ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4115เข้าชม
  • 2ตอบกลับ

แนวข้อสอบกลุ่มงานบัญชีและการเงินของกองบัญชาการกองทัพไทย

 
คำสั่ง  เขียนเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบตัวอักษร  ก,ข,ค  หรือ ง  ที่ถูกต้องที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวสำหรับคำถามแต่ละข้อ
1.  “ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ......”เป็นประโยคที่พบในการงานใด
    ก.  รายงานการตรวจสอบ                             ข.  รายงานการสอบทาน
    ค.  รายงานการรวบรวมข้อมูล                       ง.  รายงานการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

2.  วิธีการตรวจสอบใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่  วิธีการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
    ก.  การสอบถามเจ้าหน้าที่การเงินของกิจการ         ข.  การขอหนังสือรับรองจากผู้บริหาร
    ค.  การใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ                        ง.  การทดสอบตรวจนับสินค้าคงเหลือ

3.  บริการของผู้สอบบัญชีในข้อใดที่ให้ระดับความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการสูงที่สุด
    ก.  การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน                           ข.  การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
    ค.  การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน           ง.  การสอบทานงบการเงินระหว่างกาล

4.  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการสอบทานงบการเงิน
    ก.  เพื่อระบุว่าได้พบสิ่งใดหรือไม่  ซึ่งเป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินไม่ได้จัดทำขึ้นตามแม่บทการบัญชี
    ข.  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทาน
    ค.  เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
    ง.  ถูกทุกข้อ

5.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไว้ไม่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
    ก.  ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเชื่อมั่นใดๆ ในรายงานการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
    ข.  ผู้สอบบัญชียังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีในการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
    ค.  ผู้สอบบัญชีควรแน่ใจว่าได้มีการตกลงกับลูกค้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ  ลักษณะของงานตรวจสอบและรูปแบบ  ตลอดจนเนื้อหาของรายงานการตรวจสอบที่จะนำเสนอ
    ง.  การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะรวมถึงการตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีอื่น  นอกเหนือจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

6.  ข้อใดไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
    ก.  งบการเงินแบบย่อ                                       ข.  การปฏิบัติตามสัญญา
    ค.  รายการบัญชี                                                ง.  ประมาณการงบดุล

7.  ข้อใดกล่าวไว้ไม่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
    ก.  ผู้สอบบัญชีไม่อาจให้ความเห็นในความเป็นไปได้ของข้อสมมติ
    ข.  ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเชื่อมั่นในระดับพอประมาณเท่านั้น
ค.  ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเชื่อมั่นในลักษณะที่ไม่เป็นการแสดงความเห็น
ง. ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นในความเป็นไปได้ของข้อสมมติ  หากข้อสมมติมีความสมเหตุ

8.  ข้อใดไม่ใช่วิธีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
    ก.  สอบทานการใช้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป        ข.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน
    ค.  สอบถามผู้บริหารและบุคลากรของกิจการ             ง.  ทดสอบการคำนวณ

9.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นงานบริการของผู้สอบบัญชีที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นใดๆจากผลการปฏิบัติงาน
    ก.  การสอบทานและการรวบรวมข้อมูล
    ข.  การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
    ค.  การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
    ง.  การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันและการรวบรวมข้อมูล

10.  ผู้สอบบัญชีนำเสนอรายงานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเมื่อใด
    ก.  สอบทานงบการเงิน
    ข.  ตรวจสอบงบการเงินแบบย่อ
    ค.  ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับอนาคต
    ง.  รวบรวมข้อมูลทางการเงิน

    
    เฉลยอัลบัมข้อสอบชุด A


1.  ข                              2.  ง                               3.  ข                            4.  ก                              5.ก

6.  ง                             7.  ง                               8.  ข                               9.  ง                             10. ข


1.     iอัลบัมข้อสอบ การเงินเเละบัญชีชุดB
  
รายงานของผู้สอบบัญชีประเภทใด  ให้ระดับความเชื่อมั่นสูงที่สุด
  ก. รายงานการรวบรวมข้อมูล                                            ข.  รายงานการสอบทานงบการเงิน
  ค.  รายงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน                              ง.  รายงานการตรวจสอบงบการเงิน

2.       ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นประเภทใด
‏א.      ไม่มีเงือนไข                                                                  ข.  ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
ค.  มีเงื่อนไข                                                                         ง.  ไม่แสดงความเห็น

3. สถานการณ์ใดต่อไปนี้ไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน
‏א.      ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ                               ข.  การผิดกฎหมายบัญชี
ค.  ขอบเขตการตรวจสอบถูกจำกัด                   ง.  การเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ


4. ผู้สอบบัญชีต้องการเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีสาระสำคัญ  โดยไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี  ผู้สอบบัญชีจะแสดงวรรคเน้นไว้ที่ใดในรายงานของผู้สอบบัญชี
ก.  ก่อนวรรคขอบเขต                                                           ข.  ก่อนวรรคความเห็น
ค. หลังวรรคความเห็น                                                          ง.  แสดงไว้ที่ใดก็ได้

5. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบ  ในวรรคใดของรายงานของผู้สอบบัญชีจะเพิ่มถ้อยคำว่า  “ยกเว้น”
ก.  วรรคนำ                                            ข.  วรรคความเห็น
              ค.  วรรคขอบเขต                                                      ง.  วรรคอธิบาย

6. ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นต่อตัวเลขเกี่ยวเนื่องอย่างไร
ก.  ไม่ต้องกล่าวถึงตัวเลขเกี่ยวเนื่อง                                   ข.  กล่าวถึงตัวเลขเกี่ยวเนื่อง
ค.  ไม่แสดงความเห็นต่อตัวเลขเกี่ยวเนื่อง                        ง. ขึ้นอยู่กับความมีสาระสำคัญของตัวเลข   เกี่ยวเนื่อง

7. ผู้สอบบัญชีคนใหม่จะอ้างถึงรายงานของผู้สอบบัญชีคนก่อน  (เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวเนื่อง)  ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีคนใหม่  (สำหรับงวดปัจจุบัน)  ไว้ในวรรคใดของรายงาน
                ก.  วรรคขอบเขต                                                  ข. วรรคอธิบาย
                ค.  วรรคนำ                                                                           ง.  วรรคความเห็น

8.  เมื่อผู้สอบบัญชีเปลี่ยนแปลงความเห็นเดิมที่เคยแสดงไว้ในรายงานงวดก่อน  ผู้สอบบัญชีต้องกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในวรรคใดของรายงานของผู้สอบบัญชี
                ก.  วรรคขอบเขต                                                  ข. วรรคอธิบาย
                ค.  วรรคนำ                                                                           ง.  วรรคเน้น

1. ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินเปรียบเทียบของปี  25x3  และ 25x2  ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของกิจการสำหรับปี  25x3 แต่งบการเงินปี  25x2  ของกิจการนี้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น  ท่านควรเสนอรายงานการสอบบัญชีต่องบการเงินเปรียบเทียบอย่างไร
‏א.                             1    แจ้งว่าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินปี  25x2  ได้
‏ב.                            2        แจ้งว่าผู้ใดเป็นผู้สอบบัญชีของปี  25x2
‏ג.                               3     ไม่กล่าวถึงการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีอื่นสำหรับปี  25x3
‏ד.                           4         แจ้งว่าผู้สอบบัญชีอื่น แสดงความเห็นต่องบการเงินปี  25x2  ไว้อย่างไรตามรายงานลงวันที่เท่าใด

2.       ผู้สอบบัญชีเข้ารับวานตรวจสอบหลังวันปิดบัญชีประมาณหนึ่งเดือนจึงไม่อาจเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปีแลไม่ได้ยืนยันยอดลูกหนี้  แต่ผู้สอบบัญชีได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่น ทดแทนจนเป็นที่พอใจในหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รับ  ผู้สอบบัญชีจะเสนอรายงานแบบใด
‏א.                                              1แสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข  โดยใช้รายงานการสอบบัญชีตามแบบมาตรฐาน
‏ב.                                                2แสดงความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข  แต่เพิ่มวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์
‏ג.                                               3ไม่แสดงความเห็น
.                                                   4แสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง


1.  ง                              2.  ง                               3.  ก                             4.  ค                              5.ข

6.  ก                             7.  ค                               8.  ง                              9.  ง                              10.ค
1.       อัลบัม ข้อสอบการเงินเเละบัญชี ชุด c


ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำกระดาทำการของผู้สอบบัญชี
‏א.      ใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี
‏ב.      ใช้เป็นบันทึกของผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบในปีต่อไป
‏ג.       ใช้แทนบันทึกทางการบัญชีของลูกค้า
‏ד.      ใช้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีถูกกล่าวหาว่าปฎิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ

2.              ข้อใดมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อการกำหนดรูปแบบและเนื้อหาของกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
‏א.      ประเภทของรายงานการสอบบัญชีที่คาดว่าจะนำเสนอ
‏ב.      จำนวนพนักงานของทีมตรวจสอบ
‏ג.       นโยบายการควบคุมภาพในเรื่องการควบคุมและสอบทานกระดาษทำการของแต่ละสำนักงานสอบบัญชี
‏ד.      ลักษณะของข้อมูลและรายการในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

3.       กระดาษทำการ  อาจมีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละสำนักงานสอบบัญชี  แต่โดยทั่วไปแล้วกระดาษทำการควรมีข้อมูลใด
‏א.      สำเนาบันทึกทางการบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว
‏ב.      ผลจากการทดสอบการควบคุม
‏ג.       วิธีการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ
‏ד.      จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ

