ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4527เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นช่างฝีมือทหาร

 
วิชาวิทยาศาสตร์

1.    ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านนั้นเป็นชนิดใด
    1.    ไฟฟ้ากระแสสลับ
    2.    ไฟฟ้ากระแสตรง
    3.    ไฟฟ้า  3  สาย
    4.    ไฟฟ้ากระแสทางเดียว
2.    สายไฟแรงสูงมักทำด้วยอะลูมิเนียมไม่ใช่ทองแดง  เพราะ
    1.    อะลูมิเนียมมีราคาถูกและน้ำหนักเบากว่าทองแดง
    2.    อะลูมิเนียมมีความต้านทานน้อยกว่าทองแดง
    3.    พลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปในสายไฟที่ทำด้วยอะลูมิเนียมน้อยกว่าที่สูญเสีย
ไปในสายไฟที่ทำด้วยทองแดง
    4.    ถูกทุกข้อ
3.    ข้อใดถูกต้อง
    1.    อโลหะส่วนใหญ่  มีความนำไฟฟ้ามาก
    2.    ตัวนำไฟฟ้า  มีความต้านทานน้อย
    3.    ตัวนำยิ่งยวด  มีความนำไฟฟ้าน้อย
    4.    โลหะทุกชนิด  สามารถทำให้เป็นตัวนำยิ่งยวดได้
4.    อันตรายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าคือ
    1.    ไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร
    2.    กระแสไฟฟ้ารั่ว
    3.    สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในเส้นลวด
    4.    มีถูกมากกว่า  1  ข้อ
5.    เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใด  ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
    1.    หม้อหุงข้าวไฟฟ้า            2.    ไดนาโม
    3.    เครื่องรับวิทยุ                4.    เครื่องซักผ้า

6.    ข้อควรปฏิบัติในการใช้เต้าเสียบและเต้ารับคือข้อใด
    1.    การใช้งานต้องเสียบเต้าเสียบให้แน่นกับเต้ารับ
    2.    ไม่ควรใช้เต้ารับอันเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด
    3.    ขณะดึงเต้าเสียบออก  ไม่ควรดึงที่สายไฟ
    4.    ถูกทุกข้อ
7.    ข้อใดคือหน้าที่ของแบลลัสต์ในวงจรไฟฟ้าของหลอดเรืองแสง
    1.    ลดการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงสว่าง
    2.    เพิ่มแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น
    3.    ลดแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้ต่ำลง
    4.    เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นกระแสไฟฟ้าตรง
8.    ขดลวดความร้อนในเตาไฟฟ้าควรมีลักษณะอย่างไร
    1.    มีพื้นที่หน้าตัดน้อย  ยาวมาก
    2.    มีพื้นที่หน้าตัดมาก  ค่อนข้างสั้น
    3.    มีพื้นที่หน้าตัดน้อย  ค่อนข้างสั้น  
    4.    มีพื้นที่หน้าตัดมาก  ยาวมาก
9.    นักเรียนคนหนึ่งใช้หลอดไฟฟ้าชนิด  100  วัตต์  220  โวลต์  สำหรับอ่านหนังสือ  
ขณะใช้งานหลอดไฟนี้จะมีความต้านทานเท่าใด
    1.    48      โอห์ม
    2.    242      โอห์ม
    3.    484    โอห์ม
    4.    2420    โอห์ม
10.    บ้านหลังหนึ่งต่อสายไฟฟ้ามีความต่างศักย์  220  โวลต์  ขณะที่ใช้เตาไฟฟ้าขนาด  
600  วัตต์และดวงไฟขนาด  60  วัตต์  บ้านนี้ต้องการกระแสกี่แอมแปร์
    1.    0.33
    2.    0.36
    3.    2.7
    4.    3.0
11.    ถ้านำหลอดไฟขนาด  110 v , 60 w  ไปใช้กับไฟฟ้าบ้านที่มีความต่างศักย์  220  v  จะ
เกิดผล
1.    ฟิวส์ขาด            3.    ให้ความสว่างน้อย
2.    ไส้หลอดขาด            4.    เปลืองไฟฟ้ามาก
12.    ขดลวดความต้านทาน  20  วัตต์  220  โวลต์  ถ้าใช้เป็นเวลานาน  1  นาที  จะ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ากี่จูล
    1.    2,000                3.     1,200
    2.     1,500                4.     1,000    
13.    บ้านหลังหนึ่งใช้ฟิวส์  15  แอมแปร์  ถ้าใช้หลอดไฟฟ้าซึ่งเขียนข้างหลอดว่า  220 v ,  
110  w  นำมาต่อกันแบบขนาน  จะต่อได้ประมาณกี่หลอดฟิวส์จึงไม่ขาด
1.    20    หลอด
2.     40    หลอด
3.     60    หลอด
4.     80    หลอด
14.    มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลได้  100  เปอร์เซ็นต์
ถ้ามอเตอร์นี้ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด  1  แอมแปร์  และต้องใช้มอเตอร์กับความ
    ต่างศักย์  220  โวลต์  นำมอเตอร์นี้ไปยกกล่องมวล  22  กิโลกรัมมีน้ำหนัก  10  นิวตัน
    1.    10.0    เมตร            3.    2.5    เมตร
    2.    5.0    เมตร            4.    1.0    เมตร
15.    ข้อความใดถูก
    1.    แรงเสียดทานเป็นแรงที่คอยต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ทำให้เราต้อง
ออกแรงมากขึ้น  แรงเสียดทานจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
    2.    แรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดหรือพื้นที่สัมผัสระหว่างวัตถุ
กับพื้น  ถ้าพื้นที่สัมผัสยิ่งมากแรงเสียดทานจะมากขึ้นด้วย
    3.    ดอกยางหรือลวดลายบนยางรถยนต์มีไว้เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับ
ผิวถนน
    4.    การเข็นรถให้เคลื่อนที่ไป  ขณะเริ่มต้นจะต้องออกแรงมากกว่าเมื่อรถ
เคลื่อนที่แล้ว
16.    กระป๋องใส่น้ำไว้จำนวนหนึ่ง  เมื่อวางบนตาชั่งสปริงตาชั่งสปริงอ่านได้  1,200  กรัม
นำก้อนโลหะซึ่งมีความหนาแน่น  8  กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร  ปริมาตร  100  
ลูกบาศก์เซนติเมตร  หย่อนลงในถังน้ำนี้ตาชั่งจะอ่านเท่าใด
    1.    1,200    กรัม
    2.     1,300    กรัม
3.     1,900    กรัม
    4.    2,000    กรัม
17.    ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
    ก.    ความหนาแน่นของคนโดยเฉลี่ยเท่ากับ  1  กรัม  ต่อลูกบาศก์เซนติเมตรคน
จึงจะลอยน้ำทะเลได้
    ข.    ตะกั่วเจือดีบุกจะมีจุดหลอมเหลวต่ำ  จึงนำมาทำฟิวส์ไฟฟ้าได้
    ค.    ชั่ววัตถุในน้ำหนัก  150  กรัม  ถ้าชั่งวัตถุในน้ำเกลือเข้มข้น  20  เปอร์เซ็นต์จะ
ได้น้ำหนักของวัตถุน้อยลงกว่าเดิม
    คำตอบคือ
    1.    ข้อ   ก  และ  ข            2.     ข้อ   ข  และ  ค    
    3.     ข้อ   ข  เท่านั้น            4.     ถูกทั้ง     ก  , ข  และ  ค
18.    ยอที่ชาวประมงใช้จับปลา  ประกอบด้วยคานยาวสม่ำเสมอ  คานยาว  5  เมตร  หนัก
40  นิวตันโครงตาข่ายของยอหนัก  200  นิวตัน  แขวนอยู่ที่ปลายข้างหนึ่งคานวาง
บนหัวเสาซึ่งทำหน้าที่จุดหมุนห่างจากปลายที่แขนโครงตาข่ายเป็นระยะ  3  เมตร  
ในการยกยอครั้งหนึ่งพบว่าต้องออกแรง  415  นิวตัน  กดที่ปลายอีกข้างหนึ่งจึงยกยอ
ขึ้นได้  ให้หาว่าปลาในยอหนักกี่นิวตัน        
    1.    70.0
    2.    92.0
    3.    270.0
4.    432.0

