาหวาน                        ค.  โปลิโอ                            ง.  หัดเยอรมัน

27.  การรับรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

        ก.  พันธุกรรม                              ข.  สติปัญญา                       ค.  บุคลิกภาพ                      ง.  อุปนิสัย

28.  ข้อใดเป็นสิ่งเร้าภายใน

        ก.  ความแปลกใหม่                    ข.  ความเข้มข้น                  ค.  ความปกปิด                    ง.  ความสนใจ

29.  อะไรไม่ใช่สิ่งเร้าภายนอก

        ก.  ความใหญ่                              ข.  ความตั้งใจ                      ค.  ความเด่น                        ง.  ความเคลื่อนไหว

30.  บันไดแรกของการรับรู้คืออะไร

        ก.  การรับรู้สัมผัส                       ข.  การมองเห็น                  ค.  การรับฟัง                       ง.  การดมกลิ่น

32.  สีอะไรดึงดูดความสนใจได้ดีที่สุด

        ก.  สีขาว                                       ข.  สีแดง                               ค.  สีม่วง                               ง.  สีฟ้า

33.  นักกีฬาที่กำลังจะถูกปล่อยตัววิ่ง สนใจฟังสิ่งใดมากที่สุด

        ก.  เสียงเชียร์                                                               ข.  เสียงโคช

        ค.  เสียงคู่แข่ง                                                              ง.  เสียงสัญญาณปล่อยตัว

34.  นักจิตวิทยา เชื่อว่าพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากสิ่งใด

        ก.  จุดมุ่งหมาย                            ข.  แรงจูงใจ                         ค.  ความตั้งใจ                      ง.  การเลียนแบบ

35.  ตามทฤษฎีวิเคราะห์เชื่อว่า พฤติกรรมแทบทุกอย่างของมุนษย์มีสาเหตุมาจากอะไร

        ก.  แรงจูงใจตามความอยาก                                      ข.  แรงจูงใจทางทรัพย์

        ค.  แรงจูงใจจากสิ่งของ                                             ง.  แรงจูงใจทางเพศ

36.  คนที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถช่วยสังคมได้ จัดว่ามีแรงจูงใจชนิดใด

        ก.  ใฝ่อำนาจ                                                ข.  ใฝ่สัมพันธ์                     ค.  ใฝ่สัมฤทธิ์                      ง.  ใฝ่กิจกรรม

37.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะเป็นไปด้วยดี ถ้าบุคคลนั้นทำงานอย่างไร

        ก.  ตามที่สังคมกำหนด                                              ข.  ตามโอกาศอำนวย

        ค.  ตามใจชอบ                                                             ง.  ตามความถนัด

38.  ความต้องการขั้นสุดท้ายตามทฤษฎีของมาสโลว์คืออะไร

        ก.  ความต้องการความรัก                                          ข.  ความต้องการทางกาย

        ค.  ความต้องการความสำเร็จในชีวิต                      ง.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย

39.  บุคคลที่ประกอบอาชีพใดมีแนวโน้มความต้องการอำนาจสูงสุด

        ก.  ทนายความ                             ข.  อาจารย์                            ค.  แพทย์                              ง.  ทหาร

40.  ใครควรจะแสดงบทบาทของผู้มีมิตรสัมพันธ์สูงสุด

        ก.  รัฐมนตรี                                 ข.  ตำรวจ                              ค.  พยาบาล                          ง.  ทหาร

41.  สิ่งแรกที่ทำให้เกิดการเรียนรู้คืออะไร

        ก.  สิ่งเร้า                                      ข.  อินทรีย์                            ค.  การรับรู้                           ง.  การตอบสนอง

42.  นักเรียนที่นำความรู้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปทอนเงิน ทำบัญชีได้ แสดงว่านักเรียนคนนั้นรู้จักทำสิ่งใด

        ก.  รับรู้                                          ข.  คิดคำนึง                          ค.  วางเงื่อนไข                    ง.  ถ่ายโยงการเรียนรู้

43.  ครูสอนอย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

        ก.  สอนให้ต่างจากสถานการณ์จริง                        ข.  สอนให้คล้ายกับสถานการณ์จริง

