ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4326เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เจาะประเด็นเนื้อหาข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาคที่เคยออกบ่อยๆแนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาคที่เคยออกบ่อยๆ
ขอที่ : 1  ขอมูลใดไมใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา
   1 : จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   2 : อัตราการใชน้ำของประชากร
   3 : ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
   4 : อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา

ขอที่ : 2  ขอใดเปนลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ
   1 :  ความขุน     สี     กลิ่น
    2 :  ความขุน    รส     ความกระดาง
    3 :  อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
   4 :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง

ขอที่ : 3  ขอใดกลาวผิด
    1 :  น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใหม   มักมีคา PH ต่ำ
    2 :   น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใหม   มีคาดีโอสูง
   3 :   น้ำบาดาลมักมีปริมาณเหล็กและแมงกานีสสูงกวาน้ำผิวดิน
    4 :  น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใหม   มักใส

ขอที่ : 4    ความเปนกระดางของน้ำธรรมชาติ เกิดจาก
   1 : สารเคมีปนเปื้อน
   2 : แร่ธาตุมากเกินไป
   3 : ปูนขาวจากหิน
   4 :    ผิดถูกทุกขอ


ขอที่ : 5   อัตราการใชน้ำสวนบุคคลไมขึ้นอยูกับปจจัยใด
   1 : คาน้ำประปา
   2 : สภาพอากาศ
   3 : น้ำใชเพื่องานสาธารณะประโยชน์
   4 : คุณภาพน้ำประปา

ขอที่ : 6  กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดคามาตรฐานความขุนของน้ำดื่มไวที่เท่าใด
   1 :   2 units
   2 :   3 units
   3 :   4 units
   4 :  4:5  units

ขอที่ : 7     ขอใดกลาวผิด
   1 :   น้ำกระดางทําใหสิ้นเปลืองสบูในงานซักลางตางๆ
   2 :  น้ำกระดางทําใหเกิดตะกรันในหมอน้ำ
   3 :  สาเหตุที่ทําใหเกิดความกระดางคือ แคลเซียม และ แมกนีเซียม
      4 :  น้ำประปาไมควรมีความกระดางเกิน 150  มก./ลm CaCO3

ขอที่ : 8  คราบสีเหลืองที่เกิดขึ้นในเครื่องสุขภัณฑในหองน้ำ เกิดจากอะไร
   1 :   ทองแดง
   2 :   เหล็ก
   3 :   คลอไรด์
   4 :   แมกนีเซียม

ขอที่ : 9  ในกรณีใดที่จําเปนตองมีอางเก็บน้ำ
   1 :  อัตราเฉลี่ยของการไหลในแมน้ำ> อัตราเฉลี่ยของการใชน้ำ อัตราต่ำสุดของการไหลในแมน้ำ< อัตราเฉลี่ยการใชน้ำ
     2 :  อัตราเฉลี่ยของการไหลของแมน้ำ  =  อัตราเฉลี่ยของความตองการน้ำ
   3 :  อัตราต่ำสุดของการไหลในแมน้ำ >  อัตราสูงสุดของการใชน้ำ
   4 :   อัตราเฉลี่ยของการไหลของแมน้ำ >  อัตราเฉลี่ยของความตองการน้ำ

ขอที่ : 10  มาตรฐานน้ำดื่มประเทศไทยเรื่องแบคทีเรียที่อาจทําใหเกิดโรคตอมนุษยไดกําหนดคา MPN เทาไร
   1 :  นอยกวา   10.0  ตอน้ำ 100 ml
   2 :  นอยกวา   20.0  ตอนา 1000 ml
   3 :  นอยกวา 2.2 ตอน้ำ100  ml
   4 :  มากกวา 2.5 ตอน้ำ   1000 ml

ขอที่ : 11  เทคนิคที่ใชในการเจาะบอบาดาลแบบฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดินเรียกวาอะไร
    1 :  Jet   Drilling
   2 :  Percussion
   3 :  Rotary
   4 :  Casing

ขอที่ : 12  ตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ำบริโภค คาดัชนีคุณภาพน้ำใดที่ตองไมพบในน้ำเลย
   1 :  Coli form
   2 :   E.  Coli
   3 :  Mercury
   4 :  Lead

