ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4273เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบกองทัพไทย ตำแหน่งกลุ่มงานสารบรรณ 2

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร

ก.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ

ข.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ

ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร**

ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่ เมื่อใด

ก.1 มิถุนายน 2516

ข.1 มิถุนายน 2526**

ค.1 ตุลาคม 2526

ง.1 ธันวาคม 2527

3.หนังสือราชการคืออะไร

ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ข.เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ**

ค.เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ

ง.เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ

4.งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร

ก.ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว

ข.ประหยัดแรงงานและเวลา

ค.ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง

ง.ถูกทุกข้อ **

5.ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ

ก.มีความรู้ภาษาไทย ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ

ค.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน **

6.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด

ก.หนังสือภายนอก**

ข.หนังสือภายใน

ค.หนังสือประทับตรา

ง.หนังสือประชาสัมพันธ์

7.ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ

ก. เรื่อง

ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

ค.คำขึ้นต้นและคำลงท้าย

ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย**

8.หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร

ก.ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน

ข.ติดต่อภายในกรมเดียวกัน

ค.ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน

ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. **

9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด

ก.แบบฟอร์ม**

ข.การเก็บหนังสือ

ค.ผู้ส่งและผู้รับ

ง.การลงทะเบียนรับ-ส่ง

10.หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง

ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง

ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา

ง.ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค. **

11.ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน

ก.หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง

ข.หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง

ค.หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน

ง.ไม่มีข้อถูก **

12.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด

ก.ใช้กระดาษตราครุฑ**

ข.ใช้กระดาษบันทึก

ค.ใช้ประดาษอัดสำเนา

ง.ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน

13.แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด

ก.ประทับตรา

ข.สั่งการ

ค.ประชาสัมพันธ์ **

ง.เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17

ก.แถลงการณ์

ข.ข้อบังคับ

ค.คำสั่ง

ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และค.

14. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย* ข

15. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางร าชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจน* ก

16. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหม าย* ค

17.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน* ง

18.หนังสือราชการที่มีคำว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ปฏิบัติตามกำหนดเวลา

ข.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ

ค.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ**

ง.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ

19.วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ

ก.ใต้รูปครุฑ

ข.ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก **

ค.ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้

ง .ผิดทุกข้อ

20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…

ก.ประทับตราให้ถูกที่สุด

ข.ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน

ค.มีคำว่าหนังสือประทับตรา

ง.มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ**

21.รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด

ก.หนังสือภายใน

ข.หนังสือสั่งการ

ค.หนังสือประชาสัมพันธ์

ง.หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชกา ร**

22.หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ

ก.เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป

ข.หัวหน้าแผนก

ค.หัวหน้าฝ่าย

ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย**

23.หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน"ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด

ข.ปฏิบัติโดยเร็ว

ค.ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้ **

ง.ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ

ก.สำเนาต้นฉบับ

ข.สำเนาคู่ฉบับ**

ค.สำเนาซ้ำฉบับ

ง.ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

25.หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป

ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ

ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ

ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน**

ง.หนังสือสำนวนการสอบสวน

26.การเซ็นชื่อรับรองสำเนาหนังสือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไปเป็นผู้ลงนามรับรอง ที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ

ก.ระดับ 2** ข.ระดับ 3 ค.ระดับ 4 ง.ระดับ 5

27.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไ ว้ส่วนใดของหนังสือราชการ

ก.ริมกระดาษด้านบนขวา

ข.ริมกระดาษด้านบนซ้าย

ค.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย**

ง.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด

28.หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

ก.ด้านบนขวา ข.ด้านล่างซ้าย

ค.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด**

ง.ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด

29.การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน

ก.มุมกระดาษด้านล่างขวา

ข.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา

ค.ใต้ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง **

ง.ตรงไหนก็ได้

30.ตั้งแต่ข้อ 30 ถึง 33 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วน ใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้

ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย

ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน

ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย

ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

30.เลขที่หนังสือออก* ก

31.คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ* ง

32.ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง* ค

33.ด่วนมาก* ข

34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี

ก.5 ปี ข.10 ปี**

ค.15 ปี ง.20 ปี

35.ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มต้นด้วยอะไร

ก.ประธานกล่าวเปิดประชุม**

ข.บอกเรื่องที่จะประชุม

ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ง.การอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