        ค.  ยกตัวอย่างมาก ๆ                                                  ง.  ฝึกหัดบ่อย ๆ

44.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขกำหนดไว้ว่า พฤติกรรมของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไร

        ก.  การเสริมแรงและการลงโทษ                             ข.  ความต้องการและการตอบสนอง

        ค.  สิ่งเร้าและปฏิกิริยา                                               ง.  ความรักและความเข้าใจ

45.  ข้อใดเป็นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ

        ก.  การทดลอง                             ข.  การค้นคว้า                     ค.  การดูโทรทัศน์                               ง.  การท่องเที่ยว

46.  การจำ การลืม มีผลต่อมนุษย์ด้านใดมากที่สุด

        ก.  บุคลิกภาพ                              ข.  การเรียนรู้                       ค.  อารมณ์                                            ง.  สังคม

47.  ลักษณะของบุคลิกภาพทางจิตได้แก่อะไร

        ก.  ความเกลียด                            ข.  จินตนาการ                     ค.  ความรัก                                          ง.  ความฝัน

48.  วัยเด็กจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพจากอะไร

        ก.  แรงกระตุ้น            ข.  สภาพแวดล้อม              ค.  คำแนะนำของครู                          ง.  คำตักเตือนของพ่อแม่

49.  เด็กแย่งของเล่นแล้วชกต่อยกัน จัดเป็นการแก้ปัญหาความคับข้องใจแบบไหน

        ก.  ทำลาย                     ข.  ก้าวร้าวแทนที่                ค.  ก้าวร้าวโดยตรง                             ง.  ก้าวร้าวโดยอ้อม

 

50.  ทำไมคนจึงต้องปรับตัว เพื่อพบกับอุปสรรค

     ก.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า                                           ข.  ผ่อนคลายความกดดัน

        ค.  ทำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม                           ง.  หาวิธีแก้ไขอุปสรรคทุกวิถีทาง

 

 

 
หลักการสอน
1.    กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยสิ่งใดเป็นหลัก

        ก.  ความเป็นมา                           ข.  วัตถุประสงค์                  ค.  เนื้อหาสาระ                   ง.  การแก้ไขข้อบกพร่อง

2.    หลักการสอนโดยทั่วไป เน้นการสอนอย่างไรจึงจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี

        ก.  เรียนสิ่งที่ยาก                                                         ข.  เรียนไปเล่นไป

        ค.  เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว                                         ง.  เรียนโดยลงมือปฏิบัติ

3.    การสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เรียกการสอนลักษณะนี้ว่าอย่างไร

        ก.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง                                   ข.  ยึดนักเรียนใหญ่

        ค.  ยึดความร่วมมือในการเรียน                               ง.  ยึดการทำกิจกรรมของเด็ก

4.    ลักษณะการสอนที่ดีคือการส่งเสริมนักเรียนด้านอะไร

        ก.  การทำงานเป็นกลุ่ม                                              ข.  การให้ความคิดแก้ปัญหา

        ค.  ความคิดสร้างสรรค์                                              ง.  ถูกทุกข้อ

5.    การกระตุ้นให้นักเรียนขยัน ตั้งใจเรียนทำด้วยวิธีใดดีที่สุด

        ก.  ให้เงิน                     ข.  แจกสมุด                         ค.  กล่าวคำชม                     ง.  ดุด่าว่ากล่าว

6.    องค์ประกอบของการเรียน ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใด

        ก.  ครู                            ข.  ผู้ปกครอง                       ค.  เนื้อหา                             ง.  นักเรียน

7.    สิ่งแรกที่ครูควรยึดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร

        ก.  จัดบทเรียนให้เหมาะกับผู้เรียน                          ข.  จัดบทเรียนตามคุณค่าของเนื้อหา

        ค.  จัดบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน                    ง.  จัดบทเรียนตามความต้องการของผู้เรียน

8.    ครูจำเป็นต้องทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งใด จึงจะทำให้การเรียนประสบความสำเร็จ

