ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3804เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เเนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

 
เจาะข้อสอบ

ชุดที่ 1
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
 

ข้อ 1.      สัตว์ตามข้อใด ที่จะต้องขอรับใบอนุญาต ฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียม ยกเว้นข้อใด

                1.  โค กระบือ สุกร                                                             2.  แพะ  แกะ  สุกร

                3.  กระบือ  สุกร  แพะ                                                      4.  แพะ  แกะ  หมูป่า

ข้อ 2.      พนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 คือข้อใด

                1.  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง                                                     2.  ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง

                3.  ผู้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง                                4.  ถูกทุกข้อ

ข้อ 3.      ผู้ที่ประสงค์จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ หรือโรงพักสัตว์ ให้ไปขอรับใบอนุญาตจากผู้ใด

                1.  อธิบดี                                                                               2.  ผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

                3.  ผู้ว่าราชการจังหวัด                                                       4.  ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก

ข้อ 4.      ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ จะต้องแสดงใบอนุญาตไว้ ณ ที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ตามข้อใด

                1.  ที่ทำการ อบต. หรือ เทศบาล                                      2.  ที่ว่าการอำเภอ หรือศาลากลางจังหวัด

                3.  ในโรงฆ่าสัตว์  หรือ  โรงพักสัตว์ของตน                4.  ทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อ 5.      ผู้ใดมีความประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้แจ้งรายการตามข้อใด

1.             จำนวนสัตว์ที่ฆ่า วันและเวลาที่จะดำเนินการฆ่า

2.             จำนวนสัตว์ที่ฆ่า วันและเวลาที่จะดำเนินการฆ่า และชื่อของโรงฆ่าสัตว์

3.             จำนวนสัตว์ที่ฆ่า วันและเวลาที่จะดำเนินการฆ่า และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ และเสียอากรฆ่าสัตว์

4.             ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ข้อ 6.      การฆ่าสัตว์ในกรณีใดจะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ได้

1.             ตามพิธีกรรมทางศาสนา

2.             ท้องถิ่นที่กันดารและจำเป็นตามที่ผู้ว่าประกาศ

3.             ในกรณีมีเหตุสมควรเป็นพิเศษ

4.             ถูกต้องทุกข้อ

ข้อ 7.      ผู้ใดฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสัตว์จะมีความผิดตามข้อใด

1.             มีโทษจำคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.             มีโทษจำคุกไม่เกิน  1  ปี  หรือปรับไม่เกิน  5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.             ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

4.             ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ข้อ 8.      ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราอากรและค่าธรรมเนียม

1.             อากรฆ่าสัตว์ โค ตัวละ 15 บาท

2.             ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ กระบือ ตัวละ 12 บาท

3.             ค่าธรรมเนียม โรงพักสัตว์ ตัวละ 5 บาท

4.             อากรฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร ตัวละ 10 บาท

ข้อ 9.      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ในอัตราข้อใด

                1.  ฉบับละ  100                                                                  2.  ฉบับละ   200

                3.  ฉบับละ  500                                                                  4.  ฉบับละ 1,000

ข้อ 10.    ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดสด จะมีอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อใด

                1.  ฉบับละ  2,000                                                              2.  ฉบับละ   1,500

                3.  ฉบับละ  1,000                                                              4.  ฉบับละ   500

 

เฉลย
เจาะข้อสอบ
ชุดที่ 1
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535
 
ข้อ  1      ตอบ  4                                                   ข้อ  2      ตอบ  4                                                   ข้อ  3      ตอบ  4
ข้อ  4      ตอบ  3                                                   ข้อ  5      ตอบ  3                                                   ข้อ  6      ตอบ  4

ข้อ  7      ตอบ  1                                                   ข้อ  8      ตอบ  4                                                   ข้อ  9      ตอบ  2

ข้อ  10   ตอบ  4

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0844283086
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้