ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4340เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

 
11.  การเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าภริยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตราใด จะสามารถแยกยื่นรายการและเสียภาษีต่างหากจากสามีเฉพาะส่วนที่เป็นรายได้พึงประเมินตามมาตรานั้น

            1.   มาตรา  40 (1)

            2.   มาตรา  40 (2)

            3.   มาตรา  40 (3)

            4.  มาตรา  40 (4)

12.  บุคคลใดมีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน

            1.  นายแก้ว โสด มีเงินได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวปีละ 25,000 บาท

            2.  นายเงิน โสด มีเงินได้จากเงินเดือนปีละ 40,000 บาท

            3.  นายทอง สมรส มีเงินได้จากการขายเสื้อผ้าปีละ 50,000 บาท

            4.  นายนาค สมรส มีเงินได้จากเงินได้ปีละ 120,000 บาท

13.  กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีประเภทใดบ้าง

            1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

            2. ภาษีเงินได้เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีป้าย

            3. ภาษีเงินได้เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์

            4. ภาษีเงินได้เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  อากรแสตมป์  ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน

14.  นายแก้ว โสด มีรายได้จากเงินเดือน ๆ ละ 20,000 บาท นายแก้วจะเสียภาษีเป็นเงินเท่าใด

            1.  ไม่ต้องเสียภาษี

            2.  10,000  บาท

            3.  12,500  บาท

            4.  15,000  บาท

15.  นายแก้ว สมรสมีภริยา และบุตร 2 คน อายุ 8 ปี 10 ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดบ้านดอน มารดายังมีชีวิตอยู่  โดยนายแก้วมีรายได้จากเงินเดือน ๆละ 30,000 บาท นายแก้วจะเสียภาษีเป็นเงินเท่าใด

            1.  2,600  บาท

            2.  3,000  บาท

            3.  13,800 บาท

            4.  7,600  บาท

เฉลยวันที่  22  มีนาคม  2554

ข้อ  11     1.  มาตรา  57 เบญจ

ข้อ 12      4.  มาตรา 56

ข้อ 13.     3.

ข้อ 14      1.  แสดงวิธีคำนวณภาษี

                                    เงินเดือน  20,000  12 เดือน     เป็นเงิน     240,000 บาท

                                    หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน              60,000  บาท

                                    หัก ค่าลดหย่อนสำหรับตนเอง                   30,000  บาท

                                    คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี            150,000      บาท

                        แต่ได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลสำหรับเงินได้บุคคลธรรมดาในวงเงิน 150,000 บาท  จึงไม่ต้องเสียภาษี

ข้อ 15      1.   แสดงวิธีคำนวณภาษี

            เงินเดือน  30,000  12 เดือน     เป็นเงิน                        360,000 บาท

            หัก ค่าใช้จ่ายร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน                                 60,000  บาท

            หัก ค่าลดหย่อนสำหรับตนเอง                                       30,000  บาท

            หัก ค่าลดหย่อนสำหรับภริยา                                        30,000  บาท

            หัก ค่าลดหย่อนสำหรับมารดา                                      30,000  บาท

            หัก ค่าลดหย่อนสำหรับบุตร 2 คน คนละ 15,000               30,000  บาท

        หัก ค่าการศึกษาสำหรับบุตรที่ศึกษาในประเทศไทย

                  คนละ 2,000 บาท                                                 4,000  บาท

                                    คงเหลือเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี    176,000      บาท

ได้รับการยกเว้นจากรัฐบาลสำหรับเงินได้บุคคลธรรมดาในวงเงิน   150,000      บาท

จึงมีเงินได้สุทธิที่ต้องเสียภาษี 176,000-150,000  =  26,000 บาท  เสียภาษีในอัตราก้าวหน้า ร้อยละ 10  จะได้ 26,000 x 10%  =  2,600  บาท
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้