        ก.  เวลา                         ข.  สิ่งที่จะเรียน                                   ค.  โรงเรียน                         ง.  กระบวนการสอน

9.    การจัดกิจกรรมสอนทักษะที่กำหนดให้เด็กพอใจ ควรจัดแบบใด

        ก.  มีการบอกวัตถุประสงค์                                       ข.  มีการทดสอบ

        ค.  มีการอธิบายตัวอย่าง                                            ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

 

10.  การประเมินผลการสอนความรู้ทางภาษา ควรประเมินอย่างไรในแต่ละครั้ง

        ก.  ประเมินแบบเดิม                                                 ข.  ประเมินแบบใหม่

        ค.  ประเมินตามความเหมาะสม                              ง.  ประเมินผลเพื่อตัดสิน

11.  การที่นักเรียนเปรียบเทียบการชั่งน้ำหนักสิ่งของบนเครื่องชั่งสองแขน กับการเล่นไม้กระดกได้ แสดงว่านักเรียนเกิดสิ่งใด

        ก.  ความคิดรวบยอด                                                   ข.  ความคิดลึกซึ้ง

        ค.  ความคิดหลากหลาย                                             ง.  ความคิดแปลกแยก

12.  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ผลดีในระยะแรก ควรฝึกเด็กอย่างไร

        ก.  วางเงื่อนไข                                                            ข.  ระดมความคิด

        ค.  ค้นคว้าหาความรู้                                                   ง.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

13.  การเรียนการสอนในประเทศส่วนใหญ่ตามโรงเรียนมักมุ่งฝึกเด็กด้านใดเป็นหลัก

        ก.  สังคม                      ข.  ร่างกาย                            ค.  อารมณ์                                            ง.  สติปัญญา

14.  ตามหลักพื้นฐานในการสอนสิ่งแรกที่ครูควรทำคืออะไร

        ก.  ทำสื่อการสอน                       ข.  จัดโต๊ะเก้าอี้                    ค.  เตรียมการสอน              ง.  ศึกษาจำนวนนักเรียน

15.  ปรัชญาการศึกษาสาขาใดที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา เป็นหลักแห่งความรู้

        ก.  สาระนิยม                               ข.  ปฏิรูปนิยม                     ค.  สัจจนิยม                         ง.  พิพัฒนาการนิยม

16.  การที่ครูอธิบายได้ลึกซึ้งตามระดับของผู้เรียน ตามเนื้อหารายวิชาที่เด็กเรียน แสดงว่าครูคนนั้นมีความสามารถด้านใด

        ก.  การแก้ปัญหา                                                         ข.  ทักษะการสอน

        ค.  การวางแผนการสอน                                           ง.  การศึกษาหาข้อมูล

17.  ประโยชน์โดยตรงอันเกิดจากการที่ครูเตรียมการสอนมาดีคืออะไร

        ก.  นักเรียนได้เรียนรู้ดีขึ้น                                         ข.  นักเรียนทำคะแนนได้สูงขึ้น

        ค.  นักเรียนมีกิจกรรมมาก                                        ง.  นักเรียนอยากเรียนวิชานั้น

18.  บลูม (Bloom) กล่าวถึง พฤติกรรมทางการศึกษาด้านใดบ้าง

        ก.  พุทธิพิสัย                                                                ข.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย

        ค.  พุทธิพิสัย ทักษพิสัย จิตพิสัย                              ง.  พุทธิพิสัย วิชานุสัย จิตพิสัย

19.  จุดเด่นของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

        ก.  สามารถเขียนได้หลายข้อ                                    ข.  สามารถวัดได้

        ค.  สามารถแก้ไขได้                                                   ง.  สามารถจัดเหตุผลได้

 

20.  หากเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมว่า นักเรียนสามารถแบ่งประเภทของผลไม้ได้ข้อความใดระบุพฤติกรรมปลายทางของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้

     ก.  นักเรียน                                  ข.  สามารถ                          ค.  แบ่งประเภท                  ง.  ผลไม้

21.  ข้อความตอนใดระบุเกณฑ์กรยอมรับพฤติกรรม

        นักเรียนทำเลขได้ถูกต้อง 90%

        ก.  นักเรียน                                  ข.  ทำเลขได้                         ค.  ถูกต้อง                            ง.  90%