36.ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร

ก.เวลาเลิกประชุม

ข.ผู้จดรายงานการประชุม**

ค.ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม

37.หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท

ก.4      ข.3**           ค.2      ง.ประเภทเดียว

38.การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

ก.ท้ายหนังสือ

ข.ในที่เห็นเด่นชัด**

ค.บนหัวหนังสือ

ง.ตรงไหนก็ได้

39.การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก

ก.แบบฟอร์ม**                ข.ใจความ

ค.วรรคตอน                   ง.ตัวสะกดการันต์

40.ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด

ก.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี

ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ

ค.การท้าวความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**

41.ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ

ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ

ข.ประทับตรารับหนังสือ

ค.เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร

ง.ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ**

42.การร่างหนังสือคืออะไร

ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ

ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ

ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง

ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ**

43.เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์

ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน

ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด

ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัด ระวัง

ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน**

44.การเสนอหนังสือคืออะไร

ก.การนำหนังสือไปส่งให้ผู้รับ

ข.การส่งหนังสือออกจากส่วนราชการ

ค.การสรุปใจความสำคัญในหนังสือเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ง.การนำหนังสือที่ดำเนินการชั้นเจ้าหน้าที่แล้วเสนอต่อผู้บังคั บบัญชา**

45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

ก.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ

ข.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ

ค.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป**

ง.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ

46.ภาพข้างล่างนี้คืออะไร

(ชื่อส่วนราชการ)

เลขรับ……………………………..

วันที่……………………………….

เวลา……………………………….

ก.ใบรับหนังสือ

ข.ทะเบียนหนังสือรับ

ค.ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ**

ง.ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

47.ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ

ก.ทะเบียนรับ                              ข.ทะเบียนจ่าย**

ค.ทะเบียนส่ง                             ง.ทะเบียนเก็บ

48.ตามที่ได้มีช่อง “การปฏิบัติ” ไว้ในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือนั้น เพื่อประโยชน์อะไร

ก.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นใครเป็นผู้ส่งมา

ข.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นจะต้องส่งไปที่ไหน

ค.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นควรจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ง.เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด**

49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด

ก.2                                          ข.3

ค.4**                              ง.5

50.การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว

ก.การเก็บก่อนปฏิบัติ**

ข.การเก็บระหว่างปฏิบัติ

ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

ง.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

51.การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด

ก.การค้นหา**

ข.การตรวจสอบ

ค.การทำความสะอาดที่เก็บ

ง.ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

52.ใบรับหนังสือมีประโยชน์อย่างไร

ก.แสดงว่าหนังสือนั้นไม่สูญหาย

ข.แสดงว่าผู้รับได้รับหนังสือแล้ว

ค.เป็นหลักฐานว่าผู้ส่งได้ส่งหนังสือแล้ว

ง.เป็นหลักฐานว่าได้ส่งหนังสือและมีผู้รับหนังสือนั้นไปแล้ว**

53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้

ก.หนังสือภายนอก                      ข.หนังสือภายใน

ค.หนังสือสั่งการ                         ง.หนังสือประทับตรา**

54.ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี

ก.ผู้ร่าง                                      ข.ผู้พิมพ์

ค.ผู้สั่งพิมพ์**                             ง.ผู้ตรวจ-ทาน

55.ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง

ก.กอง แผนก กรม กระทรวง

ข.แผนก กรม กอง กระทรวง

ค.กระทรวง กอง กรม แผนก

ง.กระทรวง กรม กอง แผนก**

56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจ ะถูกต้อง

ก.ที่มุมบนขวา** ข.ที่มุมบนซ้าย

ค.ที่มุมล่างซ้าย ง.ที่มุมล่างขวา

57.ข้อใดเรียงลำดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือได้ถูกต้อง

ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปิดผนึกซองตรวจ

ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ

ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ

ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ**

58.การเปิดซองหนังสือราชการ ถ้ามีซองอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างใน แสดงว่าหนังสือนั้นต้องเป็นหนังสือประเภทใด

ก.หนังสือภายใน                         ข.หนังสือภายนอก

ค.หนังสือราชการด่วน                  ง.หนังสือราชการลับ**

59.หนังสือประทับตราต่างกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแง่ใ ด

ก.คำขึ้นต้น                                ข.คำลงท้าย

ค.การลงชื่อ                                ง.ทั้ง ก. ข. และ ค.**

60.ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหน ดให้ใช้หมึกสีอะไร

ก.แดง**                                     ข.ดำ

ค.น้ำเงิน                                    ง.เขียว

61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด

ก.คำสั่ง                                                 ข.ระเบียบ

ค.ข้อบังคับ                                ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.**

