ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4693เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.

 
คำชี้แจง 1. ข้อสอบมีทั้งหมด  100  ข้อ

                2. ให้กาเครื่องหมาย   ü   หน้าข้อที่ถูก

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 1- 10

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของร้านค้า

-          ทรัพย์สิน (บางรายการ) และหนี้สิน (ทุกรายการ) ณ วันต้นปี 2553 มีดังต่อไปนี้ :

รายได้รับล่วงหน้า               39,000  บาท                         ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                  63,000   บาท

                รายได้ค้างรับ                        28,000                                   เจ้าหนี้                                    87,000

                ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า               46,000                                   เงินกู้                                      95,000

-          ระหว่างปี 2553 เจ้าของร้านได้นำเงินมาลงทุนเพิ่มอีก 59,000 บาท และได้ถอนไปใช้ส่วนตัว  63,000  บาท

-          ขาดทุนสุทธิสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม มีจำนวนเท่ากับ 24,000  บาท

-          ทรัพย์สิน ณ วันปลายปี 2553 มีจำนวนน้อยกว่าทรัพย์สิน ณ วันต้นปี 2553  33,000  บาท

-          หนี้สินและทุน ณ วันต้นปี 2553 มีสัดส่วนเท่ากับ  2 : 3

1.ทุน ณ วันปลายปี 2553 มีจำนวนเท่ากับเท่าใด

.  454,000   บาท                                                                ข.  446,000   บาท

                ค.  524,000   บาท                                                                ง.  406,000    บาท

                จ. 389,000   บาท

ตอบ  จคำนวณหายอดหนี้สิน ณ วันต้นปี 2553

                เจ้าหนี้                                                    87,000

                ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                  63,000

                รายได้รับล่วงหน้า                               39,000

                เงินกู้                                                      95,000

                                ยอดรวม                 284,000

                คำนวณหายอดทุน ณ วันต้นปี 2553

                จากอัตราส่วนหนี้สินและทุน ณ วันต้นปี 2553 เท่ากับ 2 : 3

                ดังนั้น ยอดทุน ณ วันต้นปี 2553 =  284,000 x  
     =  426,000   บาท

                คำนวณหายอดทุน ณ วันปลายปี 2553

                ยอดทุน ณ วันปลายปี          =   ยอดทุน ณ วันต้นปี – ขาดทุนสุทธิ + ลงทุนเพิ่ม  - ถอนใช้ส่วนตัว

                                                                =    426,000 – 24,000 + 59,000 – 63,000     =     398,000  บาท

2. หนี้สิน ณ วันปลายปี 2553 มีจำนวนเท่ากับเท่าใด

  ก.  279,000   บาท                                                              ข.  223,000   บาท

                ค.  153,000   บาท                                                                ง.  231,000    บาท

                จ. 271,000   บาท

ตอบ  คคำนวณหาทรัพย์สิน ณ วันปลายปี 2553

                ทรัพย์สิน ณ วันต้นปี          =  หนี้สิน ณ วัน ต้นปี +  หนี้สิน  ณ  วันต้นปี

                                                                =  284,000 + 426,000         =   710,000           บาท

 ทรัพย์สิน ณ วันปลายปี                =  ทรัพย์สิน ณ วันต้นปี – 33,000

                                                =  710,000 – 33,000           =  677,000            บาท

คำนวณหาหนี้สิน ณ วันปลายปี 2553

หนี้สิน ณ วันปลายปี           =  ทรัพย์สิน ณ วันปลายปี  - ทุน ณ วันปลายปี

                                                =  677,000 – 524,000         =  153,000            บาท

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถาม

                                                                       31  ธันวาคม  2552                               31  ธันวาคม  2553

                เงินสด                                                   27,000   บาท                                        ?     บาท

                ลูกหนี้                                                    82,000                                                   64,000

                ตั๋วเงินรับ                                               41,000                                                   53,000

                สินค้า                                                     73,000                                                   85,000

                วัสดุสำนักงาน                                     26,000                                                   12,000

                ทรัพย์สินถาวร (สุทธิ)                        408,000                                                 366,000

                เจ้าหนี้                                                    49,000                                                   71,000

                เงินกู้                                                      200,000                                                 50,000

                เงินเดือนค้างจ่าย                                 22,000                                                   19,000

                รายได้เบ็ดเตล็ด                                         ?                                                         13,000

                ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า           11,000                                                       -

                ค่าเช่ารับล่วงหน้า                                    -                                                          7,000

                ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า                          -                                                          8,000

เงินสดรับและเงินสดจ่ายสำหรับปี 2553 สรุปได้ดังนี้

เงินสดรับ
เงินสดจ่าย
จากลูกหนี้                    401,000     บาท

จากตั๋วเงินรับ               177,000

จากรายได้เบ็ดเตล็ด       40,000

จากค่าเช่ารับ                  46,000

ซื้อสินค้าเป็นเงินสด                        ?            บาท

          ชำระเจ้าหนี้                          ?