19.    คาน  AB  สม่ำเสมอยาว  2  เมตร  หนัก  10  นิวตัน  ปลาย  A  ติดแน่นกับกำแพง  
ปลาย  B  มีเชือกผูกแขวนไว้ให้คานอยู่ในแนวราบและเชือกอยู่ในแนวดิ่ง  เชือกทน
แรงดึงสูงสุดได้เพียง  30  นิวตัน  ถ้าจะแขวนป้ายโฆษณหนัก  25  นิวตัน  บนคานนี้      จะแขวนได้ไกลที่สุดเท่าใดจากกำแพงโดยเชือกไม่ขาด
1.    0.2    เมตร
2.    0.5    เมตร
3.    1.2    เมตร
4.    2    เมตร
20.    ในเครื่องยนต์ก๊าซโซลีน  หัวเทียนทำหน้าที่ตามข้อใด
    1.    เป็นหม้อแปลงขึ้น
    2.    เป็นหม้อแปลงลง
    3.    เป็นขั้วไฟฟ้า
    4.    เป็นทั้งข้อ  1, 2, 3

เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

(1)        1    (2)        1    (3)        2     (4)        4    (5)    4
(6)        4    (7)        2    (8)        1     (9)        3    (10)    4
(11)    2    (12)    3    (13)    1    (14)    4    (15)    4
(16)    4    (17)    4    (18)    1    (19)    4    (20)    3
(21)    1    (22)    3    (23)    4    (24)    1    (25)    3
(26)    3    (27)    3    (28)    3    (29)    3    (30)    2จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบช่างฝีมือทหารทุกเหล่าทัพ ตำรวจ จปร. จ่าทหารเรื่อ นายสิบทหารบก จ่าทหารอากาศ และสอบเข้ารับราชการอื่นๆ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ความถนัดทางช่าง ภาษาอังกฤษ
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   390 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้