ขอที่ : 13  ขอใดไมจัดเปนแหลงน้ำดิบสําหรับการผลิตน้ำประปาที่สําคัญของไทย
   1 :  น้ำบาดาล
   2 :  น้ำกรอย
   3 :  น้ำคลอง
   4 :  แมน้ำ

ขอที่ : 14   หากพบวาในน้ำมีตะกอนสีแดง นาจะสันนิษฐานไดวาในน้ำดังกลาวมีการปนเปอนสิ่งใด
   1 :  แมงกานีส
    2 :  คลอไรด
   3 :  เหล็ก
   4 :  สารหนู

ขอที่ : 15   ขอใดเปนปจจัยที่มีผลตอปริมาณการใชน้ำประปา
   1 :  ฤดูกาล
   2 :  ฐานะของประชาชน
   3 :  คุณภาพของน้ำประปาที่ผลิตได้
   4 :  ถูกทุกขอ


ขอที่ :16  ขอใดไมใชผลกระทบของการที่มีความกระดางในน้ำประปาสูง
   1 :  น้ำมีรสผิดปกติ
   2 :  เกิดตะกรันใน boiler
   3 :  น้ำมีความขุน ทําใหไมนาบริโภค
  4 :  สิ้นเปลืองสบูในการซักลางมากกวาปกติ

ขอที่ : 17    การเก็บขอมูลปริมาณน้ำฝนของสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่ขาดหายไปสามารถกระทําไดจากสถานีวัดปริมาณน้ำฝนใกลเคียงซึ่งจะใหคาที่นาเชื่อถือได ขอมูลจากสถานีดังกลาวจะตองมีค่าแตกตางจากสถานีที่ขาดหายไปโดยคิดจากปริมาณน้ำฝนตลอดทั้งปเทาใด
   1 :  10%
   2 :  15%
   3 :  20%
   4 :  25%

ขอที่ : 18  คุณภาพของน้ำดิบเพื่อใชในการผลิตน้ำประปาประเภทน้ำผิวดินควรจะมีคา TDS  เกินกว่าเทาใด
   1 :  1000 mg/l
   2 :  1500   mg/l
   3 :  2000 mg/l
   4 :  2500 mg/l

ขอที่ :19  คุณภาพของน้ำประปาเพื่อชุมชนไมควรมีคาความขุนเกินเทาใด
   1 :  2 หนวย
   2 :  3 หนวย
   3 :  4 หนวย
   4 :  5 หนวย

ขอที่ : 20  น้ำที่มีคา pH มากกวา   11.0  จะมีอนุมูลใดบางปรากฏในน้ำ
   1 :  Hydroxide
   2 :  Hydroxide  และ   Carbonate
   3 :  Carbonate
   4 :  Bicarbonate ion

ขอที่ : 21  สารประกอบใดที่ปรากฏอยูในน้ำแลวทําใหเกิดความกระดางถาวร
   1 :  Calcium bicarbonate
   2 :  Calcium Sulfate
   3 :  Sodium Chloride
   4 :  Sodium carbonate

ขอที่ : 22  มาตรฐานของน้ำดื่มกําหนดใหมีคลอไรดไดไมเกินเทาใด
   1 :  150 mg/l
   2 :  200 mg/l
   3 :  250 mg/l
   4 :  300 mg/l

ขอที่ : 23  ปจจัยใดที่มีผลตอการใชน้ำในชุมชน
   1 :  ขนาดของชุมชน
   2 :  สภาพความเปนอยูของชุมชน
   3 :  ระบบจายน้ำ
   4 :  ถูกทุกขอ

ขอที่ : 24    ลุมน้ำแมกลองมีน้ำบาดาลที่ระดับน้ำลึก150-600  เมตร จัดอยูในชั้นหินประเภทใด
   1 :  หินรวน
   2 :  หินดินดาน
   3 :  หินทราย
   4 :  หินปูน

ขอที่ : 25   ปริมาณการใชน้ำเฉลี่ยของของโรงพยาบาลคิดจากอะไรจึงจะถูกตองที่สุด
   1 :  จํานวนคนที่มาใชบริการทั้งหมดตอวัน
   2 :  จํานวนเตียงตอวัน
   3 :  จากเครื่องสุขภัณฑของโรงพยาบาลทั้งหมด
   4 :   ถูกทุกขอสนใจแนวข้อสอบติดต่อที่  081-0477807
ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้