ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 5337เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ พรบ.อบต. เทศบาล

 
แนวข้อสอบเทศบาล

1. พ.ร.บ.เทศบาลฉบับใดที่กำหนดการบังคับใช้หลักการ เรื่องการเลือกรูปแบบการบริหารงานเทศบาลแบบคณะเทศมนตรี หรือนายกเทศมนตรี และบังคับใช้ทุกแห่งเมื่อใด
ตอบ ฉบับที่ 11 บังคับใช้ทุกแห่งในวันที่ 1 มกราคม 2550

2. เทศบัญญัติจะกำหนดโทษสูงสุดไม่เกิน
ตอบ 1,000 บาท

3.เทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนกี่คน
ตอบ 24 คน

4. นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ตอบ 30 ปี

5. ประธานสภาเทศบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง
ตอบ จนครบอายุของสภา

6. คามกฎหมาย เทศบาลแบ่งออกเป็น
ตอบ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร

7.สมาชิกสภาเทศบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ตอบ 4 ปี

8. คณะเทศมนตรีของเทศบาลประกอบด้วย
ตอบ นายกเทศมนตรี และเทศมนตรี 2-4 คน

9. นายกเทศมนตรีมีอำนาจเช่นเดียวกับ
ตอบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

10. นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง โดย
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล
แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1. ผู้ดำรงตำแหน่งใน ?ก.ถ.? คือใคร
ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ประกอบด้วย ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการคัดเลือก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี (วาระเดียว) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 6 คน ได้แก่เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ สคช. ผอ.สำนักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนท้องถิ่น จำนวน 5-6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ. ผู้แทนคณะกรรมการกลางพักงานเทศบาล ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเมืองพัทยา ฝ่ายละ 1 คน และอาจแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ขึ้น อีก 1 คน ถ้ามีการจัดตั้งขึ้นมาใหม่ในภายหลัง โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ก.ถ. เป็นเลขานุการ

2. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
ตอบ 6 ปี

3. เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คือผู้ใด
ตอบ ขรก.ในกรมการปกครอง ซึ่ง อปค.แต่งตั้งจากผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี

4. สำนักงาน ก.ถ. อยู่ในสังกัดใด
ตอบ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนเท่าใด
ตอบ เกณฑ์การเข้าชื่อ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่เกิน 100,000 คน จำนวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,000 ? 500,000 คน จำนวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 500,001 ? 1,000,000 คน จำนวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อยกว่า 25,000 คน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,000,001 คนขึ้นไป จำนวนผู้เข้าชื่อ ไม่น้อยกว่า 30,000 คน
การนับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ถือตามจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด

2. การเข้าชื่อเพื่อให้มีการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นต่อ
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

3.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เสนอต่อ
ตอบ ประธานสภาท้องถิ่น

4. หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับรากหญ้าหรือหน่วยพื้นฐานของไทยคือ
ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลระดับชุมชนเมือง อบจ.ระดับจังหวัด

5. หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยมีกี่รูป
ตอบ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 70 มี 4 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด (กทม. พัทยา อบต.)

6.ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น
ตอบ 1.เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
2.ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง
3.รัฐบาลแบ่งอำนาจและมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่น
4.สามารถสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงเป้าหมาย

7.ข้อใดเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตอบ 1.การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.การเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์
3.การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

9. หน้าที่ของสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
ตอบ 1.ศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบและโครงสร้างหน่วยการปกครองท้องถิ่น
2.ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการบริหารการคลัง งบประมาณ การจัดเก็บและพัฒนารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
3.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประสานการพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญ

10. การจัดตั้งเทศบาลให้กระทำได้โดย
ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

11. สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีสมาชิกจำนวน
ตอบ 18 ตน

18.เทศบาลนคร สามารถตราเทศบัญญัติ และกำหนดโทษผู้ละเมิดเทศบัญญัติได้จำนวนเท่าใด
ตอบ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

20.ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นพ้นจากตำแหน่ง
ตอบ 3 ใน 4
1.พ.ร.บ.เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น มีกี่ฉบับ อะไรบ้าง
ตอบ หลัก ๆ มี 5 ฉบับ คือ เทศบาล 2496 อบจ.2540 อบต.2537 พัทยา 2542 กทม.2528

