ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3483เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ตัวอย่างแนวข้อสอบในเอกสารเตรียมสอบศาลยุติธรรม

 
๓๓.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ ก.ศ.
            ก.  รักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการศาลยุติธรรม
            ข.  การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม
            ค.  กำหนดวันทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี
            ง.  การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน
๓๔.  ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
            ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
            ข.  ประธานศาลฎีกา
            ค.  คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
            ง.  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
๓๕.  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
            ก.  ๒ ปี
            ข.  ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี
            ค.  ๔  ปี 
            ง.  ๔  ปี  แต่ไม่เกิน ๕ ปี
๓๖.  การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
            ก.  ประธานศาลฎีกา
            ข.  คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
            ค.  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
            ง.   คณะกรรมการข้ารากชารศาลยุติธรรม
๓๗.  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
            ก.  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอรายชื่อต่อ ก.ศ.เพื่อให้ความเห็นชอบ
            ข.  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
            ค.  ก.ศ.ให้ความเห็นชอบ แต่ให้ฟังความเห็นของประธานศาลฎีกาประกอบการพิจารณา
            ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข และ ข้อ ค
๒๒. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับใด
            ๑. ระดับกองขึ้นไป
            ๒. ระดับกรมขึ้นไป
            ๓. ระดับทบวงขึ้นไป
            ๔. ระดับกระทรวงขึ้นไป
๒๓. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ
            ๑. คำสั่ง
            ๒. ระเบียบ
            ๓. ข้อบังคับ
            ๔. ประกาศ
๕๙. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาล
            ก.  ผู้พิพากษา
            ข.  เจ้าหน้าที่ศาลได้รับการแต่งตั้ง
            ค.  บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง
            ง.  ทนายความ
๖๐.  โทษทางอาญามีกี่สถาน อะไรบ้าง
            ก.  ๕  สถาน คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน
            ข.  ๕  สถาน คือ ประหารชีวิต จำคุก จำคุกและกักขัง กักขัง ปรับ
            ค.  ๕  สถาน คือ ประหารชีวิต  จำคุก  จำคุกและกักขัง  จำคุกและปรับ  ปรับอย่างเดียว
            ง.  ๕  สถาน คือ ประหารชีวิต  จำคุก  จำคุกและกักขัง  ปรับและรอการลงโทษ ริบทรัพย์สิน
 
๘. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม (มาตรา ๘๑)
            ๑. สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการประกอบกิจการ
            ๒. คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด
            ๓. จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระ
            ๔. สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 
๙. รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานาประเทศ บัญญัติไว้ในแนวนโยบายด้านใด (มาตรา ๘๒)
            ๑. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
            ๒. ด้านการต่างประเทศ
            ๓. ด้านเศรษฐกิจ
            ๔. ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
๑๐. รัฐต้องส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม บัญญัติไว้ในแนวนโยบายด้านใด (มาตรา ๘๗)
            ๑. ด้านความมั่นคงของรัฐ
            ๒. ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม
            ๓. ด้านกฎหมายและการยุติธรรม
            ๔. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑๑. รัฐสภา ประกอบด้วย (มาตรา ๘๘)
            ๑. นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
            ๒. สภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี
            ๓.  สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
            ๔.  คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา
๑๒. ประธานรัฐสภา คือ (มาตรา ๘๙)
            ๑. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
            ๒. ประธานวุฒิสภา
            ๓.  นายกรัฐมนตรี
            ๔. ไม่มีข้อถูก
๕๕. ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
            ๑. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
            ๒.  ปลัดกระทรวงการคลัง
            ๓.  รองนายกรัฐมนตรี
            ๔.  นายกรัฐมนตรี
๕๖. คณะกรรมการ ก.พ. โดยตำแหน่งได้แก่
            ๑. ปลัดกระทรวงการคลัง
            ๒.  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
            ๓.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
            ๔.  ถูกทุกข้อ
๖๙.  การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบวันใด
            ๑. วันที่ ๓๐ กันยายน
            ๒.  วันที่ ๑ ตุลาคม
            ๓.  วันเปิดทำการวันแรกของเดือนกันยายนเป็นต้นไป
            ๔.  วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
๗๐.  พัสดุที่หมดความจำเป็นหากต้องการขายโดยปกติจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
            ๑.  ๓๐ วัน
            ๒.  ๔๕  วัน
            ๓.  ๖๐  วัน
            ๔.  ๙๐  วัน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้