ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 7591เข้าชม
  • 16ตอบกลับ

ขอแนวข้อสอบมาตรฐาน 1-9 วิชาชีพครู

 
— กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ เมื่อเวลา(2012-08-09) —
แนวข้อสอบมาตรฐานที่3 การจัดการเรียนรู้
1.       “ความรู้ คือ  สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา ” เป็นคำกล่าวของใคร ?
. Hideo Yamazaki                                                             ข. Trapp
. Newman , Brian                                                              ง. Ryoko  Toyama

ตอบข้อ ก
.  Hideo Yamazaki

2.       ปิรามิลำดับของความรู้ ข้อใดเรียงลำดับจากล่างถึงยอดได้ถูกต้อง ?


. สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา                 ข. ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้

. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา                 ง. สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้

ตอบข้อ ค
. ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

3.       ข้อมูลที่ได้มีการประมวลผล เรียบเรียงและแปรความหมาย คือ ?


. Information                                                                     ข. Data

. Knowledge                                                                      ง. Management

ตอบข้อ ก
. Information

4.       ข้อใดเป็นความรู้แบบนามธรรม ?


. ทักษะในการงาน                                                            ข. งานฝีมือ

. การคิดวิเคราะห์                                                              ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง
. ทักษะในการงาน งานฝีมือ การคิดวิเคราะห์

5.       ข้อใดคือแนวปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ?


. สร้างรูปแบบให้มีการติดต่อ สื่อสารที่รวดเร็ว                                                                          

. ระดมสมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

. สร้างวัฒนธรรมในการค้นหาความรู้มาพัฒนาองค์กร

ตอบข้อ ค
. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ปฏิบัติงาน

 

6.       วัยใดที่มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด


. ต่ำกว่า 3 ขวบ                                                   ข. 4 ขวบ

. 5 ขวบ                                                                ง. มากกว่า 6 ขวบ

ตอบข้อ ก
. ต่ำกว่า 3 ขวบ  

7.       สมองซีกใด ทำหน้าที่ สร้างสรรค์ และคิดสิ่งแปลกๆใหม่ๆ ?


. สมองซีกซ้าย                                                    ข. สมองซีกขวา

. สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา                          ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ข
. สมองซีกขวา

8.       เด็กหญิงก้องเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง
“ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ”นำความรู้ที่ได้มาใช้ช่วยแม่ขายผลไม้ที่ตลาด ถือว่าเป็นลำดับชั้นความรู้ข้อใด ?

. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ

. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา

ตอบข้อ ค
. ความรู้

9.       ความรู้ที่ได้ตกผลึกในความคิดของบุคคล อยู่ในลำดับชั้นความรู้ใด ?


. ข้อมูล                                                 ข. สารสนเทศ

. ความรู้                                                               ง.  ปัญญา

ตอบข้อง
.  ปัญญา

10.   
Tacit Knowledge คืออะไร ?

. ความรู้ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร      ข. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

. ความรู้ที่ได้จากการค้นหา                              ง. ความรู้ที่ได้จากการสำรวจ

ตอบข้อ ข
. ความรู้ที่ได้จากการรวบรวม

11.    ข้อใดเป็นความรู้แบบรูปธรรม ?


. ทักษะการทำงาน                                            ข. งานฝีมือ

. ความชำนาญในอาชีพ                                   ง. คู่มือการเรียน

ตอบข้อ ง
. คู่มือการเรียน

12.   
Tacit Knowledge มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ขององค์ความรู้องค์กร ?

. 50 %                                                                  ข. 60 %

. 80 %                                                                  ง. 100 %                                               

ตอบข้อ ค
. 80 %

13.   
“การจัดการความรู้ คือ การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยที่วัฒนธรรม พฤติกรรมภายในองค์กร พลวัต และวิธีปฏิบัติมีผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” เป็นคำกล่าวของใคร?

. วิจารณ์ บุญกิจ                                                  ข. วิจารณ์ พานิช

. Ryo Toyama                                                    ง. Newman

ตอบข้อ ข
. วิจารณ์ พานิช

14.    โมเดลปลาทู ถูกคิดค้นโดยใคร ?


. กพร.                                                                  ข. สคศ.

. พว.                                                                     ง. อจท.

ตอบข้อ ข
. สคศ.

15.    ส่วนใดของโมเดลปลาทู เทียบได้กับส่วนแลกเปลี่ยนความรู้ ?


. หัวปลา                                                              ข. เหลือกปลา

. ตัวปลา                                                               ง. หางปลา

ตอบข้อ ค
. ตัวปลา

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับ


http://www.ziddu.com/download/14438333/p1.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
http://www.ziddu.com/download/14438339/p2.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://www.ziddu.com/download/14438341/p3.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://www.ziddu.com/download/14438351/p4.doc.html


แนวข้อสอบมาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
http://www.ziddu.com/download/14438363/p5.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
http://www.ziddu.com/download/14438382/p6.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438384/p7.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
http://www.ziddu.com/download/14438398/p8.doc.html

แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
http://www.ziddu.com/download/14438403/p9.doc.html

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
 
[ แก้ไขล่าสุดโดยadminเมื่อ2012-08-09 08:08 ]
อยากได้มาอ่าน
อ่านๆๆๆ

ด้วยคนค่ะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-24
อ่านด้วยคนนะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-25
kannika_2548@hotmail.com ขอด้วยคนค่ะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-25

555++
สกกร42ะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-26
ขอบคุณครับ
wow
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 8#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-27
ขอด้วยค่ะ..จะใช้อ่านสอบเร็วๆนี้ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 8
yusaye_bw@hotmail.com

ขอบคุณมากกกกกกค่าาาา
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 9#  โพสต์เมื่อ: 2011-03-28
1111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้