          เงินเดือน                          51,000

          ค่าเบี้ยประกันภัย             34,000

          ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด           48,000

           ดอกเบี้ยจ่าย                    37,000

            ค่าโฆษณา                     31,000

            ซื้อวัสดุสำนักงาน         18,000

            ชำระเงินกู้                     150,000

ข้อมูลเพิ่มเติม

-          ระหว่างปี 2553 ได้ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ  56,000  บาท  รับคืนสินค้า   49,000  บาท  ส่งคืนสินค้า  34,000  บาท  ส่วนลดรับ   18,000  บาท  ส่วนลดจ่าย    25,000   บาท

-          ยอดซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อสำหรับปี 2553  มีจำนวนเท่ากับ  228,000  บาท

-          กำไรขั้นต้นสำหรับปี  2553  มีจำนวนเท่ากับ  343,000   บาท

-          ยอดรายได้อื่นสำหรับปี 2553  มีจำนวนเท่ากับ  86,000  บาท

5. ยอดขายสำหรับปี 2553 เท่ากับเท่าใด

.  702,000   บาท                                                                ข.  687,000   บาท

                ค.  714,000   บาท                                                                ง.  695,000    บาท

                จ. 680,000   บาท

ตอบ  กคำนวณหายอดขายเชื่อสำหรับปี 2553

                ยอดลูกหนี้และตั๋วรับเงิน ณ วันปลายปี (64,000 + 53,000)                                        117,000

                บวก   รับชำระเป็นเงินสด (401,000 + 177,000 )                                                         578,000

                                ตัดหนี้สูญ                                                                             56,000

                                รับเงินคืนสินค้า                                                                   49,000

                                ส่วนลดจ่าย                                                                           25,000                   708,000

                                                                                                                                                                825,000

                หัก    ยอดลูกหนี้และตั๋วเงินรับ ณ วันต้นปี ( 82,000 + 41,000)                                 123,000

                  ยอดขายเชื่อ                                                                                                                   702,000

6. ในปี 2553 เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้มีจำนวนเท่ากับเท่าใด

.  198,000   บาท                                                                ข.  147,000   บาท

                ค.  154,000   บาท                                                                ง.  56,000    บาท

                จ. 139,000   บาท

ตอบ  คคำนวณหาเงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้สำหรับปี 2553

                ยอดเจ้าหนี้ ณ วันต้นปี                                                        49,000

                บวก        ซื้อเชื่อ                                                                                                   228,000

                                                                                                                                                277,000

                หัก          ยอดเจ้าหนี้ ณ วันปลายปี                                    71,000

                                                ส่งคืนสินค้า                                          18,000                   123,000

                  เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้                                                                               154,000

7. ยอดซื้อสินค้าเงินสดสำหรับปี 2553 เท่ากับเท่าใด

.  69,000   บาท                                                                   ข.  143,000   บาท

                ค.  121,000   บาท                                                                ง.  17,000    บาท

                จ. 133,000   บาท

ตอบ  ขคำนวณหาต้นทุนขายสำหรับปี 2553

                ต้นทุนขาย             = ยอดขาย – กำไรขั้นต้น

                                                =   702,000 – 343,000        =   359,000  บาท

                คำนวณหายอดซื้อสำหรับปี 2553

                ยอดซื้อรวม      =  สินค้าคงเหลือ ณ วันปลายปี + ต้นทุนขาย  - สินค้าคงเหลือ  ณ วันต้นปี

                                          =   85,000  + 359,000  -  73,000  =  317,000   บาท

                คำนวณหายอดซื้อสินค้าเป็นเงินสดสำหรับปี 2553

                ยอดซื้อสด             = ซื้อรวม  - ซื้อเชื่อ

                                                = 317,000  - 228,000                          =   143,000  บาท

8. ข้อความในข้อใดเป็นข้อความที่ถูกต้อง

.  รับเงินในปี 2553  แต่เป็นรายได้ของปี 2554 คือ รายได้รับล่วงหน้าต้นปี 2553                               

.  จ่ายเงินในปี 2554  แต่เป็นค่าใช้จ่ายของปี 2553 คือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต้นปี 2553

                ค.  รับเงินในปี 2552  แต่เป็นรายได้ของปี 2553 คือ รายได้ค้างรับปลายปี 2552                    

.  จ่ายเงินในปี 2553  แต่เป็นค่าใช้จ่ายของปี 2552 คือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต้นปี 2553

. รับเงินในปี 2554  แต่เป็นรายได้ของปี 2553 คือ รายได้รับล่วงหน้าต้นปี 2554

ตอบ  ง.