2.สุขาฯ ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปี 2542 มีกี่แห่ง
ตอบ 981 แห่ง

3.หลักการปกครองของไทย ใช้หลักรัฐเดี่ยวหมายความว่าอะไร
ตอบ ตาม ม.1 ของ รธน.2540 ประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้

4.หลักการปกครองท้องถิ่นใช้หลักการใด
ตอบ กระจายอำนาจ

5.การปกครองท้องถิ่นของไทยมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง
ตอบ มี ท. อบจ. อบต. พิเศษ(กทม. , พัทยา)

6.ปัจจุบันรูปแบบเทศบาลมีกี่รูปแบบ มีกี่รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีกี่แห่ง
ตอบ 3 รูปแบบ คือ นคร (20) เมือง (84) ตำบล(1,025) = 1,129 แห่ง

7.จำนวนประชากร ตามหลักเกณฑ์การตั้งเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีจำนวนเท่าไร
ตอบ ตำบลไม่กำหนด เมือง 10,000 คน นคร 50,000 คน

8.ความหนาแน่นของจำนวนประชากรต้องนำมาพิจารณาการตั้งเทศบาลหรือไม่
ตอบ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แก้ไข ฉบับที่ 11 (2543) ไม่กำหนด

9.การตั้งเทศบาลเมืองมีหลักการเกณฑ์การตั้งอย่างไร
ตอบ มีประชากร 1,000 คน รายได้พอเพียงต่อการบริหารงาน หากเป็นที่ตั้งศาลากลาง ให้ตั้งเป็นเทศบาลเมือง (นครก็ได้)

10.เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ถ้ายุบหรือหมดวาระ การเลือกนายกฯ ทำอย่างไร
ตอบ ต้องเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง

11.จำนวน ส.ท. ต.,เมือง,นคร และคณะเทศมนตรี มีจำนวนเท่าใด
ตอบ จำนวน ส.ท. ตำบล 12 คน เมือง 18 คน และนคร 24 คน คณะเทศมนตรี ตำบล 2 คน เมือง 3 คน และนคร 4 คน

16.ประธานฝ่ายบริหารมาจากใคร
ตอบ ความเห็นชอบของสภา และนายอำเภอแต่งตั้ง

25.ใครกำกับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัด และใครดูแลเทศบาลตำบลและ อบต.
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วน เทศบาลตำบล นายอำเภอช่วยเหลือ ผวจ.ในการกำกับดูแล


28.ตาม รธน. ม.283 ทำไมต้องมีการกำกับดูแลท้องถิ่นเพื่ออะไร
ตอบ เพื่อให้เป็นไปตาม รธน.

29.ปัจจุบันจะมีการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษอีกแห่งที่ใด เรียกว่าอะไร
ตอบ เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่อาณาเขตไม่เต็มพื้นที่จังหวัด กับอาณาเขตเต็มพื้นที่จังหวัด

30.ปัจจุบัน พ.ร.บ.เทศบาลแก้ไขล่าสุดฉบับที่เท่าไร พ.ศ.ใด
ตอบ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543)

31.เทศบาลรูปแบบใดที่เป็นที่ตั้งศาลากลาง
ตอบ เทศบาลเมือง

37.พ.ร.บ.อะไร ที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ รายได้ของท้องถิ่นไว้ทุกรูปแบบ
ตอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

38.สัดส่วนรายได้ท้องถิ่น ปี 2545 มีร้อยละเท่าใด
ตอบ ร้อยละ 27.44 (งบประมาณ 2545 1,023,000 ล้านบาท จัดสรรให้ท้องถิ่น 28,071.60 ล้านบาท)

41.องค์กรปกครองท้องถิ่นปัจจุบันมีทั้งหมดกี่แห่ง
ตอบ 7,950 แห่ง (เทศบาล 1,129 อบจ. 75 พิเศษ 2 อบต. 6,744)


43.เทศบาลใดที่ต้องเลือกนายกโดยตรงเป็นเทศบาลแรกของไทย
ตอบ เทศบาลเมืองคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (นางสุภารมย์ โลทะกะ)

44.ชุมชนที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครต้องมีประชากรเท่าใด
ตอบ 50,000 คน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้