ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3832เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบไปรษณีย์,แนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์,แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์

 
1.กิจการไปรษณีย์จัดตั้งเมื่อใด
. 4  สิงหาคม 2426                                             ข. 14  สิงหาคม 2426
. 4  สิงหาคม 2526                                             ง. 14  สิงหาคม 2526
2. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แยกออกจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัทเมื่อใด
. 4  สิงหาคม 2426                                             ข. 14  สิงหาคม 2426
. 4  สิงหาคม 2526                                             ง. 14  สิงหาคม 2526
3. บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงคมนาคม                                         
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               
. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                ข. นายมั่น  พัธโนทัย
. นายสือ  ล้ออุทัย                                               ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
5.  ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร
. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย
. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คือใคร
. พลเอกสมชัย  มาระเนตร์                              ข. นายมั่น  พัธโนทัย
. นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์                       ง. นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์
7. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. THATLAND POST                                      ข. THATLAND POST CO
. THATLAND POST CO, LTD                    ง. THAT POST  CO.LTD
8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นปี่ที่เท่าไร
.  ปีที่ 51                                                               ข. ปีที่ 61
. ปีที่ 71                                                                ง. ปีที่ 81
9. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจการปกครองในสมัย พ. ต . ท .ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นเมื่อใด
. 19  สิงหาคม 2549                                          ข. 29  สิงหาคม 2549
. 19 กันยายน 2549                                           ง. 29 กันยายน 2549
10. ข้อใดไม่ใช้สาเหตุของการยึดอำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
. การไร้ประสิทธิภาพในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน                                           
. การไร้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบอำนาจรัฐ
. การเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
. การมุ่งแปรรูปรัฐวิสาหกิจมากเกินไป
11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ใช้ในปัจจุบันนับเป็นฉบับที่เท่าได
.  ฉบับที่ 16                                                         ข. ฉบับที่ 17
. ฉบับที่ 18                                                          ง. ฉบับที่ 19
12.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  คณะองคมนตรี อยู่วาระดำรงตำแหน่งกี่ปี
.  3  ปี                                                                   ข.  4  ปี  
. 5  ปี                                                                    ง.  6  ปี  
13. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550  รัฐสภา ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่คน
.  150  คน                                                           ข.  250  คน
.  480  คน                                                           ง.   630  คน
14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้เมื่อวันใด
. 4  สิงหาคม 2550                                             ข. 14  สิงหาคม 2550
. 21 สิงหาคม 2550                                           ง. 24  สิงหาคม 2550
15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน
.  35  คน                                                              ข.  36  คน
.  40  คน                                                              ง.   45  คน
  16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     
. ประธานวุฒิสภา
. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                          
. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน
.  250  คน                                                           ข.  400  คน
.  480  คน                                                           ง.   630  คน
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2551) คือ
.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช                                  ข.  นายประสพสุข บุญเดช

. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           ง. นายชัย  ชิดชอบ

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 วุฒิสภา (ส.ว. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน                                          

. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน          

.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน                                                            

. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน          

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                      

. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       

. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       

. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน       

21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

.ประธานวุฒิสภา                                             

. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

 

 

22. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่ (ณ ปี 2551)

.  23                                                                      ข. 24

.  25                                                                      ง.   26

23. ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุไม่ตำกว่า

.  21  ปี                                                                 ข.  25  ปี

.   30  ปี                                                                ง. 35  ปี

24. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด

.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542                                              

.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545

. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519                                       

. พระราชบัญญัติไปรษณีย์  พ.ศ. 2477

25. เว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  มีชื่อว่าอะไร

. www.thailandpost .co.th                                              

. www.thailandpost .go.th

. www.thaipost .co.th                                      

. www.thaipost .go.th

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  125  ปี ของกิจการ ไปรษณีย์ไทย  คือ ปี พ.ศ. ใด

.  เดือนสิงหาคม  ปี  พ. ศ. 2549                     

. เดือนสิงหาคม  ปี  พ. ศ. 2550

. เดือนสิงหาคม  ปี  พ. ศ. 2551                                      

. เดือนสิงหาคม  ปี  พ. ศ. 2552

27. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีชื่อว่าอะไร

. www.mict thai.go.th                                     

. www.ict.go.th

. www.ict.co.th                                 

. www.mict.go.th

 

 

28. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา

. 209  มาตรา                                       ข. 309  มาตรา

. 319  มาตรา                                       ง. 329  มาตรา

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ 2555-2556 ทั่วประเทศ
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail

ทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
สนใจสั่งซื้อมาที่ 
decho.by@hotmail.com

 ส่งทาง E-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท  
รวบรวมแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ทุกวิชาที่สอบ
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho pragay  ออมทรัพย์


ประกอบด้วยวิชา
1. หนังสือประกาศ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (เรื่องรับสมัครบุคคล)
2. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาไทย”

3. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาอังกฤษ”
4. แนวข้อสอบ “วิชาภาษาคอมพิวเตอร์” 
5. แนวข้อสอบ “วิชาคณิตศาสตร์” 
6. แนวข้อสอบ “วิชาทัศนะคติ” (รวมปี 51 52 และ 53)
7. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์
8. คำศัพท์ไปรษณีย์
9. สรุปแนวข้อสอบ
10. ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
11. วิสัยทัศน์และภารกิจ
12. ที่ทำการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
แนวข้อสอบชุดนี้จะเป็นแนวข้อสอบที่ออกสอบในปี 2554-2556
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้