22.  ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร

        ก.  ช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ตามที่ครูสอนทุกคน

        ข.  ช่วยให้นักเรียนพอใจผลการเรียน

        ค.  ช่วยให้ครูสอนเฉพาะจุดประสงค์ตามที่วางไว้

        ง.  ช่วยให้ครูประเมินผลการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

23.  การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะตามเนื้อหาด้านพุทธิพิสัย เน้นการเรียนด้านใด

        ก.  ความรู้ความเข้าใจ ข.  การปฏิบัติ                       ค.  การกระทำ                      ง.  ความรู้สึกนึกคิด

24.  นักเรียนทำสิ่งใด แสดงว่ามีความสามารถทางทักษพิสัย

        ก.  อธิบายความหมายของการบวก                         ข.  โยนลูกฟุตบอลลงตระกร้า

        ค.  วิจารณ์ข่าวหนังสือพิมพ์                                     ง.  สรุป หลักการทำความดี

25.  สิ่งที่จะใช้วัดทักษะทางด้านจิตพิสัย คืออะไร

        ก.  ผลสัมฤทธิ์การเรียน                                             ข.  การเดินเป็นแถว

        ค.  การสังเกตพฤติกรรม                                           ง.  การอ่านหนังสือออก

26.  แนวทางการสอนของครูตามช่วงเวลาที่ลดหรือเพิ่มเนื้อหาได้ตามวาระต่างๆ เป็นแนวทางแบบคร่าวๆ เรียกว่าอะไร

        ก.  ตารางการสอน                      ข.  บันทึกการสอน             ค.  โครงการสอน                ง.  แผนการสอน

27.  สิ่งใดมีความจำเป็นมากสำหรับครูที่เป็นภาระจะต้องกระทำตลอดปีการศึกษา

        ก.  โครงการสอน                                                        ข.  แผนดำเนินการสอน

        ค.  บัญชีสื่อการสอน                                                  ง.  บันทึกการสอน

28.  สื่อการสอนชนิดใดที่ครูไทยมักยึดเป็นหลักในการสอน

        ก.  หนังสือเรียน                         ข.  สมุดแบบฝึกหัด             ค.  รูปภาพ                            ง.  บัตรคำ

29.  ตามรูปการสอนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นที่สิ่งใดเป็นอันดับแรก

        ก.  กระบวนการ                                                          ข. พฤติกรรมก่อนเรียน

        ค.  จุดประสงค์                                                            ง.  การวัดผล

 

30.  รูปแบบการสอนแบบใดที่มีการทำหนังสือเล่มใหญ่ด้วย

        ก.  รูปแบบ สสวท.                                                     ข.  รูปแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

        ค.  รูปแบบของบุญชม  ศรีสะอาด                          ง.  รูปแบบของเซย์เลอร์

31.  กลวิธีการสอน ลักษณะใดดีที่สุด

        ก.  ยึดครูเป็นศูนย์กลาง                                              ข.  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

        ค.  ยึดครู นักเรียนร่วมมือกัน                              ง.  ไม่มีวิธีใดดีที่สุด

32.  เกณฑ์การพิจารณาเลือกวิธีสอน ควรคำนึงถึงอะไร

        ก.  ความต้องการของครูผู้สอน                                ข.  ความต้องการของนักเรียน

        ค.  ความเหมาะสมของวัยผู้เรียน                             ง.  ความเหมาะสมกับการสอน

33.  วิธีสอนแบบใดเป็นวิธีที่เก่าแก่ นิยมมาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันยังมีใช้อยู่เป็นจำนวนมาก

        ก.  แบบบรรยาย                          ข.  แบบอภิปราย                                 ค.  แบบอุปนัย                     ง.  แบบสาธิต

34.  วิธีสอนแบบใดจะเริ่มต้นที่กฎเกณฑ์ ทฤษฎีก่อนแล้วจึง ยกตัวอย่างประกอบภายหลัง

        ก.  แบบอธิบาย                                                            ข.  แบบนิรนัย