4.       ข้อใดเป็นเอกสารที่จะหาพบได้ในแฟ้มถาวร
‏א.      แนวการสอบบัญชี
‏ב.      แผนการสอบบัญชีโดยรวม
‏ג.       หนังสือรับรองของผู้บริหาร
‏ד.      หนังสือบริคณห์สนธิ
5.       รายละเอียดที่ผู้สอบบัญชีควรบันทึกไว้ในกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี  รวมถึงข้อใด
‏א.      เครื่องหมายการตรวจสอบ
‏ב.      สรุปผลการตรวจสอบ
‏ג.       รหัสดัชนีอ้างอิง
‏ד.      ถูกทุกข้อ

6.       ข้อใดไม่ใช่สาระที่ควรปรากฏในกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
‏א.      ข้อมูลและตัวเลขในงบการเงินตรงกับบัญชีของลูกค้า
‏ב.      ข้อสรุปความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวโน้มกำไรในอนาคต
‏ג.       ข้อมูลที่แสดงถึงการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ช่วย
‏ד.      ข้อบกพร่องหรือรายการผิดปกติที่มีสาระสำคัญซึ่งได้ตรวจพบ

7.       ปัจจัยใดที่กระทบดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีในเรื่องปริมาณ  รูปแบบและเนื้อหากระดาษทำการ
‏א.      ผลจากการทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน
‏ב.      เนื้อหาที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของลูกค้า
‏ג.       ระยะเวลาที่จะทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
‏ד.      ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

8.       ข้อใด ไม่ใช่ ข้อบกพร่องของการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
‏א.      มีรายการที่ต้องติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ได้ดำเนินการแล้ว
‏ב.      ข้อสรุปและข้อสังเกตเขียนไว้ไม่ละเอียดเพียงพอ
‏ג.       เนื้อหาในกระดาษทำการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
‏ד.      การจัดเรียงกระดาษทำการสับสนและไม่เรียบร้อย

9.       ข้อใดไม่ใช่  การควบคุมกระดาษทำการที่ดี
‏א.      มีห้องทำงานแยกอิสระ  และมีกุญแจเปิด – ปิด  ห้องได้
‏ב.      ฝากเก็บไว้กับลูกค้าในตู้นิรภัย
‏ג.       มีผู้เก็บเอกสารที่ใส่กุญแจได้
‏ד.      ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าออกห้องทำงานได้ตามอำเภอใจ
10.    ระยะเวลาในการจัดเก็บกระดาษทำการควรเป็นเท่าใด
‏א.      1  ปี
‏ב.      5  ปี
‏ג.       10  ปี
‏ד.      20  ปี
เฉลย
7.4.1          
1.  ก                              2. ข                             3. ค                             4.ง                              5.ง

6. ข                               7.  ก                            8. ก                            9.ข                              10.ค


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้ารับราชการในกองทัพไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ บัญชี คอมพิวเตอร์
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา มหาสารคาม ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ as_white699@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
ดีค่ะ
金骏眉属于什么茶
金骏眉属于什么茶?
金骏眉是顶级正山小种红茶的一种,属于红茶类。骏眉根据茶叶的品质及采摘的标准不同,http://www.fupingwang.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13459&pid=13836&page=1&extra=page%3D1#pid13836,分为金骏眉银骏眉、铜骏眉等。点此查看金骏眉产品信息.
  金骏眉茶叶首创于2005年。采用来自1500~1800米 高的原生小种野茶的茶青制作。因其外形毫极显,似人的眉毛,又因制作的第一个人为梁骏德茶师,故取名骏眉,http://laoshibaozhai.com/bbs/read.php?tid=25,又根据茶叶的品质及采摘的标准不同,在前面加上 金、银、铜来区分骏眉的等级,后传入民间,茶农们常把铜骏眉叫做赤甘(一芽两叶),又根据 叶子的张开程度,分为小赤甘(叶子未张开)和大赤甘(叶子张开)。
  金骏眉红茶的 制作只是沿袭了部分正山小种传统的制作方法进行制作。在萎凋时,茶青和原本的鲜绿色转为暗绿色即视为成熟,http://uggbestshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5944&pid=7562&page=1&extra=page%3D1#pid7562。发酵是最重要的环节,应根据 天气进行,如若发酵程度不到位,轻易产生苦涩感;发酵时间过长,则跟平常的正山小种一样,不会产生骏眉所特有的蜜香。烘干亦很要害应正确把握时间和温度, 才能做出骏眉真正的蜜糖香。
  金骏眉与传统的正山小种最大的不同之处在于:传统的正山小种要经过松枝烟熏,而金骏眉茶叶除了在萎凋过程中有小部分的烟熏之外,并没经过用松枝烟熏的过程。骏眉的制作对茶青和工艺要求极高,产量有限,故极其贵重。
转载请注明:茗茶轩-网上买茶网上购茶的第一选择
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้