ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4450เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รายละเอียดการรับสมัครกองพันทหารราบที่ ๔ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

 
รายละเอียดการรับสมัครกองพันทหารราบที่ ๔ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการวิชาที่สอบ
1.วิชาเหล่าทหารราบ
2.หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์
3.ความรู้ทั่วไป

2. คุณสมบัติของผู้สมัครโดยทั่วไป
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
2.2 เป็นทหารกองหนุน ( พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศท. ปีที่ 3 หรือ 5 ) อายุไม่เกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ ( ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2523 )
2.3 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร
โดยมีส่วนสูงตั้งแต่ ๑๖๕ ซ.ม. ถึง 175 ซ.ม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๔๘ กก. และไม่เกิน ๘๐ กก. ไม่มีรอยสัก
ตามร่างกาย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.5 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลย ในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
3. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนในวันสมัคร
(งดรับสมัครผู้ที่เอกสารไม่ครบถ้วน ) ดังต่อไปนี้.-
3.1 รูปถ่ายสุภาพ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ) ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก
ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ ๑ ฉบับ พร้อมตัวจริง
3.3 สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ. ) หรือใบรับรองของสถานศึกษาแสดงว่าจบการศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง ของผู้สมัคร และของบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด เพื่อแสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
3.5 ในกรณีที่บิดา มารดา ไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับผู้สมัคร ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาแสดงด้วย
3.6 ในกรณีที่บิดา มารดา ถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดา มารดา ด้วย
3.7 ในกรณีที่บิดา มาดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนสมรส แต่มารดาไม่ได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของบิดา ผู้สมัครจะต้องนำทะเบียนการรับรองบุตร หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบิดา
หรือมารดาที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย เช่น สูติบัตร
3.8 ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น จะต้องนำสำเนาทะเบียนของบิดา
มารดา ที่แท้จริงของผู้สมัครมาแสดงด้วย
3.9 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ให้นำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
3.10 สำเนาทะเบียนกองประจำการ ( สด.๓ ) ๑ ฉบับ ( ขอรับที่แผนกสัสดีจังหวัด )
3.11 สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ( สด.๘ ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
3.12 ประวัตินายสิบ – พลทหาร ( ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕ ) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ ( สำหรับ
พลทหารกองประจำการ ขอรับที่หน่วยต้นสังกัดเดิม )
3.13 ใบรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม ( สำหรับพลทหารกองประจำการ )
3.14 สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓
( เฉพาะผู้ผ่านหลักสูตร นศท. ) ๑ ฉบับ
3.15 คำสั่งแต่งตั้งยศ ส.ต., จ.ต. ( เฉพาะพลทหารกองประจำการ ขอรับที่หน่วย
ต้นสังกัดเดิม ) ๑ ฉบับ
4. วิชาที่สอบคัดเลือก
4.1 วิชาเหล่าทหารราบ, หน้าที่ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ และความรู้ทั่วไป
4.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
4.2.1 ดันพื้นในเวลา ๒ นาที
4.2.2 ลุกนั่งในเวลา ๒ นาที
4.2.3 วิ่ง ๒ กม.
5. วัน / เวลา รับสมัคร : 16 – 20 ส.ค.53 เวลา 0830 – 1630
6. วันสอบคัดเลือก : 23 ส.ค.53 เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๐๐ สอบภาควิชาการ ( ข้อเขียน )
: 23 ส.ค.53 เวลา 1330 – ๑63๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
: 24 – 25 ส.ค.53 เวลา ๐๙๐๐ – ๑63๐ สอบสัมภาษณ์
7. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก : 27 ส.ค.53 เวลา 0800 – 0830
( หากมาช้ากว่ากำหนด ๓๐ นาที ถือว่าสละสิทธิ )
8. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : 27 ส.ค.53 เวลา 0900 ( โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้า )
9. คำแนะนำและข้อพึงระมัดระวัง
9.1 อ่านคำแนะนำให้ชัดเจน ทั้งผู้ปกครอง และผู้สมัคร ก่อนตัดสินใจสมัคร หรือหากมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครเท่านั้น ท่านจะได้คำตอบหรือรายละเอียดที่ถูกต้อง
9.2 การเดินทางไปติดต่อในสถานที่ราชการ ในการสมัครสอบ การสอบภาควิชาการ
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สอบสัมภาษณ์ ติดต่อราชการต่าง ๆ ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เสื้อมีปก
สีสุภาพ สอดชายเสื้อในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น มิฉะนั้นทางราชการจะไม่รับสมัครหรือพิจารณาไม่ให้เข้า
ห้องสอบ
9.3 หากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบต่าง ๆ จึงให้จดจำกำหนดการ
และสถานที่ในการสอบให้แน่ชัด มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียสิทธิของท่านเอง
9.4 บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด และต้องนำมาแสดง
ต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ ( พร้อมบัตรประชาชน ) หากบัตรชำรุดหรือสูญหาย เจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวสอบใหม่ให้กับผู้สมัคร แต่ผู้สมัครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
9.5 ในวันสมัคร วันสอบคัดเลือกตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องนำผู้ปกครองไปด้วย ทางราชการจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
9.6 ในวันประกาศผลสอบ ผู้สมัครต้องไปดูประกาศผลสอบด้วยตนเอง เพื่อแสดงตนและรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติได้ถูกต้อง สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคคลตัวจริง และอะไหล่
หน่วยจะนำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเป็นบางส่วน
9.7 อย่าใช้เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่ผ่านการปลอมแปลงหรือเป็นเท็จ ถ้าตรวจพบ นอกจากท่านถูกตัดสิทธิแล้ว ยังต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกด้วย
9.8 ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการนั้น ผู้สมัครจะต้องใช้ความรู้ และความสามารถของตัวเองเท่านั้นในการสอบ หากมีกลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่แอบอ้างตัวว่าจะกระทำการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ อย่าได้หลงเชื่อโดยเด็ดขาด หรือหากพบเบาะแสการกระทำในลักษณะดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ ฝ่ายธุรการและกำลังพล ทราบ
9.9 ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายะเอียดหรือขอรับระเบียบการรับสมัคร ได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เลขที่ ๙๒/๑ ถนนพหลโยธิน ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0 – 2272 – 6555 หรือดูรายละเอียดในระเบียบการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซค์ ( http://21114u.6te.net/ )


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองพันทหารราบที่ ๔ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
(ทหารกองหนุน )
[size=+0]รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

สนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้