9. เงินเดือนและค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับปี 2553 เท่ากับเท่าใด 

.  77,000   บาท                                                                   ข.  93,000   บาท

                ค.  99,000   บาท                                                                   ง.  71,000    บาท

                จ. 137,000   บาท

ตอบ  ขคำนวณหาเงินเดือนและค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับปี 2553

                                เงินเดือนค้างจ่าย ณ วันปลายปี                                                                         19,000

                ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ณ วันต้นปี                                      11,000                   30,000

                บวก   จ่ายชำระเป็นเงินสด (51,000 + 34,000)                              85,000                   115,000

                หัก   เงินเดือนค้างจ่าย ณ วันต้นปี                                                    22,000  

                  เงินเดือนและค่าเบี้ยประกันภัย                                                 93,000

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับปี  2553 เท่ากับเท่าใด

.  331,000   บาท                                                                ข.  302,000   บาท

                ค.  238,000   บาท                                                                ง.  252,000    บาท

                จ. 294,000   บาท

ตอบ  จคำนวณหาค่าโฆษณาสำหรับปี 2553

                                จ่ายค่าโฆษณาเป็นเงินสด                                                                                  31,000

                หัก ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า ณ วันปลายปี                                       8,000

                  ค่าโฆษณา                                                                                      23,000

คำนวณหาวัสดุสำนักงานใช้ไปสำหรับปี 2553

                วัสดุสำนักงาน ณ วันต้นปี                                 26,000

                บวก        ซื้อระหว่างปี                                                        18,000

                                                                                                                44,000

                หัก  วัสดุสำนักงาน ณ วันปลายปี                                     12,000

                  วัสดุสำนักงานใช้ไป                                                    32,000

  คำนวณหาค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสำหรับปี 2553

                                ทรัพย์สินถาวร ณ วันต้นปี                                                 408,000

                หัก   ทรัพย์สินถาวร วันปลายปี                                                         366,000

                  ค่าเสื่อมราคา                                                                                  42,000

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับปี 2553

                เงินเดือนและค่าเบี้ยประกันภัย                                        93,000

                ค่าโฆษณา                                                                             23,000

                ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                               48,000

                วัสดุสำนักงานใช้ไป                                                           32,000

                ค่าเสื่อมราคา                                                                         42,000

                หนี้สูญ                                                                                   56,000

                  รวม                                                                                  294,000

13. รายได้เบ็ดเตล็ดค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552  เท่ากับเท่าใด

.  6,000   บาท                                                                     ข.  22,000   บาท

                ค.  8,000   บาท                                                                     ง.  20,000    บาท

                จ. 13,000   บาท

ตอบ  กคำนวณหารายได้เบ็ดเตล็ดค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2552  ( ณ วันต้นปี)

                รายได้เบ็ดเตล็ดค้างรับ ณ วันปลายปี                                                               13,000

                บวก   รับชำระรายได้เบ็ดเตล็ดและค่าเช่ารับ (4,000 + 46,000) 86,000

                                                                                                                                                99,000

                หัก ค่าเช่ารับล่วงหน้า ณ  วันปลายปี                               7,000

                รายได้อื่นสำหรับปี                                                              86,000                   93,000

                  รายได้เบ็ดเตล็ดค้างรับ ณ วันต้นปี                                                            6,000

14. กำไรสุทธิสำหรับปี 2553 เท่ากับเท่าใด

.  49,000   บาท                                                                   ข.  98,000   บาท

                ค.  12,000   บาท                                                                   ง.  135,000    บาท

                จ. ไม่มีคำตอบที่ถูก

ตอบ  ขคำนวณหากำไรสุทธิสำหรับปี  2553

                กำไรขั้นต้น                                                                                                           343,000

                หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                       294,000

                     ดอกเบี้ยจ่าย                                                                      37,000                   331,000

                                                                                                                                                12,000

                บวก        รายได้อื่น                                                                                              86,000

                  กำไรสุทธิ                                                                                                       98,000

ข้อ 15 -24.  จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถาม

                ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสมาคม :

                เงินสดรับสำหรับปี 2553 :

                                ค่าบำรุงสมาชิก                                                                    141,000   บาท

                                                ดอกเบี้ยรับ                                                            42,000

                จากการจัดสัมมนา                                               56,000

                จากการจำหน่ายวารสาร                                     39,000

                เบิกเงินจากธนาคาร                                            35,000

ค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในงบรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2553 :

                เงินเดือน                                                               89,000    บาท

                ค่าเช่า                                                                     26,000

                ค่าน้ำค่าไฟ                                                            21,000

                ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                               18,000

                ค่าเสื่อมราคา                                                         25,000

                ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา                                44,000

                ค่าจัดพิมพ์วารสาร                                               28,000

ทรัพย์สินหมุนเวียนและหนี้สิน ณ วันปลายปี 2553  :

                เงินเดือนและเงินฝากธนาคาร                          453,000    บาท

                ค่าบำรุงสมาชิกค้างรับ                                        3,000

                รายได้เบ็ดเตล็ดค้างรับ                                        16,000

                เงินเดือนค้างจ่าย                                                 26,000

                ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า                                              7,000

                ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า                                      17,000

ข้อมูลเพิ่มเติม

                ณ วันค้นปี 2553 มีค่าบำรุงสมาชิกล่วงหน้า  30,000 บาทดอกเบี้ยค้างรับ  4,000  บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย  5,000  บาท ทรัพย์สินถาวรสุทธิ  98,000  บาท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ของทุกหน่วยงาน
ทั้งที่ใช้วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ในการสอบรับราชการ

[font=angsana new  ]พร้อมกับแนวข้อสอบความรู้ความวามรู้ความสามารถทั่วไป
สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

[font=arial  ]โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ขอบคุณคะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้