62.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความท ี่ระบุอะไร

ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ

ข.ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ

ค.ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ**

ง.ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ

63.ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่

ก.ไม่ต้องพิมพ์ยศ                                    ข.พิมพ์ยศลงไปด้วย**

ค.พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้                            ง.ไม่มีคำตอบถูก

64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร

ก.เรียน                                                  ข.กราบเรียน

ค.ถึง                                                     ง.นมัสการ**

65.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร

ก.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน                 ข.ทำงานแทน

ค.รักษาราชการแทน **                             ง.ปฏิบัติราชการแทน

66.โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด

ก.เรื่องเร่งด่วน                            ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ

ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน                 ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน**

67.ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ

ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ**

ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน

ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ

ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง

68.พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร

ก.ทรงเครื่อง**                             ข.แต่งพระองค์

ค.ทรงเครื่องใหญ่                        ง.ทรงพระสุคนธ์

69.พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร

ก.ไม่สบาย                                 ข.ประชวร

ค.อาพาธ**                                ง.ทรงพระประชวร

70.ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

ก.เดินทาง                                  ข.ฟังเทศน์

ค.ทำบุญ**                                 ง.ไปวัด

71.พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร

ก. พระรูป                                  ข.กระจกส่อง**

ค.หวี                                         ง.ช้อนส้อม

72.นายกรัฐมนตรี ตาย คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์

ก.ถึงแก่กรรม                              ข.มรณกรรม

ค.อสัญกรรม **                           ง.พิราลัย

73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.5 ปี                                       ข.10 ปี**

ค.15 ปี                                    ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

74.หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี

ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ

ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด

ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ**

75.การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน

ก.เจ้าหน้าที่เก็บ

ข.ประจำแผนก

ค.หัวหน้าแผนก

ง.หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย**

76.หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญและเป็นเ รื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้เก็บไม่น้อยกว่ากี่ปี

ก.1 ปี**                                     ข.1 ปี 6 เดือน

ค.2 ปี                                       ง.3 ปี

77.ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้อ งเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผน                            ข.หัวหน้าฝ่าย

ค.หัวหน้ากอง**                          ง.รองอธิบดี

78.ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก.ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน**

ข.เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม

ค.ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย

ง.ผิดทั้ง ก. ข. และ ค.

79.การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน

ก.2 คน                                     ข.3 คน**

ค.4 คน                                     ง.5 คน

80.ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่ วนราชการในตำแหน่งใด

ก.อธิบดี

ข.ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี

ค.ปลัดกระทรวง

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. แล้วแต่กรณี**

81.คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ ้นไป

ก.ระดับ 2                                 ข.ระดับ 3**

ค.ระดับ 4                                 ง.ระดับใดก็ได้

82.ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ ผู้ใด

ก.ปลัดจังหวัด                            ข.อธิบดี

ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด             ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด**

83.ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ ่มีความสูงเท่าไร

ก.2.5 ซม.                                ข.3.0 ซม.**

ค.3.5 ซม.                                ง.4.0 ซม.

84.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร

ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.                      ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม.

ค. 4.5 ซม. และ 3.5 ซม.**                   ง.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้

85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด

ก.2 ขนาด**                                           ข.3 ขนาด

ค.4 ขนาด                                             ง.5 ขนาด

86.การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผนก**                                    ข.หัวหน้าฝ่าย

ค.หัวหน้ากอง                                         ง.รองอธิบดี

87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล้วของกระทรวงต่างๆ ตามปกติเป็นหน้าที่ของใคร

ก.แผนกสารบรรณของแต่ละกรม

ข.แผนกเก็บกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง

ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**

88.การยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการ ผู้มีอำนาจในการดำเนินการยืมจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการตำแหน่ งระดับใดขึ้นไป

ก.หัวหน้าแผนก                                      ข.หัวหน้าฝ่าย

ค.หัวหน้ากอง**                                      ง.รองอธิบดี

89.หนังสือราชการประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางราช การตลอดไป

ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน

ค.หนังสือที่ต้องใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้า

ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.**

90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถือ” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร

ก.อธิบดี                                                 ข.ปลัดกระทรวง

ค.ข้าราชการระดับ 5                               ง.ถูกหมดทุกข้อ**


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการในกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์ งานสารบัญ
สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้