ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5442เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ กฟผ. ปี 54 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอื่นๆ เมื่อเวลา(2012-08-05) —
วิชาภาษาอังกฤษChoose the best answer to complete each sentence
1. Would you like to ………. this  letter ?
a. register                               b. registered
c. registration             d. registeration
2. You ‘ d better………it before noon.
a. sending                              b. send
c. to send                               d. sent
3. Please………..it in at 8:00, sir.
a. handind                              b. to hand
c. handed                               d. hand
4.  A: How………….is the fee ?
   B :  It’ s 4 bath for domestic and 25 baht for international
a. long                         b. many
c. much                                   d. far
5. I think it’s better to send it by ………… mail.
a. registered                          b. register
c.  to register                          d. registration
6.   A: …………..do you want to send it ?
     B: I’ll send it by airmail.
a.  When                                 b. How
c. How much                          d. How many
7.  A: Does it have anything valuable inside ?
     B: Yes, I enclosed something very important inside.
     A: You’ d better…………..this  mail.
a.   register                             b.  to  register
c. registered                          d. registration
8. If you make a………Thailand post will pay you up 80 baht

a. care                                    b. claim

c. cry                                       d. case

9.  Please …………. The cue coupon over there.

a. don’t forgot                        b. didn’t forget

c. don’t forget             d. didn’t forgot

10.  Thank you ………… your explanation.

a. for                                       b.  in

c. on                                        d. at

11. Thank you again for ………… tonight.

a. come                                  b. coming

c. came                                  d. to come

12. …………… an overseas call during that time . It’s very expensive

a. Please make                     b. Don’t please make

c. Make don’t please            d. please don’t make

13. Don’t talk loudly in the library …………..?

a. right                                    b. please

c. OK.                                     d. thanks

14. You won’t go to meet her again ……………..?

a. you will                                b. will you

c. would you                           d. you would

15. The service charge is 30 baht, ……………………… ?

a. is it                                      b. isn’t it

c. is she                                  d. it isn’t

 

 

16. She can’t speak Chinese,………………………..?

a. can she                              b. can’t she

c. is she                                  d. isn’t she

 

Fill the suitable sentence to complete the dialogue below .

Clerk : ____________ 17 ______________ .

Customer : Yes, I’ d like to buy three eight baht stamps.

Clerk : ____________ 18 ______________ .

Customer : ­_________ 19 ______________ . I haven’t anything smaller.

            ( The customer sends a one hundred baht note to the clerk)

Clerk : ____________ 20______________ . Here’s your change .

Customer : Thank you.

Clerk : You’re welcome

a. That’s all right                   

b. It’s twenty- four baht

c. Good morning , Can I help you ?                        

d. I’m sorry

Choose a. Weigh (s)   or  b. weight to complete each sentence.

21.  Let me …………. It, please.

22.  Our …………….. is our problem.

23.  How much is your ……..?

24. This package …………. Only 400 grams . It’s a small packet.

25. Your should …………….. every week to record your weight.

26. If the …………….. doesn’t exceed the limitation,you can send it as a  small packet.

27. Please……………..  here ,sir .

 

Choose the best answer

28.  How long……….. you worked at the Post office ?

a. has                                      b. have

c. do                                        d. does

29. We …………just used queue coupon system since early this mounth.

a. have                                    b. has

c. had                                      d. haven’t

30.  I…………never seen Customs declaration form before.

a. haven’t                                b. have

c. has                                      d. hasn’t


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ปี 54 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
สนใจสั่งซื้อมาที่  
[email=decho.by@hotmail.com]decho.by@hotmail.com[/email]
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ลักษณะนิสัย ( Personality Test )
ภาษาอังกฤษ ( English Test ) เนื้อหาครบถ้วน เฉลยทุกข้อ
ข้อสอบ Reading Comprehension Test แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) กว่า 250 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แห่งเดียวเท่านั้น!!!!!!
ข้อ สอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) กว่า 100 ข้อ

พร้อมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test
) อย่างถูกต้อง
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) และข้อสอบข้อสอบ Reading Comprehension Test

( ข้อสอบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ )กว่า 300 ข้อ มีเฉลยทุกข้อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ สำหรับการทำข้อสอบ ลักษณะนิสัย ( Personality Test ) และสำหรับการสอบสัมภาษณ์
ประวัติ กฟผ.
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้