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบอุปมัย

35.  การสอนแบบสาธิตเหมาะกับการสอนลักษณะอย่างไร

        ก.  มีผู้เรียนมาก                                                           ข.  มีวัสดุอุปกรณ์ทดลองน้อย

        ค.  มีห้องปฏิบัติการ                                                   ง.  มีรายละเอียดเนื้อหามาก

36.  หลักสำคัญของการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร

        ก.  นักเรียนศึกษาข้อมูลเอง                                      ข.  นักเรียนตั้งจุดประสงค์การเรียนการสอน

        ค.  นักเรียนวัดผลเอง                                                 ง.  นักเรียนสร้างความรู้เอง

37.  ใครเป็นผู้คิดค้นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา

        ก.  อริสโตเติ้ล                              ข.  จอห์น ล็อค                                    ค.  จอห์น  ดิวอี้                   ง.  อีริค  ฟรอมด์

38.  วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทส่งเสริมนักเรียนโดยตรงด้านใด

        ก.  การค้นหาความรู้                   ข.  การปรับตัว                                     ค.  การอ่านหนังสือ            ง.  การแสดงออก

39.  ขั้นตอนแรกของการสอนแบบวิทยาศาสตร์ คืออะไร

        ก.  กำหนดปัญหา                       ข.  แยกปัญญา                                     ค. ทดลองปฏิบัติ                  ง.  หาข้อสรุป

40.  ข้อเสียของการสอนแบบวิทยาศาสตร์คืออะไร

        ก.  นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย                               ข.  อันตรายจากการทดลอง

        ค.  นักเรียนต้องรับผิดชอบ                                       ง.  วัสดุอุปกรณ์หายาก

41.  วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ ขั้นสมุทัยเปรียบเทียบได้กับขั้นไหนของวิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์

        ก.  ขั้นกำหนดปัญญา                                                 ข.  ขั้นตั้งสมมติฐาน

        ค.  ขั้นเก็บข้อมูล                                                         ง.  ขั้นทดลอง

42.  วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งใด

        ก.  อธิบาย                                     ข.  สังเกต                                             ค.  ทำนาย                             ง.  นำไปใช้

43.  วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน กลุ่มขนาดกลางควรมีจำนวนเท่าไร

        ก.  3 - คน                                    ข.  5 10 คน                                     ค.  7 15 คน                     ง.  16 20 คน

44.  อุปสรรคของการแบ่งกลุ่มทำงาน คืออะไร

        ก.  ขาดการประสานงาน                                           ข.  ขาดคนเก่งในกลุ่ม

        ค.  ขาดวัสดุอปกรณ์                                                    ง.  ขาดเวลาที่เพียงพอ

45.  วิธีสอนที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดเป็นวิธีสอนแบบอะไร

        ก.  แบบโต้วาที                            ข.  แบบจุลภาค                                    ค.  แบบอธิบาย                    ง.  แบบอภิปราย

46.  การสอนแบบใดเป็นนวัตกรรมการศึกษา

        ก.  แบบบรรยาย                                                          ข.  แบบจุลภาค

        ค.  แบบสืบสวนสอบสวน                                         ง.  แบบทดลอง

47.  วิธีสอนแบบโครงการไม่ต้องคำนึงถึงอะไร

        ก.  คุณค่าทางการศึกษา                                              ข.  วัสดุทำโครงการ

        ค.  ความเหมาะสมกับสถานการณ์                          ง.  ทักษะทางการนำเสนอ

48.  การนำเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชามาสัมพันธ์กัน แล้วสร้างเป็นบทเรียน จัดเป็นวิธีสอนแบบใด

        ก.  แบบศูนย์การเรียน                                                ข.  แบบติว

        ค.  แบบหน่วย                                                             ง.  แบบสัญญาการเรียน

49.  หลักการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมยึดหลักอะไร

        ก.  การเรียนรู้เพิ่มทีละน้อย                                      ข.  การคิดและลงมือทำ

        ค.  การหาข้อสรุป                                                       ง.  การเรียนรู้ให้มากที่สุด

50.  บทเรียนขั้นโมดูลขั้นสุดท้ายทำอะไร

        ก.  สร้างเครื่องมือประเมินค่า                                  ข.  ทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก

        ค.  พิมพ์ฉบับจริง                                                        ง.  เขียนหลักการและเหตุผล

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน
 

1.    ข้อใดกล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลได้ถูกต้อง              

        ก.  การวัดผลกับประเมินผลเหมือนกัน                  ข.  การวัดผลมาก่อนการประเมินผล

        ค.  การประเมินผลมาก่อนการวัดผล                      ง.  การวัดผลเป็นการตัดสินใจพิจารณา

2.    การประเมินผลเป็นการพิจารณาคุณภาพของบางสิ่งบางอย่าง และต้องมีอะไรประกอบ

        ก.  เกณฑ์การพิจารณา                                               ข.  ปริมาณงาน

        ค.  ความพอใจในการทำงาน                                    ง.  การให้คะแนนสูง ๆ

3.    จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการวัดผลคืออะไร

        ก.  เพื่อหาคนเรียนเก่ง เรียนอ่อน                            ข.  เพื่อตัดสินใจว่าใครสอบได้สอบตก

        ค.  เพื่อหาระดับผลการเรียน                                    ง.  เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียน

4.    ภายหลังจากการสอบสิ้นสุดลง เมื่อมีการตรวจให้คะแนนแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะจัดว่าการวัดผลนั้นคุ้มค่า

        ก.  บอกคะแนน                                                          ข.  เฉลยข้อสอบ

        ค.  เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบ                             ง.  เก็บข้อสอบไปขาย

5.    เรานำผลการสอบไปใช้ในการวินิจฉัยการเรียนเพื่ออะไร

        ก.  ใช้ปรับปรุงการเรียน                                            ข.  ใช้ปรับปรุงการสอน

        ค.  ใช้ปรับปรุงโรงเรียน                                            ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข

6.    อะไรที่ทำให้การวัดผลเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากที่สุด

        ก.  สถานที่สอบไม่ดี                                                   ข.  บรรยากาศในห้องสอบไม่ดี

        ค.  การดำเนินการสอบขาดความระมัดระวัง        ง.  เวลาที่ใช้สอบไม่เหมาะสม

7.    การสอนเรื่องการอ่านจับใจความ ซึ่งครูผู้สอนไปเน้นการท่องจำเนื้อหาแล้วนำไปออกข้อสอบว่าจำเรื่องได้มากเพียงใด ลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการวัดผลเกิดข้อบกพร่องอย่างไร

        ก.  การเรียนกับการสอบไม่ตรงตามจุดมุ่งหมาย

        ข.  การสอนทำได้ดี แต่ข้อสอบออกมาไม่ดี

        ค.  การสอนกับการสอบแยกออกจากกัน

        ง.  การสอบไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เหมือนการสอน

8.    การประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,6 หากประเมินผลปลายปีแล้วเด็กสมชัยได้เกรด 0 วิชากลุ่ม-สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เด็กชายสมชัยต้องทำอย่างไร

        ก.  เลื่อนชั้นได้เลย เพราะตกเพียงวิชาเดียว                                          ข.  ซ่อมเสริมแทน เพราะวิชาอื่นผ่านหมด

        ค.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ปี                                                                   ง.  เรียนซ้ำชั้นเดิมไปอีก 1 ภาคเรียน

9.    คะแนนแปลความหมายของคะแนนแบบอิงกลุ่ม ไม่เกี่ยวข้องกับอะไร

        ก.  คะแนนเกณฑ์                       ข.  เปอร์เซนไทล์                                ค.  ค่าเฉลี่ย                           ง.  มัธยฐาน

10.  การหาเกณฑ์ปกติ (Norm) ของการประเมินแบบอิงกลุ่มทำได้อย่างไร

        ก.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นเปอร์เซนต์                  ข.  แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนแปลงรูป

        ค.  แปลงคะแนนสุกให้เป็นคะแนนดิบ                 ง.  แปลงคะแนนกลุ่มให้เป็นการเรียงลำดับ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้